Rosenholmskolans Likabehandlingsplan

karlskrona.se

Rosenholmskolans Likabehandlingsplan

Att aktivt förebygga, utreda och förhindra är skolledningensskyldighet!Det är skolledningens skyldighet att, tillsammans med barn/elever och vuxna i skolan,aktivt främja likabehandling, förebygga diskriminering, trakasserier och kränkandebehandling. Detta görs genom att aktivt informera, arbeta med samt följaupp aktiviteter i enlighet med planen mot diskriminering och kränkande behandlingför Rosenholmskolan.Innebörden av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling(Ur Skolverkets allmänna råd 2012, Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.)De begrepp som används kommer från både diskrimineringslagen och skollagen. Det är viktigt att allasom arbetar i verksamheterna har kunskap om innebörden av begreppen för att förstå de allmännaråden, samt för att kunna bedriva ett effektivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling.Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som harsamband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den somutför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sigskyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon avdiskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religioneller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.2 Om någon ur personalenutsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering.Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen,kränker barns eller elevers värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av eneller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som doldaoch subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon ochinternet. Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal,ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut ellerhota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska ochåterkommande.Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativhandling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annanskada eller obehag


lika delar av flickor och pojkar. Kompisstödjarna tar upp viktiga likabehandlingsfrågoruppkomna i den dagliga skolverksamheten. Tillsammans med ansvarig lärare (MaritaMattsson) bestämmer de och genomför regelbundet värdegrundshöjande aktivitetermed övriga elever på skolan‐ Nätambassadörer. Några elever i förra läsårets åk 8 utbildade sig i Telenor SurfAcademy. Syftet var att lära sig olika delar av Internetanvändning, och tillsammansmed sina egna kunskaper undervisa sina lärare om Internet och dess möjligheter. DåRosenholmskolan både har använt och utvecklat konceptet har Telenor använt sig avbåde rektor, lärare och elever i vidareutvecklingen och marknadsförningen avTelenor Surf Academy. Ambassadörerna ska nu bli fler och kommer att arbetautvidgat med frågor som rör fördelar med nätet som positiva kommunikationsmöjligheteroch användning i skolarbetet. En viktig uppgift för dessa elever blir också atthjälpa till att arbeta mot nätmobbing och stödja det digitala likabehandlingsarbetet.o Trivselreglerna på Rosenholmskolan har arbetats fram tillsammans med samtligaelever och elevrådet, och revideras årligen vid läsårets uppstart.o Skolans idrottsinriktning innebär att lärare ofta deltar i fysiska aktiviteter tillsammansmed eleverna och detta stimulerar till god stämning och ökad sammanhållning i vårskolmiljö. Utöver daglig idrottsverksamhet avslutas veckan med en gemensamidrottsaktivitet som kallas Samidrott. Alla elever deltar tillsammans och leds av någralärare. En gång per månad tävlar mentorsgrupperna tillsammans med sin mentor.Det är en tävling som på ett spännande sätt stärker grupperna. Syftet medSamidrotten är att den ska vara ett positivt idrottsinslag som också är köns‐ ochåldersmässigt gemensamhetsskapande.KartläggningUnder februari månad genomfördes en kartläggning av elevernas miljö avseende upplevdtrygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier hos elever ochpersonal, samt elevers och personals upplevelse av skolans likabehandlingsarbete.Kartläggningen används som underlag för främjande, förebyggande och åtgärdande arbetemot diskriminering och kränkande behandling på kort och lång sikt.Eleverna i årskurs 6 omfattades inte av kartläggningen som skedde innan eleverna börjat påskolan. Individuella avstämningssamtal sker därför under september månad med eleven,mentor och föräldrar. Eleven tillsammans med sina föräldrar har då under en tid varit en delav Rosenholmskolan och har möjlighet att uttrycka sin uppfattning om skolans miljö ochtrygghetsarbete.


Det förebyggande arbetet.o I mötet med barn och elever arbetar vi aktivt för att inte förstärka de könsbundnamönster och strukturer som finns i vårt samhälle. Lärarna har ett förhållningssätt därman ständigt tänker på gruppindelningar, flickors‐ och pojkars villkor och olikaförutsättningar. Genom att aktivt göra gruppindelningar, bestämma placeringar iklassrummet, välja lämpliga ämnen och aktiviteter, samt vara goda föredömen,strävar vi efter att forma jämställda villkor på Rosenholmskolan.o Diskussioner om allas lika värde förs dagligen på skolan, i smått och i stort.Rosenholmskolans storlek ger goda möjligheter att uppmärksamma både mobbningoch annan kränkande handling. Vid minsta antydan till ickeacceptabelt beteendeagerar vi omedelbart.o Vi fortsätter med arbetsområdet ”LOVE‐veckan” där eleverna får arbeta över åldersochkönsgränser, diskutera könsroller, samarbeta i tjej‐ och killgrupper och lyssna tillolika föreläsare Sex och samlevnadsundervisningen utgår ifrån att kärlek kan se ut påolika sätt. Under LOVE‐veckan anlitas en av eleverna uppskattad föreläsare medförmåga att åskådliggöra ett kärleksbegrepp som är helt fri från värderingar påsexuell läggning eller annan dömande inställning.o Om en elev uttrycker ord eller meningar i syfte att nedvärdera någon, gällandeutseende eller egenskaper, bemöter de vuxna på Rosenholmskolan detta omgåendeoch vidtar överenskomna åtgärder.o Ett samhälle i mångfald innebär att vi skaffar oss kunskap om de nya kulturer som vimöter. Elever som, utifrån kulturell eller religiös bakgrund, väljer att inte delta inågon av skolans aktiviteter, erbjuds andra aktiviteter. Detta gäller i skolans samtligaämnen.o Vi uppmärksammar andra kulturer på skolan.o Vi kompenserar för och skaffar oss kunskap om specifika funktionshinder/funktionsnedsättningar, till exempel genom integration, samarbete och dialog medArenaskolan.o Diskussioner om allas lika värde sker medvetet och dagligen i vår vardag, såväl medeleverna som vuxna emellan.o Demokratiarbete genomförs på mentorstid, elevråd, föräldraråd och föräldramöten.Kompisstödjarna genomför regelbundet aktiviteter i klasser, mentorsgrupper eller istörre grupper. Exempel är inplanerade filmvisningar, värdegrundsövningar elleranpassade idrottsaktiviteter på Samidrottstiden på fredagar.o Genom samtal, självreflektion och öppenhet mellan kollegor, görs vi vuxna medvetnaom vikten av ett bra bemötande av barn och elever på skolan. På gemensamma


konferensen var 14:e dag finns det alltid en punkt på agendan då dessa frågor tasupp. I arbetslagens veckoträffar sker uppföljning.o Personalen följer de etiska regler som gäller för respektive yrkesgrupp och föroffentligt anställda.o En elevs berättelse om upplevda kränkningar följs upp utan dröjsmål av den someleven berättat detta för. Handlingsplanen som ska följas finns i detta dokumento I samråd med eleven/eleverna själva, mentor och i förekommande fall föräldrarplaceras eleverna i olika grupper under lektions‐ och undervisningstid för att främjamottot ”alla känner alla” och för att gynna en god arbetsmiljö för samtliga elever.o Elevhälsan arbetar på individ‐, grupp‐ och organisationsnivå. Gruppen träffas minsten gång per månad och sammanställer, analyserar och föreslår åtgärder somutvecklar och förbättrar arbetsmiljön för eleverna.o En kompisstödjargrupp finns på skolan. De träffas regelbundet och diskuterar hur deaktivt kan hjälpa till att förebygga kränkningar och mobbing, samt genomföralämpliga aktiviteter. Under läsåret 12‐13 följer vi Friends program där ett antalövningar genomförs. Programmet bifogas.o Rosenholmskolan är en ”Friendsskola”. Under senare delen av läsåret 11‐12 skrevssamarbetsavtal mellan Rosenholmskolan och Friends för ett intensifieratvärdegrundsarbete som löper under 1,5 år, till att börja med. Kartläggning ochutbildning av personalen skedde under vårterminen. Huvuddelen av det konkretaförebyggande värdegrundsarbetet sker under läsåret 12‐13.FörbättringsområdenUtemiljön på skolan har äntligen förbättrats genom inrättandet av en enkel skolgård. Påskolan köper vi nu in tillbehör såsom innebandyklubbor, bordtennisracketar, bollar,skateboardbrädor, hjälmar m m som kan användas av eleverna. Jouren kommer attorganisera och ha hand om utlåningen. Elevernas har väntat på detta att vi hoppas dettakommer att innebära att eleverna nu kommer att vistas mera utomhus och ge elevernavälbehövliga pauser från lektioner, ”korridorliv” och istället få frisk luft och positivautomhusaktiviteter.Vuxna finns alltid tillsammans med, eller i barnens närhet på rasterna/aktiviteterna för attvägleda i det sociala samspelet. Då skolan växer ser vi att det inte alltid sker naturligt varförvi under läsåret 12‐13 har en genomtänkt och strukturerad schemaläggning för attgarantera eleverna en trygg miljö på sin fria tid.I kartläggningen framkom att toaletterna på våning 2 hade osäkra lås, dessa byts ut motsäkrare.


Viss otrygghet upplevdes i omklädningsrummen i idrotten. Vår strategi är att idrottslärarnahar skärpt uppmärksamhet genom att regelbundet kolla av med eleverna ommiljön/klimatet är ok. Vi tar också med frågan i det allmänna värdegrundsarbetet/samtalen.I takt med att skolan blivit större har vi sett ett behov av att förbättra systematiken i vårtlikabehandlingsarbete. Samarbetet med Friends har nu formaliserats och konceptet kommeratt vara gällande under hela lå 2012/2013.Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska vara ett levande dokument, brettförankrad hos alla på skolan. Den nya och förbättrade planen skickas ut på remiss tillelevråd, kompisstödjare, föräldrar och elever för granskning och samtal. Under läsåretanvänds planen som ett underlag och rättesnöre för ett gemensamt förhållningssätt ochplanerad verksamhet på Rosenholmskolan.


Det åtgärdande arbetetArbetsgång vid kränkning av elev Den kränkande ungdomens lärare på skolan ansvarar för att samtal tas med den somblivit kränkt och den kränkande för att klargöra händelseförloppet. Anmälan om kränkning upprättas. Använd blanketten ”Anmälan om kränkning” somfinns i blankettförteckningen på Barn‐ och ungdomsförvaltningens intranät. De inblandade ungdomarnas mentor kontaktar berörda vårdnadshavare och berättarvad som hänt. Datum för samtalet och namn på de vårdnadshavare som man talademed antecknas på kränkningssrapporten. Eleven som blivit kränkt ges alltid extra stöd och omsorg direkt och fortlöpande. Vid allvarligare form av kränkning kontaktas hemmen för att tillsammans medskolans personal träffas och arbeta fram ett åtgärdsprogram med inblandade elever.Samtalet dokumenteras. Uppföljning sker inom rimlig tid av ansvarig lärare från skolan.Vid upprepad kränkning(Det behöver inte vara samma barn/elev som blivit kränkt) Elevhälsoteamet (berörd lärare, resurspedagoger, skolsköterska och rektor) träffarden kränkande eleven och dess vårdnadshavare. Åtgärdsprogram upprättas med beslut om insatser som är lämpliga för det aktuellafallet. Tid för uppföljningssamtal bestäms. Om kränkningarna ej upphört bestäms tid för ytterligare samtal.Om elev, förälder eller skolans personal upplever att elever kränkts av anställda på skolanhänvisas ärendet till rektor som omgående utreder ärendet.Arbetsgång vid mobbning av elevDen som misstänker mobbning kontaktar omedelbart berörd mentor på skolan.Enskilt samtal sker med den utsatte. Samtalet dokumenteras/noteras.Den utsattes vårdnadshavare informeras av mentorn om att samtal skett. Är detmobbning, men eleven ej vill att skolans elevhälsoteam ska agera så fortsätter ändåskolans personal att observera/följa upp elevens situation. Vårdnadshavarekontaktas oavsett.Samtal genomförs med den/dem som utfört mobbningen. Samtal dokumenteras.Vårdnadshavare kontaktas.Rektor informeras.Uppföljningsmöte hålls efter en vecka för att kontrollera att mobbningen upphört.Samtal sker först med den utsatte och sedan med mobbaren/mobbarna. Samtligavårdnadshavare informeras.Även om mobbningen upphört efter denna vecka genomförs efter en tid ytterligareett uppföljningssamtal med den utsatte. Samtal dokumenteras. Härefter avslutasärendet.


Om mobbningen inte upphörElevhälsoteamet som består av berörd mentor, resurspedagoger, skolsköterska ochrektor genomför en EVK med mobbaren/mobbarna och dess vårdnadshavare.Åtgärdsprogram upprättas med beslut om insatser som är lämpliga för det aktuellafallet.Uppföljningssamtal hålls regelbundet.


Till dig som elevVi önskar att alla våra ungdomar ska trivas och känna samhörighet med varandra och skolanspersonal. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god inlärning ska kunna ske.Om du någon gång känner dig diskriminerad, blir utsatt för mobbing, våld, hot eller annankränkande behandling, vill vi att du omedelbart kontaktar en vuxen som du kännerförtroende för. Detta gäller också om du känner någon som är utsatt eller känner till någonannan elev, eller har sett eller hört något.Till dig som förälderOm du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för mobbing eller någon annan formav kränkande behandling – kontakta skolans personal eller rektor.Det är svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra. Men om det är så måste du göranågot åt det. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling rådervi dig som förälder att göra helt klart för barnet att du inte accepterar någon form avmobbning, diskriminering eller kränkning och att du ser mycket allvarligt på ett sådantbeteende. Även i detta fall bör du kontakta skolans personal eller rektor.Upprepade kränkningar och diskriminering som kommer till personalens kännedom och somfaller under likabehandlingsplanen skall skriftligen rapporteras till ElevhälsoteametRosenholmskolan och utredas enligt § 8 i Likabehandlingslagen 2006:67.Likabehandlingsplanen är en planering för Rosenholmskolan enligt Skollagen kap 14 a ochDiskrimineringslagen (2008:567). Nya Allmänna råd från Skolverket ”Arbetet motdiskriminering och kränkande behandling” (2012) förtydligar och ger anvisningar till hurarbetet ska utformas.Elevhälsoteamet RosenholmskolanRektor Birgitta Strelert, telefon: 0455‐30 32 92Skolsköterska Eva‐Lotta Svensson, telefon: 0455‐30 36 28Lärare och resurspedagog Jeanette Andersson, telefon: 0708‐96 69 99Lärare och resurslärare Eva‐Lotta Åkerlund: 0730‐91 53 55Kurator Kerstin Andersson 0455‐30 39 68SYV Tittie Österström (i förekommande fall)Likabehandlingsplanen ska utvärderas och uppdateras fortlöpande av skolans personal.Elever, elevråd, föräldraråd, föräldrar, mentorsgrupperna och personalgruppen har undervåren 2011 och uppstarten lå 11/12 utvärderat och reviderat Rosenholmskolanslikabehandlingsplan. Detaljer har justerats i augusti 2012 och gäller nu fram tillhöstterminens start 2013.För Rosenholmskolan 2012‐08‐30Birgitta Strelert, rektor

More magazines by this user
Similar magazines