Visa som PDF - BE Group

begroup.com
  • No tags were found...

Visa som PDF - BE Group

innehåll1. ARMERINGENS ROLL SID 72. ARMERINGSSTÅL SID 113. ARMERINGSNÄT SID 17BE Groups sortiment omfattar:• STÅL & RÖR• SPECIALSTÅL• ARMERING• ROSTFRITT• ALUMINIUMFör aktuell produktinformation sewww.begroup.se4. ROSTFRI ARMERING SID 215. KOMPLETTERANDE PRODUKTER SID 256. KVALITETSSÄKRAD ARMERING SID 317. TABELLSAMLING SID 378. SNABBFAKTA SID 4323


E groupi grundenwww.begroup.seHUVUDKONTORMalmöBE Group Sverige ABBox 225201 22 MalmöBesöksadress: Spadegatan 1Tel: 040- 38 40 00Fax: 040- 38 42 62info@begroup.seBE Group Sverige AB ingår i BE Group,ett av norra Europas ledande handelsochserviceföretag inom stål, specialstål,rör, armering, rostfritt och aluminium.Vi är ett oberoende företag och erbjudervärdeskapande distribution ochvidareförädling av våra produkter.Våra kunder finns främst inom byggochverkstadsindustrin.Med säljkontor samt lager- ochproduktionsanläggningar strategisktplacerade har vi en helhetsstrategi föratt leverera produkter och tjänster. Vårambition är att spara tid, kostnaderoch kapital för våra kunder för att därigenomöka deras konkurrenskraft. Påså sätt investerar vi i både våra kundersoch vår egen framtid.PRODUKTIONSSERVICEFörutom handel med stål, rostfritt ståloch aluminium erbjuder vi olika sortersvärdeskapande förädling:• Inläggningsfärdig armering• Blästring och målning• Kapning och sågning av stål, rostfrittoch aluminium• Kapning, borrning, gradning ochgängning (integrerad ”in-line”)• Gasskärning• Klippning och spaltningTillsammans med vårt dotterbolag LecorStålteknik kan vi också erbjuda leveranserav avancerade stålkonstruktioneroch prefabricerat stål för byggprojekt,fritt arbetsplatsen. Vårt breda utbudnär det gäller produktionsservice innebäratt kunderna kan få produkterna idimensioner och former som helt motsvararderas behov. Genom att läggaut förbehandlingen till oss kan kundenfokusera på sin kärnkompetens, reducerakostnaderna och öka produktivitetenoch lönsamheten.KVALITET & MILJÖBE Group har arbetat aktivt med kvalitetssäkringsedan början av 1990-talet.Vi uppfyller idag kraven enligt SS-ENISO 9001:2000 samt ISO 14001:2004.BE Group Sverige certifieras inom kortäven enligt EN 1090 för CE-märkningav material. CE-märket kommer dock ejatt ersätta SBS-märket. I vårt kvalitetsochmiljöarbete fokuserar vi mot enökad kundnytta, ständiga förbättringaroch ett processorienterat synsätt i detdagliga arbetet. Allt detta har våra kundernytta av.BESTÄLLNINGKontakta närmsta BE Group-kontor. Därmöter du tekniskt kunnig och engageradpersonal som alltid eftersträvar attfinna bästa lösningen på dina behov.Du kan även läsa mer om oss och vårterbjudande på www.begroup.seARMERINGSHANDBOKENArmeringshandboken är framtagen föratt visa armering som finns i lagersortimenteteller kan tillverkas efterbeställning. Med tiden har Armeringshandbokenblivit ett ”standardverk” försåväl konstruktörer och inköpare, somför dem som handgripligen arbetarmed armeringsfrågor ute på byggarbetsplatserna.Den används dessutomsom kurslitteratur inom gymnasieskolanoch vid andra utbildningar.Denna utgåva är genomgående uppdateradoch vår ambition är att denska fortsätta att vara ett bra hjälpmedelför alla som arbetar inom områdetarmering.FÖRSÄLJNINGSKONTOR OCH SERVICE CENTERSMalmöBE Group Sverige ABBox 225201 22 MalmöBesöksadress:Spadegatan 1Tel: 040-38 40 00Fax: 040-38 41 74malmo@begroup.seAlvestaBE Group Sverige ABBox 94342 21 AlvestaBesöksadress:Storgatan 22Tel: 0472-125 70Fax: 0472-146 10alvesta@begroup.seGöteborgBE Group Sverige ABBox 5062402 22 GöteborgBesöksadress:Mejerigatan 1Tel: 031-742 27 00Fax: 031-742 27 10goteborg@begroup.seJönköpingBE Group Sverige ABBox 1006551 11 JönköpingBesöksadress:Huskvarnavägen 80Tel: 036-30 97 00Fax: 036-30 97 10jonkoping@begroup.seNorrköpingBE Group Sverige ABBox 6054600 06 NorrköpingBesöksadress:Barlastgatan 10, LindöTel: 011-415 35 00Fax: 011- 415 36 30norrkoping@begroup.seStockholmBE Group Sverige ABBox 10085121 27 Stockholm GlobenBesöksadress:Arenavägen 33Tel: 08-702 71 00Fax: 08-702 71 11stockholm@begroup.seKarlstadBE Group Sverige ABFredsgatan 3 B652 25 KarlstadBesöksadress:Fredsgatan 3 BTel: 054-21 98 25Fax: 054- 21 98 55karlstad@begroup.seBorlängeBE Group Sverige ABBox 829781 28 BorlängeBesöksadress:Hantverkargatan 9Tel: 0243-620 00Fax: 0243-197 06borlange@begroup.seSundsvallBE Group Sverige ABBox 725851 21 SundsvallBesöksadress:Skepparegatan 7Tel: 060-16 15 00Fax: 060-16 15 74sundsvall@begroup.se5


kapitel 1Armeringensroll6Hållfasthetär nyckelordet för en byggnadsalla olika partier, såväl vertikalasom horisontala.Armeringens roll är att ökabetongens hållfasthet och hardärför olika utformning beroendepå användningsområde.Här ser vi t ex armeringsnät.Nätet fördelar tryckpåkänningeni konstruktionen.Pelare, bro-banor, balkar ochandra betongkonstruktionerkräver annan typ av armering.En sak är dock gemensam –armeringens förmåga att bärade påfrestningar som konstruktionenutsätts för.Armering i någon formingår i alla modernabetongkonstruktioner,men armeringsteknikenhar en lång historiabakom sig. Redan förcirka 4000 år sedanarmerades lertegel medvass, vilket var ett brasätt att tredubbla tegletshållfasthet.Modern armeringdaterar sig till 1800-talet.Då användes för förstagången stål för att armerabetong.Idag används armering för att ökabetongkonstruktioners hållfasthet påflera olika sätt. Arme r ingen tar uppdrag-, tryck- och skjuvpåkänningar,förhindrar sprickbildning och fördelarbelastning i byggnadens olika partier.Väl utvecklad armeringsteknikmöjliggör ”slankare” konstruktionergenom att mängden betong kanminskas.Armering kan ske direkt på byggplatsenmen också användas vid gjutningav detaljer som sedan transporterastill slutadressen.HÖG DRAGHÅLLFASTHETStålets egenskaper är beroende avdess sammansättning. Kolhaltenpåverkar t ex mjukheten och segheten.Stål kan också legeras (blandas medtillsatsämnen) för att uppnå specifikaegenskaper.Armeringsstål är varmvalsat ochhar hög draghållfasthet för att tillförabetongen de önskvärda hållfasthetsegenskaperna.Armerad balk.Deformation förvarnarom brott. Balken tåldessutom väsentligtstörre belastning.SPRÖD BETONG BLIR SEGArmering används i första hand föratt öka betongens draghållfasthet,som i oarmerat skick är låg. Draghållfasthetenhar betydelse för sprickbildningsom till och med kan uppståpga konstruktionens egen tyngd. Vidytterli gare belastning ökar sprickriskenväsentligt.Sprickor är förstadie till brott. Utanarmering brister betong plötsligt ochutan förvarning. Armerad betong däremot,tål väsentligt högre belastningoch deformeras innan brott uppstår.På så sätt upptäcks ev pågående deformationoch kan åtgärdas.Armering delas in i dragarmering,tryckarmering, skjuvarmering, sprickarmeringochArmering, utan påkänningfördelningsarmering.FormArmering, utan påkänningFormBalken belastadmed egentyngddragarmeringens funktionDRAGARMERINGDragarmering används överallt därman förväntar stora drag på känningaroch dimensioneras så att enbart armeringenska kunna bära upp konstruktionenspåfrestningar, utan hjälp avbetongens egen draghållfasthet.Dragarmering kan vara spänd,armeringen spänns upp före eller eftergjutning, eller ospänd, armeringenär helt opåverkad av dragkrafter tillsbetongkonstruktionen belastas.Konstruktioner med spänd armeringklarar högre belastning än ditomed ospänd armering, innan maximaldragpåkänning uppnås. Ospändarmering är dock vanligast ochbeskrivs fortsättningsvis, om inteannat anges.DRAGARMERAD BALKArmering, utan påkänningFormOarmerad balk.Brott kan uppståutan förvarning.Ej avformadbalkBalken belastadmed egentyngdoch yttre last7


Dragarmeringens förankring i betongenhar stor betydelse för hållfastheten.Förankringen på verkas av:➣ Armeringens vidhäftning tillbetongen. Här spelar arme r ingens ytaoch renhet, liksom betongens sammansättningstora roller. Lös rost, smutsigeller fet yta på armeringen minskarvidhäftningen, liksom höjt vattentali betongen. Detta bör beaktas vidlagring av armering!Vidhäftningen varierar i olikadelar av en betongkonstruktion. Detfinns skillnader för horisontal ochvertikal armering, liksom för övre ochundre armerings lager, bl a beroendepå betongens sättning.Tvärsnittgenom pelareLängsgående armeringBygelLängsgående armerings stångkan knäcka ut vid tryckbelastning.Detta förhindrasav bygeln.Förankring av armeringsstångRak, slät stångSlät stångmed ändkrokStång medkammar(kamstång)Kamprofil,armeringsnätSvetsatarmeringsnät➣ Armeringens form. Ändkrokarär ett sätt att mekaniskt förankra armeringeni betongen.Kammar: Ökar dels kontaktytanbetong/armering, dels medför kammarnasform att drag- och tryckkrafternaförändrar sina riktningar.Nät: Förankringsegenskapernapåverkas positivt genom en kombinationav stängernas kammar och nätetssvetsar.TRYCKARMERINGPelare och väggar är exempel påbetongkonstruktioner med stor tryckpåkänning.Tack vare armering kanden möjliga belastningen ökas.I dessa konstruktioner är det av storvikt att vidhäftningen är maximal föratt uppnå den av sedda armeringseffekten.I pelare krävs att den verti kala armeringenhålls samman av byglar.Byglarnas uppgift är dels att fixeraarmeringen, dels att binda stängernatill varandra för att förhindra utknäckning.Tryckarmering används även iböjbelastade konstruktioner för att”förstora” böjtryckzonen.SKJUVARMERINGSkjuvpåkänning uppstår i böjbelastadekonstruktioner, t ex i platta ellerbalk. När risk finns att skjuvpåkänningarnablir stora måste betongenarmeras, och då i första hand närmastupplagsändarna. Denna armering kanske med vertikala eller sned ställdabyglar eller genom att konstruktionensarmerings stänger bockas i änden.SPRICKARMERINGSprickor i betongkonstruktioner kanuppstå pga temperaturförändringaroch/eller krympning. Sprickor ärantingen smala och tätt fördeladeeller grova och glest fördelade.Sprickornas antal, placering ochgrovlek påverkas av:➣ Armeringsmängden i förhållandetill plattjocklek och betongkvalitet.➣ Påkänningen i armeringsstålet:Ju högre påkänning, destogrövre sprickor.➣ Täckande betongskikt: Tjocklekenhos det täckande betong skiktetBestämning av effektiv höjdh h d d h h d dh h d d h h d dd=h-(c+ø/2)d=h-(c+ø+a/2)d=h-(c+ø/2)d=h-(c+ø+a/2)h = Balkens totala höjdø = Dragarmeringens nominella diameterc = Täckande betongskikt räknat till huvudarmeringena = Fria avståndet mellan två armeringslagerd = Balkens effektiva höjdKälla: J Sandberg, B Hjort; Armeringsteknik, Byggentreprenörerna 1996.har betydelse både för sprickbildning,korrosions- och brandskydd. För tunttäckskikt klarar inte att ta upp den kraftsom överförs från armeringen.➣ Effektiva höjden: Måttet frånarmeringens tyngdpunkt till kanten somutsätts för tryck. Ett mycket viktigt måttvid be räkning av bärförmågan hos enbetongkonstruktion. Minskar effektivahöjden minskar också bärförmågan imotsvarande grad.BEGREPPSFÖRKLARINGARVi använder begreppen Ickekraftupptagande armering,Kraftupptagande armering ochMonteringsarmering, vilket definieras:➣ Icke kraftupptagande armering:Armering som endast är monteringsarmering.➣ Kraftupptagande armering:Vilket är all övrig armering.➣ Monteringsarmering: Fixerarkraftupptagande armering i förutbestämdalägen. Observera dockatt i vissa sammanhang kan ävenKraftupptagande armering varaMonteringsarmering.Skjuvsprickor vid upplag8Byglar och krokar är bara två exempel på bockad armering.9


kapitel 2ArmeringsstålArmeringsstål kan haolika form, men beståralltid av varmvalsat, seghärdatstål. Armeringsståltillverkas och levereras iraka längder, i bearbetatutförande eller som rullarmering.Utvecklingen går mot alltstörre andel inläggningsfärdigarmering och rullarmering,tack vare sinaarbetstekniska och ekonomiskafördelar.LAGERLÄNGDERArmeringenreser sig som ett skelett och vianar byggnadens slutliga form,långt före sista gjutningen.Här har man bl a tagit tillvarafördelarna med svetsadekamstålsnät och inläggningsfärdigarmering och på så sättuppnått hög kvalitet och förenklatarbete med ekonomiskaoch tidsmässiga fördelar.K500C-T och K600B-T är termiskt framställt,seghärdat stål och särskiljes medbokstaven T.K500C-T har mycket goda svetsochbockningsegenskaper tack vareden låga kolhalten (max 0,22%).Detta stål, som varmvalsas påtraditionellt vis, har en temperatur påca 1000°C när det passerat sista valsningen.Kylning sker därefter med stormängd vatten under högt tryck. Dettasnabbkyler stångens ytskikt till c:a300°C vilket får en martensitisk härdstruktur.Kärnan är fortsatt austenitisk.Ute i luften tränger kärnans överskottsvärmegenom ytskiktet och anlöpersamtidigt martensiten.Slutprodukten har en seg kärnaav perlit och ferrit, ett ytskikt av anlöptmartensit och däremellan en övergångszon.Den idag vanligast levereradearmeringsstålskvaliteten 500 är enseghärdad produkt.All varmvalsad armering är idagsvetsbar.SVENSK STANDARD SS 212540Geometri(Kamstång)Nivå på övresträckgräns(MPa)K500C-TLAGERLÄNGDERDim K500C-T SS260s Rostfri6 6 m – 6 m8 2 m, 6 m, 12 m 6 m 6 m10 2 m, 6 m, 12 m – 6 m12, 16 2 m, 6 m, 12 m – 6 m20, 6 m, 12 m – –25 12 m –32 12 m –StålklassLeveranstillstånd(Termisktframställt stålseghärdat)Anm: Dimensionerna 14 och 28 mm offereras på begäran.1011


INLÄGGNINGSFÄRDIG ARMERING (ILF)RULLARMERINGEgen tillverkning av armeringsdetaljer på byggplatsen kräver lagerhållning, utrustning ochpersonal för bearbetning.Inläggningsfärdig armering klipps och bockas maskinellt. Det ger ergonomiska vinster, högkvalitet samt sparar tid och personella resurser.Nuvarande utseende på vår märkbricka.Rullarmering är en metod där man lättsvetsarfast huvudarmeringen med rättinbördes avstånd mellan stängerna.Rullen skräddarsys med stängersom kan ha varierande längd, placeringoch dimension.Varje rulle innehåller armering i enriktning. Det betyder att en korsarmeradplatta kräver två rullar. Det finnstvå sätt att fixera stängerna:BAMTEC © , en svetsad produkt därstängerna fixeras genom häftsvetsningmot tunna monteringsband av plåt.SPINNMASTER, där stängerna iställetfixeras med tråd som tvinnas mellande enskilda stängerna.TIDS- OCHARBETSBESPARANDEArmeringsrullarna levereras i enheterpå upp till c:a 1,5 ton och hanterasmed kran. När dessa ska rullas ut påvalvet tar det 5–10 minuter att passain rullen på rätt ställe och sedan rullaut armeringen. Det motsvarar enmetodtid på c:a 12 ton/h eller 0,08h/ton. Det är endast 10 % av denarbetstid som åtgår för konventionellarmering. Rullarmering innebär att dettunga armeringsarbetet underlättas ochdärmed minskar slitaget på armerarnasryggar och axlar.DATORISERAD BERÄKNINGFör dimensioneringsberäkning av rullarmeringanvänds programvaror somlevererar såväl armeringsritning somindatafil till produktionen och monteringsschemaför byggplatsen.12ILF är den vedertagna förkortningenför inläggningsfärdigt armeringsstål,dvs klippta och bockade armeringsstänger,färdiga att monteras i betongformen.FRÅN RITNING TILL FÄRDIGLEVERANSMed ritning som underlag specaroch levererar BE Group färdigbockad(ILF) armering och armeringsnät,i standard- och specialutförande,direkt till arbetsplatsen. Kontaktanärmaste BE Group-kontor för merinformation.Den inläggningsfärdiga arme -r ingen levereras ILF-buntad, sorteradoch märkt efter kundens önskemål.Det innebär rätt mängd vid rätt tidpunkt.ILF-armeringen tillverkas enligtgällande armeringsbestämmelser.Debitering sker efter nominell vikt,dvs kunden betalar inte för eventuellövervalsning och spill.ARMERINGS-SPECIFIKATIONERFör överföring av konstruktörens armeringsritningtill ILF-armering krävs enarmeringsspecifikation. Denna upprättasmed datateknik, och visarall teknisk information beträffandearme ringens utseende i den färdigakonstruktionen. Hänsyn har då tagitstill gällande bygg- och armeringsbestämmelser.Armeringsförteckningarna böräven upprättas i överensstämmelsemed leveransuppdelning och gjutetapper.MÄRKNINGOCH SORTERINGMärkbrickor används alltid förmärkning av ILF.➣ Märkbrickan anger:kvalitet, dimension, litteratyp,litteranummer, klipplängd, antal,vikt, ordernummer, objektsnamn,spec nr, leveransdatum.➣ Märkbrickan innehåller niofärgfält som används somidentifikation för respektivebyggnadsdelar eller gjutetapper,allt uppdelat littera för littera.KLIPPNINGOCH BOCKNINGAll bearbetning sker i varma industrilokaleroch med datorstyrd utrustning.Det innebär att riktning, klippning ochbockning ofta utförs i ett och sammamoment. Dvs med ILF slipper manklippning och bockning ute på byggarbetsplatsen,vilket ger stora ergonomiska,ekonomiska och kvalitetsmässigavinster.Modern ILF-armering tillverkas tillstor del av armering på rulle (coil).Denna är tekniskt möjlig i dimensionsområdet6–16 mm.TOLERANSER FÖRINLÄGGNINGSFÄRDIGARMERINGLängdtolerans vid klippning är ±20 mm.Minustoleranser tillämpas för bockningom inte särskilt angivits att plustoleranserskall gälla.Bockningstoleransen är +0/-10 mm(toleransen kan ge större avvikelser vidbockade stängers ändar) och vinkeltoleransenär ±3 mm. Andra krav påtoleranser skall anges i klartext på förteckningen.Observera att det på en förteckningendast får förekomma ett och sammatoleranskrav på samtliga stänger.Rullarmering är tidseffektivt. Inpassning och utrullning tar endast en tiondel av den tid det tar för samma moment med konventionellarmering.DATABASERAD SPEC OCH FÖRTECKNINGQ-armering är ett komplett specialprogramsom används för att skapamåttsatta ritningar på plana järnsamt typritningar för specialfigurer.Egna typer kan anges och sparasi ”bibliotek” för återkommandeanvändning. Det går också att skapaplana och bockade nät.Q-armering följer SvenskArmering och Bygghandlingar 90.All data sparas i XML-format vilketgör det möjligt att utbyta informationmed t ex CAD-program.BE Group ser det som en fördelnär beställaren använder Q-armeringi sitt konstruktionsarbete eftersomarmeringsbeställningen då kan gådirekt i produktion. Hanteringen blirmaximalt rationell, ritningsunderlagetuppfyller automatiskt gällande kravvilket betyder att även den levereradearmeringen gör det.Q-armering underlättar förteckningenav armeringsprodukter, bådeILF och de flesta andra förekommandetyper av armering. Längd och viktberäknas automatiskt.13


kapitel 3ArmeringsnätNästan allaGemensamt för allaarmeringsnät är att deär tillverkade av profileradtråd som maskinsvetsats.Vanligast äratt man tillverkar armeringsnätav kalldragenprofilerad tråd.Det finns även nät tillverkadeav varmvalsadtråd.Utöver den traditionellaanvändningen av näti plattor på mark och ibjälk lag, ökar användningenav nät i exempelvisväggar.SVENSK STANDARD SS 212540NK500AB-WGeometri Nivå på övre Stålklass Leverans-(profilerad sträckgräns tillståndkamstång) (MPa) (kalldraget)16plana gjutna betongytor döljerarmeringsnät i någon form isitt inre.Objektets beskaffenhet,mark- och grundförhållandenutgör, tillsammans medbyggdelens konstruktion, deparametrar som styr valet avstålkvalitet, armeringsarea ochformat.Oavsett vilket utförande ochtyp man väljer, är nät nästanalltid den optimala armeringslösningenför plana betongkonstruktioner.Nät innebär dessutomväsentligt skonsammaremontering, vilket minskarrisken för förslitningsskadorhos den som armerar.Nät lagerhålls i flera standardformati kvalitet NK500AB-W.Kvalitet BKR 500 och NPS 700levereras som specialnät. Nät kanockså levereras bockade och iobjekts-anpassade utföranden.Nätens funktion är sprickbegränsandeoch kraftupptagande.Armeringsnät förekommer somstandardnät, fingerskarvade nät,väggnät, skarvnät, mininät, pallnätoch specialnät.Specialnät med anpassadebredder och längder kan levererasefter beställning.STANDARDSORTIMENTStandardsortiment är det sortimentsom normalt återfinns på våra ochtillverkarnas lager samt i tillverkarnasprogram.Armeringsnät finns i olika standardutföranden för användning i olika typer av konstruktioner.Alla typer av nät kan även formklippas, bockas och specialtillverkas efter beställarens ritningoch specifikationer.17


BE GROUPS STANDARDSORTIMENTARMERINGSNÄT NK500AB-W, 4,85 x 2,25 meterTyp Vikt kg/styck Täcker netto m25200 17,6 9,16200 25,4 9,1ARMERINGSNÄT NK500AB-W, 5,00 x 2,30 meterTyp Vikt kg/styck Täcker netto m25150 24,4 9,76150 35,1 9,78150 62,5 9,7Ovanstående standardnät NK500AB-W är fortfarande de vanligaste förekommande näten.Användningsområdet är brett men i huvudsak används dessa nät som sprickarmering. De ärlämpliga för små och medelstora objekt med korta ledtider.FINGERSKARVADE NÄT NK500AB-WVÄGGNÄT NK500AB-W,format 3,95 x 2,45 meterTypVikt kg/styckVI 1-9300 34,9Färdig rutarmering för platsgjutna väggar.MININÄT NK500AB-W,format 2,50 x 1,50 meterTypVikt kg/styck5150 7,85200 6,16150 11,2Lagernät i det lilla formatet för det lillaobjektet. Lätta att transportera och hantera.Vid traditionell armering med nät får man många lager armeringi skarvarna.8 lagerLösningen på skarvningsproblemet är fingerskarvade nät.2 lagerATT TÄNKA PÅ VIDDIMENSIONERING OCHVAL AV NÄT➣ Lagerhållning➣ Specialnät➣ Leveranstider på specialnät➣ Tillverkningsmöjligheter,längd, bredd, c/c-avståndoch transport➣ Minimera antalet nättyper➣ Välj nät i vägg➣ Prisskillnad på olika nättyperoch stålsorterTyp Format Vikt kg/styck Täcker netto m2FS 6100 5,90 x 2,40 57,3 11,8FS 6150 5,85 x 2,40 37,9 11,7FS 7100 5,85 x 2,35 74,4 11,0FS 7150 5,90 x 2,45 52,3 11,7SKARVNÄT NK500AB-W,format 2,35 x 0,60 meterTypVikt kg/styckSK 6150 4,2Det är viktigt att välja rätt nät för varjetillfälle. Vi delar gärna med oss av våranätkunskaper!FS 8100 5,90 x 2,40 98,8 11,0FS 8150 5,95 x 2,35 64,9 10,8FS 9100 5,85 x 2,35 118,9 10,3FS 9150 5,85 x 2,40 81,1 10,5FS 10100 5,90 x 2,40 149,1 10,3FS 10150 5,90 x 2,45 101,7 10,5FS 12150 5,85 x 2,40 136,9 9,5Fingerskarvade nät har ett stort användningsområde som sprick- och kraftupptagandekonstruktionsarmering. Näten används exempelvis i plattor på mark, i bjälklag,pelardäck etc.För plattbärlag, används som kompletterandearmering.GOLVNÄT B500S,format 2,73 x 2,0 meterTypVikt kg/styck4150 7,6Används vid pågjutning av befinligtbetonggolv.PALLNÄT NP500AB-W,format 1,1 x 0,8 meterTypVikt kg/styck4150 1,3format 1,2 x 0,8 meterTypVikt kg/styck5150 2,1SPECIALNÄTAllt mer armering tillverkas medbeställarens ritningar som underlag.Nät är inget undantag. Detfinns stora möjligheter att inomnätets givna maxformat görautglesning (sparnät), form klippningoch bockning.Med specialnät uppnår manoptimal armeringsmängd ochslipper onödiga överlappningar.Det något högre priset uppvägsav tids- och materialvinsten ochförenklat arbete på byggplatsen.Specialnäten kan tillverkas iolika kvaliteter och efter beställarensspecifikationer. Leveranserkan ske enligt överenskommentidsplan för att effektivisera byggproduktionenutan onödig lagringpå bygg platsen.BOCKADE NÄTBockade nät tillverkas enligtbe ställarens ritningar. Bockningsker i stora hydraulpressar medstor exakthet vad avser radier ochtoleranser.Användningsområde för bockadenät kan t ex vara:• Kantarmering i plattor• Sammanhängande golv-väggpartii t ex kulvertar• Murar med förankringsdelunder jordMöjlighet finns att tillverka bockadenät i varierande längder.Näten kan bockas på en ellerflera sidor.Fördelen med bockade nät frånleverantören är att näten bockatsmed sådan specialutrustning ochunder sådana miljöförhållandenatt armeringsstålets kvalitet bibehålls.Särskilt viktigt är att bockningensker långsamt och utanslag. Till exempel får kammarnainte deformeras eftersom det kanbli anledning till brott på stången.NÄT I SPECIALFORMATEtt sätt att slippa från mycketarbete ute på byggplatsen äratt använda nät i specialformat.Näten levereras tillverkade efterbeställarens specifikationer,färdiga att lägga på plats utanbehov av vidare bearbetning.Alla typer av nät kan beställasi specialformat.1819


kapitel 4ROSTFRI ARMERINGRostfritt stål indelas ifyra huvudgrupper. Varjegrupp består av 100-talsolika legeringar som ärutvecklade för specifikaändamål.De fyra grupperna är:Användningsområden➣ Martensitisk➣ Ferritisk➣ Austenitisk➣ Duplex20Kommunikationer– Broar– Tunnlar– Parkeringsdäck ochparkeringshus– FlygplatserMarin miljö– Off shore– Hamnanläggningar– Kraftverksdammar– FärjelägenIndustri– Petrokemisk industri– Processindustri– Reningsanläggningar– KärnkraftverkRenovering– Av varierande byggnadsverkHög risk och teknologi– Militära installationer– Tillverknings- och laboratoriemiljöerkänsliga för magnetiskarmering– Konstruktioner med höga kravLegerings innehållet av krom, nickel,molybden och nitrogen är avgörandeför stålets korrosions beständighet.Ferritiskt och martensitiskt stål haringet eller bara obetydligt innehåll avnickel och molybden. Därför är detbara austenitiskt och duplex stål somkan betraktas som lämpligt för armering.ANVÄNDNING AV ROSTFRITTSTÅL SOM ARMERING IBETONGKONSTRUKTIONERDe senaste åren har visat att mängdenav armerade betongkonstruktionersom bryts ned och ödeläggs till följd avkorro sions be tingade skador har ökatavsevärt.Dessa betongskador kan även uppståvid föreskrivet betongtäckskikt.Gemensamt för dessa betongkonstruktionerär att grund mate rialet ”stål”rostar.KOMBINERAD ANVÄNDNINGAV ROSTFRITT STÅL OCHKOLSTÅL I BETONG-KONSTRUKTIONERFilosofin är att man skall använda rostfrittarmeringsstål selektivt och därvidPiren till höger är armerad med rostfritt och står kvar efter många år i aggressiv miljö medvatten, värme och salt. Piren till vänster fick ett betydligt kortare liv på grund av materialval.21


trygga en ekonomiskt optimal lösningför beställaren oavsett om det gälleruppförande av nya eller reparation avexisterande konstruktioner.DEFINITIONArminox rostfria armeringsstål skallanvändas i de kritiska delarna avbetongkonstruktionen där det averfarenhet gärna uppstår korrosionsproblem.➣ Arminox rostfria armerings stålkan användas och samman -bindas med svart armeringsstål.Detta kan göras utan riskför galvanisk nedbrytning.➣ Arminox rostfria armerings -stål ger med mycket högsäkerhet korrosionsfriabetongkonstruktioner.➣ Rostfria armeringsstålgaranterar en optimaltekonomisk lösning för slutkundenLCC (Life Cycle Cost) dvstotalkostnaden för konstruktionenslivscykel.KORROSIONSBESTÄNDIGHET I BETONGKRITISKA KLORIDKONCENTRATIONERKritiska kloridkoncentrationer för armeringskorrosionStåltyp % av cementvikt % av betongvikt FörhållandetalOlegerat kolstål 0,5 0,07 11.4301 5 0,7 101.4362 >8 >1 >16INITIERINGSTIDInitieringstid för kloridbetingad korrosion 30 mm intakttäckskikt (kloridkoncentration i betong)Ståltyp 0,3 % av betongvikt 0,7 % av betongviktKolstål 4 år 2 år1.4301 Aldrig 49 år1.4362 Aldrig AldrigPASSIVITETArmeringsstålets passivitet beroende på pH-värdenStåltyppH-värde för stabil passivitetKolstål 10–141.4301/1.4362 2–14LIVSTIDSBERÄKNINGAR (LCC)Isolerat betraktat kommer användningav Arminox rostfria armeringsstål attvara en effektiv men relativt dyr lösningpå korrosionsproblemet. Ekonomiskabe räkningar, utarbetade av ledandeinternationella ingenjörsfirmor, dokumenteraremellertid att en selektivanvändning av rostfritt armeringsstål ären mycket kostnads effektiv lösning påkorrosions problemet.De procentuellt mycket låga extrakostnadernaför bygginves teringen(0,5 – max 3%) kommer enligt LCCberäkningaratt vara betalda på någrafå år.Investeringskostnad ställd motunderhållsfri period1312 1311 1210 1110 989786756453423121Med selektiv armeringYtterligare Med selektiv investering armering+3%(Källa: Ytterligare Arminox investering beräkning) +3%Med(Källa:selektivArminoxarmeringberäkning)Tilläggsinvestering Med selektiv armering med 0,5%(Källa: Tilläggsinvestering Schaffhausen med Brügge, 0,5% Schweiz)(Källa: Schaffhausen Brügge, Schweiz)Med traditionell armeringMed traditionell armeringByggnadens totalkostnadByggnadens totalkostnadArmeringskostnadArmeringskostnad1:11:1+ 30.000+ 30.000+5.000+5.0001.000.0001.000.000Underhållsfri tidUnderhållsfri tidÅr120År120105105909075756060454530301515Armeringskostnaden för olikaunderhållsfria perioderUnderhållsfri tidUnderhållsfri tidDuplex 1.4462Duplex 1.44621.4362W1.43011.4362W1.4301UnderhållsfriEpoxiUnder-tidEpoxihållsfri tidSvartSvart10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 År10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 ÅrVAL AV ARMERINGMiljöklass Aggressivitetsgrad Rekommenderad armeringPassivKolstålModeratKolstål/W.1.4301Aggressiv låg 1.4301 (304)medel 1.4362hög1.4462 (Duplex)Extra aggressivSuper austenitiskSuper duplexPRAKTISKA MÖJLIGHETERBearbetning i verkstad och på byggarbetsplats:ARMINOX ROSTFRIA ARMERINGSPROGRAMKalldragen och profilerad tråd, dim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 mm➣ Klippning➣ Bockning➣ HäftsvetsningVarmvalsad stång, dim20, 25, 32 mmNät tråddiameter 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm22Svetsade pelarkorgar i rostfritt används med fördel där konstruktionen utsätts för t ex vägsalt, stora temperaturvariationer ochmekanisk nötning.Bearbetningen utförs som för traditionellILF-armering.Den rostfria armeringen kräver inteheller annorlunda hantering eller förvaringpå arbetsplatsen.tråddelningStålsorter25–350 mm1.4301 = Rostfritt1.4362 = Syrafast1.4462 = Duplex23


kapitel 5kompletterandeprodukterTeknikutvecklingen ivåra armeringsverkstäderoch strävan efterrationell hantering ochtidsvinster inom byggsektornhar ökat användningenav det vi kallar”Kompletterande produkter”.Idag finns ett mycketanvändbart sortimentspecialprodukter medtekniska fördelar för t exskarvning, distanseringoch förtagning.ArmeringEn genomtänkt kombination av konventionellarmering och specialprodukterkan i många fall vara den bästa lösningen.Nya specialprodukter utvecklasständigt. Ett exempel på detta ärförtagningsprofilen som numeraanvänds regelmässigt vid platsgjutnakonstruktioner.satt i system. Det traditionellasynsättet på armering harförändrats till en helhetssyndär en mängd olika produkteroch tjänster sammantagetger den optimala och objektsanpassadelösningen. Tackvare specialiserade och kompletterandeprodukter är dettamöjligt.Bilden visar en förtagningsprofilsom används för sammanfogningav två separataplatsgjutna konstruktioner.24 Marknaden erbjuder ett stort utbud kompletterande produkter som förenklar och effektiviserar arbetet på olika sätt.25


ARMERINGSSTÖDBockstöd och nätstöd är exempel påkompletterande produkter som haravgörande betydelse för det gjutnaslutresultatet.Stöden låser avståndet tillunderlaget och gör det möjligt atthålla samma distans över en mycketstor yta.Stöden tillåter också att armeringenbeträds under arbetets gång.NÄTSTÖDAnvändningsområde: platta påmark, bjälklag, väggar, bankvalv,kulvertar. Nätstödet är avsett för placeringpå underkantsarmering, mark,isolering etc.Längd 2000 mm.Höjd mmNÄTSTÖDkg/st–120 1,6130–170 1,7180–210 2,5Rekommenderat avstånd för stöd utställda i parallella rader.Stångdiameter mm 8 10 12 16 20 25 32Stödavstånd mm 400 500 600 800 1000 1250 1600BOCKSTÖDBockstöden tillverkas med plastfötteroch kan därför ställas på formen utanrostangrepp.Användningsområde: platta påmark, bjälklag, mm.NÄTSTÖDLängd 4000 mm.Höjd mmkg/st220–240 5,0250–280 7,7290–330 8,5BOCKSTÖDLängd 2400 mm.Höjd mmkg/st–150 2,4160–190 2,7200–240 2,9250–290 3,2300–340 3,5350–390 3,7400–440 4,0450–490 4,4500– offertMed bockstöd och nätstöd blir avstån det till underlaget konstant. Arme ring en kan dess utombe trädas under arbetets gång.DISTANSLINJAL ISOAnvänds till distansering av armeringpå mjukt underlag såsom cellplast,sand, singel eller markduk. Linjalenplaceras med den plana sidan nedåt.Åtgång ca 1,5 m per m 2 .Nätstöd finns i flera olika utföranden, t ex för olika belastningar, och kan även specialtillverkaspå beställning.DISTANSLINJAL ISOVanliga dimensionerLängd 2000 mm.Typ (höjd)Iso 30Iso 40Iso 50antal/förpackning50 st30 st30 st26 27


MURVERKSARMERINGArmeringsdistanser av betongContaflexactivDelad med fogbandDet ställs helt andra krav på armeringtill murverk än på armering tillbetongkonstruk tioner. I ett murverk placerasarme ringen i en liggfog som är10–15 mm hög och 60–300 mm bred.Detta begränsade utrymme ställer storakrav på att arme r ingen är rak.Brictec murverksarmering ärmomentstyv i sidled och levererasalltid i obrutna förpackningar som ärmomentstyva i två riktningar. På så sättförblir arme r ingen rak ända fram tillanvändningsstället.FÖRANKRINGSEGENSKAPERMurbruk är svagare än betong. För attkunna utnyttja stålets draghållfastheti en murverksarmering måste dennautformas så att förankringen i murbruketblir god även om armeringenbestår av klena trådar för att rymmasinom fogens begränsade område.Brictecs tvärpinnar är placeradeMILJÖKLASSERvinkelrätt mot de längsgående trådarna.Det ger den bästa förankringsegenskapen.Därför kan Brictecanvända stål med högre draghållfasthetvilket innebär högre moment-kapacitet.Som följd därav erfordras mindrearmeringsmängder, vilket betyder godekonomi.Beteckning Längd Bredd Korrosions- Miljö- Vikt/pkt Lpm/pktmm mm skydd klassKlossar och längder med olika profil.FormstagMetervara eller fasta mått samtspännare och lås.ArmeringsdetaljerKombination av tätplåt och svällbandav bentonit. Finns i höjderna 100,125, 165 mm.Master fogbleckTätplåt med bitumen. Skarvas via överlappning,bockas för hand vid hörn.Tvådelad avstängare för PVC-fogband.Delad med svällbandTvådelad avstängare med svällbandför vattentät gjutskarv.ValvavstängareKORROSIONSKRAVMurverket, som ofta är en skalmur, harunder stora delar av året hög fukthalt.Detta ställer höga krav på armeringenskorrosionsbeständighet.För att klara korrosionskraventillverkas Brictec murverksarmeringav antingen rostfritt eller varmförzinkatstål.Det finns även färdigsvetsade hörnochT-sektioner i Britec-sortimentet.Bi37R 4085 33 Rostfri SS2332 3 18 kg 81,7Bi40Z 4085 33 Förzinkad 45 µ 2 20 kg 81,7Bi40 4085 33 Obehandlat 1 20 kg 81,7Najtråd, diverse hjälpmedel ochdymlingar.Avdragsbanor och banstödHy-Dra RondoInjekteringsslag med hål som öppnasvid tryck från insidan slangen. Kanmonteras på färsk eller härdad betong.BentonitmembranerAv plåt för ingjutning, spikas i väggformen.Finns i höjderna 280, 330,400 mm.RecoformGALVANISERAD KANTSKONINGKombiform, betongbana och banstödi plast.Används under plattor eller mot källarväggarvid utvändigt vattentryck.Skivor i polypropylen för formar till fundament,grundbalkar, avstängare mm.Tillskäres enkelt på plats.Kantbeslag för ytterhörn med påsvetsadeförankringar. Kantbeslagenlevereras i varmförzinkat utförande.Exempel på användningsområden ärlastkajer, garageplattor och hörnförstärkning.GALVANISERAD KANTSKONINGVanliga dimensionerVinkelstål dim mm Förankring Dim x L/C-C mm Längd mm Vikt50 x 50 x 5 ∅ 12 x 200/250 2500 1150 x 50 x 5 ∅ 12 x 200/250 5000 2180 x 80 x 8 ∅ 12 x 200/250 5000 55VATTENTÄTNINGUnder plattor eller mot väggar kanvattentätning ske med membran.I fogar används fogband eller tätplåtarmed olika egenskaper förolika förhållanden.Hy-Dra waterstopGJUTAVSTÄNGAREAvstängare finns i sträckmetall, plåt,PVC-plast. Sträckmetall kan även kombinerasmed nätstöd och PVC-plastmed armeringsnät. Här presenterasett urval.MaterialVinkelstål: NVAFörankring: B500C.Delad med bitumenFÖRBRUKNINGSMATERIALSvällband av vulkanisk benonitlera.Fördröjd svällprocess, kan monterasi något fuktig miljö.Avstängare i sträckmetall med svetsadtvärplåt av bitumen för vattentätgjutskarv.LeakmasterFörbrukningsmaterial är en viktig Armeringsdistanser av plast FörtagningsprofilNätstängaredel av armeringssortimentet. En deldetaljer ska dimensionsanpassas tillFormprodukter lagerhålles alternativtarmeringen som används. Andra finnstillverkas på beställning. För kompletti olika material och utföranden ochKombinerat lim, injektering och fogmassa.sortiment se vår separata katalogväljs utifrån sitt användningsområde. För horisontell eller vertikal armering Förtagningsprofiler för sammanfogningAnvänds bl a vid montering Nätstöd typ A i kombination medFörbrukningsmaterial.Allt förbrukningsmaterial levereras och olika typer av underlag.av två betongkonstruktioner.av svällband.avstängare av sträckmetall.28 i samarbete med Haucon.29


kapitel 6kvalitetssäkradarmeringBåde armeringoch armeringsarbete omges avrigorösa krav på säkerhet ochkvalitet.Kontrollen startar redan ismältan, som ska provas ochdokumenteras, och fortsätteri varje vidare steg ändatills armeringen är på plats ibetongkonstruktionen.Det finns rutiner och metoderför märkning av olika slag.Dessa märkningar används t exför identifikation av tillverkareoch spårning av armeringspartier.Många faktorer påverkarkvalitetssäkringen, inte minstkvalitetssystemen hos grossistlager,armeringsverkstad ochslutförbrukare.Bilden är tagen vid Ryaverketi Göteborg. Ökadkväve- och fosforrening avavloppsvattnet kräver nyabassänger. Anläggningen ärden största i världen i sitt slag.Kontroll av armeringenär av avgörande betydelseför en armeradbetong konstruktionsbärförmåga och säkerhet.Detta gäller bådearmeringens materialegenskaperoch armeringsarbetets utförande.För att säkerställa delsatt armeringen har avseddamaterialegenskaper,dels att armeringsarbetetut förts på rättsätt, krävs självfallet kontroll.Kontroll av armering kan i principindelas i två delar, nämligen kontroll avarmeringsmaterial och kontroll av armeringsarbete.Kontrollen i samband med armeringär mycket väsentlig. Ansvaret för dennakontroll åvilar ytterst byggherren. Enligtregelverket är det byggherren somansvarar för egenkontrollen och tillsynenöver betongarbetet på arbetsplatsen.Detta ansvar kan dock enligt PBL delegerastill en sakkunnig kontrollant inomområdet om byggherren så bestämmer.Byggherren ansvarar även för att arbetetutförs enligt gällande bestämmelseroch godkända handlingar samt att kontrollutövas i erforderlig omfattning.GODKÄND ARMERING ENLIGTSVENSK STANDARDSedan maj 2011 gäller nya regler förbyggandet i Sverige bl.a. försvannLEVERANSVÄGAR FRÅN STÅLVERK TILL BYGGPLATSCertifierad distibutörCertifierad ståltillverkareCertifierad verkstadMontering på byggplatsBBK och BSK helt och ersatts medEurokod 2/EKS. För armering ärproduktspecifikationen SS 212540den standard som anger kraven påarmering som får användas i Sverige.Standarden är så omfattande att deflesta tidigare armeringsstandarderinkluderas i SS 212540.I Sverige certifieras armeringstillverkarnaav de certifieringsorgan somhar ackkrediterats av SWEDAC.Certifieringen sker vanligtvis motsvensk standard eller typgodkännande.Certifierade produkter innebär förenkladmottagningskontroll för köpare,vid fabrik resp. byggplats, genomatt provning och kontroll av produkternaredan utförts och deklareratsav leverantören. Mottagaren behövernormalt endast granska följesedelnoch förvissa sig om att produkterna ärcertifierade, vilket skall framgå av ettkontrollmärke.Certifieringsorganen publicerar listordär godkända armeringstillverkare,armeringsverkstäder, importörer ochbegränsat antal anslutna återförsäljareingår. Certifierade leverantörer måsteunderkasta sig vissa generella märknings-och intygsregler.Dessa är följande:➣ Ursprungsmärkning➣ Stålsortsmärkning➣ Angivelse av chargenummer försvetsbara stålsorter som skall svetsas.Med charge menas tillverkningspartifrån en stål smälta.➣ Provningsintyg för svetsbara stålsortersom skall svetsas.➣ Certifieringsmärke.30 31


För inläggningsfärdig armering ochförtillverkade enheter tillkommer följande:➣ Armeringsverkstadens märke ellerbeteckning skall anges på varje armeringsenhet(d v s nät, överkantsbygelel dyl) eller knippe av olika enheter.Detta sker genom märkbricka. Dennaspeciella märkning får utelämnas omprodukterna är försedda med företagetsegen invalsade ursprungsmärkning,vilket kan vara fallet då armeringsverkstadenär direkt knuten till ettstålverk.➣ Ursprungsmärkning på märkbrickaanses ersatt med armeringsverkstadensmärke.➣ I knippen med inläggningsfärdigarmering accepteras attvissa stänger klipps så att invalsadeursprungsmärken saknas.➣ Vid släta stänger behöverinte färgmärkning överföras vidklippningen. Detta gäller under förutsättningatt armeringstypen angestillsammans med armeringsverkstadensmärke.➣ Om produkterna är avsedda förytterligare svetsning skall de vara förseddamed chargenummer och provningsintyg.I kamgruppmärket är det kammarnaman skall räkna, inte mellanrummet.A)B)C)D)Koden på kammarna markeras med:A) breddade kammarB) vårtor mellan kammarursprungsmärkningC) vårtor på kammarD) utelämnade kammarVid osymmetrisk kod kan man läsa vid dubbelmarkering,figuren visar kamgruppmärke 3+2.För armering som distribueras genomgrossist tillkommer följande specialregler:➣ Distributörens namn eller beteckningskall anges på varje armeringsenhet(stång, nät etc) eller knippe av likaenheter. Detta sker genom märkbricka.Tillverkare framgår av invalsatursprungsmärke.VARMVALSAD ARMERINGkravREGLER FÖRANKOMSTKONTROLLAV TILLVERKNINGS-KONTROLLERAD ARMERINGRegler för förenklad spårbarhet vidleverans till grossistlager, armeringsverkstad,fabrik och byggarbetsplats.Vid materialets ankomst kontrolleras att:VID LEVERANS FRÅN TILLVERKARE➣ Materialet överensstämmer medbeställningen till leveran tören avseendekvalitet, dimension och längd/format.➣ Följesedel finns med erforderligauppgifter för leveransens (partiets)identifiering, dvs att materialet harlevererats från en till certifieradleverantör. Följesedel är liktydig medmaterialintyg.VID LEVERANS FRÅN LAGER HOSCertifierad tillverkare Annat stålverk genom Grossist/importör Återförsäljarecertifierad grossist(direktleverans)Leverantörsmärkning Tillverkarens namn eller Distributörens namn Återförsäljarens namnpå märkbricka på varje beteckning eller beteckning. För eller beteckning, ellerlös enhet eller knippe, kamstänger, vars kam- certifierad grossistsbunt gruppmärke angetts beteckning, elleri denna lista, är märk- certifierad tillverkaresbricka inte obligatorisk. beteckningFöljesedel med Från tillverkare Från disributören Från återförsäljarenerforderliga uppgifterCertifieringsmärke Fordras på märkbrickor Fordras på märkbrickor Fordras på följesedel.och intyg och intyg Valfritt på märkbrickor.Intyg Kontrollintyg 3.1 Typbeteckning på Typbeteckning påTypbeteckning på följe- följesedel kan ersätta följesedel kan ersättasedel kan ersätta intyg intyg intyg1 GrunddataBYGGVARUDEKLARATION BVD 3enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007Produktidentifikation Dokument-ID BVD-BE-0002VarunamnArtikel-nr/ID-begreppVarugruppArmeringsstålsprodukter 140110K500C-TNy deklarationVid ändrad deklarationÄndrad deklaration Är varan förändrad? Ändringen avserNej Ja Ändrad vara identifieras genomUpprättad/ändrad den 2012-03-26 Kontrollerad utan ändring denÖvriga upplysningar:2 LeverantörsuppgifterChargenummerStålsortsmärkning:i förekommande fallkompletterad medtillståndsbeteckning ellerannan kvalitetsmärkningFordrasFör släta stänger SS 260S krävs märkning i klartext på märkbrickor samt blå färgmärkning av varje stångsbåda ändar + ett blått tvärstreck på mantelytan intill vardera änden.Sveringe AB Adress Box 225Organisationsnr/DUNS-nr 556106-2174KontaktpersonTelefon 040-38 40 00E-post info@begroup.seHar företaget miljöledningssystem? Övriga upplysningar:Annat Om ”annat”, specificera:Företaget är certifierat enligt ISO 9000 ISO 14000 Ja Nej3 VaruinformationLand för sluttillverkning Olika Om land ej kan anges, ange orsak Olika leverantörerUrsprungsmärke För kamstänger: För kamstänger: För kamstänger:Invalsat kamgrupp- Invalsat kamgrupp- Invalsat kamgruppmärkeangivet i denna märke, kontrollerat av märke, kontrollerat avlista distributören återförsäljarenAnvändningsområde Armeringsstålenligt kemikalieinspektionens Ej relevant Ja Nejregelverk: KlassificeringEj relevantMärkningÄr varan miljömärkt? Kriterier Ja NejJa Nej Om ”ja”, specificera:För släta stänger SS 260S krävs stålverkets namn eller beteckning på märkbricka på varje lös enheteller knippe.Övriga upplysningar: Certifikat, kemisk sammansättningJa NejFinns miljödeklaration typ III för varan? 4 InnehållVaran består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:Ingående material/ Ingående ämnen Vikt EG-nr/ CAS-nr KlassificeringKomponenter% alt g (alt legering)Armeringsstål Järn (Fe) 98-99 1345-25-1 -KommentarTypgodkännandemärkningFör typgodkända produkter krävs att följesedeln skall vara försedd med Boverkets typgodkännandemärke (”gaffelmärket”).Kol (C) 0,05- 7440-44-0 --"- 0,25Mangan (Mn) 0,3-1,3 -"- 8075-39-6 --"- Nickel (Ni) < 0,2 8049-31-8 XnKrom (Cr) < 0,2 7440-47-3 -Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 1Förutom de generella märknings- och intygsregler som angivits i tabellen finns speciella regler för inläggningsfärdigarmering och förtillverkade enheter samt speciella regler för importerad armering.Byggvarudeklaration för armeringsstål och armeringsnätAv följesedeln ska framgå att partiet levererats av enkan laddas ner på BE Groups hemsida www.begroup.se.certifierad leverantör, dvs följesedeln är ett materialintyg.Deklarationen innehåller exempelvis varuinformation,32 varuinnehåll och avfallshanteringsinformation.33


PRODUKTER FRÅN ARMERINGSVERKSTÄDER➣ Invalsat eller inpräglat kamgruppsmärkefinns som svarar motlistade, godkända tillverkare. För slätastänger SS260S krävs valsverketsnamn eller beteckning på varje lösenhet eller knippe.➣ Märkbricka med tillverkarens namneller beteckning är anbringad, dettaär dock ej obligatoriskt för kamstängerdär registrerat kamgruppsmärke återfinnsi aktuell lista för godkända leverantörer.Förutom detta bör armeringen granskasokulärt med avseende på sådanafel som kan vara menliga för armeringensfunktion.Ovanstående kontroll skall dokumenteras.Regler för utökad spårbarhet.Vid krav på utökad spårbarhet tillkommer,utöver redan nämnda punkter,kontroll av:➣ Materialcertifikat alternativt äventypgodkännande. Certifikat kontrollerasmot chargenummer på märkbricka,typgodkännande kontrolleras mot nummerpå märkbricka.➣ Vid svetsning i armerings stänger börutökad spårbarhet tillämpas.KVALITET OCH MILJÖBE Group är kvalitetscertifierade enligtSS-EN ISO 9001:2000 och miljöcertifieradeenligt ISO 14001:2004.Det egna kvalitetssystemet ochanslutningen till certifieringsorganetNordcert AB (SBS) ligger till grundför de rutiner som styr hur lagerochproduktionsverksamheten skallbedrivas.STARTMÖTE FASTSTÄLLERKVALITETSKRAVENInför starten av armeringsleveransernahålls ett möte med kunden med planeringav leveranser och leveranssätt.Kundens önske mål avseende märkning,buntning och ev övriga speciella kravfastställs. Genom planering redani ett tidigt stadium uppnås ett smidigtsamarbete. Det skapar samtidigt denflexibilitet som krävs för att även kunnahantera eventuella akuta situationer.SLUTKONTROLL FÖRELEVERANSOrderskrivningen sker i ett eget datasystemsom även automatiskt genererarmärketiketter som också fungerar somarbets under lag i produktionen.Alla färdiga produkter kontrollerasmed avseende på dimensioner, utförande,antal och toleranser.Leveranser till kund sker genomvårt väl utvecklade transportnät.kravVID LEVERANS FRÅN TILLVERKAREVID LEVERANS FRÅN LAGER HOSCertifierad tillverkare Annat stålverk genom Grossist/importör Återförsäljarecertifierad grossist(direktleverans)Leverantörsmärkning Tillverkarens namn eller Distributörens namn Återförsäljarens namnpå märkbricka på varje beteckning eller beteckning. eller beteckning, ellerlös enhet eller knippe,certifierad grossistsbuntbeteckning, ellercertifierad tillverkaresbeteckningFöljesedel med Från tillverkaren Från disributören Från återförsäljarenerforderliga uppgifter förpartiets identifieringCertifieringsmärke Fordras på produkt Fordras på följesedel. Fordras på följesedel.Valfritt på märkbrickor. Valfritt på märkbrickor.IntygChargenummerStålsortsmärkning: För profilerade nät förekommer två profileringstyper K och P.i förekommande fall För NPS 700, som tills vidare får ha samma profilering som NK 500, tillkommer kravet att märkbricka medkompletterad med tillverkares beteckning och NPS 700, skall finnas på varje nät.tillståndsbeteckning eller För PS 700 gäller att en ändyta på varje stång skall vara färgmärkt i vit kulör.annan kvalitetsmärkningUrsprungsmärke På lösa eller ingående På lösa eller ingående På lösa eller ingåendestänger: Inpräglat kam- stänger: Inpräglat kam- stänger: Inpräglat kamgruppmärkeangivet igruppmärke, kontrollerat gruppmärke, kontrolleratdenna lista av distributören av återförsäljarenTypgodkännandemärkningFör NPS 700, PS 700 samt för ”övriga svetsade armeringsenheter” skall därutöver tillverkarens beteckningåterfinnas på märkbricka på varje lös enhet eller knippe eller bunt.För typgodkända produkter krävs att följesedeln skall vara försedd med Boverkets typgodkännandemärke (”gaffelmärket”) med typgodkännandenumret angivet i direkt anslutning till märket.Förutom de generella märknings- och intygsregler som angivits i tabellen finns speciella regler för inläggningsfärdigarmering och förtillverkade enheter samt speciella regler för importerad armering.STYRNING OCHSAMORDNINGKvalitetsarbetet styrs av kundensönskemål och behov som samordnasmed lagringens och produktionensbehov och resurser. Detta tillsammansborgar för att kundens krav och förväntningaruppfylls.Syftet med kvalitetssystemet är attlänka ihop flödeskedjan leverantör →lager/produktion → kund och därigenomi alla led eliminera tänkbarafelkällor. Kvali tetssystemet är även ettverktyg för att stoppa, eller rätta till,even tuellt inträffade felaktigheter.CERTIFIERINGBE Group Sverige AB är som importör,leverantör och tillverkare av klipptoch bockad armering certifierad avNordcert AB.Armeringsprodukter som liggerunder certifieringsorganens reglerbehöver endast en begränsadankomstkontroll på arbetsplatsen.ENDAST CERTIFIERADELEVERANTÖRERVåra leverantörer skall vara certifieradeav ackrediterat certifieringsorgansamt bedömda och godkända av oss.Mottagningskontroll genomförs på alltlevererat material för att säkerställa deuppställda kvalitetskraven. Ev undermåligtmaterial stoppas och hålls spär-34 rat i avvaktan på utredning.35


kapitel 7tabellSAMLINGMEKANISKA EGENSKAPER,BETECKNINGAR OCH VIKTTABELLERBOCKNINGSRADIER,STÄNGER OCH BYGLARSKARVLÄNGDER, STÄNGER OCH NÄTARMERINGSAREA/LÖPMETERTabellerTabellsamlingen innehålleranvändbara basfakta omarmering och ger snabbtsvar på vanligt förekommandefrågor.FÖRTECKNING ÖVER BOCKNINGAV STÄNGER36 37


SträckgränsDiameterMEKANISKA EGENSKAPERSTÅLSORT- OCH KLASS500A 500AB 500B 500CRe Mpa ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500FörhållandeRm/Re ≥ 1,05 ≥ 1,08 ≥ 1,08 ≥ 1,15GränstöjningAgt % ≥ 2,5 ≥ 3,0 ≥ 5,0 ≥ 7,5VIKTTABELL (kg/m)STÅLSORTmm K500C-T, SS260S NK500AB-W K600B-T5 – 0,154 –6 0,222 0,222 –7 – 0,302 –8 0,395 0,395 0,4449 – 0,499 –10 0,617 0,617 0,67811 – 0,746 –12 0,888 0,888 0,95416 1,58 – 1,6720 2,47 – 2,5925 3,85 – 4,0232 6,31 – –VIKTTABELL NÄTc/cBETECKNINGARENLIGT SS 212540GEOMETRI/PRODUKTFORMKamstångKProfilerad stång(intryckta kammar)PSlät stångSNät av kamstångNät av profilerad stångNät av slät stångLEVERANSTILLSTÅNDNKNPNSVarmvalsat luftsvalnat -BYthärdat -TKallbearb utan red.av tärsnittsarean -KKallbearb med red.av tärsnittsarean -WDim. Kg/m 100 125 150 175 200 225 250 275 3003,0 0,056 0,56 0,45 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,193,4 0,071 0,071 0,57 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,26 0,244,0 0,099 0,99 0,79 0,66 0,57 0,50 0,44 0,40 0,36 0,335,0 0,154 1,54 1,23 1,03 0,88 0,77 0,69 0,62 0,56 0,526,0 0,222 2,22 1,78 1,48 1,27 1,11 0,99 0,89 0,81 0,747,0 0,302 3,02 2,42 2,01 1,73 1,51 1,34 1,21 1,10 1,01BOCKNINGSRADIER FÖR ALLA STÄNGER UTOM BYGLARStålsort SS260S K500C-T K600B-T K500AB-WBockningvinkel ß < 90° 90° < 90° 90° < 90° 90° < 90° 90°Ø 5 mm 32 646 mm 24 32 64 647 mm 64 648 mm 16 16 64 64 64 100 64 649 mm 64 6410 mm 24 24 64 100 100 100 64 10011 mm 64 10012 mm 24 24 100 100 100 125 100 10014 mm 100 10016 mm 32 32 100 125 160 16020 mm 64 64 125 160 160 20025 mm 64 64 160 200 200 25032 mm 64 64 200 250* gäller alla varmvalsade stålsorter med ƒ yk 500 MpaTabellen gäller med följande förutsättningar: Betongkvalitet K 30 utom för SS260S som kräver lägst K 16. Täckskikt/diameter skall vara1,5 och minst 20 mm. För mindre vinklar än ß = 90° resp ß = 180°, kan bockningsradierna bli mindre än vad tabellen anger.BOCKNINGSRADIER FÖR BYGLARStålsort SS260S K500C-T K600B-T K500AB-WØ 5 mm 126 mm 12 127 mm 128 mm 12 12 24 249 mm 2410 mm 12 12 24 2411 mm 2412 mm 12 16 64 3216 mm 12 24 6420 mm 32 64 64Obs! Tabellen gäller vid bockningstemperatur0°C.Minsta tillämpbara standardiserade bockningsradie i mm för byglar.7,5 0,347 3,47 2,78 2,31 1,98 1,74 1,54 1,39 1,26 1,168,0 0,395 3,95 3,16 2,63 2,26 1,98 1,76 1,58 1,44 1,329,0 0,499 4,99 3,99 3,33 2,85 2,55 2,22 2,00 1,82 1,6710,0 0,617 6,17 4,94 4,12 3,53 3,09 2,75 2,47 2,25 2,0611,0 0,746 7,46 5,97 4,98 4,27 3,73 3,32 2,98 2,72 2,4912,0 0,888 8,88 7,10 5,92 5,07 4,44 3,95 3,55 3,23 2,96Nominella vikten för armeringsnät vid olika trådavstånd och tråddiametrar. Vikten anger endast trådarna i ena riktningen.Vikten anges i kg/m 2 .38 39


SKARVLÄNGDER FÖR RAKA STÄNGERStålsort Stång- TäckandeSkarvlängddiameter betong-jØskiktvid olika hållfasthetsklasser(mm)cmm C 20/25 C 25/30 C 28/35 C 32/40K500C-T 20 340 300 240 210ƒ yk Ø 8 - 32 500 MPa 8 30 240 210 170 150(gäller alla kamstål 20 500 440 360 320med ƒ yk = 500 MPa) 10 30 360 320 260 23012 20 690 610 500 44010 30 360 320 260 23012 20 690 610 500 44030 500 440 360 32016 30 840 740 610 53020 30 1250 1100 900 78025 40 1490 1300 1070 93032 50 1940 1700 1400 1210KS600B-T 12 20 860 750 620 540ƒ yk Ø 12 - 16 620 MPa 30 620 550 450 390ƒ yk Ø 20,25 590 MPa 16 30 1050 920 750 65020 30 1470 1290 1060 92025 40 1750 1540 1260 1100Tabellvärdena framräknade enligt Betonghandbok konstruktion 3.9:32 formel 20a där n1 är satt till 1,0 (är täckskiktet >100 mm ökas skarvlängdenenl fig 3.9:5). Skarvlängden kan reduceras om t ex tvärarmering omger skarven 3.9:124. Värden överstigande skarvlängden 80 Øfår ej tillgodoräknas. (Tabellen förutsätter att stängernas centrumavstånd är ≥ summan av dubbla täckskiktet och stångdiametern.)Källa: Sandberg/Hjort Armeringsteknik.SKARVLÄNGDER FÖR ARMERINGSNÄTBetong- Skarvad Oskarvad stång, centrumavstånd s mmkvaliteter stång Ø mm 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350C 20/25 5 220 200 200 200 220 245 270 295 320 345 370C 25/30 ” 220 200 200 200 220 245 270 295 320 345 370C 28/35 ” 220 200 200 200 220 245 270 295 320 245 370C 32/40 ” 220 200 200 200 220 245 270 295 320 345 370C 20/25 6 220 200 200 200 220 245 270 295 320 345 370C 25/30 ” 220 200 200 200 220 245 270 295 320 345 370C 28/35 ” 220 200 200 200 220 245 270 295 320 345 370C 32/40 ” 220 200 200 200 220 245 270 295 320 345 370C 20/25 7 220 200 200 200 220 245 270 295 320 345 370C 25/30 ” 220 200 200 200 220 245 270 295 320 345 370C 28/35 ” 220 200 200 200 220 245 270 295 320 345 370C 32/40 ” 220 200 200 200 220 245 270 295 320 345 370C 20/25 8 220 215 215 215 220 245 270 295 320 345 370C 25/30 ” 220 200 200 200 220 245 270 295 320 345 370C 28/35 ” 220 200 200 200 220 245 270 295 320 345 370C 32/40 ” 220 200 200 200 220 245 270 295 320 345 370C 20/25 9 230 270 255 255 255 255 270 295 320 345 370C 25/30 ” 220 220 220 220 220 245 270 295 320 345 370C 28/35 ” 220 200 200 200 220 245 270 295 320 345 370C 32/40 ” 220 200 200 200 220 245 270 295 320 345 370C 20/25 10 270 270 295 295 295 295 295 295 320 345 370C 25/30 ” 230 270 255 255 255 255 270 295 320 345 370C 28/35 ” 220 220 220 220 220 245 270 295 320 345 370C 32/40 ” 220 200 200 200 220 245 270 295 320 345 370C 20/25 11 320 310 320 335 335 335 335 335 335 335 370C 25/30 ” 365 270 290 290 290 290 290 295 320 345 370C 28/35 ” 230 270 250 250 250 250 270 295 320 345 370C 32/40 ” 220 230 230 230 230 245 270 295 320 345 370C 20/25 12 320 350 350 370 375 375 375 375 375 375 375C 25/30 ” 320 300 320 320 320 320 320 320 320 345 370C 28/35 ” 260 270 280 280 280 280 280 295 320 345 370C 32/40 ” 235 270 255 255 255 255 255 295 320 345 370Vid användning av NPS 700 ökas skarvlängden med cirka 10%.40 41


ADCGBFEARMERINGSAREA/LÖPMETER (i en riktning)Stångavstånd sø Area Vikt 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 400 450 500mm cm 2 kg/m cm 2 /mEX5 0,196 0,154 3,93 2,62 1,96 1,57 1,31 1,12 0,98 0,87 0,79 0,71 0,65 0,60 0,56 0,49 0,44 0,396 0,283 0,222 5,66 3,77 2,83 2,26 1,89 1,62 1,41 1,26 1,13 1,03 0,94 0,87 0,81 0,71 0,63 0,577 0,385 0,302 7,70 5,13 3,85 3,08 2,57 2,20 1,92 1,71 1,54 1,40 1,28 1,18 1,10 0,96 0,86 0,778 0,503 0,395 10,05 6,70 5,03 4,02 3,35 2,87 2,51 2,23 2,01 1,83 1,68 1,55 1,44 1,26 1,12 1,019 0,636 0,499 12,73 8,48 6,36 5,09 4,24 3,64 3,18 2,83 2,55 2,31 2,12 1,96 1,82 1,59 1,41 1,2710 0,786 0,617 15,71 10,47 7,86 6,28 5,24 4,49 3,93 3,49 3,14 2,86 2,62 2,42 2,24 1,96 1,75 1,5711 0,950 0,746 19,01 12,67 9,50 7,60 6,34 5,43 4,75 4,22 3,80 3,46 3,17 2,92 2,72 2,38 2,11 1,9012 1,131 0,888 22,62 15,08 11,31 9,05 7,54 6,46 5,66 5,03 4,52 4,11 3,77 3,48 3,23 2,83 2,51 2,26Förteckning över bockning av stänger 2A, 1979av°yGrupp 1-2 Grupp 3-4 Grupp 3-4 Grupp 5KL aaeSydbadf bbccKlipplängd ≈ a + b + 0,5 yaaxaabbbv°cs° v°aabcbcu°cv°v°bu°bLXNXTZMaVb v°dbabxcs°ev°dcu°ad°dcaax y s°abv°v ≤ 90° u°Symetrisk xc u°bc°deaebfv° bgu > 90°xbv°u°u°bNSHyJHv°UWcdabd = b + c + 100Klipplängd ≈ a + b + c + d + 0,5 yabv°abSymetriskbacdx y u°s°°eMått inom se anvisningar Svensk Armering ©Ändförankringar: Ändkrok vänd likadant som i typfigurenanges med L och ändkrok vänd åt motsatt håll med M.Ankringsring anges med A. Bockningsmåtten avser ytterkonturer.des°u°acxdebv°u°bcx v°c ybu°RSXQOXb ≈ 3,3 yaPerspektiva b v°Perspektivcbaabx(Yttre radie)cdeXXSpecialddbv°ayv°cSpiralsammantrycktAntal varv = xa Stigning pervarv = ycdev 90°r r rv°v° v°kapitel 8snabbfakta a-öAnkomstkontroll: kontroll av godkännandestatusvid leverans tilllager- eller produktionsplats.Area: Snittyta av armeringsstång(konstruktionsdel) avskurenvinkelrätt mot dess längdaxel.Kammar och fenor medräknasej vid kamstål.Armering: Samlingsbegrepp förbl a stänger eller nät av stål, somgjuts in i betong och tillsammansbildar armerad betong.Armeringsförteckning: Produktionsunderlagför klippt ochbockad armering (enl. typblad2A 1979).Armeringslager: Beteckningpå armering på viss nivå vidarmering i flera skikt.Armeringsskarv: Allmänt begreppavseende olika system för skarvningav armering.Armeringsjärn: Se armeringsstål.Armeringsmatta: Se armeringsnät.Armeringsnät: Svetsat nät, tillverkasav kalldragen och profileradtråd.Armeringsspecifikation: Se armer -ingsförteckning.Armeringsstål: Varmvalsad stångmed kammar, förekommer ävenutan kammar.Armeringsstöd: Samlingsbegreppför olika typer av distansstöd,används både till armeringsståloch armeringsnät.Armeringstillverkare: Den somframställer armeringsstänger medderas slutliga ytbeskaffenhet ochhållfasthetsegenskaper.Armeringsverkstad: Verkstadsom klipper, bockar eller svetsararmering, utan avsikt att förändrastängernas ytbeskaffenhet och hållfasthetsegenskaper.Bamtec © : Se rullarmering.Bergbult: Armeringsstång av seddför bergssäkring, bergsförankringetc., ofta levererad i gängat utförande.Komplette rande produkterär brickor av olika typ, mutter etc.BI-stål: Svetsad armeringsstege avkalldragen tråd, finns även somkorrosionsbeständigt bistål, rostfritt.Se även Brictec.BM-matta: Svetsat och distanseratkamstålsnät.Bockningsradie: Den inre krökningsradienvid armeringsbockefter återfjädring.Bockstöd: Armeringsstöd svetsatav kamstång, 3 eller 4 benparmed plastade ”fötter”. Lämpligaför för distansering vid armeringav bjälklag.Brictec: Korrosionsskyddad murverksarmeringbestående av rostfrittbistål.Brottgräns - dragbrottgräns:den högsta påkänning, mätt påursprungligt tvärsnitt, vilken ettprovstycke utsätts för vid dragningtill brott.Buntad armering: Två eller trearmeringsstänger (enheter) avsamma typ och diameter somläggs parallella och najas ihoptätt intill varandra.Bygel: Omslutande armering,används t ex i balkar och pelare,både som monteringsarmering ochkraftupptagande armering.Certifikat: Materialintyg som uppvisarkemisk analys och mekaniskavärden.Charge: Blandning eller sats avråvaror som på en gång smälts istålugn vid tillverkning av armeringsstål.Comax: Se förtagningsprofil.Efterspänd armering: Armeringenspänns upp efter att betongenhårdnat (platsbygge). Se ävenFörspänd armering.Förspänd armering: Den får sinspännkraft före gjutning (elementindustri).Se även Efterspändarmering.42 43


Byggstålshandbok vers2.indd 1 2011-03-22 12.04Förtagningsprofil: Skarvsystemför t ex vertikalt anslutande vägg.Oftast utförd i form av en metallskenainnehållande färdiga skarvstänger.Halmstadstöd: Typ av nätstöd,tillverkningen nedlagd.Häftsvetsning: Svetsad hopfästningav armerings stänger i avsikt attfixera stängerna inbördes undertransport och hantering samt i formarnainnan betongen hårdnat.ILF: Se Inläggningsfärdig arme r-ing.Inläggningsfärdig armering: Klipptoch bockat armeringsstål levereratfärdigt till byggplats. Ävensvetsad armering går under dettabegrepp.Kallbearbetad armering: Armeringsom bearbetats i kallt tillstånd varigenomhållfasthetsegenskapernaändrats.Kallsträckning: En form av kallbearbetningsom innebär att stångensträcks så att sträckgränsen överskridsoch den därefter erhållna0,2-gränsen blir högre än denursprungliga sträckgränsen.Kamgruppsmärke: Tillverkarenseget märke invalsat i stålet.Kamprofilerad stång: Kallvalsadstång som i kallt tillstånd försettsmed regelbundet återkommandekammar för att förbättra stångenssamverkan med betongen.Kamstålsnät: Svetsade nät, tillverkadeav varmvalsad armeringsstång,främst förekommande i grovarmeradekonstruktioner.Kamstång: Armeringsstång somunder varmvalsning försetts medkammar för att förbättra stångenssamverkan med betongen.Kattfot: Distans, bockad av armeringsstål.Korrosion: Definieras som ettangrepp på ett material genomkemisk eller elektrokemisk reaktionmed omgivningen. För armeringsstålinnebär korrosion vanligendetsamma som rostbildning.K600B-T: Kamstål, svetsbarkvalitet. Utgången. ErsätterKS600SLenton: Skarvsystem för dragnaoch tryckta armeringsstänger meddiameter 10–32 mm.Monterad armering: Se Svetsadarmering.Nominell diameter (Ø): Den diameteruttryckt i mm, som armeringenbetecknas med och som skallanges på ritningar och användasvid konstruktions beräkningar ochberäkning av effektiv höjd.Nordcert: Nordcert AB, somär ackrediterat för processcertifieringpå bl.a. stålområdetmed certifieringsmärket SBS.Certifieringsorganet bestyrkeratt tillverkaren tikllverkar och kontrollerarprodukterna på ett sättsom är i överenstämmelse medstandardens krav och krav i detsvenska byggregelverket.Nätstöd: Armeringsstöd på medar,lämplig för distansering vid armeringav plattor på mark och bjälklag.Oarmerad betong: Konstruktionsdeldär förekommande dragkrafter,eller vissa slag av dem, inteupptas av armering. Se Armeradbetong.Rullarmering: Armering på rullesom passas in och som sedan rulllasut. Exempelvis Bamtec © ochSpinnmaster.SBS: Svensk Byggstålkontroll.Certifierar, tillverknings kontrolleraroch besiktigar bl a armering.Sparstöd: Typgodkänd, svetsadöverkantsarmering.Spinnmaster: Se rullarmering.SS260S: Slätstål, svetsbar kvalitet,används bl. a. för montering ochformstag.Svetsad armering: Främst avsesvarmvalsad armering svetsadtill kamstålsnät, korgar av olikatyp etc.Standarddiameter: Nominell diameterför armering som normalttillverkas och lagerförs.Standardiserade bockningsradier:De inre radier som iförsta hand bör användas vidbockning av armering.Sträckgräns: Den påkänning vidvilket ett material böjs plastiskt vidkonstant last, dvs ett gränsvärdeför spänningsökning vid dragprovningav stål. Den högsta påkänningeninom sträckgräns områdetbetecknas övre sträckgräns. Vissamaterial har ingen utprägladsträckgräns. För dessa används istället 0,2-gränsen, som betecknarden påkänning för vilken den kvarblivandetöjningen efter fullständigavlastning uppgår till 0,2%.Tolerans: Detsamma som störstatillåten måttavvikelse från angivetmått.Undervalsning: Se övervalsning.Valsdragning: Bearbetning sominnebär att stång valsas i kallttillstånd till en mindre diameter änden ursprungliga.Varmvalsat stål: Stål som efter valsningeninte undergått bearbetningsom ändrat stålets hållfasthetsegenskaper.Ythärdat armeringsstål: Betecknasexempelvis K500C-T.Åldring: Kvalitetsförändring avegenskaperna hos kallbearbetatstål. Innebär en höjning av brottgränsenmed samtidig minskning avbrottöjningen. Åldring utförs vanligenav armeringstillverkaren genomvarmåldring eller kall bearbetning.Övervalsning: Armeringsstål valsasmed en tolerans mot nominell diameteroch metervikt, som begränsasav en maximal undervalsning(minustolerans) och en maximalövervalsning (plus tolerans).ByggstålsHandBokenTycker du att denna handbok var bra kanskedu även har nytta av Byggstålshandboken.Beställ den på www.begroup.seVi reserverar oss för ev. feltryck. Alla tabeller44 och sifferuppgifter lämnas utan förbindelse.45

More magazines by this user
Similar magazines