INSTRUCTION AND MAINTENANCE MANUAL

manuals.ggp.group.com
  • No tags were found...

INSTRUCTION AND MAINTENANCE MANUAL

INSTRUCTION AND MAINTENANCE MANUALINSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJIGrästrimmerTrimmeritTrimmereTrimmereKřovinořezWycinarkaRezalnica grmovìÒÚappleÓÈÒÚ‚Ó‰Îfl ‚˚py·ÍËÍÛÒÚ‡appleÌËÍÓ‚Čistačica šikaraÇalı biçme makinesiSEFINDKNOCZPLSLORUHRTUFör din säkerhet!VARNING: Läs igenom hela detta häfteinnan du använder maskinen.Turvallisuutesi vuoksi!VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennenkoneen käyttöä.SikkerhedsforskrifterADVARSEL: Læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem,før du tager denne maskine i brug.SikkerhetsforskrifterADVARSEL: Les denne bruksanvisningen nøye før du brukermaskinen.Pro Vaši bezpečnost!POZOR: Před použitím stroje si pozorně přečtěte tentonávod k použití.Dla Waszego bezpieczeństwa!UWAGA: Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnieniniejszą instrukcję.Za Vašo varnost!POZOR: Preden uporabite stroj, pažljivo preberite priročnikz navodili.Для вaшей безопасности!ВНИМАНИЕ: Прежде чем пользоваться оборудованием,внимательно прочтите зто руководство по зксплуатацииZa Vašu sigurnost!POZOR: Prije nego pristupite uporabi stroja, pažljivopročitajte upute.Sizin emniyetiniz için!Makineyi kullanmadan önce talimatlar içeren kılavuzudikkatle okuyun.


• Det er fare for å pådra seg varig hørselsskade. Enhver som bruker denne maskinen daglig overlengre tid og under normale forhold, kan utsettes for et støynivå som tilsvarer eller overskrider85 dB (A). Brukeren må benytte personlig verneutstyr. Brukeren av maskinen skal alltid benyttevernebriller for å beskytte seg mot flygende gjenstander samt bruke hørselvern, som lydtetthjelm, for å beskytte hørselen. Hvis brukeren jobber i et område der det er fare for fallende gjenstander,må han/hun også bruke sikkerhetshjelm.• Vaše sluchové ústrojí je vystaveno nebezpečí nevratného poškození. Upozorňujeme pracovníkapovolaného k obsluze tohoto stroje, že při každodenním opakovaném použití v běžnýchpodmínkách může být vystaven hladině hluku rovné nebo vyšší než 85 dB (A). Během provozustroje je nutno používat prostředky osobní ochrany. Vždy noste ochranné brýle (nebezpečíodletujících částí) a ochranu sluchu, jako např. hlukotěsnou přílbu (nebezpečí poškození sluchovéhoústrojí). V případě nebezpečí pádu různých předmětů, používejte ochrannou helmu.• Zagrożenie nieodwracalnym uszkodzeniem słuchu. Ostrzegamy operatora niniejszego urządzenia,że używając urządzenie w warunkach normalnych, przez cały dzień w sposób ciągły,może być narażony na poziom hałasu sięgający lub przekraczający 85 dB(A). Obowiązkowejest zatem stosowanie osobistego wyposażenia ochronnego. Podczas korzystania z urządzenianależy zawsze stosować okulary ochronne (ryzyko odprysków) oraz środki ochrony narządusłuchu, jak np. kask wygłuszający (zagrożenie uszkodzeniem słuchu). W razie zagrożeniaspadającymi przedmiotami, należy także zakładać kask ochronny.• Nepreklicne poškodbe pretijo Vašemu organu sluha. Opozarjamo operatera stroja da bi pridolgotrajnem vsakodnevnem delu pod normalnimi pogoji, obvezno uporabljal osebno varovalnoopremo ker bo izpostavljen šumu moči enake ali večje kot 85dB (A). Pri delu s strojemvedno uporabljajte varovalni naočniki (tveganje izmetanja predmeta) in naušnice proti šumu(tveganje poškodbe organa sluha). Nadenite varovalni šlem na glavo če obstaja tveganjepadajočih predmetov.• Ваши органы слуха подвергаются опасности. Каждый пользователь, ежедневноработающий с машиной в обычных условиях, подвергается воздействию шума, уровенькоторого равен или превышает 85 дБ (А). Пользователь должен надеватьиндивидуальные средства защиты. При работе с машиной в целях предохранения отлетящих предметов необходимо надевать защитные перчатки, а для защиты органовслуха – соответствующие средства защиты (например, шлем со звукоизоляцией). Есливо время работы возникает опасность падения каких-либо предметов, то, кромесредств защиты органов слуха, необходимо также использовать защитную каску.• Trajne ozljede prijete Vašem organu sluha. Upozoravamo operatera stroja da bi tijekom dugotrajnogasvakidašnjega rada pod normalnim uvjetima, obvezno uporabljivao osobnu zaštitnuopremu, jer se izlaže razini buke jednake ili veće od 85dB (A). Tijekom rada sa strojem uvijekuporabljujte zaštitne naočale (rizik od izbacivanja predmeta) i zaštitnim slušalicama (rizik odoštećenja organa sluha). Nosite na glavi zaštitnu kacigu ako postoji rizik od padajućih predmeta.• Sizin iéitme organınız düzelmeyen zararlar görevilir. Makinenin operatörünü uyarıyoruz, narmalkoéullarda her gün ve uzun çalıémalar sonucu eéit olan veya 85 dB(A)’dan kuvvetli gürültüyemaruz kalabilirsiniz. Özel koruma ekipmanını kullnmak kessindir. Makineyle çaliétiçiniz herzaman koruycu gözlükler (cisimler atma riskine karéı ) ve gürültüden koruyan miçfer (iétmeorganına zarra vermeme riskine karéı) kullanın. Düéen cisimler riski ortadaysa koruyucu kasktaéıyın.• Använd skyddskor och skyddshandskar!• Käytä turvakenkiä ja suojakäsineitä!• Brug sikkerhedsfodtøj og -handsker!• Bruk vernesko og vernehansker!• Používejte ochrannou obuv a rukavice!• Stosować obuwie ochronne oraz rękawice• Nosite varovalno obutev in rokavice!• Используйте защитную обувь и перчатки!• Nosite zaštitne čizme i rukavice!• Koruyucu ayakkabı ve eldivenler taéıyın!4


15m• Fara: Föremål kan kastas upp av maskinen!Låt varken människor eller djur komma närmare maskinen än 15 m när du arbetar.• Vaara: koneesta saattaa sinkoutua kappaleita!Varmista, ettei henkilöitä eikä eläimiä ole 15 metrin etäisyydellä koneesta!• Fare: genstande der kastes op af maskinen!Hold personer og dyr i en afstand af mindst 15 meter fra maskinen under brug!• Fare: gjenstander som slynges opp i luften av maskinen!Sørg for at personer og dyr holdes på minst 15 meters avstand når maskinen er i bruk!• Nebezpečí odletujících částí!Během používání stroje zabraňte přístupu osob či domácích zvířat do vzdálenosti alespoň 15m od stroje.• Niebezpieczeństwo odprysków!Podczas pracy urządzenia wszystkie osoby postronne oraz zwierzęta domowe winny się znajdowaćw odległości przynajmniej 15 m od operatora.• Nevarnost povezana z izmetanjem predmetov!Pri delu oddaljite vse prisotne osebe in domače živali na razdaljo najmanj 15 m od stroja!• Опасно! Машина может подбрасывать предметы!Во время работы с машиной люди и животные должны находиться на расстоянии неменее 15 метров от машины.• Opasnost od izbacivanja predmeta!Tijekom rada sve prisutne osobe i domaće životinje moraju biti na udaljenosti najmanje 15 mod stroja!• Cisimler fırlatma tehlikesi!Çalıéırken yanınızda bulunan insan veya hayvanları en az 15 metreye kadar uzaklaétırın.• Använd endast trimmerhuvuden med nylonlina. Använd inte metallverktyg.• Käytä vain nailonsiimoja. Älä käytä metalliteriä.• Brug kun trimmerhoveder med nylontråd. Brug ikke metalværktøj.• Bruk kun trimmerhoder med nylontråd. Ikke bruk metallverktøy.• Používejte výhradně hlavici s vlákny, nepoužívejte kovové nástroje.• Stosować wyłącznie głowicę z drutami tnącymi, nie wolno stosować narzędzi metalowych• Uporabite le glavo z najlon nitjo. Ne uporabite kovinske rezalne naprave.• Пользуйтесь только режущей головкой; не пользуйтесь металлическимиинструментами.• Uporabljujte samo glavu s najlonskom vrvicom. Nemojte uporabljivati kovinski rezni alat.• Yalnız tel baélık kullanın, kesici metal cihazları kullanmayın.-1min• Maximivarvtal för den drivaxel på vilken skärverktygen monteras.• Leikkuuterän käyttöakselin suurin pyörimisnopeus• Det maksimale omdrejningstal for den drivaksel, som skæreværktøjet er monteret på.• Det maksimale omdreiningstallet for drivakselen som skjæreverktøyet er montert på.• Maximální frekvence rotace převodové hřídele, k níž je připojeno sekací zařízení• Maksymalne obroty wału napędowego, do którego jest przymocowane urządzenie tnące• Maksimalna frekvenca vrtenja transmisije, na katero je pritrjena rezalna naprava.• Максимальная скорость вращения приводного вала, на котором устанавливаютсярежущие инструменты• Maksimalna brzina okretanja transmisije, na koju je pričvršćen rezni alat.• Kesici aletinin tutunmué olduçu verici milin maksimum dönme frekasnsı.5


• Ljudnivå Lwa enligt direktiv 2000/14/CE.• Melutaso (Lwa) direktiivin 2000/14/CE mukaan• Angivelse af lydeffektniveau LWA ifølge direktiv 2000/14/EF• Indikasjon for lydeffektnivå LWA i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF• Ukazatel hladiny akustického výkonu LWA podle směrnice 2000/14/CE• Współczynnik poziomu mocy akustycznej LWA zgodnie z dyrektywą 2000/14/CE• Indikacija ravni akustične moči LWA v skladu z direktivo 2000/14/CE• Уровень звуковой мощности (LWA) соответствует требованиям директивы 2000/14/EC• Indikacija razine akustične snage LWA u skladu sa direktivom 2000/14/CE• 2000/14/CE direktiv uyarınca akustık gücün Lwa indikasyon seviyesi.• Fara: Livsfarliga avgaser!Under drift avger maskinen giftiga avgaser. Använd inte röjaren i slutna eller dåligt ventileradeutrymmen. Avgasförgiftning kan leda till döden.• Vaara: hengenvaarallisia pakokaasuja!Käydessään kone tuottaa myrkyllisiä kaasuja. Älä käytä konetta suljetussa tai huonostituuletetussa tilassa. Pakokaasut ovat hengenvaarallisia!• Fare: Livsfarlige dampe!Maskinen afgiver giftige gasser under brugen. Buskrydderen må ikke bruges i lukkede områdereller områder med ringe udluftning. Disse dampe er livsfarlige!• Fare: Livsfarlige damper!Maskinen avgir giftige gasser ved bruk. Ryddesagen må ikke brukes i lukkede eller dårlig ventilerteområder. Disse dampene er livsfarlige!• Smrtelné nebezpečí otravy!Během provozu produkuje motor jedovaté výfukové plyny. Nepoužívejte sekačku na trávu vuzavřených prostorách nebo v místech s nedostatečnou ventilací. Smrtelné nebezpečí otravy.• Miertelne zagrożenie zatruciem!Podczas pracy, silnik emituje trujące spaliny. Nie wolno używać kosiarki do trawy w pomieszczeniachzamkniętych lub niedostatecznie przewietrzanych. Występuje śmiertelne zagrożeniezatruciem.• Smrtna nevarnost intoksikacije!Pri delu stroj izpušča strupeni plin. Ne uporabite kosilnico v zaprtih prostorih ali v mestih znezadostnim prezračevanjem. Smrtna nevarnost intoksikacije.• Опасно! Ядовитые газы!Во время эксплуатации машина вырабатывает токсичные газы. Не работайте скусторезом в закрытых или плохо проветриваемых помещениях. Выхлопные газыопасны для жизни!• Smrtna opasnost od intoksikacije!Tijekom rada stroj izbacuje otrovni plin. Ne uporabljujte kosu u zatvorenom prostoru ili u mestimagdje je prozračivanje nedovoljno. Smrtna opasnost od intoksikacije.• Intisikasyondan ölüm tehlikesi!Çalıéma esnasında motor zehirli yanmıé gazlar ortaya veriri. Çim biçme aletini kapalı veyayeterince kadar ventilasyon olmayan ortamlarda kullanmayın. Intisikasyondan ölüm tehlikesi.• Fara: Brand!2-taktsbränsle är brandfarligt. Spill inte.• Vaara: Tulipalo!2-tahtibensiini on herkästi syttyvää. Varo roiskuttamasta sitä.• Fare: Brand!2-taktsbenzin er brændbar. Må ikke spildes.• Fare: Brann!Totaktsbensin er antennelig. Må ikke søles.6


• Nebezpečí vznícení!Pohonná směs je hořlavá. Palivo nerozlévejte.• Zagrożenie pożarowe!Mieszanka paliwowa jest łatwopalna. Nie rozlewać paliwa.• Nevarnost požara!Meša je vnetljiva. Ne razlijte gorivo.• Опасно! Опасность воспламенения!Топливo огнеопаснo. Не разливать.• Opasnost od požara!Smjesa je zapaljiva. Nemojte razlijevati gorivo.• Yangın tehlikesi!Karıéım yanar. Yakıtı dökmeyin.• Undvik öppen låga. Rök inte. Hantera bränslet försiktigt så att du inte spiller. Försök aldrig fyllapå bränsle medan motorn är igång eller fortfarande är varm.• Pidä kaukana avotulesta. Älä tupakoi bensiiniä käsitellessäsi. Varo roiskuttamasta polttoainetta.Älä koskaan täytä polttonestettä moottorin käydessä tai kun se on kuuma.• Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Benzin må ikke spildes. Der må aldrig fyldesbenzin på, mens motoren kører eller er varm.• Holdes borte fra antennelseskilder. Ikke røyk i nærheten av maskinen. Det må ikke søles bensin.Ikke fyll på bensin mens motoren går eller er varm.• Nepřibližujte se k otevřenému ohni. Nekuřte. Nerozlévejte palivo. Nikdy palivo nedoplňujte smotorem v chodu nebo je-li motor horký.• Nie zbliżać się do wolnego ognia. Nie palić. Nie rozlewać paliwa. Nigdy nie napełniać zbiornikapaliwa przy włączonym silniku ani wówczas, gdy silnik jest gorący.• Naj boste kar najdalje od zažganega ognja. Ne kadite. Ne razlijte gorivo. Ne napolnite rezervoargoriva kadar motor dela ali je še vroč.• Держаться вдали от источников открытого огня. Не курить. Не разливать топливо. Ненаполнять бак при работающем или разогретом двигателе.• Držite se što je moguće dalje od vatre. Nemojte pušiti. Ne razlijevajte gorivo. Nemojte punitirezervoar gorivom kada motor radi ili je još uvijek vruć.• Yanar ateéten uzak durun. Sigara kullanmayın. Yakıtı dökmeyin. Motor çalıéır halde veya sıcakiken yakıt doldurmayın.• Varning! Varma ytor.Under och drift och en stund efter att maskinen stängts av är ljuddämparen, cylindern, motorkåpanetc. varma. Rör inte dessa delar förrän de svalnat. Risk för brännskador.• Varoitus! Kuumia pintoja.Käytön aikana ja tietyn ajan sen jälkeen äänenvaimennin, sylinteri, moottorirunko jne. ovatkuumia. Varo koskettamasta niitä ennen kuin ne ovat jäähtyneet. Palovammojen vaara!• Advarsel! Varme overflader.Under brug og i nogen tid efter at maskinen er slukket, er lyddæmper, cylinder, motorhus osv.varme. Undgå at berøre dem, før de er kølet af. Risiko for forbrændinger!• Advarsel! Varme overflater.Når maskinen er i bruk og i en viss tid etter at den er slått av, er lyddemperen, sylinderen,motorhuset osv. fremdeles varme. Ikke ta på disse delene før de er avkjølt. Du kan komme tilå brenne deg!• Pozor na horké povrchy!Během provozu stroje a po určitou dobu po jeho zastavení je tlumič, válec, kryt motoru atd.horký. Nedotýkejte se těchto povrchů, dokud nezchladnou: nebezpečí popálení!7


• Uwaga na rozgrzane powierzchnie!Podczas pracy urządzenia, oraz przez pewien czas po jego wyłączeniu, tłumik, cylinder, osłonasilnika itp. pozostają rozgrzane. Nie dotykać powierzchni tych części aż do ich ostygnięcia:Grozi oparzeniami!• Pozor! Vroče površine!Pri delu in nekaj časa po ustavljanju stroja, dušilec, cilinder in karter motorja ostali bo vroči. Nedotičite se njih dokler se ne ohladijo: nevarnost opeklin!• Внимание! Горячая поверхность.Во время работы после выключения машины глушитель, цилиндр, корпус двигателя ит.д. будут оставаться горячими в течение определенного времени. Не дотрагивайтесьдо них, пока они не остынут. Опасность получения ожогов!• Pozor! Vruće površine!Tijekom rada i neko vrijeme po zaustavljanju stroja, prigušnik, cilindar i karter motora ostajuvrući. Ne dodirujte ih dok se ne ohlade: opasnost od opeklina!• Sıcak yüzeylere dikkat!Makinene çalıéırken ve söndürülmesinden bir müddet sonra ses susturucu, silindir, motorunkarteri v. s. sıcak kalmaktadır. Soçumadan onlara dokunmayın: yanma tehlikesi!• Arbeta aldrig utan att ha skyddet monterat!• Älä käytä konetta ilman suojusta!• Arbejd altid med skærmen monteret!• Sprutbeskyttelsen skal alltid være montert når du arbeider!• Pracujte vždy s namontovaným krytem!• Zawsze pracować z założoną osłoną ochronną!• Vedno delajte z montirano varnostno napravo!• Работать с установленным защитным колпаком!• Uvijek radite s montiranim štitnikom!• Her zaman koruyucu monte edilmié çalıéın!• Varning: Skärande verktyg. Håll händerna på säkert avstånd. För aldrig in händerna underskyddet!• Varoitus: Leikkuuterä! Älä työnnä kättä leikkuuterän lähelle. Älä työnnä kättä suojuksen alle.• Advarsel: Skæreværktøj! Hold hænderne i god afstand. Sæt ikke hænderne under skærmen!• Advarsel! Skjæreverktøy! Ikke kom nær med hendene. Ikke stikk hendene under sprutbeskyttelsen!• Pozor na sekací zařízení! Pozor na ruce. Nevkládejte ruce pod ochranný kryt.• Uwaga na narzędzia tnące! Uwaga na ręce. Nie wkładać rąk pod osłonę ochronną.• Pozor! Rezalna orodja! Pazite na roke. Ne vstavite roke pod varnostno napravo.• Внимание: Режущие инструменты! Держите руки на безопасном расстоянии. Незасовывайте руки под защитный колпак!• Pozor! Rezni alat! Pazite na ruke. Nemojte stavljati ruke pod štitnik.• Kesen elementlere karéı dikkat! Ellerinizi koruyun. Koruycunun altına ellerinizi sokmayın.• Varning: Skärande verktyg. Håll fötterna på säkert avstånd. För aldrig in fötterna under skydddet!• Varoitus: Leikkuuterät! Älä työnnä jalkaasi leikkuuterän lähelle. Älä työnnä jalkaa suojuksenalle.• Advarsel: Skæreværktøj! Hold fødderne i god afstand. Sæt ikke fødderne under skærmen!• Advarsel! Skjæreverktøy! Ikke kom nær med føttene. Ikke stikk føttene under sprutbeskyttelsen!8


• Pozor na sekací zařízení! Pozor na nohy. Nevkládejte chodidla pod ochranný kryt.• Uwaga na narzędzia tnące! Uwaga na stopy. Nie wkładać stóp pod osłonę ochronną.• Pozor! Rezalna orodja! Pazite na noge. Ne vstavite noge pod varnostno napravo.• Внимание: Режущие приспособления! Держите ноги на безопасном расстоянии. Незасовывайте ступни под защитный колпак!• Pozor! Rezni alat! Pazite na noge. Nemojte stavljati noge pod štitnik.• Kesen elementlere karéı dikkat! Ayaklarınızı koruyun. Koruycunun altına ayaklarınızı sokmayın.• Luftspjäll• Ilma• Luft• Luft• Vzduch• Powietrze• Zrak• Воздушный поток• Zrak• Hava• Choke• Rikastin• Choker• Choke• Sytič (choke)• Zasysacz• Zračni regulator (choke)• Заслонка• Zračni regulator (choke)• Besleyici (choke)SEFINDKNOCZPLSLRUCRTULäs noga igenom alla andra säkerhetsåtgärder i detta häfte.Tutustu huolella kaikkiin käyttöohjeen turvaohjeisiin.Læs omhyggeligt alle øvrige sikkerhedsforskrifter i denne instruktionsbog.Les nøye gjennom alle de andre sikkerhetsforskriftene i håndboka.Pozorně si přečtěte také ostatní bezpečnostní normy obsažené v této příručce.Przeczytaj uważnie także inne normy bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji.Pažljivo preberite še ostale varnostne predpise katere ta priročnik vsebuje.Внимательно прочитайте все остальные правила техники безопасности,приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации.Pažljivo pročitajte ostale sigurnosne upute koje ćete naći dalje.Bu kılavuzun içerdiçi diçer emniyet kurallarını da dikaktle okuyun.9


1 2 34 56 78 9 1010


11 12 1314151617182∞B1∞ PUSHAC19200,6 mmE11


SEPresentationBästa kundVi ber att få tacka för det förtroende du visat genom att välja enav våra produkter och hoppas att den kommer att infria dinaförväntningar helt och hållet. Denna handbok är avsedd att gedig erforderlig kännedom om hur du använder maskinen säkertoch effektivt. Handboken är att anse som en del av maskinen,och skall därför förvaras väl och så att den är lätt tillgänglig vidbehov. Leverera handboken tillsammans med maskinen om dusäljer eller lånar ut maskinen till andra.Maskinen är konstruerad och tillverkad enligt gällande lag. Denär därför säker och tillförlitlig, så länge anvisningarna i dennahandbok följs (avsedd användning). Annan användning än denavsedda, eller att inte följa anvisningarna för säkerhet, underhålloch reparationer anses vara "felaktig användning" och görgarantin ogiltig. Tillverkaren frånsäger sig i sådana fall allt ansvaroch användaren blir ansvarig för olyckor, risker eller skador somdrabbar denne eller tredje part.Det kan förekomma mindre avvikelser mellan texten i dennahandbok och maskinens faktiska utförande, eftersomproduktutveckling ständigt pågår. Av samma skäl kanhandboken komma att uppdateras utan föregåendemeddelande. Maskinens väsentliga egenskaper ochsäkerhetsfunktioner förblir emellertid desamma. Kontaktaåterförsäljaren om du är tveksam. Vi hoppas du får mycket nyttaav din nya kedjesåg!15


SETEKNISKA DATA1) Motor2) Tändstift3) Starthandtag4) Choke5) Gummiblåsa6) Luftfilter7) Bränsletankens lock8) Bakre handtag9) Gasreglage10) Säkerhetsspärr11) START/STOPP-knapp12) Distansbricka13) Främre handtag14) Drivaxel15) Frontskydd16) Trimmerhuvud mednylontråd17) MärkplåtDitt redskap är utrustat med följande tillbehör:1) Bruks- och underhållsanvisning2) Tändstiftsnyckel/torx-nyckel3) StålstångMÄRKPLÅT1) CE-märke enligt maskindirektiv98/37/EG12 32) Tillverkarens namn och adress3) Ljudeffektnivå LWA enligt direktivet2000/14/EGL WA4) Tillverkarens referensmodell5) Redskapets modell6) Redskapets serienummerdB7) Certifieringsmärke11) Tillverkningsår117564Varning! Detta redskap är tillverkat för fritidsanvändning.16


SÄKERHETSÅTGÄRDERVarje del av den här maskinen kan utgöra ensäkerhetsrisk om maskinen används felaktigt ellerunderhålls bristfälligt.Du bör vara särskilt uppmärksam på de avsnittsom inleds med rubrikerna nedan.VARNINGDenna rubrik anger risk för allvarlig personskada,i värsta fall med dödlig utgång, om anvisningarnainte följs.FÖRSIKTIGHETDenna rubrik anger risk för allvarlig personellermaskinskada om anvisningarna inte följs.UTBILDNINGA1. Läs anvisningarna i denna handbok noga.Innan du använder trimmern, skall du bekantadig med dess reglage och göra klart för dighur du snabbt stoppar motorn. Du måsteockså veta hur trimmern skall användas.A2. Använd endast trimmern för dess avsedddaändamål, dvs.:– Trimning av gräs med hjälp av nylonlina(t.ex. kanttrimning runt gräsmattor, rabattter,väggar och staket, eller fintrimning avsmå gräsytor som klippts med gräsklipppare).All annan användning kan vara farligeller orsaka skador på maskinen.Använd endast trimmerhuvuden mednylonlina. Byt inte ut skärhuvudet motskärhuvud med metallina, kapklingoretc.A3. Låt aldrig barn eller personer som ej harläst dessa föreskrifter använda maskinen.Lokal lagstiftning kan föreskriva en minimiålderför operatören.A4. Använd inte trimmern:– Om djur eller i synnerhet barn finns i närheten.Låt varken människor eller djurkomma närmare maskinen än 15 m närdu arbetar. Trimmern är avsedd attanvändas av en person åt gången.– Om du intagit mediciner, alkohol ellerdroger som kan försämra dina reflexereller din uppmärksamhet och/eller syn.– Om du är trött eller inte mår bra.– Om någon av säkerhetsanordningarna,t.ex. skyddet för skärhuvudet ellerSEljuddämparen, är skadad eller inte monterad.– Om någon säkerhetsanordning inte äravsedd för den aktuella maskinen. Setill att linavskärarkniven för nylonskärlinanfinns och är korrekt monterad, så attlinan kapas till rätt längd.– Axelburna trimmers: Använd inte dessatillsammans med några andra system ellertillbehör än den böjliga axel som levererastillsammans med trimmern.A5. Modifiera inte trimmern: detta kan nämligenäventyra din säkerhet och orsaka olyckormed allvarliga personskador.A6. Ägaren eller användaren är ansvarig förolyckor och risker som drabbar tredje parteller deras egendom.FÖRBEREDELSERB1. Använd inte trimmern om du är barfotaeller bär sandaler. Använd inte trimmernom du bär löst hängande eller säckigakläder som kan fastna i trädgrenar eller idet roterande skärverktyget.Bär alltid långbyxor, stövlar eller skyddssskormed halksäker sula, skyddsglasögoneller visir mot flygande föremål, handskar,(helst läderhandskar) och hörselkåporeller en ljudisolerande hjälm. För attskydda huvudet skall du bära skyddshjälmdå du skall arbeta i områden där risk för falllandeföremål (grenar, stenar etc.) föreligger.B2. Inspektera noga den yta du skall trimma ochavlägsna alla föremål som kan komma attslungas upp eller iväg av maskinen (stenar,metallföremål, benrester etc.).B3. Bensin är mycket brandfarligt.– Förvara alltid bensin i behållare avseddaför ändamålet.– Fyll endast tanken utomhus. Rök inte,varken under bränslepåfyllning eller undernågon som helst annan verksamhet sominnefattar hantering av bränsle.– Ta aldrig av tanklocket eller fyll på bensinnär motorn är igång eller fortfarande ärvarm.– Starta inte motorn om bränsle av någonorsak hamnat på tankens utsida. Om duråkar spilla bränsle, bär bort trimmern frånområdet och tänd inte någon öppen lågaförrän bränslet har avdunstat och bränsleångornavädrats bort.– Flytta trimmern minst 3 meter från ankställetinnan du startar motorn.17


SE– Stäng bränsletanken och förrådsbehållarennoga och kontrollera att deras lock slutertätt.B4. Byt ut ljuddämparna om de är defekta.B5. Innan redskapet tas i bruk ska du göra enallmän kontroll av redskapet, framförallt avverktygen, skäraggregatet, skydden och fästdetaljerna.Detta för att försäkra dig om attdet inte finns slitage, skador eller dåligt fastsattadelar på redskapet. Kontrollera alltidatt gasreglaget och START/STOPPknappenfungerar korrekt.Kontrollera att gasreglagets säkerhetsspärrfungerar. Gasreglaget ska inte kunna flyttasom inte säkerhetsspärren på handtagetsovansida trycks ned samtidigt.B6. Kontrollera att handtagen och fästet förselen befinner sig i rätt läge och attmaskinen är väl balanserad.B7. Kontrollera alltid att "minimivarvtalet"(tomgång) är korrekt inställt, så att maskinenstannar när gasreglaget släpps.ANVÄNDNINGC1. Använd inte trimmern i slutna eller dåligtventilerade utrymmendär giftig kolmonoxidkan ackumuleras.C2. Arbeta endast i dagsljus.C3. Undvik om möjligt att använda trimmernpå våt mark.C4. Håll dig på säkert avstånd från skäraggregatetnär du använder redskapet. Avståndetberor på läget på stödselens fästpunkt.C5. Gå alltid lugnt. Spring aldrig och stå inte iostadiga arbetsställningar. Var försiktig såatt du inte snubblar på dolda hinder, t.ex. stenaroch trädrötter.C6. Använd inte trimmern på så brant slutttandeunderlag att det utgör en säkerhetsrisk.Om du måste arbeta i sluttningar,rör dig försiktigt och inta alltid en stabilarbetsställning.Arbeta alltid plant medtrimmern. Använd den inte medan du förflytttardig uppåt eller nedåt i sluttningen.C7. Det faller på användarens eget ansvar attriskbedöma arbetsområdet och att vidtaalla erforderliga säkerhetsåtgärder. Dettaär särskilt viktigt vid arbete i sluttningar ochpå instabilt, halt eller rörligt underlag.C8. Justera aldrig tändtidpunkten så attmotorvarvtalet överstiger det normaladriftvarvtalet.C9. Se till att kringstående personer befinnersig på minst 15 meters avstånd fråntrimmern, samt att skärhuvudet inte vidrörmarken och att du har trimmern i ettstabilt grepp innan du startar motorn.C10. När skärhuvudet roterar, kan det slungaupp föremål från marken. Låt varkenmänniskor eller djur komma närmaremaskinen än 15 m.Använd inte trimmern nära fordon ellerandra objekt som kan skadas av flygandeföremål.C11. Starta motorn försiktigt enligt anvisningarna,samtidigt som du håller dig på säkert avståndfrån skärhuvudet.C12. Stäng av motorn och koppla loss tändstiftetskabel i följande fall:– Innan du gör några ingrepp i skäraggregatet.– Före rengöring, kontroll, inställning ellerreparation av kantskäraren.Inställning av förgasare och tomgångsvarvtalär de enda justeringarna som fårgöras med motorn igång. Under dessajusteringar ska drivaxeln vara monterad.Försäkra dig om att skäraggregatet intekan stöta emot något föremål och håll ettstadigt grepp om redskapet.– Om redskapet stöter emot något föremålmåste du kontrollera att skäraggregatetoch drivaxeln inte är skadade. Ombesörjde reparationer som krävs innan du återupptararbetet med redskapet.– Om kantskäraren börjar att vibrera ovanligtmycket måste du genast ta reda påorsaken och åtgärda felet.C13. Stäng av motorn i följande fall:– Om kantskäraren måste lämnas utan uppsikt.– Före bränslepåfyllning.– Vid förflyttning mellan arbetsområden.C14. Använd inte redskapet under en längre tidutan uppehåll. Ta flera pauser och stängav motorn.UNDERHÅLL OCH FÖRVARINGD1. Kontrollera att alla muttrar och skruvar äråtdragna, så att trimmern är i säkertarbetsskick. Regelbundet underhåll är ennödvändig förutsättning för bibehållen högsäkerhet och prestanda.D2. Använd inte trimmern om några delar är18


SEskadade eller slitna. Sådana delar får interepareras, utan skall bytas ut. Använd originalreservdelar.Skärverktygen skall alltid bära tillverkarensmärke samt maximalt driftsvarvtal. Användoriginalreservdelar.D3. Använd tjocka handskar vid byte av skärverktyg.D4. Förvara aldrig trimmern med bensin i tankeni en miljö där ångorna kan komma ikontakt med öppen eld, gnistor eller hetaytor.D5. Förvara trimmern på en ren och torr plats,oåtkomlig för barn.D6. Låt motorn svalna innan du lägger undantrimmern på dess förvaringsplats.D7. För att minska brandfaran, håll trimmern,särskilt motorn, kylflänsarna, avgasröret ochbränsletanken, ren från gräs, löv och överflödigolja.D8. Om bränsletanken skall tömmas, skall detgöras utomhus och med kall motor.D9. Montera inga extra delar på trimmern, tainte bort eller modifiera några av dessdelar.Detta kan nämligen orsaka:– skador på trimmerföraren och kringståendepersoner,– skador på trimmern,dessutom gör det garantin ogiltig.D10. Respektera miljön. Häll inte ut olja eller bensini avloppet, dagvattenbrunnarna eller påmarken. Lämna i stället kasserad olja ochkasserat bränsle till en återvinningsstationeller bensinstation för säker avfallshantering.VARNING! Mixtra inte med eller skada distansbrickanav plast. Följ anvisningarna beträffandemin. avstånd mellan handtagen. Arbeta alltid undersäkra förhållanden.VARNING! Använd inte redskapet om handtageninte är korrekt fastskruvade eller om de sitter löst.FRONTSKYDD (fig. 2)VARNING! Skyddet måste vara monterat pålämpligt sätt med tanke på trådavskärarens placeringoch användarens säkerhet.Arbeta aldrig utan skyddet. Skyddet ska monterasmed de medföljande skruvarna och brickorna.Skyddet måste passa till såväl redskapets modellsom det använda skäraggregatet.VARNING! För en korrekt och säker användningav kantskäraren måste monteringsanvisningarnaför skydds- och säkerhetsanordningarna läsasigenom ytterst noggrant. Tillverkaren frånsäger sigallt ansvar om kantskäraren används utan ovannämndaskydds- och säkerhetsanordningar.SKÄRAGGREGATAnvändning av andra skäraggregat än trimmerhuvudmed två trådar kan förorsaka snabbt slitageoch skador på redskapet.VARNING! Det är absolut förbjudet attanvända metallklingor på detta redskap.MONTERINGSANVISNINGARFRÄMRE HANDTAG (fig. 1)Kantskärarna levereras normalt med det främrehandtaget nedmonterat. Handtaget ska monteraspå följande sätt.Det främre handtaget måste monteras. Ett min.avstånd mellan det bakre och det främre handtageterhålls med hjälp av en distansbricka av plast (E)som är fastsatt på riggröret. Det främre handtagetmåste placeras framför denna distansbricka på riggröret.Skruva fast de fyrkantiga muttrarna påhandtaget och därefter skruvarna med brickor. Draåt skruvarna gradvis och lika mycket. Justera lägetpå det främre handtaget innan du skruvar fast det.Avsluta med att dra åt skruvarna lika mycket.FÖRBEREDELSER INFÖRANVÄNDNINGBär alltid skyddskläder när du använderkantskäraren eftersom de skyddar dig omkantskäraren sprätter upp föremål (t.ex. stenar).Använd alltid skyddsskor med halksäker sula,handskar, skyddsglasögon (att enbart användavisiret är inte tillräckligt för att skydda ögonen) ochåtsittande kläder. Använd inte vida kläder, halsdukar,slipsar eller smycken som kan fastna igrenarna. Långt hår ska sättas upp och skyddas.Använd alltid lämpliga hörselskydd.VARNING! Läs noggrant kapitletSäkerhetsföreskrifter i denna bruksanvisning.19


SEOm skäraggregatet roterar när motorn kör påtomgång måste du vrida justerskruven för choken(den sitter på förgasaren vid sidan av choken)(fig.8, T) moturs tills skäraggregatet upphör attrotera.I detta läge måste motorn vara igång och köra medjämnt varvtal.Om ytterligare inställningar av redskapetbehövs, kontakta din återförsäljare eller enauktoriserad verkstad.ANVISNINGAR BETRÄFFANDEREDSKAPETS ANVÄNDNINGYTTERLIGARE SÄKERHETSFÖRESKRIFTERLäs åter igenom samtliga säkerhetsföreskrifter ibruksanvisningen innan du använder redskapet.SÄKERHETSANVISNINGAR OCH -FÖRESKRIFTER– OM DU SAKNAR KÄNNEDOM om hurredskapet ska användas, är det lämpligt atttesta dess funktioner med motorn avstängd ochSTART/STOPP-knappen i läget STOPP (OFF).– RENSA ARBETSOMRÅDET från burkar,flaskor, stenar o.s.v. Allvarliga skador kanuppstå om sådana föremål slungas iväg ochträffar användaren av redskapet eller andrapersoner som uppehåller sig i närheten.Dessutom kan redskapet bli skadat. Omredskapet av misstag stöter emot något föremålmåste du OMEDELBART STÄNGA AVMOTORN och undersöka redskapet. Användaldrig redskap som är skadade eller somuppvisar fel.– KLIPP ELLER RÖJ MED MOTORN PÅ MAX.VARVTAL. Låt inte motorn gå med lågt varvtal ibörjan av eller under arbetet.– ANVÄND INTE redskapet för annat ängräsklippning eller röjning. Använd interedskapet ovanför knähöjd.– ANVÄND INTE redskapet om andra personereller djur befinner sig i närheten. Håll ettavstånd på minst 15 meter mellan dig själv ochandra personer eller djur när du klipper eller rördig i arbetsområdet. Vid svårareröjningsarbeten ska avståndet mellananvändaren och andra personer eller djur varaminst 30 meter.– OM REDSKAPET ANVÄNDS PÅSLUTTNINGAR ska du arbeta uppåt isluttningen. ANVÄND INTE REDSKAPET omdet finns minsta risk för att halka eller tappabalansen.– ANVÄND INTE redskapet under en längre tidUTAN UPPEHÅLL. TA FLERA PAUSER ochstäng av motorn.ANVÄNDNING AV KANTSKÄRAREVARNING! Läs noggrant kapitletSäkerhetsföreskrifter i denna bruksanvisning.TRIMMERHUVUD MED TRÅDVARNING! ANVÄND INTE trådar som inte är avnylon (t.ex. metalltrådar, plastkläddametalltrådar) och/eller trådar som inte passarför det använda trimmerhuvudet. Detta kanmedföra allvarliga skador.VARNING! När trimmerhuvud med tråd användsmåste frontskyddet vara försett medtrådavskärare. Montera det nedre metallbandetsom är försett med trådavskärare på skyddet.Använd inte utslitna trimmerhuvud.Komponenter kan lossna, vilket kan medföraallvarlig fara för användaren.Ditt redskap är utrustat med ett trimmerhuvud medhalvautomatisk trådmatning (Tap & Go).Trådmatningen sker på följande sätt: Trycktrimmerhuvudet mot marken när motorn körs påmax. varvtal (fig. 9). Tråden matas ut automatisktoch trådavskäraren skär av trådöverskottet.OBSERVERA! Ta regelbundet bort gräs somfastnar på redskapet. Detta för att förebyggaöverhettning av drivaxeln.Gräset som fastnar runt drivaxeln kan kommain under trimmerhuvudets skydd ochdärigenom bromsa skäraggregatets rotation(fig. 10).Ta bort gräset som har fastnat med hjälp av enskruvmejsel eller liknande så att drivaxeln kylsned på rätt sätt och skäraggregatet kan roterafritt.– KLIPPNINGNär redskapet är korrekt utrustat med skyddoch trimmerhuvud med tråd kan det klippa nedhögt gräs och missprydande ogräs - framföralltvid inhägnader, murar, husgrunder, trottoarer,runt träd o.s.v. Detta redskap kan ävenanvändas för att ta bort oönskad växtlighet frånåkern, vid anläggning av trädgårdar eller för attfinputsa en del av trädgården.OBS! Vid klippning intill trottoarer, husgrunder,murar o.s.v. slits tråden snabbare än normaltäven om skyddet är monterat.22


KLIPPNING/FÖRFLYTTNING (fig. 11)Svep med buskröjaren med jämna rörelser åtbåda hållen på samma sätt som när duanvänder en vanlig lie. Vinkla intetrimmerhuvudet med tråd under arbetet. Testadig fram på ett litet område tills du hittar denrätta klipphöjden. Håll hela tidentrimmerhuvudet med tråd på samma höjd övermarken så att gräset blir lika högt överallt.PRECISIONSKLIPPNINGPlacera kantskäraren rakt upp. Vinkla den enaning så att trimmerhuvudets nedre del intevidrör marken och önskad klipplinje erhålls. Hållalltid redskapet långt ifrån dig när du klipper.Luta dig inte över trimmerhuvudet.KLIPPNING INTILL INHÄGNADER OCHHUSGRUNDER (fig. 12)Flytta trimmerhuvudet med tråd medlångsamma rörelser när du arbetar vidinhägnader, stolpar, stenar, murar o.s.v.Om tråden kommer i kontakt med stenar,murar, husgrunder eller liknande kan den gå aveller slitas ut. Om tråden fastnar i inhägnaderkan den plötsligt skäras av.KLIPPNING RUNT TRÄD (fig. 13)Flytta redskapet med långsamma rörelser närdu klipper runt träd, så att tråden inte stöteremot trädstammen. Arbeta i medurs riktning närdu klipper runt träd. Tryck trådänden mot gräsetsom ska klippas och håll trimmerhuvudet medtråd lätt framåtvinklat.OBS! Nylontråden kan SKÄRA AV ELLERSKADA MINDRE BUSKAR. Om nylontrådenstöter emot stammen hos buskar eller träd medmjuk bark kan VÄXTEN BLI ALLVARLIGTSKADAD.VARNING! Var ytterst försiktig när du klipper.Håll ett avstånd på minst 30 meter från andrapersoner eller djur.RÖJNING (fig. 14)Vid svårare röjningsarbeten skatrimmerhuvudet med tråd vinklas ca. 30 graderåt vänster. Justera handtaget om du vill ha enbättre kontroll när detta arbete utförs. Arbetainte på detta sätt om det finns minsta risk förstenskott eller liknande som kan skadapersoner, djur eller egendomar.VARNING! SOPA INTE RENT MEDKANTSKÄRAREN genom att vinkla trimmerhuvudetmed tråd. Använd inte redskapetför att sopa undan smuts från trottoareno.s.v. Redskapet genererar mycket kraft ochkan förorsaka 15 meter långa stenskotto.s.v. som kan leda till skador på personeroch djur samt på fast och lös egendomsåsom bilar, fönsterrutor o.s.v. (fig. 15).RUTINUNDERHÅLL– BYTE AV TRIMMERHUVUDETSTRÅDFör byte av nylontråd, följ anvisningarna sommedföljer trimmerhuvudet (se bilaga till bruksanvisningen).VARNING! Byt aldrig ut nylontråden moten tråd av annat material (t.ex. järntråd).– TRIMMERHUVUD MED TRÅDDEMONTERING (fig. 16)a) För att erhålla en säker blockering avskäraggregatet och hindra axeln från attrotera ska stålstången (A) (medföljer) förasin i hålet (B) till vänster på trimmerhuvudetsovansida. Låt skäraggregatet roteralångsamt tills stålstången går in i hålet påringmuttern av metall. Vrid trimmerhuvudetmoturs för att skruva loss det.MONTERING (fig. 17)a) Placera den räfflade ringmuttern (E) på trimmerhuvudetsaxel och skruva sedan fasttrimmerhuvudet med tråd (F) medurs(högergängning).b) Det är nödvändigt att blockera axelns rotationför en säker fastsättning. För in stålstången(A) (medföljer) i hålet (B) till vänsterpå trimmerhuvudets ovansida. Låt skäraggregatetrotera långsamt tills stålstångengår in i hålet på ringmuttern av metall ochblockerar skäraggregatets rotation. Dra åtoch blockera skäraggregatet (utan att dra åtför mycket).OBS! GLÖM INTE ATT TA BORTSTÅLSTÅNGEN NÄR TRIMMERHUVUDETHAR MONTERATS OCH BLOCKERATS.– LUFTFILTERSEOBSERVERA! Använd aldrig redskapet utanluftfilter. Luftfiltret måste hållas rent. Om det23


SEskadas eller slits ut ska det bytas ut mot ett nyttfilter.Rengöring av filter (fig. 18):1. Tryck på tungan (A) och håll fast luftfiltretsskydd. Ta av kåpan (B) och filterelementet(C) från filtrets sockel.2. Rengör filterelementet med tvål och vatten.ANVÄND INTE BENSIN!3. Låt filtret lufttorka.4. Återmontera filtret.OBS! Byt ut filtret om det är utslitet, trasigt ellerskadat, eller om det inte längre kan rengöras.– INSTÄLLNING AV FÖRGASAREFörgasaren är förinställd på fabriken för att gemaximal prestanda.Om ytterligare inställningar behövs kontaktardu din närmaste serviceverkstad.– TÄNDSTIFT (fig. 19)1. Elektrodavståndet hos tändstiftet är 0,6 mm(0.025”). Justera om det behövs.2. Rengör tändstiftet från ev. kolrester.3. Åtdragningsmomentet ska ligga mellan 12och 15 Nm. Anslut tändhatten.ÖVRIGA KONTROLLER– Gasreglage och säkerhetsspärr: Kontrollerafunktionen.– START/STOPP-knapp: Kontrollera funktionen.– Bränsletank: Kontrollera efter läckage. Användinte redskapet om det läcker bränsle.– Hål för kylluft: Rengör.– Cylinderflänsar: Rengör.– Frontskydd: Kontrollera skicket.– Skäraggregat: Rengör från gräsrester.– Skruvar och muttrar: Kontrollera åtdragningen.– Elkablar och anslutningar: Kontrollera skicketoch byt ut om så är nödvändigt. Kontrollera attsamtliga anslutningar fungerar.– FILNING AV TRÅDAVSKÄRARE(fig. 20)1. Ta bort trådavskäraren (E) från skyddet.2. Spänn fast trådavskäraren i ett skruvstäd.Fila trådavskäraren med en flatfil. Varuppmärksam på skärvinkeln. Fila endast i enriktning.EXTRA UNDERHÅLLKontakta alltid en auktoriserad serviceverkstad föringrepp som avviker från rutinunderhåll.Garantin bortfaller om reparationer utförs av ickeauktoriserade verkstäder eller av obehörigpersonal.ANVÄND OCH BEGÄR ENDASTORIGINALRESERVDELAR.– FÖRVARINGVARNING! Om nedanstående anvisningar inteföljs kan det bildas oljeavlagringar i förgasarenunder avställningsperioden. Detta kan försvårastarten eller förorsaka allvarliga skador påredskapet.1. Följ samtliga anvisningar i avsnittetFörvaring i bruksanvisningen.2. Rengör motorn, drivaxeln, skyddet ochtrimmerhuvudet med tråd utvändigt.3. Töm bränsletanken.4. Starta motorn när bränsletanken är tömd.5. Låt motorn köra på tomgång tills den stannar.Detta för att allt bränsle ska tömmas ut urtanken.6. Låt motorn svalna (ca. 5 minuter).7. Skruva ur tändstiftet med tändstiftsnyckeln.8. Häll i 1 tsk ny olja för tvåtaktsmotorer. Dra istartsnöret upprepade gånger så att allainvändiga komponenter beläggs med en tunnoljefilm. Skruva tillbaka tändstiftet.9. Förvara redskapet på en sval och torr platsoch på behörigt avstånd från värmekällor(t.ex. värmeelement, varmvattenberedareo.s.v.) och öppna lågor.– EFTER AVSTÄLLNINGEN1. Skruva ur tändstiftet.2. Dra kraftigt i startsnöret för att elimineraöverskottsoljan från förbränningskammaren.3. Rengör och kontrollera elektrodavståndethos tändstiftet eller montera ett nytt tändstiftmed lämpligt elektrodavstånd.4. Förbered redskapet för användning.5. Fyll tanken med lämplig bränsleblandning.Se avsnittet BRÄNSLE OCHSMÖRJMEDEL.24


ALLA VÅRA REDSKAP HÅLLER EN MYCKETHÖG KVALITET, ÄR KORREKT INSTÄLLDA OCHÄR KONSTRUERADE FÖR ATT GE DIG SOMANVÄNDARE MAXIMAL SÄKERHET.SE– MIXTRA INTE MED REDSKAPEN.– ANVÄND ALDRIG BRISTFÄLLIGA ELLERSKADADE REDSKAP.– Stör inte omgivningen.– Arbeta alltid under säkra förhållanden.– Undvika farliga situationer.– Arbeta aldrig ensam. Detta gäller särskilt vid arbeten långt från bebodda områden.– Var uppmärksam på personer runt omkring och ev. faror.– Använd alltid personlig skyddsutrustning.– Arbeta endast med motorsågar som överensstämmer med säkerhetsföreskrifter och somunderhålls av kunnig personal.– TÄNK PÅ MILJÖN!25


SEFELSÖKNINGPROBLEM TROLIG ORSAK ÅTGÄRDFelaktigt startförfarandeFölj anvisningarna i handboken.Trimmern startarinte eller tjuvstannarständigtFelinställd förgasareSmutsigt tändstiftKontakta en auktoriserad serviceverkstadför inställning av förgasaren.Rengör tändstiftet, justera vid behovelektrodavståndet eller byt ut stiftet.Igensatt bränslefilterByt ut bränslefiltret.Trimmern startar,men är kraftlösSmutsigt luftfilterFelinställd förgasareTa ut, rengör och sätt tillbaka luftfiltret.Låt en auktoriserad serviceverkstadjustera förgasaren.Ojämn motorgångMotorn kraftlösFelinställd förgasareLåt en auktoriserad serviceverkstadjustera förgasaren.OJÄMN gångFel elektrodavståndRengör tändstiftet, justera vid behovelektrodavståndet eller byt ut stiftet.OnormaltavgasrökkraftigFelinställd förgasareLåt en auktoriserad serviceverkstadjustera förgasaren.Fel blandningsförhållande bränsle:oljaAnvänd rätt blandning26


SETEKNISKA DATAMotortypSlagvolymEffektMaximivarvtalTomgångsvarvtalSkäraggregatets max. rotationshastighetDrivningKopplingTändstiftStartFörgasareBlandningsförhållandeTankvolymLjudnivå Uppmålt (ISO 10884)Ljudtryck (EN 27917)(m/s 2 )ISO7916Vikt (Kg)* (ISO 11806)ModellTomgångsvarvtalsx 1dx 2sx 1dx 2282-takt, luftkyld25.4 cm 30.8 kW8500 ± 200 1/min2600 - 2800 1/min8500 rpm min -1Fast Ø 26 mmCentrifugalLD L8RTFElektroniskWYJ 393Bränsle: olja 50:1750 cm 3110 dB99.3 dB7.92 m/s 23.92 m/s 27.87 m/s 27.32 m/s 24.3 KgOk/////////* Jordad enligt ISO 11806 (utan bränsle-, skär- och skyddsutrustning)• 1 vänster (eller fram)• 2 höger (eller bak)27


Cod. 171501013/0 Tipografia Asolana - Asolo (TV)

More magazines by this user
Similar magazines