13.07.2015 Views

KontaKtfamilj, KontaKtperson - Norrköpings kommun

KontaKtfamilj, KontaKtperson - Norrköpings kommun

KontaKtfamilj, KontaKtperson - Norrköpings kommun

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vad gör en kontaktperson?Kontaktpersoner är till för ungdomar med behov av vuxnaförebilder. Tanken är att det ska utvecklas en förtroendefullrelation mellan tonåringen och kontaktpersonen ochatt kontaktpersonen ska kunna vara ett personligtstöd. Kontaktpersonen är någon som har tid att lyssna,uppmuntra fritidsaktiviteter, stödja den unge i skolarbeteteller i att bättre kunna ta eget ansvar. Kontaktpersonen kanockså vara en förebild och hjälpa till att bryta ett destruktivtbeteende. Insatsen kontaktperson är helt frivillig ochförebyggande och ges i samförstånd med den unge ochdennes föräldrar.Även vuxna kan beviljas bistånd i form av kontaktperson.Ibland kan kontaktperson också tillsättas som hjälp iumgängesärenden, där föräldern ska träffa sitt barn inärvaro av en annan person.Vad gör en kontaktfamilj?Kontaktfamiljen tar i sitt hem hand om ett barn dåoch då, vanligtvis ett eller två veckoslut per månad.Kontaktfamiljen ger det stöd som föräldern och barnetsaknar. När barnet kommer på besök gör kontaktfamiljenvanliga saker. Spännande utflykter är inte det viktigaste.Huvudsaken är att familjen tar sig tid med barnet. Det kanman göra vare sig det handlar om att laga mat tillsammanseller bygga en koja. Att finnas där för någon kan ocksåinnebära att laga punktering på en cykel eller applåderaunder fotbollsmatchen.Ett kontaktfamiljsuppdrag kan pågå olika lång tid. Familjenförordnas för sex månader i taget och det är vanligt attuppdragen pågår under ett par år. Under den tiden hinnerman knyta många band, som inte behöver klippas av baraför att behovet av kontaktfamilj har upphört.


Vilken ersättning utbetalas?Kontaktfamiljerna är uppdragstagare och således inteanställda av socialtjänsten. Till kontaktfamiljer utgår ettskattepliktigt arvode för det arbete man utför, samt enomkostnadsersättning som skall täcka de utgifter man har iuppdraget. Att vara kontaktfamilj ger inga stora inkomster,men det är heller inte någon påfrestning för den egnaekonomin.


Vad krävs av en kontaktfamilj?Alla sorters kontaktfamiljer behövs. Om man är gifteller sambo spelar ingen roll. Många kvinnor som leverensamma med sina barn önskar att barnet skall få en bramanlig förebild. Därför ser de gärna att barnet kommertill en familj där både mamma och pappa finns. Andraönskar sig ett äldre par som kan fungera som mor- ellerfarföräldrar. Några föredrar att det finns andra barn ifamiljen. Behoven och önskemålen är många och ser olikaut för varje barn.Det är viktigt att kontaktfamiljen har en stabil livssituation,tid över och engagemang för extra barn. Man ska ocksåvara positivt intresserad av andra människor och följade lagar som samhället ställt upp. Enkelt uttryckt ärkontaktfamiljen en vanlig familj med sunt förnuft och gotthjärta. Det är viktigt att tänka på att ett kontaktbarn beröralla i familjen. De egna barnen skall dela leksaker ochföräldrarnas uppmärksamhet med kontaktbarnet. Ävenandra släktingar kan bli delaktiga i kontaktbarnet beroendepå den egna familjesituationen. Det finns inget krav på egetrum för ett kontaktbarn. Det viktigaste är att barnet får varasom en i familjen och känna sig välkommet.


Hur får man uppdrag somkontaktfamilj?Du som är intresserad av att bli kontaktfamilj bör ta kontaktmed familjehemsenheten vid Socialkontoret i Norrköping.Adress och telefonnummer hittar du längst bak i den härfoldern.Det första steget är ett telefonsamtal med enfamiljehemssekreterare. Därefter blir du inbjuden till ettinformationsmöte för blivande kontaktfamiljer. Där gesutförlig information om vad uppdragen innebär och mankan passa på att ställa frågor. En introduktionsutbildningerbjuds dem som vill. Efter det görs hembesök ochintervjuer. Tillsammans pratar man om vilken åldersom passar bäst ihop med den egna familjen och hurofta man skall träffas. Familjens förväntningar på attvara kontaktfamilj tas också upp i samtalen. Kanske harfamiljen ett fritidsintesse som man gärna vill involvera ettkontaktbarn i.Efter utredningen kan det dröja en tid innan man fåruppdrag. Det är viktigt att matchningen mellan barn ochfamilj blir så bra som möjligt. När Familjehemsenhetenhar ett förslag träffas barnets förälder och den blivandekontaktfamiljen tillsammans med socialkontorets personal.Om alla tycker att det känns bra börjar barnet att inskolashos kontaktfamiljen. Barnen behöver olika lång tid för attkänna sig trygga i en ny miljö. Ofta besöker barnet och dessförälder kontaktfamiljen flera gånger innan barnet börjarsova över.Varje halvår görs en omprövning av socialtjänsten, där manser om behovet av kontaktfamilj finns kvar och försäkrarsig om att allt fungerar bra. Vid omprövningarna deltarbåda familjerna och socialkontorets personal.Under kontaktfamiljsuppdraget får man råd och stöd.Det finns också möjlighet att delta i utbildningar ochtemakvällar som ordnas av familjehemsenheten.Vilka barn får kontaktfamilj?De flesta barn som får kontaktfamilj är i åldern 3 – 12år. Detta stöd är en helt frivillig insats, ett bistånd somföräldern ansöker om hos socialtjänsten. De allra minstabarnen mår som regel bäst när de får vara nära mammaeller pappa. Därför försöker man hitta andra lösningar fördem. För tonåringar, som håller på att frigöra sig från sinaegna föräldrar, kan det vara svårt att bygga upp en närarelation till en annan familj. De får ofta en kontaktperson istället.Barnen är olika, precis som vi, med olika sätt att vara ochmed skiftande intressen. Gemensamt för barnen är att debehöver flera vuxna som har tid med dem.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!