Årsredovisning 2011 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Årsredovisning 2011 - Konjunkturinstitutet

2en långsiktig utveckling av framför allt företagsbarometern så att en allt större delav näringslivet täcks av undersökningen. Under 2011 har vi utvecklat regionalakonjunkturbarometrar och de kommer vi att publicera för åtta olika regioner påvår webbplats under 2012.Ett brett sammansatt vetenskapligt råd har knutits till vår miljöekonomiska verksamhetsom ska bidra till att vässa våra analyser. Vi har också inlett ett arbete medden årliga miljöekonomiska rapporten som vi publicerar för första gången 2012,där vi bland annat ska analysera miljöpolitikens samhällsekonomiska effekter. Regeringenger den miljöekonomiska verksamheten ytterligare resurser 2012 och2013, vilket gör att vi kan anställa fler miljöekonomer.I prognoser och mycket annat analysarbete hanterar vi stora datamängder som videssutom ofta måste hantera under stor tidspress. För att vi inte ska räkna felkrävs därför att vi har robusta beräkningssystem, gemensamma styrdokument ochgod dokumentation. Under 2011 har vi gjort ett betydande arbete för att höja informationssäkerheten.Arbetet har varit framgångsrikt och kommer att avslutasunder det första kvartalet 2012.Under 20l1 genomförde vi också en medarbetarundersökning. Resultatet visadehöga värden för bland annat effektivitet, samarbetsförmåga, engagemang och ledarskap.Utmaningen för myndigheten är att bibehålla det positiva arbetsklimatet.Det är nödvändigt för att vi ska kunna behålla och rekrytera kvalificerade medarbetareoch klara den växande mängd uppdrag som vi får från regeringen.Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla som jobbar på Konjunkturinstitutet.Inte bara för att ni är så duktiga, utan också därför att ni alla bidrar till att detär så stimulerande att arbeta här.Mats DillénGeneraldirektör

More magazines by this user
Similar magazines