12.07.2015 Views

Missing text /vti/pages/publication/downloadpdf for sv

Missing text /vti/pages/publication/downloadpdf for sv

Missing text /vti/pages/publication/downloadpdf for sv

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VTI meddelande 939 • 2002Beräkningsmodell förinfrastrukturinvesteringarsintrångskostnaderStefan GrudemoPernilla IvehammarJessica Sandström


VTI meddelande 939 · 2002Beräkningsmodell förinfrastrukturinvesteringarsintrångskostnaderStefan GrudemoPernilla IvehammarJessica SandströmOmslagsbild: Stefan Grudemo, VTI


Utgivare:Publikation:VTI meddelande 939Utgivningsår:2002Projektnummer:50190581 95 Linköping Projektnamn:Schablonartad värdering av miljöförändringari infrastrukturplaneringen påinriktningsplaneringsnivåFörfattare:Stefan Grudemo, Pernilla Ivehammar ochJessica SandströmUppdragsgivare:Vinnova/KFB, Vägverket och BanverketTitel:Beräkningsmodell för infrastrukturinvesteringars intrångskostnaderReferatI de samhällsekonomiska lönsamhetsberäkningar som genomförs inför en infrastrukturinvesteringvärderas inte miljöeffekter såsom investeringens fysiska intrång och dess påverkan på landskaps-/stadsbilden i monetära termer. I tidigare fallstudier har VTI visat på att detta kan ge grovafelinvesteringar.I föreliggande rapport redovisas flera fallstudier som går under klassificeringen ”barriär motvatten”. I de enkäter som ingår i fallstudierna efterfrågas, med hjälp av binär CVM, individersbetalning<strong>sv</strong>ilja för att slippa den barriär mot vatten som en infrastrukturanläggning kan innebära. Vianalyserar resultaten och beskriver hur en beräkningsmodell kan konstrueras.I närområdet till barriären har vi funnit att bostadens närhet till barriären påverkar hur storbetalning<strong>sv</strong>iljan är. I övriga tätorten bestäms betalning<strong>sv</strong>iljan av hur ofta man vistas i området.Med föreliggande meddelande har vi uppnått ett viktigt etappmål. Ytterligare några väl valdafallstudier krävs innan en slutlig beräkningsmodell för typfallet ”barriär mot vatten” kan konstrueras.ISSN: Språk: Antal sidor:0347-6049 Svenska 43 + bilagor


Publisher:Publication:VTI meddelande 939Published:2002Project code:50190SE-581 95 Linköping SwedenAuthor:Stefan Grudemo, Pernilla Ivehammar andJessica SandströmProject:General transferable values of environmentaleffects <strong>for</strong> strategic planning of infrastructureinvestmentsSponsor:Vinnova/KFB,Swedish National Road Administration andthe Swedish National Rail AdministrationTitle:Calculation model <strong>for</strong> encroachment costs of infrastructure investmentsAbstractIn the cost benefit analysis carried out when an investment in infrastructure is to be madeenvironmental effects such as the encroachment of the investment and its effect on thelandscape/townscape are not valued in monetary terms. In earlier studies VTI has shown that thiscould cause serious misdirection of the investments.In this report several case studies in the classification “barrier against water” are presented. Thewillingness of individuals to pay to avoid the barrier against water that an infrastructure investmentcan mean is sought with binary CVM.We analyse the results and describe how a calculation model can be constructed.We have found that the people living near the barrier are disturbed in proportion to the distancebetween the residence and the barrier. For the rest of the town’s inhabitants the valuation of gettingrid of the barrier depends on how often they visit the area next to the barrier.With this report we have achieved an important sub-goal. A few additional case studies is necessaryto be able to develop a complete calculation model <strong>for</strong> the type case “barrier against water”.ISSN: Language: No. of <strong>pages</strong>:0347-6049 Swedish 43 + App.


FörordFöreliggande VTI meddelande utgör slutrapport för projektet ”Schablonartadvärdering av miljöförändringar i infrastrukturplaneringen på inriktningsplaneringsnivå”(VTI projektnummer 50190, dnr 200/98-5). Projektet initierades1998 av dåvarande VTI-medarbetaren Marina Johansson (numera Fransson). Iinledningsskedet fungerade hon även som projektledare, men fr.o.m. 1999 harundertecknad fungerat som projektledare.Projektet har finansierats av Vinnova/KFB, Vägverket och Banverket.Uppdragsgivarnas kontaktpersoner har varit Per Norman för Vinnova/KFB, StinaHökby (fr.o.m. år 2001) och Jenny Källström (t.o.m. år 2000) för Vägverket samtUlla-Stina Ingemarsson för Banverket.Arbetet inom projektet har pågått under tiden september 1998 till dags dato.Ett stort tack går till professor Jan Owen Jansson, Ekonomiska institutionen vidLinköpings universitet, biträdande professor Stig Danielsson, Matematiskainstitutionen vid Linköpings universitet samt <strong>for</strong>skningschef Lennart Folkeson vidVTI som på olika sätt bidragit till framtagandet av meddelandet. Ett stort tack gårockså till Gunnar Lindberg, VTI Borlänge, som i egenskap av lektör pågranskningsseminariet gav viktiga och konstruktiva synpunkter som har varit tillgagn för föreliggande meddelande.Linköping i december 2002Stefan GrudemoProjektledareVTI meddelande 939


InnehållsförteckningSidSammanfattning 5Summary 71 Inledning 91.1 Problem och bakgrund 91.2 Syfte 111.3 Metodik och uppläggning 111.3.1 Klassificering av brett definierade typfall 111.3.2 CVM-fallstudier 111.3.3 Icke-parametrisk beräkning och parametrisk förklaringsmodell 122 Beskrivning av fallstudier gällande barriär mot vatten 142.1 E4 vid Huskvarna 142.1.1 Provundersökning 162.1.2 Inställning till tunneln 182.1.3 Bortfallsanalys 182.2 Län<strong>sv</strong>äg 100 vid Höllviken 192.3 Rik<strong>sv</strong>äg 70/järnvägen genom Rättvik 212.4 Rik<strong>sv</strong>äg 40 vid Ulricehamn 233 Genomsnittlig betalning<strong>sv</strong>ilja i de olika fallstudierna 253.1 Antaganden för samtliga fallstudier 253.2 E4 vid Huskvarna 253.3 Län<strong>sv</strong>äg 100 vid Höllviken 263.4 Rik<strong>sv</strong>äg 70/järnvägen genom Rättvik 273.5 Rik<strong>sv</strong>äg 40 vid Ulricehamn 273.6 Sammanfattande resultat 284 Beräkningsmodell för typfallet barriär mot vatten 294.1 Individmodell för varje fall 294.1.1 Resultat för närområde 304.1.2 Resultat för övriga tätorten 324.2 Beräkningsmodellens principiella ut<strong>for</strong>mning 334.2.1 Beskrivning av skillnader mellan de tre fallen 334.2.2 Tudelad beräkningsmodell 344.2.3 Hur gå vidare 395 Avslutande kommentarer och framtida <strong>for</strong>skning 416 Litteraturförteckning 43Bilaga 1 Tidigare studier vid VTI och Linköpings universitet2 Inventering av barriärer mot vatten3 Huskvarnaenkät4 Höllvikenenkät5 Rättvikenkät, väg och järnväg6 Ulricehamnenkät7 Exempel på icke-parametrisk uträkning8 Jämförelse mellan hedonisk prismetod och binär CVMVTI meddelande 939


Beräkningsmodell för infrastrukturinvesteringars intrångskostnaderav Stefan Grudemo, Pernilla Ivehammar och Jessica SandströmStatens väg- och transport<strong>for</strong>skningsinstitut (VTI)581 95 LinköpingSammanfattningI Vägverkets och Banverkets samhällsekonomiska kalkyler saknas monetäravärden för miljöeffekter som brukar benämnas ”intrång”. Dessa effekter kan t.ex.bestå av det fysiska intrång en väg eller järnväg gör i ett område som är värdefulltur rekreations-, natur- och/eller kulturhänseende.Detta meddelande är ett steg på vägen mot en beräkningsmodell för att finnaöverförbara användarvärden för vanligt förekommande intrång. Ett begränsatantal breda typfall definieras, vilka i nästa steg är möjliga att differentiera genomett fåtal variabler.I detta projekt analyseras några vägar och en järnväg som utgör barriär motvattendrag. Fallstudierna genomfördes med hjälp av enkätundersökningar. Vistuderar verkliga fall av tidigare gjorda intrång för att intervjupersonerna skakunna sätta sig in i och förstå det i enkäten beskrivna scenariet och klara av attbe<strong>sv</strong>ara frågorna på ett riktigt sätt. Fyra fallstudier inom typfallet ”barriär motvatten” redovisas och vi visar hur man kan konstruera en beräkningsmodell förintrångskostnader inom detta typfall. Det gäller E4 vid Huskvarna, län<strong>sv</strong>äg 100vid Höllviken, rik<strong>sv</strong>äg 70 och järnvägen genom Rättvik samt rik<strong>sv</strong>äg 40 vidUlricehamn. I samtliga fall har binär CVM (Contingent Valuation Method)använts för att utröna betalning<strong>sv</strong>iljan för att få vägen (järnvägen) förlagd i tunneloch därmed slippa barriären. Totalt skickades ca 9 000 enkäter ut.Svarsfrekvensen var i genomsnitt ca 70 %.En genomsnittlig värdering i urvalet i respektive fallstudie kan räknas fram påbasis av ja- eller nej-<strong>sv</strong>aren på CV-frågorna, genom att konstruera en kumulativfrekvenskurva. I första steget görs en icke-parametrisk beräkning, vilket innebäratt ingen förklaring till individernas skilda värderingar söks. Syftet är att finnavärden som kan tjäna som referenspunkt i varje fallstudie för de värden som kanberäknas med den i nästa steg utvecklade beräkningsmodellen. För att skapa enberäkningsmodell som kan användas mer generellt, utan att man behöver göra enny CVM-studie ex ante för varje aktuellt objekt med risk för s.k. strategisk bias,gäller det att finna samband på individnivå mellan betalning<strong>sv</strong>iljan (WTP) ocholika förklaring<strong>sv</strong>ariabler:(1) WTP = f(X, Y, Z)där WTP är betalning<strong>sv</strong>ilja för att slippa intrånget, X är variabler som beskriverexponering (t.ex. avstånd mellan bostaden och intrånget), Y är socioekonomiskavariabler (ålder, kön, inkomst etc.) och Z är variabler som beskriverinfrastrukturobjektets karaktäristika mer i detalj (trafikmängd, vägtyp etc.).I de tre av fallstudierna där en väg utgör en barriär mot vatten har enuppdelning mellan närområdet respektive övriga tätorten gjorts. Vi har funnit att inärområdet är det bostadens belägenhet i förhållande till barriären som äravgörande. Intrångskostnaden är en avtagande, approximativt linjär funktion avVTI meddelande 939 5


the residence and the barrier. For the rest of the town’s inhabitants the location oftheir home has little importance. Their valuation of getting rid of the barrierdepends on how often they visit the area next to the barrier.(2a) WTP = α 1 – γ 1 X 1 <strong>for</strong> those living close to the barrier(2b) WTP = α 2 + γ 2 X 2 <strong>for</strong> those living in the rest of the townwhere X 1 is a distance variable and X 2 is a variable <strong>for</strong> the frequency of visitingthe area next to the barrier. The values of α 1 , α 2 , γ 1 and γ 2 depend on Z, i.e. thecharacteristics of the road or railway constituting the barrier such as trafficvolumes and road or rail track width. We have arrived at the conclusion that Y-variables <strong>for</strong> socio-economic variables are not needed in the calculation model.The average age and sex distribution are almost the same in different urban areas,and it is not reasonable that income in a particular district should have asignificant influence on the benefit of eliminating an existing encroachment bymeasures financed by taxes.Having now completed this project, we have reached an important sub-goal.We have developed a questionnaire design and know which variables areimportant <strong>for</strong> the WTP to avoid encroachment costs. We also know in principlehow to design the calculation model. To be able to develop a complete calculationmodel, however, it is necessary to per<strong>for</strong>m a few additional case studies. We hopethen to be able to finally explain the expected variations found in our studies inthe α- and γ-values by barrier characteristics, Z. With this addition, it would bepossible to work out the final calculation model <strong>for</strong> ”barrier to water”. Ourobjective then is to build calculation models <strong>for</strong> the remaining typical casesdescribed in the report.A calculation model <strong>for</strong> road or rail barriers at the waterfront would be veryuseful as a complement to the present CBA model. An inventory shows that thereare more than 100 cases in Sweden where a road or a railway constitutes such abarrier. Extending the current CBA with an encroachment calculation modelwould make it possible to tell where and when earlier encroachments should becorrected by diverting the traffic into a new route and eliminating the barrier. It isof course also possible to use the model to avoid making new encroachmentswhen making new investments in transport infrastructure.8 VTI meddelande 939


1 Inledning1.1 Problem och bakgrundInvesteringar i infrastrukturen, t.ex. byggande av vägar och järnvägar, genomförsför att tillgodose det transportbehov som finns i samhället. I Vägverkets ochBanverkets samhällsekonomiska kalkyler värderas så många som möjligt avinvesteringens förväntade effekter monetärt. Kalkylerna delar in effekterna itrafikekonomiska och miljöekonomiska effekter.Bland de trafikekonomiska effekterna ingår de beräknade förändringarna vadgäller trafiksäkerhet (antal olyckor och deras <strong>sv</strong>årighetsgrad) och framkomlighet(förändringar i restid). I de miljöekonomiska effekterna ingår monetär värderingav buller- och avgasemission.Dominerande poster i kalkylerna är restid<strong>sv</strong>inster och (för väginvesteringar)olycksminskningar. Miljöeffekter som förändrat antal personer störda avtrafikbuller eller avgaser utgör totalt sett en mycket liten del av det som värderas ipengar.Många miljöeffekter monetariseras dock inte och fångas inte in i detlönsamhetsmått, nettonuvärdeskvoten (nuvärdet av (nytta-kostnad)/kostnad), somkalkylen ger. Nettonuvärdeskvoten ska vara positiv och så stor som möjligt. Omdessa, ej värderade, miljöeffekter är betydande så ger inte nettonuvärdeskvoten enrättvis bild av infrastrukturinvesteringens samlade effekter.Idag saknas värden för bland annat den miljöeffekt som består i det fysiskaintrång vägen gör i ett område som på något sätt är värdefullt ur rekreations-,natur- och/eller kulturhänseende eller att vägen utgör en barriär mot exempelvisnågon <strong>for</strong>m av vatten (sjö, å eller hav) eller ett naturområde. Vägen kan ocksåpåverka stads- eller landskapsbilden på ett negativt sätt. Dessa miljöeffekterbrukar benämnas intrång. Dessa ”intrång” orsakar i vissa fall starka protester frånallmänheten. Ofta uppmärksammas de också i medierna.Om intrång<strong>sv</strong>ärden införlivas i Vägverkets och Banverkets kalkylmodeller kande vägas mot de redan nu ingående effekterna.Vid VTI och Linköpings universitet har <strong>for</strong>skare under ett flertal år i tvåetapper studerat vägars och järnvägars intrångskostnader. Första etappen somstartade i slutet av 1980-talet syftade till att ”slå larm” om grova felinvesteringarsom kunde bli följden av att intrångskostnaderna negligeras i objektanalyserna.Ett exempel på att intrångskostnaden kan vara avgörande är Vallaleden iLinköping som var en planerad lokal väg i Linköping genom ett rekreationsområde.En kommunal folkomröstning om Vallaleden i Linköping genomfördes1989. Det visade sig att 3/4 av de röstande Linköpingsborna sade nej tillVallaleden trots att Vägverket skulle finansiera investeringen och att högstavsevärda trafikantkostnadsbesparingar skulle erhållas, som (bortsett frånintrångskostnaderna) gav Vallaledsinvesteringen en mycket hög nettonuvärdeskvot(se Grudemo, 1990). En tabell över tidigare studier finns i bilaga 1.När problemet med de saknade intrångskostnaderna var påvisat, gällde det iandra etappen att utveckla en teoretiskt sund och praktiskt tillämpbar metodologiför en beräkningsmodell för intrångskostnaderna. Föreliggande rapport behandlardetta. Med beräkningsmodell menas i detta sammanhang en <strong>for</strong>mel som ska kunnaanvändas i framtida investeringskalkyler utan att man ska behöva göra nya,specifika undersökningar. Under arbetet med att utveckla metodiken för enkomplettering av kalkylerna med intrångskostnader, har vi kunnat konstatera attflera strategiska val måste göras på vägen ”från start till mål”. Det förstaVTI meddelande 939 9


strategiska valet var att satsa på en ”helhet<strong>sv</strong>ärdering” av intrångskostnaderna(figur 1.1). Därefter var den avgörande frågan om det bästa är att göra enhelhet<strong>sv</strong>ärdering ex ante för varje särskilt objekt, som kunde göra ett avsevärtintrång, eller om det går att utveckla en beräkningsmodell med tillräckligt vidtillämplighet för att motivera utvecklingskostnaderna mot<strong>sv</strong>arande t.ex. behandlingenav olyckskostnaderna. Det grundläggande antagandet för föreliggandeprojekt är att en beräkningsmodell är möjlig att utveckla. Givet den förutsättningen,är nästa fråga om en mängd olika intrångsklasser ska användas eller omett begränsat antal breda typfall ska definieras, vilka i ett följande steg kandifferentieras utifrån olika egenskaper (Lancaster-ansats). Vi har valt detsistnämnda. Slutprodukten blir då en modell för varje typfall där värdet beror påolika karaktäristika enligt funktion (1) i avsnitt 1.3.3 nedan.STARTDeleffekt<strong>sv</strong>ärderingför summeringHelhet<strong>sv</strong>ärderingEx ante CVMstudieför varje -objektBeräkningsmodell medvid tillämplighetBeräkningsmodellmedSmalt definieradeintrångsklasserBrett definieradetypfallBrett definieradeLancaster-ansats förvarje typfallMÅLFigur 1.1 Beräkningsmodellsansatsen från start till mål.10 VTI meddelande 939


1.2 SyfteFör miljöintrång som inte är av unik karaktär utan vanligt förekommande är vårhypotes att det är möjligt att utveckla en beräkningsmodell. Det handlar ommiljöer som ofta utnyttjas av de närboende, t.ex. närströvområden. I denna rapportföljer vi det högra spåret i figur 1.1 ovan. Ett litet antal breda typfall definierassom är ofta förekommande i praktiken samt möjliga att differentiera genom ettfåtal variabler. Det främsta syftet med föreliggande meddelande är att utifrångenomförda fallstudier utröna vilka förklaring<strong>sv</strong>ariabler som bör vara med i enberäkningsmodell för typfallet barriär mot vatten samt visa hur en beräkningsmodellför detta typfall kan konstrueras.1.3 Metodik och uppläggning1.3.1 Klassificering av brett definierade typfallVi har valt att gruppera objekt efter typ av miljöpåverkan. Följande indelning kanvara lämplig:• Barriär mot vatten• Förändring i landsbygdsnatur• Förändring i tätortsnära natur• Förändring i stadsmiljö• Förändring i grönområden i stadsmiljö• Broar över vikarVi redovisar i denna rapport fyra fallstudier inom typfallet ”barriär mot vatten”samt visar hur det går att konstruera en beräkningsmodell för detta typfall.Anledningen till att vi har valt att genomföra ett antal fallstudier inom denna typav intrång är att ”barriär mot vatten” är vanligt förekommande i Sverige. Vidinventering som genomförts inom föreliggande projekt har vi funnit fler än 100sådana fall i landet (se bilaga 2). Vi ska alltså här redogöra för hur enberäkningsmodell kan ut<strong>for</strong>mas för typfallet barriär mot vatten. Dennaberäkningsmodell kan sedan användas för att eventuellt förbättra de intrång somredan har skett (i fall där detta är lämpligt) samt inför nya väg- ellerjärnvägsinvesteringar.Studierna om E4:an vid Huskvarna, län<strong>sv</strong>äg 100 vid Höllviken, rik<strong>sv</strong>äg70/järnvägen genom Rättvik samt rik<strong>sv</strong>äg 40 vid Ulricehamn är genomförda isyfte att värdera barriären mot vattnet. I begreppet barriär räknar vi både in attvägen eller järnvägen för<strong>sv</strong>årar passage och att vägen/järnvägen och dess trafikmedför störningar i <strong>for</strong>m av försämrad utsikt, upplevd olycksrisk, buller etc.1.3.2 CVM-fallstudierVi har valt att studera befintliga infrastrukturobjekt för att intervjupersonerna skakunna sätta sig in i och förstå det i enkäten beskrivna scenariot och klara av attbe<strong>sv</strong>ara frågorna på ett riktigt sätt. Det är främst användarvärden vi söker ochintervjupersonerna känner väl till de aktuella väg- eller bansträckorna. Därför harvi hållit beskrivningen av fallen i enkäterna kortfattad. Vi har valt fall som ärrealistiska men ej aktuella att genomföra i dagsläget för att minimera risken förhypotetisk bias samt strategiskt beteende. Betalningssättet är tvingande vid ettgenomförande för att undvika s.k. ”fripassagerarbeteende”. (Se exempelvisVTI meddelande 939 11


Cummings et al (1986) eller Mitchell och Carson (1989) för beskrivning av olikaslag av bias.)Analyser genomförs separat för fallstudierna i Huskvarna, Höllviken, Rättvikoch Ulricehamn och dessutom beskrivs hur en gemensam analys av dessa fallsamt ytterligare några kan genomföras för att skapa en beräkningsmodell förtypfallet barriär mot vatten. I samtliga scenarier elimineras barriären genom attvägen och/eller järnvägen förläggs till en tunnel. Det vi söker är betalning<strong>sv</strong>iljanför att slippa intrånget. Denna betalning<strong>sv</strong>ilja kan bli något underskattad pga. attsättet att slippa intrånget, dvs. tunnel, kan anses som negativ av vissa intervjupersoner.Se exempelvis Lind m.fl. (1993), Kottenhoff (1999) och Ljungberg(2000) om negativ värdering av att åka i tunnel.Metoder som bygger på hur personer uppger att de skulle bete sig eller välja ien viss situation, dvs. deras uppgivna preferenser, brukar benämnas StatedPreference (SP)-metoder. Den SP-metod vi har valt för fallstudierna benämnsbinär CVM (Contingent Valuation Method). I vår enkät beskrivs ett scenario omen förändring av ett verkligt fall. Intervjupersonen får ta ställning till huruvida haneller hon vill att det beskrivna scenariot genomförs mot en viss angiven kostnadför intervjupersonen, ett så kallat bud, på en viss angiven summa. Det hypotetiskascenariot vi ställt upp i alla fyra studierna är att få vägen (alt. och/eller järnvägen iRättvik) i tunnel och därmed undanröja barriären och få fri passage till vattnet.Varje intervjuperson får ta ställning till endast ett bud, men genom att olikagrupper av intervjupersoner får olika bud kan betalning<strong>sv</strong>iljan beräknas via enskattad kumulativ frekvensfunktion. En fördel med binär CVM är att denvalsituation intervjupersonen ställs inför liknar den man ställs inför på marknaderför privata varor. Binär CVM kräver mindre av intervjupersonen jämfört medövriga CV-metoder och Conjoint Analysis (CA) (som är en annan SP-metod),vilket både medför att det är lättare att klara av på ett riktigt sätt samt ökar<strong>sv</strong>arsfrekvensen. Risken för strategiskt beteende minskar också med Binär CVM(se Ivehammar, 1996).CVM har använts flitigt i dess hemland USA, men metodens användning iEuropa har varit mer begränsad. I Sverige hade drygt 60 CVM-studier genomförtst.o.m. 1999. Det har gällt bevarandet av urskog, öppna landskap, skogsavverkning,jakt, utrotningshotade djurarter. Ett fåtal studier har gällt infrastrukturobjekt(Scharin och Söderqvist, 1999). Metoden är i ständig utveckling ochförbättras kontinuerligt. För en utförligare beskrivning av binär CVM ochalternativa värderingsmetoder, se Ivehammar (1996).Metoder som bygger på verkligt, avslöjat beteende kallas Revealed Preference(RP)-metoder. En indirekt sådan metod är hedoniska prismetoden som går ut påatt priset på en nyttighet påverkas av olika egenskaper som är kopplade till den.Enligt metoden påverkas priset på en fastighet av miljökvaliteten i närheten avden. Vi har gjort ett försök att genomföra en förenklad variant av hedoniskprismetod som en jämförelse med vår CVM-undersökning i fallstudien om E4 vidHuskvarna.1.3.3 Icke-parametrisk beräkning och parametrisk förklaringsmodellVi beräknar betalning<strong>sv</strong>ilja med en icke-parametrisk metod i samtliga fallstudier.Dessutom skattar vi en individmodell för varje fallstudie med hjälp avregressionsanalys.12 VTI meddelande 939


Målet är att skatta en beräkningsmodell för varje typfall enligt(1) WTP = f(X, Y, Z)där WTP är betalning<strong>sv</strong>ilja för att slippa intrånget, X är variabler som beskriverexponering (t.ex. avstånd mellan bostaden och intrånget), Y är socioekonomiskavariabler (ålder, inkomst etc.) och Z är variabler som beskriver infrastrukturobjektetskaraktäristika (trafikmängd, vägtyp etc.).VTI meddelande 939 13


2 Beskrivning av fallstudier gällande barriär motvattenI detta kapitel beskrivs de fyra fallstudierna i Huskvarna, Höllviken, Rättvik ochUlricehamn. Scenariot i samtliga fallstudier innebar att få en preciserad sträcka avvägen och/eller järnvägen förlagd till tunnel. Enkät<strong>for</strong>mulären återfinns i bilaga3–6. I tre av studierna (Huskvarna, Höllviken, Ulricehamn) har en uppdelninggjorts mellan närområde och övriga tätorten eller kommunen. Närområdetomfattar enligt vår definition dem som bor så att den del av vägen som skulleläggas i en tunnel utgör en barriär mot vattnet samt bor så nära att de även påannat vis kan störas av vägen och dess trafik.2.1 E4 vid HuskvarnaFigur 2.1 E4:an vid Norrängen mot söder.Foto: Stefan Grudemo14 VTI meddelande 939


Figur 2.2 Vy över Vättern från Norrängen. E4:an skymtar i bildens mitt.Foto: Stefan GrudemoSträckan ”Österängen–Brunstorp” av E4:an byggdes mellan åren 1966 och1968. Den är 5 km lång och utgjorde etapp A av de s.k. ”Huskvarnaarbetena”.Vägen sträcker sig mellan bebyggelsen i Huskvarna, bl.a. villaområdetNorrängen, och Vättern. Den ersatte Grännavägen som E4-sträckning.Flera alternativa sträckningar studerades inför byggandet av E4-sträckningen,alltifrån en 2,5–5 meter hög vägbank ute i Vättern till en sträckning på bergenöster om bebyggelsen. Det valda motorvägsalternativet byggdes också till stor delpå vägbank. Vid sträckningens båda ändar byggdes nya trafikplatser. Den södratrafikplatsen innebar bland annat ny infart till Huskvarna centrum.Eftersom detta är en motorväg är barriären stor. Två undergångar förfotgängare och cyklister finns. Med dessa undergångar kan man nå den gång- ochcykelväg som ligger på en smal remsa mellan motorvägen och sjön. Idag färdasungefär 13 000 <strong>for</strong>don per dygn på den aktuella motorvägssträckan. Denstuderade sträckan vid Norrängen är drygt 1 km lång och vid den norra delen,cirka 200 meter, gränsar 16 villatomter direkt till motorvägen. En estetisktut<strong>for</strong>mad bullermur sattes upp här 1996. Bullret är ändå påtagligt i området.Norrängen är ett långsträckt bostadsområde beläget på en ganska brantsluttning ned mot Vättern (och motorvägen). Till största delen består området avenfamiljshus. Längst upp i området har man en vidsträckt utsikt över sjön.Vägen byggdes under en tid då människors miljömedvetande ännu inte hadevaknat. Utbyggnaden av vägnätet sågs som en självklarhet som inte ifrågasattes.Därför kunde detta motorvägsbygge längs Vätterns strand byggas utan någranämnvärda protester från allmänheten.Fallstudien om E4 vid Huskvarna genomfördes under hösten 1999. Ett antalolika enkätvarianter testades för att se om detta påverkade betalning<strong>sv</strong>iljan.Scenariot var att en viss sträcka av vägen läggs i en tunnel under marknivå för attVTI meddelande 939 15


på så sätt få bort barriären och därmed fri passage till vattnet. Huvudenkäten finnsi bilaga 3.I närområdet i Huskvarna gjordes ett urval av 460 personer i åldern 18 till75 år. Närområdet var i detta fall de två postnummerområden som är belägnanärmast vägen. I övriga Jönköpings kommun gjordes ett urval av 2 760 personer.Urvalen gjordes ur adressregistret SPAR och förmedlades av Sema GroupInfoData AB. Svar och bortfall i närområdet i Huskvarna redovisas i tabell 2.1nedan.Tabell 2.1 Svars- och bortfallsredovisning, Huskvarna närområde.AntalAndelBruttourval 460Tillhör ej målpopulationen (flyttat etc.) 7Nettourval 453 100 %Individbortfall 99 22 %Svarande 354 78 %Svarsfrekvensen var så hög som 78 % i närområdet. Bland övriga i Jönköpingskommun var <strong>sv</strong>arsfrekvensen lägre, nämligen 65 %. Detta är inte särskiltöverraskande; engagemanget är av naturliga skäl störst bland dem som känner sigmest berörda.2.1.1 ProvundersökningFöre huvudundersökningen som beskrevs ovan gjordes en förundersökning ivilken ett första test av enkätut<strong>for</strong>mning gjordes. I förundersökningens enkät,liksom i huvudundersökningens, fanns fotot och fotomontaget nedan med. Fototvisar en vy över E4:an sedd från bostadsområdet Norrängen och fotomontagetvisar samma vy men med den skillnaden att E4:an är ersatt av ett grönområdesåsom det kan se ut om vägen istället låg i tunnel. Hälften av intervjupersonernafick fotot och fotomontaget i färg och hälften fick det i <strong>sv</strong>artvitt.Marginellt fler av de intervjupersoner i närområdet som fick en enkät medfärgbilder tyckte tunnel var bäst (86 %) än de som fick <strong>sv</strong>artvita bilder (83 %).Däremot gav denna skillnad utslag bland intervjupersonerna i Jönköping, dvs. desom inte bodde i närområdet. Bland dessa tyckte 71 % av dem som fått ”färgbild”att tunnel var bäst men bara 50 % av dem som fått ”<strong>sv</strong>artvit bild”. Vi valde att hafärgbilder i huvudundersökningen eftersom vi anser att det illustrerar förändringenpå ett riktigare sätt.16 VTI meddelande 939


Figur 2.3 Vy över Vättern från Norrängen.Foto: Stefan GrudemoFigur 2.4Vy över Vättern från Norrängen med E4 nedsänkt i tunnel.Fotomontage: VTI:s ateljéVTI meddelande 939 17


2.1.2 Inställning till tunnelnI fråge<strong>for</strong>muläret ställdes följande fråga: ”Antag att de två alternativen (vägensom idag respektive vägen i tunnel) kostade lika mycket. Vilket alternativ tyckerDu hade varit det bästa att bygga 1968?” Resultatet av frågan i huvudundersökningenvisas i tabell 2.2 nedan.Tabell 2.2 Intervjupersonernas inställning till tunnel i Huskvarna/Jönköping.Huskvarna närområde Övriga JönköpingskommunTunnel väldigt mycket bättre än väg 73 % 30 %Tunnel mycket bättre än väg 12 % 24 %Tunnel lite bättre än väg 6 % 10 %Tunnel ung. lika bra som väg 4 % 11 %Tunnel lite sämre än väg 1,5 % 7 %Tunnel mycket sämre än väg 1,5 % 9 %Tunnel väldigt mycket sämre än väg 2 % 9 %En kraftig majoritet av intervjupersonerna i närområdet (91 %) tyckte således attdet hade varit bättre att lägga vägen i en tunnel. Även bland intervjupersonerna iövriga kommunen var en klar majoritet (64 %) för ett tunnelbygge.2.1.3 BortfallsanalysEn bortfallsanalys genomförs för att undersöka om de som inte <strong>sv</strong>arat på enkätenpå något sätt skiljer sig från dem som <strong>sv</strong>arat. I närområdet i Huskvarnakontaktades 52 personer som fått en enkät men inte <strong>sv</strong>arat via telefon. De ställdesåterigen inför frågan ”Vilket alternativ tycker Du hade varit det bästa att bygga1968?” Av dessa var det 18 personer som av någon anledning inte ville ellerkunde <strong>sv</strong>ara. Bland de 34 som <strong>sv</strong>arade blev <strong>sv</strong>aren enligt följande:• 12 pers. tyckte att tunnel hade varit väldigt mycket bättre än väg• 5 pers. tyckte att tunnel hade varit mycket bättre än väg• 1 pers. tyckte att tunnel hade varit lite bättre än väg• 7 pers. tyckte att tunnel hade varit ungefär lika bra som väg• 2 pers. tyckte att tunnel hade varit lite sämre än väg• 1 pers. tyckte att tunnel hade varit mycket sämre än väg• 6 pers. tyckte att tunnel hade varit väldigt mycket sämre än vägDet verkar vara ganska stor skillnad mellan de som be<strong>sv</strong>arat enkäten och de sominte gjort det. I bortfallsundersökningen tyckte 53 % av intervjupersonerna atttunnel vore bättre, 21 % att det vore lika bra och 26 % att det vore en försämring.Detta kan jämföras med att bland dem som be<strong>sv</strong>arat enkäten (78 % i urvalet)tyckte 91 % att tunnel vore bättre, 4 % lika bra och 5 % att tunnel vore sämre änidag. Tunnelstödet var således mindre i bortfallsgruppen än hos dem sombe<strong>sv</strong>arade enkäten. Vi drar slutsatsen att det kan vara mis<strong>sv</strong>isande att anta attpersonerna i bortfallet i en undersökning har samma preferenser som de personersom <strong>sv</strong>arat och att detta kan ha stor betydelse i studier där <strong>sv</strong>arsfrekvensen är låg.Det är därmed viktigt att få så hög <strong>sv</strong>arsfrekvens som möjligt samt lämpligt attgenomföra en bortfallsundersökning speciellt i fall där <strong>sv</strong>arsfrekvensen är låg.18 VTI meddelande 939


2.2 Län<strong>sv</strong>äg 100 vid HöllvikenFigur 2.5Lv 100 mot norr. Havet skymtar till vänster i bild.Foto: Stefan GrudemoDen nya sträckningen av län<strong>sv</strong>äg 100 vid Höllviken i sydvästra Skåne öppnadesför trafik i november 1991. Syftet med vägbygget var att avlasta centrum iHöllviken från genomfartstrafik. Län<strong>sv</strong>äg 100, som alltså tidigare gick genomcentrala Höllviken, används bland annat för arbetspendlare från Skanör–Falsterbotill arbetsplatserna i Malmö, ca 20 km bort.För att kunna bygga vägen fyllde Vägverket igen en del av hav<strong>sv</strong>iken, ocksåden med namnet Höllviken, och ny strand anlades utanför vägen. Vägen är anlagdi samma nivå som omgivningarna och har ett körfält i vardera riktning. Parallelltmed vägen, på havssidan, finns en cykel- och gångväg.Idag trafikeras län<strong>sv</strong>äg 100 av ungefär 10 000 <strong>for</strong>don/årsmedeldygn (åmd) påden aktuella delen och den gamla län<strong>sv</strong>ägen, dvs. genomfarten, av 3 000–4 000<strong>for</strong>don/åmd.Protesterna mot vägbygget var starka, dels för att vägen drogs på strandenmellan ett antal villor och havet och dels för att den gjorde intrång i ett områdesom skyddas av den internationella våtmarkskonventionen.Vattendomstolen sa nej till vägen men detta beslut överklagades till vattenöverdomstolensom godkände vägplanerna. Dock menade vattenöverdomstolen atttvå fastighetsägare som överklagat vägbygget var berättigade till ersättning förolägenheter som skulle uppkomma pga. vägen och dess byggande men attstorleken på denna ersättning skulle bedömas först efter det att vägen öppnats förtrafik. Så gjordes också och fastighetsägarna tilldömdes ersättning för minskatfastighet<strong>sv</strong>ärde. Denna värdeminskning ansågs ha uppkommit pga.:• Buller, avgaser, insyn, ljusstörningar, viss förfulning m.m.• Försämrad utsikt och förfulning utöver det normala• Förlorad strandkontakt och sämre badmöjligheterVTI meddelande 939 19


Studien om län<strong>sv</strong>äg 100 vid Höllviken genomfördes under våren år 2000. Denhandlade om den nya dragningen av län<strong>sv</strong>äg 100 som en barriär mot vatten.Två grupper studerades; dels boende närmast den aktuella vägen och delsboende i övriga tätorten Höllviken. Intervjupersonen fick ta ställning till ett budför att få vägen förlagd till tunnel, vilket skulle skapa fri passage till hav<strong>sv</strong>iken.Samtliga personer i närområdet mellan 18 och 75 år fick sig en enkät tillskickad. Ienkäten till övriga Höllviken fick hälften av de 1 200 slumpmässigt valdapersonerna ta ställning till ett bud i <strong>for</strong>m av höjd kommunalskatt och hälften i<strong>for</strong>m av en fast avgift. Detta för att se om dessa olika betalningssätt påverkarresultatet på något sätt. I närområdet fick samtliga ta ställning till höjd skatt.Betalningen gällde per år under 10 år. Adresserna togs ur adressregistret SPARoch distribuerades av Sema Group InfoData AB. Enkät<strong>for</strong>mulär återfinns i bilaga4.Höllviken är ett välmående villasamhälle beläget i Vellinge kommun, som år2002 har landets lägsta kommunalskatt, 27,50 kronor per beskattad hundralapp.En stor del av de boende arbetspendlar till Malmö.Tabell 2.3 och 2.4 nedan visar <strong>sv</strong>ar och bortfall i Höllvikenstudien.Tabell 2.3 Svars- och bortfallsredovisning närområdet i Höllviken.AntalAndelBruttourval 242Tillhör ej målpopulationen 6Nettourval 236 100 %Individbortfall 72 30,5 %Svarande 164 69,5 %Tabell 2.4 Svars- och bortfallsredovisning övriga tätorten i Höllviken.AntalAndelBruttourval 1 200Tillhör ej målpopulationen 2Nettourval 1198 100 %Individbortfall 323 27 %Svarande 875 73 %Närområdet definieras i detta fall som det område som är beläget mellan den nyalän<strong>sv</strong>ägen och den gamla genomfarten. Området består främst av villor.Svarsfrekvensen är nästan 70 % i närområdet och ännu högre i övriga tätorten iHöllviken. I motsats till E4-studien är <strong>sv</strong>arsfrekvensen här något högre i övrigatätorten än i närområdet.20 VTI meddelande 939


2.3 Rik<strong>sv</strong>äg 70/järnvägen genom RättvikFoto: Stefan GrudemoFigur 2.6 Rv70 och järnvägen genom Rättvik. Till höger i bild skymtar campinganläggningenvid sjön Siljan.Järnvägen genom Rättvik anlades i slutet av 1800-talet och rik<strong>sv</strong>ägen öppnadesför trafik 1983. Rik<strong>sv</strong>ägen byggdes parallellt med järnvägen och förstärktedärmed den barriär som järnvägen innebar mellan centrum och Siljan med dessbad- och campingplats (som även hyser restaurang och minigolf). Vid centrumfinns för fotgängare och cyklister ett övergångsställe över vägen samt en övergångmed bommar över järnvägen.Tidigare gick rik<strong>sv</strong>äg 70 på Storgatan genom centrum. Det främsta syftet medden nya sträckningen av rik<strong>sv</strong>ägen var att avlasta Storgatan från trafik. Dessutomavlastades områdena Lerdal och Gärdebyn, söder om centrala Rättvik, frångenomfartstrafik.Vägen är tvåfältig och trafikeras idag av cirka 7 000 <strong>for</strong>don/åmd. På järnvägengår ungefär 20 person- eller godståg per dygn.Rättvik har bara drygt 3 000 invånare mellan 18 och 75 år boende i tätorten ochdärmed genomfördes studien som en totalundersökning, dvs. alla personer boendei tätorten Rättvik mellan 18 och 75 år fick ett fråge<strong>for</strong>mulär. Under våren år 2000skickades tre olika varianter ut (varje person fick bara en av dem). En avvarianterna innebar att intervjupersonen fick ta ställning till ett bud för att få ensträcka av både rik<strong>sv</strong>ägen och järnvägen i tunnel. Den enkätvarianten kan ses ibilaga 5. I en annan variant gällde ställningstagandet vägen i tunnel och i en tredjejärnvägen i tunnel. Betalningssättet var höjd kommunalskatt per år under 10 år.Även i denna fallstudie var det Sema Group InfoData som förmedlade adresser uradressregistret SPAR.Intervjupersonernas kommentarer visade att det fanns viss motvilja mot höjdkommunalskatt som betalningssätt. Detta kan ha samband med att Rättvik är enhögskattekommun, vilket eventuellt kan ha haft en återhållsam effekt påbetalning<strong>sv</strong>iljan.Tabellerna 2.5–2.7 nedan visar <strong>sv</strong>ar och bortfall i Rättviksstudien.VTI meddelande 939 21


Tabell 2.5 Svars- och bortfallsredovisning, väg och järnväg i tunnel i Rättvik.AntalAndelBruttourval 899Tillhör ej målpopulationen 16Nettourval 883 100 %Individbortfall 323 36,5 %Svarande 560 63,5 %Tabell 2.6 Svars- och bortfallsredovisning, väg i tunnel i Rättvik.AntalAndelBruttourval 898Tillhör ej målpopulationen 11Nettourval 887 100 %Individbortfall 363 41 %Svarande 524 59 %Tabell 2.7 Svars- och bortfallsredovisning, järnväg i tunnel i Rättvik.AntalAndelBruttoval 903Tillhör ej målpopulationen 8Nettourval 895 100 %Individbortfall 323 36 %Svarande 572 64 %Svarsfrekvensen i denna fallstudie är lägre än i de andra fallstudierna men ändårelativt hög.22 VTI meddelande 939


2.4 Rik<strong>sv</strong>äg 40 vid UlricehamnFigur 2.7Foto: Stefan GrudemoBostadsområdet Villastaden och Rv 40 sett från sjön Åsundens strand.Foto: Stefan GrudemoFigur 2.8 Från Villastaden syns en lastbil bakom bullerplanket. I bakgrundenskymtar sjön Åsunden och längre bort de centrala delarna av Ulricehamn.Rik<strong>sv</strong>äg 40 sträcker sig sedan 40 år tillbaka utefter sjön Åsundens norra del.Mellan sjön och vägen är Prångens bad- och campingplats belägen. De centralaVTI meddelande 939 23


delarna av Ulricehamn liksom större delen av stadens bebyggelse återfinns söderom vägen, nordost om Åsunden. Villaområdet Villastaden ligger emellertid norrom vägen, vilken utgör en barriär mot sjön för de boende i området.Vägen är tvåfältig med breda vägrenar. Den trafikeras av ungefär 9 000<strong>for</strong>don/åmd. Av dessa utgörs 1 000, dvs. över 10 %, av tung trafik. Därbebyggelsen ligger närmast vägen dämpas trafikbullret till viss del av ettbullerplank. Höjdskillnaderna i området är ganska stora och marken sluttar nedmot sjön.Studien om Rik<strong>sv</strong>äg 40 vid Ulricehamn genomfördes under våren ochsommaren 2001. På samma sätt som i Höllvikenstudien studerades närområdetsåväl som övriga tätorten. Närområdet var i det här fallet villaområdetVillastaden. Detta område är den enda delen av tätorten som ligger ”på andrasidan vägen”, dvs. vägen utgör en barriär mot sjön. I Villastaden fick alla boendemellan 18 och 75 år ett enkät<strong>for</strong>mulär skickat till sig. Ett slumpmässigt urval på1 200 personer gjordes bland övriga invånare i tätorten mellan 18–75 år. Även idenna studie var betalningssättet höjd kommunalskatt per år under 10 år. SemaGroup InfoData AB gjorde det slumpmässiga urvalet ur dataregistret SPAR.Enkät<strong>for</strong>muläret återfinns i bilaga 6. Svar och bortfall i studien visas i tabell 2.8och 2.9 nedan.Tabell 2.8 Svars- och bortfallsredovisning, närområde i Ulricehamn.AntalAndelBruttourval 324Tillhör ej målpopulationen 4Nettourval 320 100 %Individbortfall 76 24 %Svarande 244 76 %Tabell 2.9 Svars- och bortfallsredovisning, övriga tätorten i Ulricehamn.AntalAndelBruttourval 1 200Tillhör ej målpopulationen 15Nettourval 1 185 100 %Individbortfall 336 28,5 %Svarande 849 71,5 %Ulricehamnsstudien uppvisar en hög <strong>sv</strong>arsfrekvens både i närområdet och i övrigatätorten.24 VTI meddelande 939


3 Genomsnittlig betalning<strong>sv</strong>ilja i de olika fallstudiernaEn genomsnittlig värdering i urvalet kan räknas fram utan hänsyn tillförklaring<strong>sv</strong>ariabler i <strong>for</strong>m av t.ex. socioekonomiska variabler. En kumulativfrekvenskurva konstrueras då utifrån hur stor andel av de intervjupersoner somhar fått ta ställning till ett visst bud som accepterar det. De punkter som kanobserveras, dvs. de bud som intervjupersoner har tagit ställning till, sammanbindstill en kurva. Den genomsnittliga betalning<strong>sv</strong>iljan per person räknas ut som en ytaunder kurvan. En fördel med denna icke-parametriska metod att beräknabetalning<strong>sv</strong>iljan är att värderingen inte är beroende av antaganden omfunktions<strong>for</strong>m. Det går dock inte att få fram en beräkningsmodell där betalning<strong>sv</strong>iljanberor på olika karaktäristika som X (exponering) eller Y (socioekonomiskavariabler) hos individerna. Det är därmed <strong>sv</strong>årare att få fram överförbara värdennär analys sker med en sådan metod.Den icke-parametriska metoden kan vara lämplig att använda förmiljövärdering vid unika objekt eftersom det i dessa fall är <strong>sv</strong>årt att skapaöverförbara värden. Resultatet av värdering med icke-parametrisk metod i vårafallstudier redovisas i detta kapitel. I bilaga 7 återfinns frekvenskurva ochuträkning av genomsnittlig betalning<strong>sv</strong>ilja per person för övriga tätorten iHöllviken, som ett exempel på hur genomsnittlig betalning<strong>sv</strong>ilja räknas fram meddenna metod. Uträkningen i övriga fall sker på samma sätt.3.1 Antaganden för samtliga fallstudierVid det lägsta budet i varje fallstudie gör vi antagandet att den andel som inteantar det lägsta budet inte har någon betalning<strong>sv</strong>ilja alls (undantaget ärUlricehamnsstudien där vi även studerar acceptansen vid 0-bud). Vi antar att detinte finns någon negativ betalning<strong>sv</strong>ilja utan att den andel som inte har accepteratdet lägsta budet har betalning<strong>sv</strong>iljan 0 kr. Dessutom ”klipper” vi frekvenskurvanvid det högsta budet, dvs. antar att ingen har högre betalning<strong>sv</strong>ilja än det högstabudet. Man skulle i stället kunna extrapolera, dvs. bestämma en punkt på x-axelndär andelen ja-<strong>sv</strong>ar är noll.I ett par fall har kurvan justerats med ”Ayer et al. sats” (Ayer et al., 1955).Denna innebär att om andelen som accepterar det erbjudna budet stiger när budetökar justeras detta genom att medelvärdet av andel ja-<strong>sv</strong>ar för dessa budtillsammans används. Se exempelvis Kriström (1995) för beskrivning av detta.3.2 E4 vid HuskvarnaI Huskvarna-studien testades olika betalningssätt för att se om och i så fall hurdetta skulle påverka betalning<strong>sv</strong>iljan. De betalningssätt som testades var:• Skatteökning per person och år i 10 år• Fast, obligatorisk avgift per person och år i 10 år• Frivillig avgift per person och år i 10 år• Skatteökning per person och år i 5 år• Skatteökning per person och månad i 10 årDen analys av betalningssättet som har genomförts nu och vid tidigare studier (seIvehammar, 1998) har visat att höjd kommunalskatt och fast avgift inte gersignifikant skilda resultat och därför kommer i det följande dessa att anses somVTI meddelande 939 25


likvärdiga och analyseras tillsammans. I Huskvarna antas också frivillig avgiftsom likvärdig. Beräkningar i Huskvarna närområde samt Jönköpings tätort görsgemensamt för de tre betalningssätten höjd kommunalskatt, fast avgift ochfrivillig avgift, alla per år under 10 år. Urvalet gjordes i hela kommunen menbetalning<strong>sv</strong>iljan beräknas endast bland dem som bor i tätorten för att värdet skavara jämförbart med övriga fallstudier. I tabell 3.1 nedan visas betalning<strong>sv</strong>iljan föratt få E4:an vid Huskvarna i tunnel beräknad med icke-parametrisk metod.Jönköpings tätort inbegriper även Huskvarna.Tabell 3.1 Icke-parametriskt resultat, Huskvarna.Årligbetalning<strong>sv</strong>iljaper person ochår under 10 årTotalbetalning<strong>sv</strong>iljaper år under10 årNuvärde av totalbetalning<strong>sv</strong>iljaunder 10 år(4 % ränta)Huskvarna närområde 4 185 kr 6,28 Mkr 50,92 MkrJönköpings tätort 324 kr 19,76 Mkr 160,27 MkrDen höga betalning<strong>sv</strong>iljan per person i närområdet tyder på att vägen upplevsnegativt för många närboende. Barriären är stor eftersom det är en motorväg det ärfrågan om. För att korsa vägen till fots eller med cykel är man hänvisad till de tvåundergångar som finns.I övriga tätorten är betalning<strong>sv</strong>iljan betydligt lägre, vilket är ett väntat resultat.Man kan i E4-studien, liksom i övriga studier, se styrkan i intervjupersonensacceptans av ett bud i och med att denne kan ge två olika ja-<strong>sv</strong>ar; ”ja, absolut” och”ja, kanske”. I tabellen ovan är båda dessa <strong>sv</strong>ar med i betalning<strong>sv</strong>iljan. Styrkan iacceptansen avtar med högre bud. I närområdet är andelen ”ja, absolut” en storandel av ja-<strong>sv</strong>aren vid låga bud (80–90 %) medan den sjunker till ungefär 50 %vid högre bud. I övriga tätorten är andelen ”ja, absolut” ungefär 50 % av ja-<strong>sv</strong>arenvid låga bud och drygt 30 % vid höga bud. Styrkan på <strong>sv</strong>aren skulle kunnaanvändas vid beräkning av betalning<strong>sv</strong>iljan t.ex. för att genomföra känslighetsanalysmed exempelvis antagandet att endast <strong>sv</strong>aret ”ja, absolut” innebär ett ja<strong>sv</strong>aralternativt att ”ja, absolut” samt exempelvis hälften av <strong>sv</strong>aren ”ja, kanske”innebär ett ja-<strong>sv</strong>ar.I Huskvarnafallet har vi även gjort en Revealed Preference-undersökninggenom att tillämpa en förenklad variant av den hedoniska prismetoden. Se bilaga8.3.3 Län<strong>sv</strong>äg 100 vid HöllvikenI Höllvikenstudien testades även betalningssättets (kommunalskatt/obligatoriskavgift) betydelse för betalning<strong>sv</strong>iljan i övriga tätorten. I tätorten räknasbetalning<strong>sv</strong>iljan gemensamt för dem som fått höjd kommunalskatt och dem somfått fast avgift som betalningssätt, se motiv ovan. I närområdet var betalningssättethöjd kommunalskatt. Resultatet av icke-parametrisk värdering i närområdetrespektive övriga tätorten visas i tabell 3.2 nedan.26 VTI meddelande 939


Tabell 3.2 Icke-parametriskt resultat, Höllviken.Årligbetalning<strong>sv</strong>iljaper person ochår under 10 årTotalbetalning<strong>sv</strong>iljaper år under10 årNuvärde av totalbetalning<strong>sv</strong>iljaunder 10 år(4 % ränta)Närområde 1 841 kr 0,42 Mkr 3,41 MkrÖvriga tätorten 273 kr 1,56 Mkr 12,65 MkrSom framgår av tabellen ovan var betalning<strong>sv</strong>iljan för att få vägen i tunnel hög inärområdet. Detta tyder på att de boende upplever vägen negativt. Övriga boendei Höllviken har som synes en betydligt lägre betalning<strong>sv</strong>ilja. Styrkan i acceptansenär ungefär som i Huskvarna-studien.3.4 Rik<strong>sv</strong>äg 70/järnvägen genom RättvikI Rättvik löper rik<strong>sv</strong>äg 70 och järnvägen parallellt och avskärmar tätorten frånsjön Siljan. Som nämnts skickades tre olika enkäter ut; en gällde betalning<strong>sv</strong>iljanför att få vägen i tunnel, en för att få järnvägen i tunnel och en för att få båda itunnel. Betalningssättet var även här höjd kommunalskatt per år under 10 år.Studien genomfördes som en totalundersökning i hela tätorten och vi gör ingenuppdelning mellan närområde och övriga tätorten. Tabell 3.3 nedan visar ickeparametriskvärdering i de tre fallen i Rättvik.Tabell 3.3 Icke-parametriskt resultat, Rättvik hela tätorten.Årligbetalning<strong>sv</strong>iljaper person ochår under 10 årTotalbetalning<strong>sv</strong>iljaper år under 10 årNuvärde av totalbetalning<strong>sv</strong>iljaunder 10 år(4 % ränta)Vägen i tunnel 179 kr 0,55 Mkr 4,46 MkrJärnvägen i tunnel 194 kr 0,60 Mkr 4,87 MkrVägen och järnvägen itunnel252 kr 0,78 Mkr 6,33 MkrVägen och järnvägen uppfattas uppenbarligen som ungefär lika stora barriärer;betalning<strong>sv</strong>iljan för järnvägen i tunnel är endast marginellt högre än betalning<strong>sv</strong>iljanför vägen i tunnel. Både vägen och järnvägen i tunnel ökar betalning<strong>sv</strong>iljan,men inte med mer än 40 % jämfört med bara vägen i tunnel. Betalning<strong>sv</strong>iljan förtvå tunnlar är således mindre än summan av betalning<strong>sv</strong>iljan för var tunnel för sig.Styrkan i acceptansen är här ungefär lika stor som i övriga tätorten iHuskvarnastudien, dvs. drygt hälften av ja-<strong>sv</strong>aren är ”ja, absolut” vid de lägrebuden och endast 30 % av ja-<strong>sv</strong>aren på det högsta budet är ”ja, absolut”.3.5 Rik<strong>sv</strong>äg 40 vid UlricehamnFallstudien rörande rik<strong>sv</strong>äg 40 vid Ulricehamn gällde betalning<strong>sv</strong>iljan för att fåvägen i en tunnel mellan bostadsområdet Villastaden och sjön Åsunden. Tunnelnskulle eliminera den barriär vägen innebär. Tabell 3.4 visar resultatet i närområdetrespektive övriga tätorten vid värdering med icke-parametrisk metod.VTI meddelande 939 27


Tabell 3.4 Icke-parametriskt resultat, Ulricehamn.Årligbetalning<strong>sv</strong>iljaper person ochårTotalbetalning<strong>sv</strong>iljaper år under10 årNuvärde av totalbetalning<strong>sv</strong>iljaunder 10 år(4 % ränta)Närområdet Villastaden 606 kr 0,20 Mkr 1,62 MkrÖvriga tätorten 473 kr 3,07 Mkr 24,90 MkrDen genomsnittliga betalning<strong>sv</strong>iljan skiljer sig inte så markant åt mellannärområdet och övriga tätorten. Detta är en stor skillnad jämfört med HuskvarnaochHöllvikenstudierna, i vilka den genomsnittliga betalning<strong>sv</strong>iljan i närområdetuppvisade ett flera gånger högre belopp än i tätorten i övrigt. En förklaring tilldetta kan vara att det i Ulricehamnsfallet ligger en stor och välbesökt badplats idet aktuella området. Området nyttjas således i större utsträckning än i de bådaandra fallen av andra än de närboende.Denna studie skiljer sig något från de övriga studierna på så sätt att vi ävenfrågar efter acceptansen vid 0 kr, dvs. om intervjupersonen vill ha tunneln om denär gratis för honom eller henne. Styrkan i acceptansen är ungefär som iRättviksstudien. Knappt hälften av ja-<strong>sv</strong>aren är ”ja, absolut” vid de lägre budenmedan andelen är 30 % vid högsta budet.3.6 Sammanfattande resultatResultaten av värdering med icke-parametrisk metod beträffande betalning<strong>sv</strong>iljanför att få en väg som utgör en barriär mot vatten byggd i tunnel kan sammanfattasi tabell 3.5 nedan.Tabell 3.5 Betalning<strong>sv</strong>ilja för att få väg i tunnel i de fyra fallen med barriär motvatten.Betalning<strong>sv</strong>iljaper personoch år under10 årAntal boende iområdet i åldern18–75 årTotal årligbetalning<strong>sv</strong>ilja(under 10 år)Nuvärde av totalbetalning<strong>sv</strong>iljaunder 10 år(4 % ränta)E4 Huskvarna,närområde 4 185 kr 1 500 pers. 6,28 Mkr 50,92 MkrE4 Huskvarna, övrigatätorten 324 kr 61 000 pers. 19,76 Mkr 160,27 MkrLv 100 Höllviken,närområde 1 841 kr 230 pers. 0,42 Mkr 3,41 MkrLv 100 Höllviken,övriga tätorten 273 kr 5 700 pers. 1,56 Mkr 12,65 MkrRv 70 Rättvik, helatätorten 179 kr 3 100 pers. 0,59 Kr 4,78 MkrRv 40 Ulricehamn,närområdet 606 kr 330 pers. 0,20 Mkr 1,62 MkrRv 40 Ulricehamn,övriga tätorten 473 kr 6 500 pers. 3,07 Mkr 24,90 MkrSom synes har invånarantalet på orten stor betydelse för den totala värderingen. IJönköpings tätort är betalning<strong>sv</strong>iljan per person bara knappt 20 % högre än iHöllvikens tätort men eftersom invånarantalet i Jönköping är så mycket högre blirden totala betalning<strong>sv</strong>iljan 12 gånger så hög i Jönköpings tätort som i Höllvikenstätort.28 VTI meddelande 939


4 Beräkningsmodell för typfallet barriär motvattenSträvan mot en beräkningsmodell för typfallet barriär mot vatten sker i två steg.Först skapas en individmodell för varje fallstudie för att undersöka vilkaförklaring<strong>sv</strong>ariabler som har betydelse för värderingen av att slippa intrånget. Denslutliga beräkningsmodellen, där olika karaktäristika hos infrastrukturobjektet (Z)påverkar betalning<strong>sv</strong>iljan för att slippa intrånget, kan tas fram på två olika sätt,vilka beskrivs i detta kapitel.4.1 Individmodell för varje fallEtt första steg mot en beräkningsmodell enligt (1) ovan (i avsnitt 1.3.3) är alltsåatt skatta en individmodell för varje fallstudie enligt(2) WTP = f(X, Y)där WTP är betalning<strong>sv</strong>ilja för att slippa intrånget, X är variabler som beskriverexponering (som avstånd mellan bostaden och den aktuella vägsträckan) och Y ärsocioekonomiska variabler (som ålder eller inkomst). Olika förklaring<strong>sv</strong>ariabler(X och Y) som styr betalning<strong>sv</strong>iljan eftersöks alltså.Vi har använt binär CVM i våra studier. Intervjupersonen får ta ställning tillom han vill ha den förändring som beskrivs i scenariot i enkäten mot en visskostnad i <strong>for</strong>m av ett bud. Om nyttan av förändringen är lika med eller överstigerbudet <strong>sv</strong>arar intervjupersonen ja och om nyttan är lägre än budet <strong>sv</strong>arar han nej.Det scenario som beskrivs är att få bort ett ”miljöintrång” och därmed ökamiljökvaliteten men samtidigt betala för detta i <strong>for</strong>m av ett bud som innebärminskad inkomst för intervjupersonen. Detta kan uttryckas som(3) U 1 (mk1, q0-CV) ≥ U 0 (mk0, q0) → ja-<strong>sv</strong>arU 1 (mk1, q0–CV) < U 0 (mk0, q0) → nej-<strong>sv</strong>ardär U 0 är nyttofunktionen i utgångsläget, U 1 är nyttofunktionen om scenariotgenomförs, mk är miljökvalitet, q är alla andra nyttigheter inklusive inkomst ochCV är ”Compensating Variation” (i detta fall eftersöks den inkomstminskningsom innebär att nyttan är oförändrad, dvs. U 1 =U 0 ). Om nyttan av förändringen imiljökvalitet (mk1-mk0) är större än kostnaden för den (CV) <strong>sv</strong>arar intervjupersonenja till budet och annars nej. För en utförligare beskrivning se Ivehammar(2001) eller exempelvis Brännlund och Kriström (1998).Vi antar att nyttofunktionen är linjär enligt(4) U = α + βbud + Σ γ i X i + Σδ j Y j + εdär α är en konstant, β är koefficienten för bud, X i är variabler som beskriverexponering, Y j är socioekonomiska variabler och ε är en slumpterm. Omslumptermen antas vara gumbelfördelad uttrycks sannolikheten för att accepterabudet av en logitmodell som skattas med maximum likelihood:(5) P ja-<strong>sv</strong>ar = (e^U) / (1 + e^U)) = 1 / (1 + e^-U)VTI meddelande 939 29


där P är sannolikhet och U är nyttofunktionen som uttrycks i (4) ovan.I de tre av de fyra fallstudierna där enbart en väg utgör en barriär mot vatten,E4 vid Huskvarna, län<strong>sv</strong>äg 100 vid Höllviken och Rik<strong>sv</strong>äg 40 vid Ulricehamn, haren uppdelning mellan närområde respektive övriga tätorten gjorts. En större andelav de boende i närområdet har fått en enkät än i övriga tätorten. Vår hypotes är atti närområdet störs de boende av barriären beroende på hur nära barriären bostadenligger enligt funktionen(6) WTP = α - γ 1 X 1där X 1 är en variabel för avstånd. Övriga individer i tätorten antar vi har eventuellnytta av att slippa barriären i proportion till hur ofta de vistas i området vidbarriären enligt(7) WTP = α + γ 2 X 2där X 2 är en variabel för antal vistelser. Som tidigare nämnts är närområdedefinierat som de som bor så att de har den del av vägen som skulle läggas i entunnel som barriär mot vattnet samt bor så nära att de även på annat vis kan störasav vägen och dess trafik. Förutom att vägen förhindrar och för<strong>sv</strong>årar passageinnebär vägen samt trafiken på den störningar i <strong>for</strong>m av försämrad utsikt, buller,upplevd olycksrisk etc. En individmodell skattas för närområdet respektive övrigatätorten i de tre vägfallen. Fallstudien i Rättvik skiljer sig ganska mycket från deövriga tre fallstudierna med två barriärer (väg och järnväg) mot vatten och viväljer därför att inte presentera någon individmodell för Rättvik i dettameddelande. De förklaring<strong>sv</strong>ariabler som vi antagit kan ha betydelse och som visamlat in data för är:• Hur nära personen bor den aktuella vägsträckan (avstånd)• Hur ofta (antal dagar per månad) personen vistas i området vid den aktuellavägsträckan (vistas)• Personens ålder• Personens kön• Hur ofta personen åker på den aktuella vägsträckan• Småbarn, skolbarn och barn i hushållet som antal respektive dummyvariabler• Hushållets nettoinkomst• Körkort och tillgång till bilI samtliga fall testas dessa förklaring<strong>sv</strong>ariabler.4.1.1 Resultat för närområdeI de fallstudier vi har genomfört, där en väg utgör en barriär mot vatten, har detvarit naturligt hur närområdet ska definieras eftersom det har funnits ett begränsatområde som har vägen som en barriär mot vattnet. Närområdet i Huskvarnastudienbestår av boende som har den del av E4 vid Huskvarna som enligtscenariot skulle läggas i en tunnel som en barriär mot Vättern. De bor inom 800meter från den aktuella vägsträckan. I Höllvikenstudien definieras närområdetsom de som bor mellan den del av län<strong>sv</strong>äg 100 som skulle läggas i en tunnel30 VTI meddelande 939


enligt scenariot och den gamla sträckningen av län<strong>sv</strong>äg 100 genom centrum. Dehar den aktuella sträckan av nuvarande län<strong>sv</strong>äg 100 som en barriär mot hav<strong>sv</strong>ikenoch bor inom 350 meter från den aktuella sträckan. Ulricehamnsfallet hadeboende i området Villastaden norr om den aktuella vägsträckan som närområde.De har vägsträckan som barriär mot sjön Åsunden och bor inom 500 meter frånvägsträckan. Tabell 4.1–4.3 nedan visar vald modell för närområdet i respektivefallstudie.Tabell 4.1 Modell över betalning<strong>sv</strong>ilja i närområdet i Huskvarna.Förklaring<strong>sv</strong>ariabel Koefficient P-värdeBud i kr -0,0002 0,0000Bostadens avstånd från-0,0019 0,0011vägen i meter (X 1 )Ålder (Y 1 ) -0,0184 0,0142Konstant 2,2153 0,0000Tabell 4.2 Modell över betalning<strong>sv</strong>ilja i närområdet i Höllviken.Förklaring<strong>sv</strong>ariabel Koefficient P-värdeBud i kr -0,0006 0,0000Bostadens avstånd frånvägen i meter (X 1 ) -0,0084 0,0006Vistas (X 2 ) 0,0434 0,0461Konstant 1,2710 0,0059Tabell 4.3 Modell över betalning<strong>sv</strong>ilja i närområdet i Ulricehamn.Förklaring<strong>sv</strong>ariabel Koefficient P-värdeBud i kr -0,0010 0,0000Vistas (X 1 ) 0,0470 0,0764Ålder (Y 1 ) -0,0315 0,0039Konstant 1,4568 0,0207Förklaring<strong>sv</strong>ariabler i närområdet i Huskvarna är bud, bostadens avstånd från denaktuella vägsträckan samt intervjupersonens ålder. Ett högre bud innebär lägresannolikhet för att acceptera budet mot förändringen. Ju längre från den aktuellavägsträckan intervjupersonen bor (inom 800 meter därifrån) desto lägre ärbetalning<strong>sv</strong>iljan för att få den i tunnel. Yngre personer har högre betalning<strong>sv</strong>ilja.Ingående förklaring<strong>sv</strong>ariabler i modellen i närområdet i Höllviken är bud,bostadens avstånd från den aktuella vägsträckan samt antal dagar per månad sompersonen går eller cyklar utmed stranden vid den aktuella vägsträckan (vistas). Junärmre barriären intervjupersonen bor och ju fler dagar per månad somintervjupersonen vistas i närheten av vägsträckan desto mer ökar betalning<strong>sv</strong>iljan.Förklaring<strong>sv</strong>ariabler i modellen för närområdet i Ulricehamn är bud, antaldagar per månad som intervjupersonen vistas vid stranden under sommarhalvåret(vistas) samt intervjupersonens ålder. Liksom i Huskvarnafallet har yngreVTI meddelande 939 31


personer en högre värdering av att slippa barriären än äldre. Ju oftare man vistaspå stranden på andra sidan barriären desto högre är värderingen av att slippabarriären. Avstånd mellan vägen och bostaden blir i detta fall inte signifikant.Detta beror troligtvis på att det finns en badplats på stranden som används avboende i Ulricehamn oberoende av hur nära man bor. Det som blir mestavgörande för värderingen är därför hur ofta man nyttjar stranden istället föravstånd mellan bostaden och vägsträckan.4.1.2 Resultat för övriga tätortenEn individmodell skattas för respektive fall för dem som bor i tätorten men inte inärområdet. Vald modell för övriga tätorten i respektive fallstudie visas i tabell4.4–4.6 nedan.Tabell 4.4 Modell över betalning<strong>sv</strong>ilja i övriga Jönköpings tätort.Förklaring<strong>sv</strong>ariabel Koefficient P-värdeBud i kr -0,0017 0,0000Vistas (X 2 ) 0,0368 0,0009Ålder (Y 1 ) -0,0166 0,0016Inkomst (Y 2 ) 0,0209 0,0131Konstant 0,2086 0,4759Tabell 4.5 Modell över betalning<strong>sv</strong>ilja i övriga Höllvikens tätort.Förklaring<strong>sv</strong>ariabel Koefficient P-värdeBud i kr -0,0016 0,0000Ålder (Y 1 ) -0,0451 0,0000Vistas (X 2 ) 0,0298 0,0161Konstant 1,6947 0,0001Tabell 4.6 Modell över betalning<strong>sv</strong>ilja i övriga Ulricehamns tätort.Förklaring<strong>sv</strong>ariabel Koefficient P-värdeBud i kr -0,0014 0,0000Ålder (Y 1 ) -0,0185 0,0001Konstant 1,0103 0,0000I samtliga tre fall har ålder betydelse för betalning<strong>sv</strong>iljan. Yngre personer harhögre betalning<strong>sv</strong>ilja. I Jönköping och Höllviken är även förklaring<strong>sv</strong>ariabeln”vistas” med i modellen. I Ulricehamn blev inte ”vistas” riktigt signifikant.Jönköping har även med inkomst som förklaring<strong>sv</strong>ariabel. Eftersom inte avståndär med i modellen över närområdet i Ulricehamn utan istället vistas så kanske detär lämpligt att ha en modell för hela Ulricehamn. Tabell 4.7 nedan visar enindividmodell för hela Ulricehamn inklusive närområdet.32 VTI meddelande 939


Tabell 4.7 Modell över betalning<strong>sv</strong>ilja i Ulricehamn hela tätorten.Förklaring<strong>sv</strong>ariabel Koefficient P-värdeBud i kr -0,0012 0,0000Ålder (Y 1 ) -0,0124 0,0001Vistas (X 2 ) 0,0320 0,0343Inkomst (Y 2 ) 0,0124 0,0869Konstant 0,6608 0,0207Modellen för hela Ulricehamns tätort har med samma förklaring<strong>sv</strong>ariabler sommodellen för övriga Jönköpings tätort. Det verkar vara lämpligt att ha en modellför hela tätorten i Ulricehamnsfallet beroende på att det är antal vistelser permånad på badplatsen på sommarhalvåret som har betydelse för värderingen,istället för avstånd, även i närområdet i Ulricehamn. Det kan nämnas att analys avresultaten i hela Rättviks tätort i Rättviksfallet (som liknar Ulricehamnsfallet medbadplats på andra sidan barriären) visar att även där är ”vistas” en viktigförklaring<strong>sv</strong>ariabel medan avstånd mellan bostaden och barriären inte är det.4.2 Beräkningsmodellens principiella ut<strong>for</strong>mning4.2.1 Beskrivning av skillnader mellan de tre fallenTre olika fallstudier har alltså genomförts där en väg utgör en barriär mellanbostadsområden och vatten. Dessa tre fall har det gemensamt att de har en barriärmellan bostadsområdet och vattnet men skiljer sig åt i andra hänseenden. Tabell4.8 nedan sammanfattar skillnader mellan de tre fallen.Tabell 4.8 Skillnader mellan de tre fallen där vägen är en barriär mot vatten.Huskvarna Höllviken UlricehamnTunnelns längd 1 200 meter 1 300 meter 600 meterTrafikmängd 13 000 <strong>for</strong>don /åmd 10 000 <strong>for</strong>don /åmd 9 000 <strong>for</strong>don /åmdVägbredd 26 meter 13 meter 13 meterVad finns påGång- och cykelväg Gång- ochBadplatsstrandencykelvägSedan hur länge har 1968 1991 Början av 1960-taletbarriären funnitsNärområdets 800 meter 350 meter 500 meteromfattning imaxavstånd mellanbostad och barriärNivåskillnader mellanbostadsområde ochvattenStora Nästan inga Ganska storaVägen i Ulricehamn är äldst och den i Höllviken är yngst. Vägens ålder kan habetydelse genom hur mycket befolkningen har anpassat sig efter den. En personsom ogillar vägen mycket kanske inte flyttar därifrån för att den byggs, men desom flyttar in i området är troligtvis mindre känsliga för vägen och detta leder tillatt med tiden är de boende i området relativt sett mindre känsliga för störningarfrån barriären jämfört med ”medel<strong>sv</strong>ensken”. Värderingen av att slippa barriärenkan därmed tendera att minska något med tiden pga. detta. Om vägen lades i enVTI meddelande 939 33


tunnel skulle förmodligen fastighetspriserna på sikt stiga något mer pga. detta änvad de nu där boende (som valt att flytta dit när vägen redan fanns) värderarförändringen till. Personer som är mer känsliga för störningar från vägar skulle dåockså kunna tänka sig att bo i området.En skillnad mellan de tre fallen är att de aktuella bostadsområdena ligger ivarierande höjdskillnader jämfört med vägen och därmed syns och hörs vägen ochdess trafik olika långt i de tre fallen. I Huskvarna är höjdskillnaderna stora och detär ganska brant sluttande ovanför Vättern, i Ulricehamn mindre sluttande och iHöllviken helt platt utan höjdskillnader. Bredare väg och större trafikmängd bordeöka värderingen av att slippa barriären. En längre tunnel innebär att en större delav barriären för<strong>sv</strong>inner och borde därmed öka värderingen. Värderingen är högst iHuskvarna där barriären är störst med en bred motorväg. Därefter kommerHöllviken som har mer trafik, längre tunnel i scenariot samt en nyare väg sombarriär än Ulricehamn.En skillnad som verkar ha stor betydelse är vad som finns på andra sidanbarriären. I Ulricehamn finns det en badplats och i den studien är det, sombeskrevs ovan, antalet vistelser på den som har betydelse istället för boendeavståndfrån barriären även i närområdet.4.2.2 Tudelad beräkningsmodellI beräkningsmodellen för typfallet barriär mot vatten är det i fall som Huskvarnaoch Höllviken lämpligt att göra en uppdelning mellan boende i närområde ochövriga personer med användarvärde. I fall som Ulricehamn med en badplats påstranden som nyttjas mycket av boende i tätorten, inte i så hög grad beroende påhur nära badplatsen man bor, verkar det vara lämpligare att ha en modell för helatätorten.Närområdet omfattar personer som bor så nära barriären att de störs av den påolika sätt pga. närheten till bostaden. Vår hypotes om att avstånd är en viktigförklaring<strong>sv</strong>ariabel verkar stämma. Ett sätt att skapa en beräkningsmodell förtypfallet barriär mot vatten är att först skapa en individmodell i varje fallstudie därbetalning<strong>sv</strong>iljan beror på (X) exponering. I de individuella modellerna kan ävensocioekonomiska variabler ingå för att få så bra skattningar som möjligt av X-variablernas koefficienter. Genomsnittligt värde för dessa (t.ex. genomsnittligålder i urvalet) används sedan och betalning<strong>sv</strong>iljan uttrycks endast i förhållandetill en variabel för exponering (X). I närområdet i Huskvarna respektivenärområdet i Höllviken skattas en modell där värderingen beror på avstånd mellanbostaden och barriären. Modellen är(8) P ja-<strong>sv</strong>ar = 1 / (1 + e^-( α + βbud + γ*avstånd + Σδ j Y j ))Betalning<strong>sv</strong>iljan kan beräknas enligt(9) WTP = -(α (+Σδ j_Υ j )/ β) – (γ / β) *avståndSe exempelvis Hanemann (1989), Kriström (1995) samt Hanemann och Kanninen(1998) för beskrivning av hur betalning<strong>sv</strong>ilja kan räknas fram i modeller som (8)ovan.34 VTI meddelande 939


Modellen i närområdet i Huskvarna blir(10) WTP = -(1,2281/-0,0002)-(-0,0017 / -0,0002)*avstånd= 6140 – 8,5 * avståndVärderingen i närområdet i Huskvarna beroende på avstånd illustreras med figur4.1 nedan.9000800070006000WTP500040003000200010000020040060080010001200AvståndFigur 4.1 Betalning<strong>sv</strong>ilja (WTP i kr per person och år) i närområdet iHuskvarna som en funktion av avstånd (meter) mellan bostaden och barriären.Interceptet är 6 140 kr. Detta är värderingen för en person som bor precis vidbarriären. Hur stort interceptet blir i ett fall av barriär mot vatten i närområdetberor på olika Z-variabler som exempelvis trafikmängd och vägtyp. En person<strong>sv</strong>ärdering i närområdet i Huskvarna minskar med 8,50 kr för varje meter somavståndet mellan bostaden och barriären ökar (inom närområdet). Lutningen pådenna kurva kan bero på X-variabler som topografi i bostadsområdet, dvs.höjdskillnader i förhållande till barriären, samt även Z-variabler t.ex. vägtyp. Vid722 meter blir värderingen i närområdet i Huskvarna 0 kr. Ingen i närområdet iHuskvarna har längre än 600 meter till barriären (mittvärdet på det högstaavståndsintervallet i närområdet). För genomsnittspersonen som bor 283 meterfrån vägen blir genomsnittlig betalning<strong>sv</strong>ilja: 6 140 – 8,5 * 283 = 3 735 kr per år.Modellen i närområdet i Höllvikenstudien blir(11) WTP = -(1,8326 /-0,0006)-(-0,0091 /-0,0006 *avstånd)= 3 054 – 15 * avståndVTI meddelande 939 35


Detta kan illustreras med figur 4.2 nedan.600050004000WTP30002000100000100200300400500AvståndFigur 4.2 Betalning<strong>sv</strong>ilja (WTP i kr per person och år) i närområdet i Höllvikensom en funktion av avstånd (meter) mellan bostaden och barriären.Interceptet är 3 054 kr (värdering hos en person som bor precis vid barriären) ochgenomsnittlig värdering minskar med 15 kr per meter ökat avstånd mellanbarriären och bostaden (inom närområdet). För genomsnittspersonen som bor 114meter från vägen blir genomsnittlig betalning<strong>sv</strong>ilja: 3054 – 15 * 114 = 1344 kr perår.I Höllviken är interceptet lägre än i Huskvarna eftersom Z-variablerna har lägrevärde (inte motorväg, mindre trafik än i Huskvarna) och värderingen minskar merper meter än i Huskvarna vilket är rimligt dels eftersom topografin är platt ochdels eftersom vägen och dess trafik är mindre. För en beskrivning av skillnadermellan Huskvarnafallet och Höllvikenfallet se tabell 4.8 ovan. Skillnadernamellan fallen medför att störningar i <strong>for</strong>m av försämrad utsikt, buller mm avtarmer med avståndet i Höllviken än i Huskvarna.I övriga tätorten verkar vår hypotes om att antal vistelser per månad i områdetvid barriären är en viktig förklaring<strong>sv</strong>ariabel stämma. Värderingen i övrigatätorten för Huskvarnafallet, dvs. Jönköpings tätort, i övriga tätorten i Höllvikensamt i hela Ulricehamn beror på antal vistelser i området vid barriären. Modellenär(12) P ja-<strong>sv</strong>ar = 1 / (1 + e^-( α + βbud + γ*vistas +Σδ j Y j ))Betalning<strong>sv</strong>iljan kan beräknas enligt(13) WTP = - (α (+Σδ j_Υ j )/ β) – (γ / β)*vistas36 VTI meddelande 939


Modellen i övriga Jönköpings tätort blir(14) WTP = -(-0,2530/ -0,0015)-(0,0403 / -0,0015)*vistas= -169 + 27 * vistasFör att ha någon betalning<strong>sv</strong>ilja för att få barriären i en tunnel måste en person iövriga Jönköpings tätort vistas vid barriären 6 gånger per månad eller mer.Värderingen ökar sedan med 27 kr per år för varje ytterligare vistelse per månad.Figur 4.3 nedan visar detta.WTP600500400300200100005101520253035vistasFigur 4.3 Betalning<strong>sv</strong>ilja (WTP i kr per person och år) i övriga Jönköping somen funktion av antal vistelser (dagar per månad) vid barriären.Hur ofta en person måste vistas i området för att över huvud taget ha någonbetalning<strong>sv</strong>ilja samt hur värderingen sedan ökar för varje extra vistelse (dag sompersonen vistas där per månad) vid barriären i övriga tätorten beror på olika Z-variabler som exempelvis trafikmängd och vägtyp.I övriga Höllviken blir modellen(15) WTP = -(-0,6054 / -0,0016)-(0,0298 / -0,0016)*vistas= -378 + 19*vistasDetta innebär att för att ha någon betalning<strong>sv</strong>ilja måste en person i övrigaHöllviken vistas i området 20 gånger per månad eller mer. Därefter ökarvärderingen per år med 19 kr per vistelse per månad. I Höllviken finns det fleralternativa stränder som inte har vägen som en barriär. Detta medför att det ärrimligt att det, förutom de boende i närområdet, endast är personer som ofta vistasVTI meddelande 939 37


i området vid barriären som har någon värdering av att slippa den. Figur 4.4 nedanillustrerar dettaWTP600500400300200100005101520253035vistasFigur 4.4 Betalning<strong>sv</strong>ilja (WTP i kr per person och år) i övriga Höllvikenstätort som en funktion av antal vistelser (dagar per månad) vid barriären.För Ulricehamn blir värderingen som en funktion av vistas(16) WTP = -(0,0480/-0,0012)-(0,0408 / -0,0012) *vistas= 40 + 34 * vistasKonstanten är inte signifikant skild från 0 och kan alltså vara 0. Värdet av attslippa barriären vid badplatsen är 40 kr även om personen inte vistas alls påbadplatsen (0 kr om konstanten antas vara 0) och ökar med 34 kr per år för varjevistelse per månad på badplatsen på sommarhalvåret. Detta är alltså en modell förhela Ulricehamns tätort där även boende i närområdet ingår. Boende i närområdetkan ha en värdering av att slippa barriären även om de aldrig vistas på stranden,vilket troligtvis är förklaringen till den positiva värderingen vid 0 vistelser (40 kr).Detta visas i figur 4.5 nedan.38 VTI meddelande 939


WTP12001000800600400200005101520253035vistasFigur 4.5 Betalning<strong>sv</strong>ilja (WTP i kr per person och år) i Ulricehamn som enfunktion av antal vistelser (dagar som personen vistas per månad) på badplatsenunder sommarhalvåret.De tre fallen skiljer sig åt dels gällande hur ofta en person måste vistas i områdetvid barriären för att ha någon betalning<strong>sv</strong>ilja alls och dels hur mycketbetalning<strong>sv</strong>iljan därefter stiger med varje extra vistelse (dag som personen vistas)per månad. I Ulricehamn, där betalning<strong>sv</strong>iljan gäller för hela tätorten inklusivenärområdet och där det finns en badplats vid barriären, är betalning<strong>sv</strong>iljan högre,vilket är ett mycket rimligt resultat. Barriären i Huskvarna är större än i Höllvikenoch som väntat är också värderingen i förhållande till antal vistelser vid den högrei Jönköpings tätort än i Höllvikens tätort.4.2.3 Hur gå vidareDet finns två alternativa vägar att gå för att nå fram till en slutligberäkningsmodell. För båda dessa tillvägagångssätt behövs fler fallstudier inomtypfallet barriär mot vatten. Det ena alternativa tillvägagångssättet är att förstskatta en individmodell för varje fallstudie och få fram betalning<strong>sv</strong>iljan uttrycktenligt (9) för närområdet eller (13) för övriga tätorten så som beskrivits ovan.Varje fall utgör sedan en observation. Utifrån dessa genomförs sedan nyregressionsanalys för att få fram vilka och hur olika karaktäristika hos infrastrukturobjektet(Z-variabler) påverkar α och γ-värdena och därmed en slutligberäkningsmodell där värdet i ett visst fall beror på X- och Z-variabler.Det andra alternativa tillvägagångssättet är att direkt skatta en totalindividmodell med variabler för X (exponering), Y (socioekonomiska variabler)samt Z (infrastrukturobjektets karaktäristika) och utifrån den få fram den slutligaberäkningsmodellen. Ett första steg kan då vara att skapa en modell meddummyvariabler för samtliga fall utom ett samt samspelstermer i <strong>for</strong>m avVTI meddelande 939 39


produkten av respektive dummyvariabel och övriga förklaring<strong>sv</strong>ariabler. Ensamspelsterm mellan dummyvariabler och avstånd visar exempelvis om beroendetav avstånd till barriären är olika i de olika fallen. Om samspelstermerna inte blirsignifikanta, tyder det på att förklaring<strong>sv</strong>ariablerna har samma betydelse i de olikafallen. Målet är sedan att byta ut dummyvariablerna mot Z-variabler, dvs.variabler för karaktäristika för infrastrukturobjektet. Exempelvis skillnader mellanolika fall liknande dem som beskrevs i tabell 4.8 ovan. Vi har prövat att få fram enberäkningsmodell för närområdet på detta sätt baserad på de tre vägfallen och fårdå två signifikanta Z-variabler. Risken är att dessa Z-variabler fångar upp ävenskillnader beroende på andra Z-variabler och vi vill inte dra för stora slutsatser påfå fall. För att få säkrare resultat med fler Z-variabler krävs fler fallstudier och vihar därför valt att inte presentera några resultat av sådan karaktär i dettameddelande.Beräkningsmodellen för närområdet inom typfallet barriär mot vatten innebär(oavsett vilket av de två ovan beskrivna tillvägagångssätten som har använts föratt få fram den) för närområdet att olika Z-variabler bestämmer interceptetsstorlek och olika Z-variabler samt topografi avgör hur värderingen avtar per meteravstånd mellan barriären och bostaden. För övriga tätorten alternativt hela tätorten(i vissa fall där exempelvis en allmän badplats finns på andra sidan barriären)bestämmer olika Z-variabler interceptets storlek samt hur värderingen beror påantal vistelser vid barriären. I ett visst nytt fall måste data över avstånd mellanbostäder och objektet tas fram exempelvis med hjälp av GIS (geografiskain<strong>for</strong>mationssystem), vistelsefrekvenser vid barriären samt det aktuella objektetskaraktäristika (Z-variabler).Även om socioekonomiska variabler som ålder och inkomst kan förklara enviss persons värdering har vi funnit att de ej behöver finnas med i den slutligaberäkningsmodellen. Socioekonomiska förhållanden som ålders- och könsfördelningär så pass lika i olika områden att de inte gör någon större skillnad förvärderingen och därför blir överflödiga i beräkningsmodellen. När det gällerförklaring<strong>sv</strong>ariabeln inkomst bedömer vi att det inte är rimligt att inkomstnivån iett område har betydelse för huruvida ett tidigare gjort intrång där ska elimineras(alternativt ett nytt intrång undvikas) eller inte med åtgärder som skattefinansieras.Socioekonomiska variabler kan dock vara lämpliga att använda närberäkningsmodellen tas fram för att få fram individmodeller med bra skattningarav X-variablernas koefficienter.Det som i beräkningsmodellen bestämmer värderingen i ett nytt fall är alltsåexponering, antal berörda, vad som finns vid stranden på andra sidan barriärensamt infrastrukturobjektets karaktäristika. Denna beräkningsmodell kan bygga på5–10 fall och ha ett antal förklaring<strong>sv</strong>ariabler som differentierar olika fall.I detta meddelande har regressionsanalyserna genomförts med en vanliglogitmodell utan restriktioner. Logitmodellen är definierad från -∞ till ∞. Ettalternativ är att göra antagandet att ingen negativ betalning<strong>sv</strong>ilja finns ochexempelvis använda en s.k. ”spike-model” (se exempelvis Kriström (1997)) därdet antas att de som ej har positiv betalning<strong>sv</strong>ilja har betalning<strong>sv</strong>iljan 0 kr och detblir en ”spike” vid 0. Det vore rimligt att anta att ingen negativ betalning<strong>sv</strong>iljaförekommer för att slippa intrånget, men däremot är det möjligt att sättet att fåbort intrånget, dvs. tunnel, har en negativ effekt på betalning<strong>sv</strong>iljan pga. att vissapersoner är negativa till tunnlar.40 VTI meddelande 939


5 Avslutande kommentarer och framtida <strong>for</strong>skningVi har utvecklat ett tillvägagångssätt för att försöka ta reda på hur allmänhetenvärderar att slippa ”intrång” av vägar och järnvägar i boendemiljö, rekreationsområdenetc. De värden vi söker är främst användarvärden hos personer somantingen bor i närheten av intrånget eller vistas i närheten av det. För attintervjupersonen ska klara av att <strong>sv</strong>ara riktigt på värderingsfrågan och att visamtidigt ska minimera risken för strategiskt beteende använder vi oss av verkligafall som intervjupersonerna känner till, men vi beskriver en förändring iinfrastrukturen som åtminstone inte är aktuell i dagsläget.Vi har funnit att i fall som de i Huskvarna och Höllviken, där det finns gångochcykelväg utmed stranden på andra sidan barriären men ingen badplats, är detlämpligt att göra en uppdelning mellan närområde och övriga invånare i tätorten.Inom närområdet är avståndet mellan bostaden och barriären en viktig förklaringtill intervjupersonens värdering medan istället antal vistelser i området är en viktigförklaring<strong>sv</strong>ariabel för övriga invånare i tätorten. I fall som Ulricehamn ochRättvik, där det på andra sidan barriären finns en stor allmän badplats somutnyttjas av invånare i tätorten oavsett hur nära de bor, är det lämpligt att inte göranågon uppdelning mellan närområde och övriga tätorten. I dessa fall blir inteavstånd signifikant utan det är istället hur ofta personen vistas på badplatsen somhar betydelse för betalning<strong>sv</strong>iljan för att få den i tunnel i hela tätorten.Svarsfrekvensen i våra undersökningar är genomgående hög och hamnar oftastrunt 70 %. Den metod vi har kommit fram till är den bästa vid värdering av dennatyp av intrång<strong>sv</strong>ärden är binär CVM.Målet är att skapa överförbara värden, s.k. benefit transfer, för användarvärdenav att slippa vanligt förekommande intrång av vägar och järnvägar. Den slutligaberäkningsmodellen kan användas för att göra en värdering av ett nytt fall inomdet typfall som den gäller för utan att genomföra en undersökning i det enskildafallet. Det enda som behöver tas fram är data för avstånd mellan bostaden ochvägen inom aktuellt område, vilka karaktäristika infrastrukturobjektet har etc.Beräkningsmodellerna blir ett hjälpmedel för att ta fram värden för vanligtförekommande miljöintrång som ett beslutsunderlag inför planering avinvesteringar i transportinfrastruktur. Ett sätt att testa den fullt utvecklademodellen är att göra värdering med och utan modellen i ett fall som inte använtsnär beräkningsmodellen tagits fram. Värdet med beräkningsmodellen jämförs medvärdet i enskild undersökning.Vi har nu en utvecklad enkätmetod som vi kan applicera på nya fallstudier föratt öka databasen med intrång<strong>sv</strong>ärden. Vår kunskap om vilka förklaring<strong>sv</strong>ariablersom är viktiga och hur de påverkar betalning<strong>sv</strong>iljan har ökat. I detta meddelandehar vi beskrivit hur en beräkningsmodell för typfallet barriär mot vatten kanskapas på två olika sätt utifrån genomförda fallstudier inom ett visst typfall. Detsom krävs för att nå målet med en fullvärdig beräkningsmodell för typfallet”barriär mot vatten” är ytterligare några väl valda fallstudier. Därefter är målet attskapa beräkningsmodeller för övriga typfall som beskrivs i avsnitt 1.3.1 ovan.VTI meddelande 939 41


Först och främst behövs alltså fler fallstudier. Dessutom behövs ytterligare<strong>for</strong>skning gällande• hur närområdet ska avgränsas. Undersöka exakt hur närområdets storlekvarierar beroende på topografi och karaktäristika hos intrånget (olika Z-variabler).• hur värderingen skiljer sig mellan dem som be<strong>sv</strong>arar en undersökning ochdem som väljer att inte deltaga i undersökningen. Det kan exempelvis varaså att dessa har en värdering som är lägre men på något sätt är proportionellmot de <strong>sv</strong>arandes värdering. Då kan man ta hänsyn till detta när totalvärdering beräknas.• val av regressionsmetod. I detta meddelande har vi använt oss av enlogitmodell utan restriktioner. En logitmodell med exempelvis restriktionenatt det finns en mängd personer med betalning<strong>sv</strong>iljan 0 kr (”spike model”)kan vara en lämpligare regressionsmetod vid denna typ av värdering. Detkan också finns andra regressionsmetoder som är bättre. Vid en studie avett unikt fall där det inte går att finna överförbara värden och målet är attfinna ett värde för just detta fall är en icke-parametrisk metod ett alternati<strong>vti</strong>ll att använda regressionsanalys.42 VTI meddelande 939


6 LitteraturförteckningAyer, M et al: An Empirical Distribution Function <strong>for</strong> Sampling withIncomplete In<strong>for</strong>mation. Annals of Mathematical Statistics, No 26, 1955.Brännlund, R & Kriström, B: Miljöekonomi, Studentlitteratur, Lund, 1998.Cummings, R, et al (ed): Valuing environmental goods: An assessment of theContingent valuation method, Rowman & Allanhead, New Yersey, 1986.Grudemo, S: Folkomröstningen om Vallaleden – analys beträffande ettomstritt vägprojekt i Linköping, VTI meddelande 613. Statens väg- ochtrafikinstitut. Linköping. 1990.Hanemann, M: Welfare Evaluations in Contingent Valuation Experimentswith Discrete Response Data: Reply, Amer. J. Agr. Econ. (November 1989).Hanemann, Kanninen: The statistical analysis of discrete-response CV data,Working Paper No. 798, University of Cali<strong>for</strong>nia at Berkeley, 1998.Ivehammar, P: Contingent Valuation Method, Conjoint Analysis och andrametoder för att beräkna intrångskostnader – en litteraturöversikt, VTImeddelande nr 782. Statens väg- och transport<strong>for</strong>skningsinstitut. Linköping.1996.Ivehammar, P: Problem vid värdering av miljöförändringar av investeringar itransportinfrastruktur – Fallstudie om Centralbron i Stockholm utfördmed binär CVM, VTI notat 16-1998. Statens väg- och transport<strong>for</strong>skningsinstitut.Linköping.Ivehammar, P: Värdering av miljöförändring i tid respektive pengar –exemplet Ugglumsleden i Partille. VTI notat 25-2001. Statens väg- ochtransport<strong>for</strong>skningsinstitut. Linköping.Kottenhoff, K: Evaluation of passenger train concepts methods and results ofmeasuring travellers preferences in relation to costs, diss, KTH, Stockholm,1999.Kriström, B: Practical Problems in Contingent Valuation, Rapport 11, Umeå1995.Kriström, B: Spike Models in Contingent Valuation. American J. Agr. Econ. 79(August 1997).Lind m.fl.: Värdering av miljöfaktorer, Transek, Solna,1993.Ljungberg, A: Tunneln genom Hallandsåsen – vinnare och förlorare.Ekonomisk Debatt, årg 28 nr 8, s 739–746, 2000.Mitchell, R & Carson, R: Using surveys to value public goods: The Contingentvaluation method, Resources <strong>for</strong> the future, Washington D.C., 1989.Scharin, H & Söderqvist, T: A summary of Swedish contingent valuationstudies. Beijer International Institute of Ecological Economics, 1999.VTI meddelande 939 43


Bilaga 1Sid 1 (2)Tidigare studier vid VTI och Linköpings universitetDe tidigare studierna vid VTI och Linköpings universitet var inte inriktade på att hittaöverförbara värden för miljöintrång orsakade av infrastrukturen och dess trafik. Då varsyftet främst att belysa problemet och visa att intrångskostnaderna kunde vara så storaatt de inte kunde negligeras. Ett till synes mycket lönsamt projekt kunde, med hänsyntagen till intrångskostnaderna, istället bli olönsamt. Metoden har löpande utvecklats ochövergång har skett från CVM med öppna <strong>sv</strong>ar, dvs. enkäter där den intervjuade själv fårange sin betalning<strong>sv</strong>ilja, till binär CVM, där den intervjuade får ta ställning till ett visstangivet belopp. Vissa studier är utförda ex ante, dvs. före det att ett projekt genomförts,och andra ex post, dvs. efter att en ny infrastrukturanläggning har anlagts. Tidigarestudier i VTI:s och Linköpings universitets regi sammanfattas i tabellen nedan.Tabell Tidigare studier vid VTI/Linköpings universitet.Fallstudie Scenario År studiengenomfördesCV-frågans ut<strong>for</strong>mningLjungskile (E6), Annan sträckning 1986 Maximalt engångsbelopp,annan sträckninghushålletLjungskile (E6), Oförändrad 1986 Maximalt engångsbelopp,status quosituationhushålletKlockartorpsleden Tunnel för att 1987 Maximalt engångsbelopp,(E18) i Västerås, spara grönområdehushålletenkät 1Klockartorpsleden(E18) i Västerås,enkät 2aKlockartorpsleden(E18) i Västerås,enkät 2bSäterivägen iMölnlycke, version 1Säterivägen iMölnlycke, version 2Förbifart Osbyholm(E66)Söderleden iNorrköpingGillbergaleden iEskilstuna, alt. 1Järnvägsgatan iLinköpingJärnvägsgatan iLinköpingArningeleden iVallentuna/TäbyTunnel för attspara grönområdeTunnel för attspara grönområdeTunnel för attspara grönområdesamt hindra barriärmot vattenTunnel för attspara grönområdesamt hindra barriärmot vatten1987 Maximalt årligt belopp,personligt1987 Årlig bet. från förtrycktbeloppskala, personligt1988 Maximalt årligt belopp,personligt1988 Årlig bet. från förtrycktbeloppskala, personligtAnnan sträckning 1988 Maximalt engångsbelopp,hushålletTunnel för att 1988 Maximalt engångsbelopp,spara grönområdehushålletTunnel för att 1988 Maximalt engångsbelopp,spara grönområdehushålletTunnel 1994 Årlig bet. från förtrycktbeloppskala, personligtTunnel 1995 Binär CVM,Årligt/persTunnel för attspara grönområdeReferensTrouvé,Jansson, 1987Trouvé,Jansson, 1987Grudemo, 1994Grudemo, 1994Grudemo, 1994Grudemo, 1994Grudemo, 1994Grudemo, 1994Grudemo, 1994Grudemo, 1994Ivehammar,1994Ivehammar,19961996 Binär CVM, årligt/pers Werneman,1997VTI meddelande 939


Bilaga 1Sid 2 (2)Tabell Tidigare studier vid VTI/Linköpings universitet <strong>for</strong>ts.Fallstudie Scenario År studien CV-frågans ut<strong>for</strong>mning ReferensgenomfördesCentralbron iStockholmTunnel istället förbro1997 Binär CVM, årligt/pers Ivehammar,1998Rik<strong>sv</strong>äg 50 vidTåkern/OmbergAnnan sträckning 1997 Binär CVM, årligt/pers Jansson,Rehnström,1998Ljungskile (E6), alt. 1 Annan sträckning 1999 Binär CVM, årligt/pers Grudemo, 1999Ljungskile (E6), alt 2 Annan sträckning 1999 Maximalt årligt belopp, Grudemo, 1999personligtTrelleborg<strong>sv</strong>ägen i Trafikavlastning 1997 Binär CVM, årligt/pers. Grudemo, 2000MalmöUgglumsleden iPartilleTunnel för attspara grönområde2000 Binär CVM,årligt/pers.Ivehammar,2001Litteraturförteckning studierGrudemo, S: Nya vägars intrångskostnader – En sammanställning av resultatet avCVM-undersökningar och ”för eller emot”-studier, VTI meddelande nr 744,1994.Grudemo, S: E6 genom Ljungskile – ett omstritt motorvägsbygge. Beskrivning avbeslutsprocessen och invånarnas inställning och värdering av effekterna pånärmiljön, VTI meddelende nr 843, Statens väg- och transport<strong>for</strong>skningsinstitut.Linköping. 1999.Grudemo, S: CVM-studie av minskad trafik på Trelleborg<strong>sv</strong>ägen i Malmö, VTInotat nr 31-2000. Statens väg- och transport<strong>for</strong>skningsinstitut. Linköping.Ivehammar, P: Undersökning av kommuninvånarnas helhet<strong>sv</strong>ärdering avalternativa trafiklösningar i korsningen framför järnvägsstationen i Linköpingmed hjälp av Contingent varuation-metoden. Magisteruppsats i nationalekonominr 94/2, Linköpings universitet.Ivehammar, P: Värdering av biltunnel framför Resecentrum i Linköping med binärCVM. VTI notat 18-1996. Statens väg- och transport<strong>for</strong>skningsinstitut. Linköping.Ivehammar, P: Problem vid värdering av miljöförändringar av investeringar itransportinfrastruktur – Fallstudie om Centralbron i Stockholm utförd medbinär CVM. VTI notat 16-1998. Statens väg- och transport<strong>for</strong>skningsinstitut.Linköping.Ivehammar, P: Värdering av miljöförändring i tid respektive pengar – exempletUgglumsleden i Partille. VTI notat 25-2001. Statens väg- och transport<strong>for</strong>skningsinstitut.Linköping.Jansson, H & Rehnström, E: Miljöintrång vid Tåkern-Omberg – En monetärvärdering med CVM. Magisteruppsats i Nationalekonomi vid Linköpingsuniversitet, 1998.Trouvé, J & Jansson, J O: Värdering av miljökostnader av en ny väg – en fallstudieav planerad motorväg på vägbank över Ljungskileviken, VTI notat T 07-1987.Statens väg- och trafikinstitut. Linköping.Werneman, P: Vad är det ekonomiska värdet av en kvalitetsförändring iFågelsången? – Contingent Valuation Method som ekonomisk värderingsmetodav vägintrångskostnader. Rapport 107 SLU, Uppsala, 1997.VTI meddelande 939


Bilaga 2Sid 1 (3)Inventering av barriärer mot vattenAlfta (Bornvägen, dvs. lv 605)Alingsås (Prästeryd<strong>sv</strong>ägen)Alvesta (Växjövägen)Ambjörntorp (Södra Strandvägen)Arvika (Strandvägen, Järnvägsgatan/järnvägen)Askersund (Sundsgatan/Strandvägen/Hagavägen)Bengts<strong>for</strong>s (Floraleden)Billings<strong>for</strong>s (Stenebyvägen, dvs lv164/172/järnvägen)Björnlunda (rv. 57)Borås (Södra Strandgatan/Söderbrogatan)Bålsta (E18, g.la. E18)Deger<strong>for</strong>s (Nysund<strong>sv</strong>ägen, dvs. lv243Edsbyn (Öljung<strong>sv</strong>ägen, dvs. lv 301)Eskilstuna (Hamngatan, Strandgatan, Köpmangatan)Falkenberg (Hamngatan/Ågatan)Falun (Strandvägen/järnväg, Östra Hamngatan)Filipstad (Johan Ericssonsgatan)Finspång (Slott<strong>sv</strong>ägen)Fredriksberg (Ludvikavägen, dvs. lv 245)Färjestaden (Brovägen)Gamleby (Östra Ringvägen/Augustendalsgatan/Järnvägen)Getå (g.la E4/järnvägen)Gislaved (rv. 26/27)Gnosjö (Tråddragargatan/järnvägen)Grums (E18/järnvägen)Gustafsberg (Gamla Skärgård<strong>sv</strong>ägen, dvs. lv 621)Gävle (Västra vägen)GöteborgHag<strong>for</strong>s (lv. 246)Halmstad (Hamngatan, Strandgatan)Helsingborg (Strandvägen)Hindås (Borå<strong>sv</strong>ägen, dvs. lv 554)Hjo (Jönköping<strong>sv</strong>ägen)Hultsfred (Storgatan/järnvägen)Huskvarna (E4)Härnösand (E4, Östra Kanalgatan)Höllviken (lv. 100)Jönköping (Järnvägsgatan/Norra Strandgatan/järnvägen, E4/järnvägen,Munksjöleden/ Ö. Strandgatan)Kalmar (Jutegatan/Fredrikskansgatan)Karlshamn (Hamngatan)Karlskoga (järnvägen)Karlskrona (Pantarholmskajen/Borgmästarekajen/Björkholmskajen)VTI meddelande 939


Bilaga 2Sid 2 (3)Forts. inventering av barriärer mot vattenKarlstad (Älvgatan/Museigatan, Bjurbäcksgatan,Romstad<strong>sv</strong>ägen/Våxnäsgatan/Sandbäckagatan,Råtorp<strong>sv</strong>ägen/Skogaholm<strong>sv</strong>ägen)Kil (Sjöleden)Klintehamn (lv 140)Kristinehamn (N. Hamngatan, S. Hamngatan)Laholm (Lagavägen)Lerum (Strandvägen)Lesjö<strong>for</strong>s (Bergslagsgatan)Lidköping (Hamngatan)Lilla Edet (lv 167 = Brovägen)Linköping (Hamngatan)Lindesberg (Köping<strong>sv</strong>ägen)Ljungskile (E6)Lycksele (Blå vägen, dvs. E12)Malmö (Strandgatan, Limhamn)Mariefred (Strandvägen)Mariestad (Strandvägen)Mölnlycke (Säterivägen)Norberg (rv. 68)Nybro (Grönvägen, Strandvägen)Nyköping (Slottsgatan)Nynäshamn (Gröndalsstigen/Järnväg, Järnvägsgatan/Strandvägen)Osby (Hässleholm<strong>sv</strong>ägen/Såggatan/järnvägen)Rättvik (rv 70/järnvägen)Sala (Västeråsleden, dvs. rv 67)Sandviken (Strandvägen)Sigtuna (Strandvägen, Stora Gatan/Märstavägen)Simrishamn (Strandgatan/Hamngatan)Skellefteå (Strandgatan, lv 372/järnvägen)Skånes Fagerhult (Strandvägen)Slite (Solklint<strong>sv</strong>ägen = dvs. lv 147)Smedjebacken (Nya Ågatan)Sollefteå (Storgatan/Strandgatan, Hantverkaregatan)Stockholm (bl. a. Norr Mälarstrand, Söder Mälarstrand)Storebro (rv 34)Strängnäs (Ö. Strandvägen/N. Strandvägen, Sidövägen, Storgatan,Mälarvägen)Strömsund (N. Strandvägen, Järnvägsgatan/järnvägen)Sund<strong>sv</strong>all (Ågatan/Sjögatan, Storgatan, Skepparegatan,Ortvik<strong>sv</strong>ägen/Tunabäck<strong>sv</strong>ägen)Sunne (Strandvägen)Svenstavik (Galhammar<strong>sv</strong>ägen)Säffle (Kungsgatan, Tingvallastrand)Säter (Strandvägen, Ågatan)Söderhamn (N. Hamngatan, S. Hamngatan/järnvägen)Söderköping (Ågatan)VTI meddelande 939


Bilaga 2Sid 3 (3)Forts. inventering av barriärer mot vattenSödertälje (V. Kanalgatan/Slussgatan)Sölvesborg (Hamngatan)Tingsryd (rv 29/30)Trelleborg (Järnvägsgatan/järnvägen)Trollhättan (Strandgatan, Vänersborg<strong>sv</strong>ägen, Österlånggatan)Uddevalla (N. Hamngatan, S. Hamngatan)Ulricehamn (Strandgatan, Borå<strong>sv</strong>ägen, Brunnvägen/rv 40)Umeå (V. Strandgatan/Ö. Strandgatan, Blå vägen, dvs. E12/järnvägen)Uppsala (Ö. Ågatan)Valdemat<strong>sv</strong>ik (Järnvägsgatan)Vallentuna (lv 264/järnvägen)Vansbro (järnvägen)Vänersborg (Hamngatan)Värnamo (Tunadalsgatan/Ågatan)Västervik (S:t Gertruds väg/Strandvägen)Växjö (Teleborg<strong>sv</strong>ägen/järnvägen, Värendsgatan)Åbro, Riskulla (järnvägen)Åmål (Strandgatan)Ånge (järnvägen)Årjäng (Kyrkerud<strong>sv</strong>ägen, dvs. lv 172)Älvdalen (rv 70)Ängelsberg (Ängelsberg<strong>sv</strong>ägen/järnvägen)Örebro (S. Strandgatan, Storgatan/Olaigatan)Örnsköld<strong>sv</strong>ik (Brogatan/Domsjövägen, Älvgatan)Östersund (Strandgatan/järnvägen)VTI meddelande 939


Bilaga 3Sid 1 (5)HuskvarnaenkätFRÅGEFORMULÄR (Fyll i detta och skicka det i det portofria<strong>sv</strong>arskuvertet)Sveriges största transportled, E4, passerar sedan 1968 sommotorväg förbi Huskvarna mellan bebyggelsen och Vätterns strandmed småbåtshamnen. Idag färdas ungefär 13 000 <strong>for</strong>don där perdygn.1. Hur ofta åker Du på E4 vid Huskvarna? Nästan varje dag Någon gång i veckan Någon gång i månaden Några gånger per år Mer sällan Aldrig2. Hur ofta vistas Du i området i närheten av E4 i Huskvarna så attDu ser och/eller hör trafiken utan att själv åka på vägen? Nästan varje dag Någon gång i veckan Någon gång i månaden Några gånger per år Mer sällan Aldrig3. Tänk Dig nu in i situationen före byggandet av motorvägen förbiHuskvarna. Istället för att bygga vägen på vägbank utmedstrandlinjen kunde man ha lagt en viss sträcka av vägen i tunnel.VTI meddelande 939


Bilaga 3Sid 2 (5)Tunnelalternativet innebär att den markerade sträckan avmotorvägen på kartan på nästa sida hade sänkts ned i en tunnelunder markytan när vägen byggdes.Trafiken på motorvägen skulle gå somidag med samma på- och avfarter, men desom färdades där skulle åka i en ungefär1200 meter lång tunnel. Därmed skulle deunder den sträckan inte ha utsikt överVättern.Med tunnel skulle trafikbullret vara mindrei området utmed vägen. De som tittade utöver Vättern i Huskvarna skulle ha enöppen vy över vattnet, utan motorväg ochbullermurar. Området mellan Vätternsstrand och bebyggelsen kunde utnyttjassom grönområde, med stigar ner till ochutmed stranden.På nästa sida visas ett exempel påutsikten över Vättern vid Huskvarna idag, samt exempel på hur det kunde hasett ut med en tunnel.Vad skulle Du ha valt?Antag att de två alternativen kostade ungefär lika mycket. Vilketalternativ tycker Du hade varit det bästa att bygga 1968? Tunnel hade varit väldigt mycket bättre än som vägen byggdes. Tunnel hade varit mycket bättre än som vägen byggdes. Tunnel hade varit lite bättre än som vägen byggdes. Tunnel hade varit ungefär lika bra som vägen byggdes. Tunnel hade varit lite sämre än som vägen byggdes. Tunnel hade varit mycket sämre än som vägen byggdes. Tunnel hade varit väldigt mycket sämre än som vägen byggdes.Varför? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VTI meddelande 939


Bilaga 3Sid 3 (5)En vy över Vättern vid Huskvarna idagExempel på samma vy med vägen i tunnel (fotomontage)VTI meddelande 939


Bilaga 3Sid 4 (5)Vad skulle Du välja idag?4. Antag att det fanns möjlighet att idag lägga den del av E4:an somär markerad på kartan i en tunnel under markytan. Kostnaden fördetta skulle kunna täckas genom en höjning av kommunalskatten.Skulle du vilja ha denna sträcka av vägen nedsänkt i tunnelom detta innebar att Du fick betala 25 kr mer i kommunalskattper år under 10 år? Ja, absolut Ja, kanske Nej, förmodligen inte Nej, absolut inteVilket är det viktigaste skälet till Ditt <strong>sv</strong>ar?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Slutligen kommer några frågor om Dig och Ditt hushåll.5. Hur nära den på kartan markerade vägsträckan bor Du? 0–100 meter 101–400 meter 401–800 meter 801–1500 meter 1,5–10 km mer än 10 km6. Är Du: Man Kvinna7. Har Du körkort för bil? Ja Nej8. Har Du tillgång till bil för privat bruk? Ja NejVTI meddelande 939


Bilaga 3Sid 5 (5)9. Min ålder är .......... årI mitt hushåll finns dessutom ............ personer 0-6 år,............ personer 7-16 år,............ personer 17 år eller äldre10. Ungefär hur stor inkomst har Du per månad före skatt? 0–6000 kr 6001–12 000 kr 12 001–18 000 kr 18 001–24 000 kr 24 001–30 000 kr 30 001–36 000 kr 36 001–42 000 kr Mer än 42 000 kr11. Ungefär hur stor inkomst har Ditt hushåll sammanlagt permånad efter skatt? Räkna samman den totala inkomsten i <strong>for</strong>m avstudiemedel, lön, a-kassa, föräldrapenning, bostadsbidrag,barnbidrag, socialbidrag mm efter skatt. 0–4000 kr 4001–8000 kr 8001–12 000 kr 12 001–16 000 kr 16 001–20 000 kr 20 001–24 000 kr 24 001–28 000 kr 28 001–32 000 kr 32 001–36 000 kr Mer än 36 000 krOm Du har något Du vill tillägga så gör gärna det här eller påbaksidan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tack för Din medverkan!VTI meddelande 939


Bilaga 4Sid 1 (4)HöllvikenenkätFRÅGEFORMULÄR (Fyll i detta och skicka det i det portofria<strong>sv</strong>arskuvertet)För att avlasta Falsterbovägen genom Höllvikens samhälle fick väg 100 en nysträckningen utmed strandkanten på en vägbank. En ny strandremsa skapades bredvidvägen genom att en del av hav<strong>sv</strong>iken fylldes ut. Bebyggelsen som tidigare legat utmedstranden skiljdes från havet av den nya vägen och utfyllnaden av hav<strong>sv</strong>iken.Idag färdas ungefär 10 000 <strong>for</strong>don per dygn på den omdragnavägsträckan, och 3000–4000 <strong>for</strong>don per dygn på Falsterbovägengenom Höllvikens centrum.1. Hur ofta åker Du bil eller buss på den nya delen av väg 100 vidHöllviken som är markerad på kartan på nästa sida? 4–7 dagar per vecka 1–3 dagar per vecka 1–4 dagar per månad 1–10 dagar per år Mer sällan än 1 gång per år Aldrig2. Hur ofta går eller cyklar Du i området i närheten av den del avväg 100 vid Höllviken som är markerad på kartan på nästa sida? 4–7 dagar per vecka 1–3 dagar per vecka 1–4 dagar per månad 1–10 dagar per år Mer sällan än 1 gång per år AldrigVTI meddelande 939


Bilaga 4Sid 2 (4)Tänk Dig in i följande situation:Antag att den del av väg 100 som är markerad på kartan nedan kunde ha lagts i en 1300meter lång tunnel under markytan.Med tunnel hade bebyggelsen inte skurits av från vattnet. Det hade varit möjligt attpassera fritt ner till vattnet och strandremsan kunde utnyttjats som strövområde.Trafikbullret skulle vara mindre i området utmed vägen. De som tittade ut över havetskulle ha en öppen vy över vattnet, utan väg. De som färdades på vägen skulle åka i enungefär 1300 meter lång tunnel. Därmed skulle de under den sträckan inte ha havsutsikt.Att lägga en sträcka i tunnel skulle dock bli dyrare. Antag att entunnel hade kunnat byggas om alla vuxna kommuninvånare var medoch finansierade detta genom en höjning av kommunalskatten.3. Skulle du vilja att den markerade vägsträckan låg nedsänkt ien tunnel om detta innebar att Du fick betala 50 kr mer ikommunalskatt per år under 10 år? Ja, absolut Ja, kanske Nej, förmodligen inte Nej, absolut inteVTI meddelande 939


Bilaga 4Sid 3 (4)Vilket är det viktigaste skälet till Ditt <strong>sv</strong>ar på fråga 3?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Vilket alternativ tycker Du hade varit det bästa om du bortser frånkostnadsskillnaden? Tunnel hade varit mycket bättre än som vägen byggdes. Tunnel hade varit lite bättre än som vägen byggdes. Tunnel hade varit ungefär lika bra som vägen byggdes. Tunnel hade varit lite sämre än som vägen byggdes. Tunnel hade varit mycket sämre än som vägen byggdes.Varför? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det är intressant att se om <strong>sv</strong>aren skiljer sig åt mellan olika grupperav människor. Därför kommer här några frågor om Dig och Ditthushåll.5. Hur nära den på kartan markerade vägsträckan bor Du? 0–50 meter 201–350 meter 51–100 meter 351–750 meter 101–200 meter 751–1500 meter mer än 1500 meter, nämligen ……………. meterVTI meddelande 939


Bilaga 4Sid 4 (4)6. Hur bor Du? I egen villa/parhus/radhus/kedjehus I bostadsrätt I hyreslägenhet7. Har Du tillgång till trädgård vid din bostad? Ja Nej8. Har Du tillgång till balkong vid din bostad? Ja Nej9 Har Du körkort för bil? Ja Nej10. Har Du tillgång till bil för privat bruk? Ja Nej11. I Ditt hushåll finns (fyll i antal) ……… personer 0-6 år……… personer 7-16 år……… personer 17 åreller äldre (Digsjälv medräknad)12. Är Du: Man Kvinna13. Din ålder: ……… år14. Ungefär hur stor inkomst har Ditt hushåll sammanlagt permånad efter skatt? Räkna samman den totala inkomsten i <strong>for</strong>mav studiemedel, lön, a-kassa, föräldrapenning, bostadsbidrag,barnbidrag, socialbidrag mm efter skatt. 0–4000 kr 4001–8000 kr 8001–12 000 kr 12 001–16 000 kr 16 001–20 000 kr 20 001–24 000 kr 24 001–28 000 kr 28 001–32 000 kr 32 001–36 000 kr Mer än 36 000 krTack för Din medverkan!VTI meddelande 939


Bilaga 5Sid 1 (5)Rättvikenkät, väg och järnvägFRÅGEFORMULÄR (Fyll i detta och skicka det i det portofria<strong>sv</strong>arskuvertet)I Rättvik passerar både rik<strong>sv</strong>äg 70 och järnvägen mellan samhälletoch Siljans strand. För att nå stranden måste både rik<strong>sv</strong>äg 70 ochjärnvägen korsas.Idag passerar ungefär 7000 <strong>for</strong>don per dygn Rik<strong>sv</strong>äg 70 vid Rättvikscentrum. Dessutom passerar ungefär 20 person- och godstågRättvik varje dygn.1. Hur ofta åker Du bil, motorcykel eller buss på den del av rik<strong>sv</strong>äg70 genom Rättvik som är markerad på kartan på nästa sida? 6-7 dagar per vecka 4-5 dagar per vecka 1-3 dagar per vecka 1-4 dagar per månad 1-10 dagar per år Mer sällan än 1 dag per år Aldrig2. Hur ofta använder Du gång- och cykelövergångarna vid den delav rik<strong>sv</strong>äg 70 och/eller den del av järnvägen vid Rättvik som ärmarkerade på kartan på nästa sida? 6-7 dagar per vecka 4-5 dagar per vecka 1-3 dagar per vecka 1-4 dagar per månad 1-10 dagar per år Mer sällan än 1 dag per år AldrigVTI meddelande 939


Bilaga 5Sid 2 (5)Tänk Dig in i följande situation:Antag att den del av rik<strong>sv</strong>äg 70 och den del av järnvägen som är markerade på kartannedan kunde läggas i 300 meter långa tunnlar under markytan. Samtliga vägkorsningarskulle vara kvar som idag och möjligheten att <strong>sv</strong>änga in mot centrum som bilist skullevara densamma som idag.TunnelGenom att lägga en sträcka av vägen och järnvägen i tunnlar skulle det bli fri passagemellan samhället och Siljans strand utmed den aktuella sträckan. Gående och cyklisterskulle inte längre behöva korsa vägen och järnvägen för att nå stranden. Bullret frånvägen och järnvägen skulle minska i detta område. De som färdades på vägen ellerjärnvägen skulle åka i 300 meter långa tunnlar.VTI meddelande 939


Bilaga 5Sid 3 (5)3. Skulle Du tycka att det vore en förbättring att lägga den sträckaav vägen och järnvägen som är markerade på kartan påföregående sida i tunnlar under markytan om du bortser frånkostnaden för att genomföra detta? 300 meter av vägen och järnvägen i tunnel är mycket bättre än somidag. 300 meter av vägen och järnvägen i tunnel är lite bättre än som idag. 300 meter av vägen och järnvägen i tunnel är ungefär lika bra somidag. 300 meter av vägen och järnvägen i tunnel är lite sämre än som idag. 300 meter av vägen och järnvägen i tunnel är mycket sämre än somidag.Varför? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Att lägga en sträcka av vägen och järnvägen i tunnlar undermarkytan skulle kosta pengar. Antag att den markerade sträckan avRik<strong>sv</strong>äg 70 och järnvägen på kartan på föregående sida skullekunna läggas i tunnlar om alla vuxna kommuninvånare var med ochfinansierade detta genom att betala en obligatorisk avgift somanvänds till denna förändring.4. Skulle du vilja ha en sträcka av rik<strong>sv</strong>äg 70 samt järnvägen itunnel under markytan (enligt markeringen på kartan påföregående sida) om detta innebar att Du fick betala 200 kr iavgift per år under 10 år? Ja, absolut Ja, kanske Nej, förmodligen inte Nej, absolut inteVilket är det viktigaste skälet till Ditt <strong>sv</strong>ar?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VTI meddelande 939


Bilaga 5Sid 4 (5)Det är intressant att se om <strong>sv</strong>aren skiljer sig åt mellan olika grupperav människor. Därför kommer här några frågor om Dig och Ditthushåll.5. Hur nära den på kartan markerade vägsträckan bor Du? 0–100 meter 101–300 meter 301–500 meter 501–1000 meter 1001–1500 meter 1501–2000 meter 2001–2500 meter 2501–3500 meter6. Hur ofta vistas du på Siljans strand i Rättvik?Under sommarhalvåret:Under vinterhalvåret: 6-7 dagar per vecka 4-5 dagar per vecka 1-3 dagar per vecka 1-4 dagar per månad 1-10 dagar per år 6-7 dagar per vecka 4-5 dagar per vecka 1-3 dagar per vecka 1-4 dagar per månad 1-10 dagar per år Mer sällan än 1 dag per år Mer sällan än 1 dag per år Aldrig7. Hur bor Du? I hyresrätt (lägenhet eller småhus) I bostadsrätt (lägenhet eller småhus) I egen villa/parhus/radhus/kedjehus8. Har Du tillgång till trädgård vid din bostad? Ja Nej9. Har Du tillgång till balkong vid din bostad? Ja NejVTI meddelande 939


Bilaga 5Sid 5 (5)10. Har Du körkort för bil? Ja Nej11. Har Du tillgång till bil för privat bruk? Ja Nej12. I Ditt hushåll finns0 1 2 3 4 eller fler personer 0-6 år0 1 2 3 4 eller fler personer 7-16 år0 1 2 3 4 eller fler personer 17 år eller äldre(Dig själv medräknad)13. Är Du: Man Kvinna14. Din ålder: ……… år15. Ungefär hur stor inkomst har Ditt hushåll sammanlagt permånad efter skatt? Räkna samman den totala inkomsten i <strong>for</strong>mav studiemedel, lön, a-kassa, föräldrapenning, bostadsbidrag,barnbidrag, socialbidrag mm efter skatt. 0–4000 kr 4001–8000 kr 8001–12 000 kr 12 001–16 000 kr 16 001–20 000 kr 20 001–24 000 kr 24 001–28 000 kr 28 001–32 000 kr 32 001–36 000 kr 36 001–40 000 kr 40 001–44 000 kr Mer än 44 000 kr,Om Du har något Du vill tillägga går det bra att göra det påbaksidan.Tack för Din medverkan!VTI meddelande 939


UlricehamnenkätBilaga 6Sid 1 (4)Fråge<strong>for</strong>mulär (Fyll i detta och skicka in det i det portofria <strong>sv</strong>arskuvertet)Rik<strong>sv</strong>äg 40 är en av södra Sveriges viktigaste transportleder och passerarUlricehamn mellan bostadsområdet Villastaden och sjön Åsunden medPrången och dess campingplats och bad. Ungefär 9000 <strong>for</strong>don passerar därper dygn, varav ungefär 1000 är lastbilar eller långtradare. Uppskattning<strong>sv</strong>is är2500 av dessa <strong>for</strong>don genomfartstrafik som inte har något ärende i Ulricehamn.1. Hur ofta åker Du på rik<strong>sv</strong>äg 40 förbi sjön Åsunden? 6–7 dagar per vecka 4–5 dagar per vecka 1–3 dagar per vecka 1–4 dagar per månad 1–10 dagar per år Mer sällan än 1 dag per år Aldrig2. Hur ofta vistas Du vid Prången?Under sommarhalvåret:Under vinterhalvåret: 6–7 dagar per vecka 4–5 dagar per vecka 1–3 dagar per vecka 1–4 dagar per månad 1–10 dagar per år Mer sällan än 1 dag per år Aldrig 6–7 dagar per vecka 4–5 dagar per vecka 1–3 dagar per vecka 1–4 dagar per månad 1–10 dagar per år Mer sällan än 1 dag per år AldrigVTI meddelande 939


Bilaga 6Sid 2 (4)Tänk Dig in i följande situation:Antag att den del av vägen som är markerad på kartan nedan lades i en 500 meterlång tunnel under markytan. Samtliga vägkorsningar skulle vara kvar som idag. Genomatt lägga en sträcka av vägen i tunnel skulle det bli fri passage i markplan för gåendemellan Villastaden och sjön utmed den aktuella sträckan.Gående och cyklister skulle inte längre behöva korsa vägen för att nå stranden.Bullret från vägen skulle minska i detta område. Där vägen nu går i markplan skulle gräsoch buskar kunna planteras och därmed skulle ett sammanhängande grönområde kunnaskapas mellan Villastaden och sjön. De som färdades på vägen skulle åka i en 500 meterlång tunnel.Att lägga en sträcka av vägen i tunnel under markytan skulle kostapengar. Antag att den markerade sträckan av vägen på kartan ovanskulle kunna läggas i tunnel om alla vuxna kommuninvånare varmed och finansierade detta genom en höjning av kommunalskatten.VTI meddelande 939


Bilaga 6Sid 3 (4)3. Skulle du vilja ha en sträcka av vägen i tunnel undermarkytan (enligt markeringen på kartan på föregående sida)om detta innebar att Du fick betala 100 kr mer ikommunalskatt per år under 10 år? Ja, absolut Ja, kanske Nej, förmodligen inte Nej, absolut inteVilket är det viktigaste skälet till Ditt <strong>sv</strong>ar?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det är intressant att se om <strong>sv</strong>aren skiljer sig åt mellan olika grupperav människor. Därför kommer här några frågor om Dig och Ditthushåll.4. Hur nära den på kartan markerade vägsträckan bor Du? 0–50 meter 101–200 meter 351–500 meter 1000–1500 meter 51–100 meter 201–350 meter 501–1000 meter mer än 1500 meter, nämligen …. meter5. Hur bor Du? I hyresrätt (lägenhet eller småhus) I bostadsrätt (lägenhet eller småhus) I egen villa/parhus/radhus/kedjehusVTI meddelande 939


Bilaga 6Sid 4 (4)6. I Ditt hushåll finns0 1 2 3 4 eller fler personer 0-6 år0 1 2 3 4 eller fler personer 7-16 år0 1 2 3 4 eller fler personer 17 år eller äldre(Dig själv medräknad)7 Är Du: Man Kvinna8 Din ålder: ……… år9 Ungefär hur stor inkomst har Ditt hushåll sammanlagt permånad efter skatt? Räkna samman den totala inkomsten i <strong>for</strong>mav studiemedel, lön, a-kassa, föräldrapenning, bostadsbidrag,barnbidrag, socialbidrag mm efter skatt. 0–4000 kr 4001–8000 kr 8001–12 000 kr 12 001–16 000 kr 16 001–20 000 kr 20 001–24 000 kr 24 001–28 000 kr 28 001–32 000 kr 32 001–36 000 kr 36 001–40 000 kr 40 001–44 000 kr Mer än 44 000 kr,Om Du har något Du vill tillägga går det bra att göra det här nedan………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………Tack för Din medverkanVTI meddelande 939


Bilaga 7Sid 1 (1)Exempel på icke-parametrisk uträkning, län<strong>sv</strong>äg 100 Höllviken barriär,övriga tätortenJa-andelar5045474035302925% Ja 25y201915108500 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600Bud (kr)RektanglarTrianglar20 * 0,47 = 9,4 kr 80 * 0,18/2 = 7,2 kr80 * 0,29 = 23,2 kr 200 * 0,04/2 = 4 kr200 * 0,25 = 50 kr 200 * 0,06/2 = 6 kr200 * 0,19 = 38 kr 1000 * 0,11/2 = 55 kr1000 * 0,08 = 80 kr 72,2 kr200,6 krMedelbetalning<strong>sv</strong>ilja per person: 273 kr/årVTI meddelande 939


Bilaga 8Sid 1 (2)Jämförelse mellan hedonisk prismetod och binär CVMEtt sätt att studera vägens inverkan på huspriserna är att jämföra två likvärdigabostadsområden med respektive utan en miljöpåverkande väg. Det studerade området iHuskvarna, Norrängen, är ett villaområde med till stor del hus byggda på 1960-talet. Endel av bostadsområdet Vättersnäs, beläget cirka 1,5 km från Norrängen, är av liknandekaraktär. Se kartan nedan.Figur 8.1 Karta som visar bostadsområdet i Norrängen och i Vättersnäs.Vättersnäs är liksom Norrängen beläget intill Vättern. Avståndet till Huskvarna centrumär lika stort. Skillnaden är att medan Norrängen har en motorväg som avskärmar deboende från sjön så har de boende i Vättersnäs fri passage till densamma; bl.a. harVättersnäsborna tillgång till en badplats i sitt närområde. Vår hypotes är således attvillorna i Vättersnäs, tack vare avsaknad av väg, betingar ett högre pris än villorna iNorrängen.Under perioden 1986 till november 2001 gjordes 40 stycken villaförsäljningar iNorrängen och 22 stycken i det aktuella området i Vättersnäs. För att kunna jämförahuspriserna över tiden räknade vi om alla försäljningspriser till 2001 års prisnivå.Ett mått på hur attraktivt ett villaområde är kan vara det genomsnittliga priset per m 2bostadsyta. En jämförelse mellan husförsäljningar i de två områdena visar att priset perm 2 är 6 733 kr i Vättersnäs och 5 652 kr i Norrängen. Priset per m 2 är 19 % högre iVättersnäs än i Norrängen. Fastighetspriset per m 2 boyta är alltså 1 081 kr högre iVättersnäs som inte har barriären mot Vättern än i Norrängen som har barriären motVättern. Frågan är hur riktigt mått på barriären denna skillnad är. Det kan finnas andraskillnader mellan de två bostadsområdena som påverkar prisskillnaden. Ett exempel påskillnad är att Norrängen trots barriären som stör den har en storslagen utsikt överVättern pga. höjdskillnaderna i bostadsområdet. De boende i Vättersnäs har inte riktigtVTI meddelande 939


Bilaga 8Sid 2 (2)samma vyer över sjön eftersom bostadsområdet inte har samma höjdskillnader. Omdenna skillnad inte fanns torde priserna skilja sig åt ännu mer. Det kan dock finnasandra skillnader som är till fördel för Vättersnäs som att bostadsområdet i Vättersnäsligger något närmare Jönköpings centrum.Vi har provat att genomföra regressionsanalys med en dummyvariabel för Vättersnässamt andra förklaring<strong>sv</strong>ariabler men då inte fått dummyvariabeln signifikant. För dettakrävs förmodligen många fler förklaring<strong>sv</strong>ariabler och fler observationer.VTI meddelande 939

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!