rinitastma-folder-a5-webb

evamariadufva

rinitastma-folder-a5-webb

Rinitastma – en sjukdomi hela luftvägen


Rinitastma – en sjukdom i hela luftvägenAstma och rinit (snuva, nästäppa) är välkända sjukdomar i lungor ochnäsa. Traditionellt har dessa sjukdomar utretts och behandlats var för sigi vården. Ökad kunskap har dock förändrat synen på samspelet mellanrinit och astma, de har börjat betraktas som en sjukdom och näsa ochlungor som en sammanhängande luftväg. Därför lanserar vi ett nyttbegrepp, rinitastma.Många har rinitastma utan att veta om detEnligt vetenskapliga studier har upp till 85 procent av astmapatienternarinit och nästan 20 procent av dem upplever rinitsymtom varje dag.Samtidigt anges att en tredjedel inte får någon behandling för sin rinit.Det är alarmerande eftersom rinit kan påverka hur man mår i sin astma.Studier har också visat ett starkt samband mellan rinit och senare astmautveckling,där en patient med rinit löper mer än 3-4 gånger högre riskatt utveckla astma jämfört med patient utan rinit.Patienten har högre risk för att få astma om den allergiska riniten harvarit långvarig. Risken är också högre om riniten har varit måttlig ellersvår. Såväl rinitsymtom som astmasymtom varierar över tid vilket betyderatt det symtom som dominerar rinitastma kan skifta.Viktigt med behandling av både rinit och astmaDet finns mycket dokumentation om nyttan av att behandla allergiskrinit med antiinflammatorisk behandling. Sådan behandling har godaeffekter på såväl symtom, näsans funktion och på livskvaliteten. På motsvarandesätt är det väl visat att behandling av luftvägsinflammationenvid astma påverkar symtom, lungfunktion, välbefinnande och överlevnad.Därför är det viktigt att behandla både näsa och lungor hos patientermed rinitastma!


Viktiga frågor till dig som har astma1. Besväras du av nästäppa, rinnsnuva, näs- eller ögonklådaeller nysningar utan att vara förkyld?2. Påverkar dina nässymtom dina dagliga aktiviteter, fritideller träning?3. Påverkar dina nässymtom ditt arbete eller skolarbete?4. Påverkar dina nässymtom din sömn?5. Besväras du av nedsatt luktsinne?Om du svarar ja på två eller flera av ovanstående frågor, kan allergisk rinitmisstänkas och du bör kontakta vården för att undersökas vidare.Viktiga frågor till dig som har snuva eller nästäppa1. Händer det att du plötsligt känner dig andfådd utan attdu anstränger dig?2. Känner du dig ibland hindrad att utföra normala aktiviteterpå grund av andnöd?3. Måste du hosta eller blir du andfådd efter fysisk aktivitet?4. Vaknar du ibland nattetid på grund av väsande andning,hosta eller andfåddhet?5. Händer det att du har en känsla av att det blir trångt i bröstet?Om du svarar ja på en eller flera av ovanstående frågor, kan astma misstänkasoch du bör kontakta vården för att undersökas vidare.


musklick.seDenna broschyr baseras på boken Rinitastma– en sjukdom i hela luftvägen som är utgiven avAstma- och Allergiförbundets Forskningsfond.Boken är framtagen av ledande forskare ochläkare inom området. Boken kan laddas nereller beställas kostnadsfritt på allergiforskning.se.www.allergiforskning.se

Similar magazines