Views
3 years ago

MOVAX Mini Leader Rig MLR-15 Den nya motorvägen i Danmark H ...

MOVAX Mini Leader Rig MLR-15 Den nya motorvägen i Danmark H ...

Den

Den nya motorvägen i DanmarkSilkeborg är beläget i de centrala delarna av Jutland iDanmark. Landskapet i området domineras av stora sjöaroch skogar. För att underlätta trafiken på väg Nummer15 beslöt man att bygga en ny motorväg från Silkeborgtill Aarhus. Det är planerat att den nya vägen skall varafärdig år 2016.Entreprenören MT Højgaard A/S är involverad i projektet,en av de ledande entreprenörerna i Norden. MT Højgaardansvarar för byggandet av bron vid sjön Silkeborg, somär beläget nära väg nummer 15 och Silkeborg.Första etappen i byggandet av bron var att stabiliseramarken vid vattenlinjen för de kranar som behövs vidkonstruktionen av brons bas pelare. MT Højgaard användeför detta ändamål över 2000 träpålar av en längd på 16m och en diameter på 300 mm. Det här utgjorde grundenför byggandet av den kommande konstruktionen. Träpålarnadrevs ner i marken av en sido-greppande MovaxSP-70 i kombination med en slag hammare. Brokistanför baspelarna är gjord av dubbla spontar som är avtypen AZ 17-700 och är 12 m långa.MT Højgaard använde för drivandet av spontarna enMovax SP-70 som var monterad på en 34 tons grävmaskin.Grävmaskinen var utrustad med Movax automatstyrning och var placerad på en ponton under det pågåendearbetet.På pärmbilden:MOVAX Mini Leader Rig MLR-15Ramstyrd sido-greppande spontslagareför 7 – 21 tons grävmaskinerDen nyaste medlemmen i Movax familjen är, MLR-15.Den är konstruerad för att driva röraktiga microspontar,H-spontar eller träpålar. Den konstruerades med tankepå en hög prestanda och precision gällande vågrätt ochhorisontellt läge, som krävs vid installationer av solpaneler.MLR-15 kan använda pålar och spontar av lättare vikt.Sido-greppandet gör att man kan greppa pålen närmaremarken då flexibiliteten i pålen inte påverkas avdrivningsprocessen. Andvändning av lättare pålar ochmindre standard grävmaskiner hjälper till att hålla kostnadernapå en lägre nivå.Movax MLR-15 kan greppa en påle liggande på marken,lyfta upp den verticalt, lokalisera den och sedan drivain den i marken i en rak lodrät linje. MLR-15 är lätt attmontera på en standard grävmaskin och är även lättatt byta från en grävmaskin till en annan grävmaskin.De sido greppande klämmorna är konstruerade så attde är lätta att byta från en typs påle till en annan typsspont. Klämmorna är gjorda för stål rör, H-balkar ochträ pålar. Kunden kan även begära klämmor för andrasorters spontar.

H-balkar används för byggandet av broari mangrove träsketEtt projekt som kallas för Via Mangue i staden Recife, Brasilienär ett av det största infrastruktur projektet i Brasilien.När projektet är slutfört, öppnas en ny förhöjd motorväg frånsödra Boa Viagems distrikt till centrum av Recife.Huvud entreprenören Queiroz Galvão, bygger underhålls vägaroch broar i den södra ändan av den nya motorvägen. Deflesta av dem är byggda över sumpmark och är endast tillfälligavägar och broar för projektet. Queiroz Galvâo använde,för att nå en snabbare metod för drivandet av H-balkar envibrerande Movax sido-greppare som också anpassar sig tillatt dra upp H-balkarna vid demonteringen nav de tillfälligaunderhålsvägarna och broarna. En annan metod är att användasig av en slaghammare.De tillfälliga vägarna är konstruerade för att hålla en vikt på 20ton, vilket utgjorde en begränsning för utrustningen av spontslående maskiner. En Movax SG-35 på en Komatsu PC 160LC motsvarade begränsningarna och valdes till detta projekt.Movax SG-35 utrustades med klämmor som är gjorda för attkunna hantera och driva behövliga H-balkar.Queiroz Galvão är ett privat ägt brasilianskt företag som arbetarinternationellt. Företaget är även involverat i olika branschersom olja, gas, stål och livsmedel.Web linkar:www.queirozgalvao.comwww.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/viamangue.html

Införandet av nya områdesbehörigheter och nya ... - SLU
Projektplan Nya Grepp - Leader i Skåne
Två nya lägenheter i Älvängen - Alebyggen
Protokoll fort vid arsstamman 2011-03-27 - H ö jdenv ä gen
50-årsjubileum för nya Eskövägen - Hille hembygdsförening
Cirkulär nr 15 2006 Nya inträdesansökningar 060608-060830
Nya rön i sliprännornas gåta Foteviken 2012-07-15 - Fotevikens ...
GV0171 Vinodlingens geologi och klimatologi, Nya värl- den, 15 ...