Ett varmare klimat -

proj.sunet.se

Ett varmare klimat -

Ett varmare klimat -varför och vad händer iframtiden?Erland KällénMeteorologiska InstitutionenStockholms Universitet


Temperaturändring0.5Medeltemperatur vid jordytan14.5(°C)0.0-0.514.013.5Temperatur (°C)1850 1900 1950 2000


Havsytenivå50Global medelnivå av havsytan(mm)0-50-100-1501850 1900 1950 2000


Uppvärmningsindikatorer• Minskning av Arktisk havsis• Avsmältning av bergsglaciärer• Fler intensiva nederbördstillfällen• Vanligare med torrperioder ochvärmeböljor• Färre kalla vinternätter


Arktisk havsisSeptember1979 2007


Utbredning av Arktisk havsisSommar is


Varför?En ökad växthuseffekt somberor på ökande halter avkoldioxid och andraväxthusgaser


Koldioxid ökning10 000 5 000 0År (före 2005)Koldioxid (ppm)350300År10Strålningsdrivning (W m -2 )250


Andra klimatändringsorsaker• Människoskapade partiklar– Avkylande, kompenserar delvisväxthusgasuppvärmning• Ändringar av molnens vithet– Mycket osäkert, viss avkylning• Avskogning (människoskapad)– Liten avkylande effekt• Ändringar i solstrålningen– Liten uppvärmning, < 10% av människoskapadnetto klimatuppvärmning


Global temperatur ändringRött – människoskapade ochnaturliga klimatändringarBlått – enbart naturligaklimatändringar


Klimat simuleringarSvart - observationerBlått – enbart naturligaklimatändringsfaktorerRött – människoskapade ochnaturliga klimatändringsfaktorer


Huvuddelen av den observeradeuppvärmningen sedan mitten av1900-talet beror mycketsannolikt på ökningenav människoskapadeväxthusgaser iatmosfären.(FN’s klimatpanelIPCC, 2007)


Framtida klimatändringar• Utsläpp av växthusgaser -scenarier• Klimatmodell projektioner– Temperatur– Nederbörd• Effekt studier– Vegetation– Samhället


Framtida koldioxidändringar - scenarierCO 2 koncentration (ppm)År


Medelvärden från ca 20 olika klimatmodeller förolika växthusgasscenarier6.0Global medeluppvärmning (ºC)5.04.03.02.01.00.0B1A1TB2A1BA2A1FI-1.01900 2000 2100


Framtida uppvärmningA2: 2020-2029 A2: 2090-2099Lägre CO2Högt CO 20 1 2 3 4 5 6 7 8B1: 2020-2029B1: 2090-2099


Framtida klimat ändringarår 2100• Större regnmängder i regniga områden• Mindre regnmängder i torra områden• Ökande havsytenivåer (0.2 - 0.6 meter)• Fortsatt avsmältning av havsis ochminskande permafrost områden• Fler intensiva tropiska cykloner


Efter 2100?• Fortsatt uppvärmning, särskilt överhav• Fortsatt höjning av havsytans nivå• Fortsatt avsmältning avGrönlandsisen (totalt 7 metershöjning av havsytans nivå)


Fortsatta utsläpp av växthusgaser, isamma eller ökande omfattning, kommeratt ge en fortsatt uppvärmning och orsakaomfattande ändringar i jordens klimatunder det kommandeårhundrandetsom mycketsannoliktblir större än de somobserverats under1900-talet.(FN’s klimatpanelIPCC, 2007)


VäxthusgasutsläppEU-15 år 2002


Växthusgasutsläpp Sverige


Global Climate ChangeThe Physical Science BasisIPCC 2007Erland KällénDepartment of MeteorologyStockholm University


BergsglaciärerAllmäntillbakagång


Snösäsongens längd i Sverige1960-2003(Mattias Larsson, Uppsala Universitet)


Jordens energibalans


Inkommande solstrålning


Totala strålningsbalansen


Utgående infraröttstrålnings ”fönster”Extraabsorptionefter CO 2fördubblingAtmosfär medCO 2N 2OCH 4O 3Atmosfär utanCO 2H 2O


Om Grönlandsisen smälter?Hundra- eller tusentals år framåt ( 2500 - )Havsytan +2.2 meter+3.4 meterKälla: Overpeck et al., Science 2006


Risk att överskrida 2ºC uppvärmningppm eq CO 2 ppm eq CO 2 ppm eq CO 2Meinshausen (2006)


Framtida utsläppsmål


Gudrun stormen lördag 8 januari 2005 kl 13


Tropisk cyklon 29/8 -05 Katrina


Ytvattentemperaturer i tropiskahavsbassänger 1970-2003NIO: Northern Indian OceanSIO: Southern Indian OceanWPAC: Western Pacific OceanEPAC: Eastern Pacific OceanSPAC: Southern Pacific OceanNATL: Northern Atlantic Ocean


Antal intensiva tropiska cykloner1970-2004


Klimatskepticism• Klimatdata alltför osäkra• Solvariationer kan förklara det mesta• Aerosoler kan både värma och kyla –osäkerheten extremt stor• Klimatsystemets känslighet kraftigtöverskattad (Lindzen)


Solvariationer• Mätningar finns bara sedan 1979• Otillräckliga energiändringar för attförklara observeradetemperaturändringar• Återkopplingar– Molnighet via aerosoler?


Uppmätta solvariationer


Rekonstruerade solvariationer


(1750-2005)

More magazines by this user
Similar magazines