Trafikverkets arbete med fotgängare. Johan Lindberg

fot.se

Trafikverkets arbete med fotgängare. Johan Lindberg

Trafikverkets arbetemed fotgängare


Trafik för en Attraktiv StadGångtrafikens potential• Skolresor• Service- ochinköpsresor• Kombination gång–kollektivtrafik• Förtäta• Funktionsblanda3 2011-03-24


Skapa förutsättningar för en gångvänlig stadVad kännetecknar en god miljö?• Trygg att vistas i• Variationsrikedom• Utformad efter de gåendesförutsättningarVad händer om man lyckas?• Ökad hälsa & livskvalitet• Bättre fysisk miljö• Ökad trygghet• Bättre trafiksäkerhet ochökad tillgänglighet för allasåväl vinter som sommar4 2011-03-24


Antal allvarligt skadade (1%) 2007-2010 och önskvärdutveckling fram till år 2020 (inkl./exkl. gående singel)10 000Antal9 0008 0007 0006 0005 000Allvarligt skadade (inklfallolyckor gående)Allvarligt skadade (exklfallolyckor gående)4 0003 0002 000Önskvärd utveckling (exklfallolyckor gående)1 00001996 2000 2004 2008 2012 2016 2020Källa: STRADA5 2011-03-24


Risk för medicinsk invaliditet (1%) gående singeluppräknat till hela populationen 2007-2010Källa: STRADA6 2011-03-24


Risk för medicinsk invaliditet (10%) gående singeluppräknat till hela populationen 2007-2010Källa: STRADA7 2011-03-24


Risk för medicinsk invaliditet (1%) gående singelefter ålder, uppräknat till hela populationen 2007-2010Källa: STRADA8 2011-03-24


Risk för medicinsk invaliditet (1%) gående singelefter kön och ålder, uppräknat till hela populationen2007-2010Källa: STRADA9 2011-03-24


Funktionsmålets sju preciseringar1. Medborgarnas resor förbättras genom ökadtillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet2. Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras ochstärker den internationella konkurrenskraften3. Tillgängligheten förbättras inom och mellan regionersamt mellan Sverige och andra länder4. Arbetsformerna, genomförandet och resultaten avtransportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle5. Transportsystemet utformas så att det är användbartför personer med funktionsnedsättning6. Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt användatransportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar7. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång ochcykel förbättras10 2011-03-24


Funktionsmålets sju preciseringar1. Medborgarnas resor förbättras genom ökadtillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet2. Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras ochstärker den internationella konkurrenskraften3. Tillgängligheten förbättras inom och mellan regionersamt mellan Sverige och andra länder4. Arbetsformerna, genomförandet och resultaten avtransportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle5. Transportsystemet utformas så att det är användbartför personer med funktionsnedsättning6. Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt användatransportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar7. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång ochcykel förbättras11 2011-03-24


Konkretisering av funktionsmåletspreciseringarFörslag till målformulering• År 2021 ska det nationellt prioriterade kollektivtrafiknätetvara användbart för personer med funktionsnedsättning• Andel personer med funktionsnedsättning som uppleveratt de har möjlighet att använda transportsystemet skaårligen öka• Andelen barn i förskoleklass och i årskurs 1-6 som oftastpå egen hand går eller cyklar till skolan ska år 2021uppgå till 2003 års nivå (66 %)• År 2021 ska andelen gång- och cykelresor uppgå till minst40 % av det totala antalet kortväga (< 5 km) resor.12 2011-03-24


Nationell plan för transportsystemet2010-2021• 50 mil ny cykelväg ska anläggas längs detnationella vägnätet• Minst 150 stationsmiljöer ska anpassas förfunktionshindrade• Drygt 2000 hållplatser ska åtgärdas underperioden• Tillkommer åtgärder i regionala planer medstatlig medfinansiering till gång- och cykelvägaroch hållplatsåtgärder längs kommunala gatoroch vägar13 2011-03-24


Några vägledande beslut/dokument• Transportpolitiska målen• Handikappolitisk strategi• FN:s konvention om rättigheter för personermed funktionsnedsättning• FN:s konvention om barnets rättigheter• Våra kunder – barn, vuxna och äldre• Trafik för en attraktiv stad (TRAST)• Vägar och gators utformning (VGU)• Nationell plan för transportsystemet14 2011-03-24


Exempel på vad Trafikverket gör ochkan göra (alla fotgängare)• FoI avseende fotgängare, bl.a.• Hälsoekonomiskt redskap för gående• Kartlägga vad som påverkar gåendes val och upplevelser• eadept.se: E-tjänster för guidning av äldre och personer medfunktionsnedsättning• Kartlägger kundernas/resenärernas efterfrågan• Redovisa och analysera allvarligt skadade,även gående singel• Modell för inventering av busshållplatser pålandsbygd• Metod för inventering av övergångsställen ochgångpassager med möjlighet att lägga in dessauppgifter i NVDB15 2011-03-24


Exempel på vad Trafikverket gör ochkan göra (barn)• Modell för skolvägsplaner• Öka kunskapen om fritidsaktiviteter och färdsätt• Regeringsuppdrag: stärka barns inflytande ochdelaktighet i kommunal samhällsplanering• Samverkar med andra myndigheter och aktörerkring stöd till skolan avseende trafikfrågor• Barnkonsekvensanalyser• Årlig uppföljning av åtgärder som förbättrarbarns möjlighet att på egen hand ta sig till ochfrån skolan på det statliga vägnätet16 2011-03-24


Exempel på vad Trafikverket gör och kangöra (personer med funktionsnedsättning)• Åtgärder bytespunkter, stationer/busshållplatser• Eliminera enkelt avhjälpta hinder längsnationella vägar, busshållplatser, rastplatser• Samverkan med kommuner• Samverkan med intresseorganisationer, bl.a.inom ramen för Tillgänglighetsrådet• Expertstöd både internt och externt• Anpassa egna lokaler17 2011-03-24


Exempel på vad Trafikverket gör ochkan göra (äldre)• Deltar i ett uppdrag vars syfte är att ta fram ennationell handlings- och åtgärdsplan försäkerhetsfrämjande arbete för personer 65 åroch äldre under ledning av Socialstyrelsen• Kunskapsinventering avseende äldre utifrånett tillgänglighetsperspektiv• Direkta åtgärder sammanfaller till en del medåtgärder för barn och personer medfunktionsnedsättning18 2011-03-24


Brister att hantera för TrafikverketNågra planerings- och kunskapsbrister• Ingen tydligt utpekad med ansvar för ”gång-frågorna”• Gåendes behov beaktas inte i tillräckligt höggrad i planeringen• Kunskap om äldres och kvinnors situation och behov avåtgärder avseende tillgänglighet, trygghet och säkerhet• Kunskap om barns fritidsvägar• Svårt att fånga funktionshindrades uppfattningom transportsystemetNågra brister i sak• Ej kontinuerliga GC-vägnät• Gångpassager/övergångsställen medlåg säkerhet• Brister i form av ojämnheter, lutning etc.• Bristande drift- och underhållsåtgärder• Säkerställa en fungerande ledsagning vid stationer• Bristande trafikinformation19 2011-03-24


Vad gör Trafikverket när det gällerfotgängare?Vi gör en hel del …… men vi gör även en hel del för lite.Vi kan göra mer• Uppmärksamma fotgängares skaderisker• Uppmärksamma gående från ett hälsoperspektiv• Uppmärksamma äldres och kvinnors behov av trygghet,säkerhet och tillgänglighet• Uppmärksamma barns fritidsvägar• Beakta fotgängarperspektivet som en del i hela resan• Identifiera åtgärder som ökar fotgängares trygghet,säkerhet och tillgänglighet, inte minst vad gäller• Bytespunkter• Drift och underhåll• Lyfta in fotgängarperspektivet i samhällsplaneringen /tidiga planskeden20 2011-03-24

More magazines by this user
Similar magazines