Hygien i förskolan, pdf, 425 kB - Karlskrona kommun

karlskrona.se

Hygien i förskolan, pdf, 425 kB - Karlskrona kommun

Handlingsplan för att få friskare barni Karlskrona kommuns förskoleverksamhetHygien i förskolan2012-01-25


InnehållsförteckningFörord………………………………………………..….2Barnens handhygien ......................................................... 3Personalens handhygien ................................................... 4Blöjbyte/skötrum ............................................................. 5Städning ........................................................................... 6Riktlinjer vid infektioner i förskoleverksamheten ........... 7Övriga rutiner ................................................................... 8Kontroll av rutiner..……………………………….…….9Att dela ut till föräldrarna……………………………...10Bilagor som ska anslåsBil.1 Barnens handhygienBil.2 Personalens handhygienBil.3 Blöjbyte/skötrumBil.4 Städrutiner för lokalvårdareBil.5 Praktisk information om blodspill1


FörordEgenkontrollEnligt miljöbalken ska en verksamhetsutövare fortlöpande planera ochkontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter förmänniskors hälsa uppstår (26 kap 19 §) I förordningen (1998:901) omverksamhetsutövarens egenkontroll som gäller för bl.a. förskolor finns ocksåkrav på dokumentation.Exempel på innehåll i egenkontrollen av hygien på en förskola är:rutiner för att upprätthålla god hygienkontroll av hygienrutinernahur man bör agera vid misstanke om smitta eller annan olägenhethantering av eventuella klagomålEgenkontrollen enligt miljöbalken kan med fördel kopplas ihop med förskolansövriga arbete med kvalitetsprogram och rutiner, t.ex. det systematiskaarbetsmiljöarbetet. Det organisatoriska ansvaret ligger på rektor. Vid klagomålkontakta rektor skriftligen.Utifrån detta har en handlingsplan utformats för att få friskare barn i Karlskronakommuns förskoleverksamhet.Handlingsplan finns på varje avdelning. Personalen följer handlingsplanen ochinformerar vikarier.För rektorerna i Karlskrona KommunKarina AugustssonRagnhild BookMona NilssonMargareta SvedströmSusanne Trossö2


Barnens handhygienBarnen ska tvätta händerna under en vuxens uppsikt:• före måltid• före bakning, matlagning, dukning och servering• efter toalettbesök• efter utomhusvistelse• efter att ha snutit sig själv• efter blöjbyte när barn bytt på sig själv• efter blöjbyte när barns händer kommit i kontakt med smittämnenAnvänd flytande tvål och vatten vid tvättning av händer.Använd handsprit vid behov t.ex. vid infektion.Engångshanddukar rekommenderas. Textila handdukar används endast iundantagsfall, kontakta miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen förupprättande av särskilda villkor.Viktigt att personalen lär barnen HUR man tvättar händerna.3


Personalens handhygienPersonalen ska tvätta händerna/använda handsprit:• före måltid• före bakning, matlagning, dukning och servering• efter toalettbesök• efter utomhusvistelse• efter att ha snutit barn eller sig själv• efter att ha hjälpt barn vid toalettbesök• efter blöjbyte• efter hantering av smutstvättNär ingen smuts är synlig på händerna kan handsprit ersätta tvål och vatten.Vid brist på tvål och vatten kan handsprit med fördel användas som ersättning.I vissa situationer behöver handsprit/handskar användas för att minska risken försmitta. Ex blod, diarré och kräkningar samt vid städning av hygienutrymmen.Händerna ska desinficeras med handsprit när handskar tagits av och slängts.Händerna ska lufttorka efter att handsprit har använts.Engångsnäsduk ska slängas efter att den använts en gång.Toalettlocket ska vara nerfällt innan spolning.4


Blöjbyte/skötrum• Handfat och rinnande varmt och kallt vatten ska finnas.• Engångshandskar, engångshanddukar, engångsunderlägg och handspritska finnas tillgängliga.• Blöjbyte ska utföras på skötbord med avtorkningsbar yta.• Ytan ska torkas av med desinfektionsmedel efter varje blöjbyte.• Barn tvättas och torkas med engångstvättlappar.• Använda blöjor kastas i slutet kärl, oåtkomligt för barn.• Skötbord och tvättho ska rengöras dagligen.5


StädningSkriftliga städrutiner ska finnas. Städrutiner ska även finnas förstorstädning, rengörning av stoppade möbler och tvätt av textilier. Vidsmitta kan städnivån behöva höjas.Förteckning över kemiska produkter ska finnas i städförråd.Särskilt städförråd ska finnas.Städförråd bör vara frånluftsventilerat.Utslagsvask bör finnas i städförråd.Tappkran för kallt och varmt vatten bör finnas i städförråd.Toalettutrymmen ska städas dagligen.Skötrum ska städas dagligen.Lekrum och vilrum bör städas varje dag.Personlig kudde, madrass och ev. lakan ska användas vid vila.Sovutrustning ska tvättas i minst 60 grader var 14:e dag.Leksaker ska rengöras kontinuerligt och vid behov ställas undan i minst14 dagar.Undvik att förvara leksaker öppet på hyllor, använd istället hyllorVid perioder med mycket smitta bör städning av handtag, lysknapparoch skåp med dörraoch liknande prioriteras.Absorbent (pulver) och ytdesinfektion är bra att ha tillhands påsamtliga avdelningar.Förvara saker på hyllor eller använd backar och lådor med hjul för attunderlätta städning.Undvik att förvara leksaker öppet på hyllor, använd istället skåp meddörrar.6


Riktlinjer vid infektioner i förskoleverksamhetenAllmäntillståndet avgör om barnet kan vistas i förskolan vid eller efter eninfektion.Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara feberfritt och orka delta iförskolans aktiviteter så som flera timmars utevistelse. Ett feberfritt dygnhemma är dock en bra tumregel.Vid ögoninflammation ska barnet stanna hemma till dess att det är symptomfritt.Efter maginfektion kan barnet återgå till förskolan när det varit symptomfritt iminst 48 timmar. Samråd bör dock ske med förskolepersonalen.Vid svårare infektioner gäller andra riktlinjer. Personal kontaktar rektor somansvarar för vidare åtgärder.Föräldrar ska informeras om infektioner på förskolan.Förskolan har hygienregler för personal och barn.Förskolan använder socialstyrelsens rekommendationer och boken ”Smitta iförskolan”. Se också vidare på http://www.1177.se/blekinge/tema/barn-och-foraldrar/Vid ev frågor som förskolepersonalen inte kan besvara kontaktasmittskyddssjuksköterska Agneta Meeuwisse, telefon 73 10 68.7


Övriga rutinerPapper och papperskorg är bra att ha vid uteplatsen.Handdesinfektion (handsprit) ska placeras på lämpliga ställen.Kökspersonal ska aldrig ta hand om kräkningar och liknande under dentid som de arbetar i kök.Informera föräldrar och kollegor vid smitta. Tillämpa så kalladbarriärvård, vilket innebär att avdelningar med pågående magsjuka,vattenkoppor eller liknande ska hållas isolerade.Vattenlek i små bassänger kan sprida smitta. En vattenslang och spridareutomhus är att föredra.Nys och hosta i armvecket.Använd 10-sekundersregeln vid handtvätt.Vädra gärna!LÅT BARNEN VISTAS MYCKET UTOMHUS!8


Kontroll av rutinerKontroll av rutiner sker genom självskattning i form av enkätfrågor en gång pertermin samt uppföljning/riskbedömning vid arbetsplatsträff.Fråga 1Tvättade/spritade du händerna efter första blöjbytet/toalettbesöket idag?Fråga 2Tvättade/spritade du händerna efter första gången du snöt barn eller dig självidag?Fråga 3Hade du uppsikt vid barns handtvätt före dagens dukning till lunch?Kontroll av varmvattenstemperatur och ventilation görs av fastighetsägaren.9


Till föräldrarnaRiktlinjer vid infektioner i förskoleverksamhetenAllmäntillståndet avgör om barnet kan återgå till förskolan vid eller efter eninfektion.Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara feberfritt och orka delta iförskolans aktiviteter så som utomhusvistelse under flera timmar. Ett feberfrittdygn hemma är dock en bra tumregel.Vid ögoninflammation ska barnet stanna hemma till dess att det är symptomfritt.Efter maginfektion kan barnet återgå till förskolan när det varit symptomfritt iminst 48 timmar. Samråd bör dock ske med förskolepersonalen.Vid svårare infektioner gäller andra riktlinjer.Föräldrar ska informeras om infektioner på förskolan.Förskolan har hygienregler för personal och barn.Förskolan använder socialstyrelsens rekommendationer och boken ”Smitta iförskolan”. Se också vidare på http://www.1177.se/blekinge/tema/barn-och-foraldrar/10

More magazines by this user
Similar magazines