Medlemsmagasin 2012 3 - IF Metall

ifmetall.se
  • No tags were found...

Medlemsmagasin 2012 3 - IF Metall

V Ä S T B O F A C K E TMedlemsmagasin blandat 3 / 2012Dagbok från AlmedalenPigga pensionärerTvå år kvar till valetLisebergsresa


sidan 2InnehållInformation 2Ordförande har ordet 3Ombudsmannen har ordet 4Yrkesår / Bossen på Ullevi 5Pigga pensionärer 6Almedalsveckan 8Dreamhack 2012 9Nytt ansikte 10Två år kvar till valet 11Lisebergsresa 12Titelbild:HöstimpressionV Ä S T B O F A C K E TMedlemsmagasin 3 / 2012Expeditionen på Expovägen 6 Ai Värnamo är öppen:Helgfri måndag 09.00 - 16.30Helgfri tisdag - torsdag 08.00 - 16.30Helgfri fredag 08.00 - 12.00Lunch 12.30 - 13.30Vill du träffa oss på någon annan tid är det bara att ringa tillavdelningen så löser vi det.Har du frågor, funderingar eller problem ring 0370-37 18 30Avdelningens e-postadress: postbox.avd40@ifmetall.seAvdelningens hemsida: www.ifmetall/avd40Utgivare:IF Metall Västbo-ÖstboAdress:IF Metall Västbo-ÖstboExpovägen 6 A331 42 VärnamoTel: 0370-37 18 30Fax: 0370-141 40Ansvarig utgivare:Glenn AbrahamssonProduktion:GST ABGnosjöTel: 0370-982 82info@gst.sewww.gst.seHöjning av ArbetslöshetsavgiftenArbetslöshetsavgiften höjdes den 1 juni 2012På grund av de orättvisa regler som finns vad det gällerarbetslöshetsavgiften, den avgift som ska levereras in tillstaten, var IF Metall tvingade att höja avgiften från 75 krtill 125 kr. Avgiften baseras på hur hög arbetslöshet ettförbund har och tyvärr är arbetslösheten hög bland våramedlemmar.AvgiftsinformationVi vill ännu en gång påminna om att ni som är arbetslösa(dvs inte har någon arbetsgivare), sjukskrivna en helkalendermånad, rehabiliteringspenning, tidsbegränsadsjukersättning eller aktivitetsersättning (ej aktivitetsstöd)kan få nedsatt avgift. För att få nedsatt avgift måste manansöka om det. Vi uppmanar därför er som tror er uppfyllakraven att höra av er till avdelningen.FörsäkringarNu när ni kommer tillbaks efter sommaren så finns det liteatt tänka på om ni råkat ut för sjukdom eller skada underdenna tid.Vid sjukdom så glöm inte anmäla till AFA omdu varit sjuk mer än 14 dagar. När du gör anmälan så skadet skickas med ett läkarintyg, om ni varit utomlands såbör det vara med en översättning av läkarintyget. Om niråkat ut för en olycka så ska ni anmäla den till vår fritidsförsäkring.Kontakta Folksam telefon 0771-960960 ochfå information om vad som måste skickas in. Glöm inteatt fästingbett ingår i fritidsförsäkringen. Behöver ni hjälpså kontakta avdelningsexpeditionen.Försäkringshandläggare Ann-Charlott HildingDiabetes typ 2?En medlem har bett oss att göra de medlemmar som hardiabetes typ 2 och som har tecknat Sjuk och efterlevandeförsäkring i Folksam uppmärksamma på att reglerna förersättning i försäkringen har ändrats från 2012-01-01. Harman läkarintyg på att man lider av denna sjukdom ochatt den uppstått efter 2012-01-01 så är man berättigad tillersättning från försäkringen. Tidigare betalades endastersättning ut till dem som har diabetes typ 1.2 I Medlemsmagasin IF Metall Västbo-Östbo


ordförandeÄr man inte medkan man inte påverkaJa då var sommaren över och hösten börjar såsakteliga komma över oss. En stor fördel medhösten är naturligtvis att elitserien åter drar igång. Om det är någon som undrar vilken elitseriejag pratar om så menar jag naturligtvishockeyn. Det ska bli intressant att åter följaHV 71: s väg till guld.En annan intressant sak som hände precisinnan semestern var att vi lyckades att bilda enny europeisk och internationell facklig federation.Tidigare har IF Metall varit medlemmar itre europeiska och internationella federationer.En för metallarbetare, en för gruv och stål ochen för textilarbetare. Arbetet med att samladessa tre till en har pågått under en längre tid.Nu har det då blivit verklighet och dessa tvåorgan bildades under maj och juni.I den nybildade europeiska organisationenIndustri All European Trade Union är vårförbundsordförande Anders Ferbe en av treordförande. Organisationen har 230 medlemsorganisationeroch organiserar nära 8 miljonerindustriarbetare i Europa.I den internationella organisationen vars namnär Industri All Global Union tar vår förbundssekreterareMonika Theodorsson en av totalt60 platser i styrelsen. Vår ekonomichef UlfAndersson valdes till revisor. Det globalafacket organiserar 50 miljoner industriarbetarei 140 länder.Det här kan kännas som något som är väldigtlångt ifrån vår vardag på företagen i Smålandeller Halland. Men i den globaliserade värld viidag lever i påverkas vi varje dag av vad sombeslutas i EU eller i internationella koncerner.Det väl använda uttrycket är man inte med såkan man inte påverka gäller alltså fortfarande.Martin GunnarssonJag önskar allamedlemmar en brastart på hösten.Medlemsmagasin IF Metall Västbo-Östbo I 3


Pigga pensionärerDet var två pigga pensionerade ombudsmän som kom tillavdelningsexpeditionen för att prata gamla minnen. Detvisade sig dock att det var framtiden som var det sommest upptog deras tid. Båda var engagerade i sammanslagningenav företagshälsorna i Anderstorp och Gnosjö.Bo-Lennart började med att berätta hur man redan i mittenpå 80-talet hade börjat diskussionerna om ett samgåendemed Gnosjö men då läckte diskussionerna ut och om detär något som företagarna i vår bygd inte gillar så är detom någon bestämmer något över deras huvuden. Därefterhar verkligheten hunnit ikapp och när förutsättningarändrats med vårdavtal och när Företagshälsan i Anderstorpsatt med en fastighet som man inte underhållit på ettriktigt sätt och krisen kom 2008 och företagen sa upp enmassa medarbetare vilket också påverkade företagshälsanmed färre patienter. Då var det återigen läge att ta framden gamla utredningen om en gemensam företagshälsaAnderstorp-Gnosjö och nu har man beslutat att bilda FöretagshälsanHälsoSam i Västbo AB. Bo-Lennart har varitmed i företagshälsans styrelse sedan 1984 och är föreslagensom ordförande i den nya organisationen, Markku ärföreslagen som ersättare i styrelsen. Det kommer inte attbli någon förändring vad det gäller lokalerna.När väl de båda herrarna lämnade detta ämne började deprata om hur det var när de kom till sina respektive expeditioner.Markku Kauppinen kom till Gnosjö den 25 augusti 1980,han kom från Surahammar där han arbetat på Stålverketsom var ett krisföretag.Bo-Lennart Persson kom i oktober samma år till Anderstorp,han hade då arbetat på Öresundsvarvet som höll påatt avvecklas.Båda hade givetvis varit mycket fackligt aktiva på sinaarbetsplatser men visste väl egentligen inte vad ett ombudsmannajobbinnebar men det blev man snart varse.Förhandlingsarbete var ju det man var van vid men attman sedan skulle bli ansvarig för a-kassa, ekonomi- ochpersonal var något som inte stod klart från början. Markkupåpekar att förbundet erbjöd en bra ekonomiutbildning,problemet var bara att årets utbildning redan hade börjatså det var bara att hoppa in i steg två och själv fixa sigigenom steg 1, men det löste sig.Det blev en kulturkrock att komma från stora företag,vilket bägge gjorde, till avdelningar där de flesta företagenvar småföretag. När kompisarna fick reda på att de skullebörja arbeta i bibelbältet undrade de hur de tänkte menbåda två tycker att de har haft fantastsiska år i Småland.För det mesta har det varit bra men när lågkonjunkturernakommit och en massa medlemmar sagts upp, då har detvarit tungt.En sak fick man lära sig inse, att ibland fick man vändaom och komma tillbaks en annan dag om arbetsgivaren6 I Medlemsmagasin IF Metall Västbo-Östbo


vaknat på fel sida eller om någon kund hade ringt ochskällt på arbetsgivaren. Kreativa lösningar som kanskeinte alltid har stämt överens med vad som står i avtalsbokenhar väl också tecknats. Båda påpekar att det varitlite si och så med förståelsen på förbundskontoret att manibland måste vara lite smidig och inte dunka avtalsbokeni bordet. Det fanns också en större samhörighet mellanmedlemmarna och arbetsgivarna än de var vana vid så detvar inte alltid lätt att få med sig medlemmarna i rättmätigakrav mot arbetsgivarna. Inställningen till facket var välinte heller positiv från alla arbetsgivare och ibland vardet problem att få till avtal. Bo-Lennart berättar om enarbetsgivare i Unnaryd som inte ville teckna avtal mensom hade sett att det var Metallkongress och föreslog ettdatum mitt under kongressveckan. Han blev något snopennär facket dök upp och då kunde han inte annat än tecknaavtalet.Vad tycker då de båda pensionärerna är de stora förändringarsom har skett under åren. Markku säger att datoriseringenär en av de stora förändringar som genomförts,när han började fanns det inga datorer. Utbildningen ochprogramvarorna var inte heller de allra bästa när datoriseringeninleddes och kanske var inte kompetensen påförbundet heller den allra bästa.Bo-Lennart uttrycker också oro för sammanslagningarnasom görs, det är inte bra att komma för långt från medlemmarna,argumentet att kommunikation kan ske via datorertror han inte kan ersätta det personliga samtalet. Fackligaföreträdare ska inte sitta inne på expeditionen de ska varaute bland medlemmarna, därför är det viktigt att den kontorspersonalsom är anställd är involverad i verksamhetenoch kan ge förtroendevalda och framför allt medlemmarnaen god service. Samarbetet mellan ombudsmän, förtroendevaldaoch den övriga expeditionspersonalen var alltiden viktig fråga för honom som ombudsman.Markku berättade att vid sammanslagningen 2006 så fickde som kom från Gnosjöavdelningen mer besök ute påsina arbetsplatser än vad Gnosjöavdelningen tidigare mäktatmed, däremot så var det inte många förtroendevalda påavdelningsnivå från Gnosjö som följde med in i den nyaavdelningen.Diskussionen går vidare och man börjar diskutera deförbundsordförandena som passerat revy (Bo-Lennart harvarit pensionär under Stefan Löfvens tid som ordförande)och man kommer fram till att ”Blomman” Leif Blomqvistvar den förbundsordföranden som gick hem bäst hosmedlemmarna. Han var ofta ute på verkstadsgolvet ochsatte sig på en pall och drack kaffe ur muggar som intesett diskvatten på länge och blev en i gänget.Vad gör de på dagarna nu då?Markku berättar om en behaglig tillvaro med rastningav hunden, frukost och tidningsläsning och vid 10-tidenär det dags att planera dagen. Han är fortfarande aktiv ipolitiken som ersättare i kommunfullmäktige och ersättarei samhällsbyggnadsnämnden, ledamot i företagshälsan iGnosjö. Ett stort intresse är jakt och under sommaren ärhan aktiv lerduveskytt tre gånger i veckan, han är ocksåordförande i Gnosjöortens jaktvårdsförening. Familjenbestår av fru och två barn med familjer vilka också ska tasom hand.Bo-Lennart var nämndeman under fyra år när han gåtti pension och det tycker han var mycket intressant menockså ledsamt att se baksidan av vårt samhälle. När manflyttade tingsrätten till Jönköping från Värnamo hoppadehan av eftersom han tycker att den lokala anknytningenförsvann. I över 30 år han suttit med i Gislavedshusstyrelse och det är ett intressant uppdrag och en förmånatt få ha varit med och utveckla bostadsbolaget till vad detär idag. I dagsläget är han VD och ordförande för företagshälsani Anderstorp. Han och några gubbar på gatanhar köpt elmoppar och gör ibland små utflykter till någotcafé. Familjen består av hustru och ett barn med familjoch ett par gånger om året åker han och frun utomlands påsemester.En sista fråga, vad tror ni om facket i framtiden?Markku tror absolut på en framtid för facket om maninte glömmer bort medlemskontakten, det är ute blandde vanliga medlemmarna vi måste finnas och ta derasproblem och bekymmer på allvar. Vi måste också få igången facklig och politisk diskussion på arbetsplatserna och ihemmen.Bo-Lennart är lite mer tveksam, han tycker att det görsalldeles för lite för ungdomarna och deras taskiga anställningar.Facket måste kämpa mer för trygga anställningarsom gör att ungdomarna kan få ett bra liv, ingen vågarsatsa om man känner sig otrygg. Vi måste visa på medlemsnyttanoch att facket även är till för de ungas trygghet.Klarar vi av att få ungdomar att inse att facket står påderas sida då finns det givetvis en framtid.Sedan hinner inte de båda pensionärerna prata så mycketmer, Markku ska till Säfsen och jaga och Bo-Lennart skatill Helsingborg.Text: Marianne AnderssonBild: Willy GundstedtMedlemsmagasin IF Metall Västbo-Östbo I 7


Dagbok frånAlmedalsveckanVi kom till lägenheten med taxi på natten.Morgonen började med lite motionoch inköp av proviant. Därefter var vipå seminarium om lönebildning. Sedanvar det lite mat och orientering påområdet för att kunna hitta. Senare påeftermiddagen var vi på ett seminariumom det fackliga löftet. Vi har dessutomtagit en del kontakter, vi har bl.a. träffatKarl-Petter Thorwaldsson. Vi umgicksmed Nybroavdelningen och diskuteradedet som hänt under dagen. Sedanavslutas dagen med lite förtäring ochen givande diskussion om det som häntunder dagen.Nästa dag gick vi på seminarium omSjukförsäkringen med Tomas Enerothoch sedan ett om föräldraförsäkringenmed bl.a. Karl-Petter Thorwaldsson. Vidaregick vi på en utfrågning som rörde barnfattigdomen med Unga Örnar och en utfrågning av vår partisekreterareCarin Jämtin. Sedan var det dags för sossarnas mingel och kramkalas med Stefan Löfven. Dagenfortsatte med LOs mingel där vi träffade LO-ledningen sedan lyssnade vi på Annie Lööfs tal. Talet innehöllinget av större intresse, mest bara svepande övergripande tankar. Tröttsamt och oengagerat. På kvällensamlades vi IF Metallare och diskuterade facklig/politiska frågor och hade trevligt. En mycket trevlig dag.Lördagen började med seminariet om ”välfärd- en marknadsvara eller medborgerliga rättigheter? Däreftergick vi på presskonferens med Stefan Löfven och sedanExpressens utfrågning av Marita Ulvskog. Därefteråt vi och sedan var det dags för Löfvens tal och liteallmänt mingel. Löfven höll veckans bästa tal, inspireratoch med engagemang och framåtanda. Mötet varmycket välbesökt. Kvällen avslutades tillsammans medNybroavdelningen och förbundsrepresentanter.Söndagen innebar städning, packning och hemresa. Enmycket givande vecka.Vi som var där var, Annelie Borgström, Besim Matoshi,Tommy Stensson och Kent WilliamssonText: Kent WilliamssonBild: Kent Williamsson8 I Medlemsmagasin IF Metall Västbo-Östbo


Dreamhacksummer 2012På årets dreamhack höll LO ett event om sommarjobbet.Detta event vände sig till ungdomar som snart ska ut påsina första sommarjobb eller om de hade frågor angåendesina föregående sommarjobb. Man ska ju veta vilkarättigheter men även vilka skyldigheter man har när manär ute på sommarjobb.Responsen från ungdomarna har varit mycket god undertiden de har varit i montern och tagit det lugnt medkaffe och banan. Det var bra tillströmning av ungdomarunder de tre dagarna som vi stod i montern. Men framåtmåndagen var ungdomarna väldigt trötta efter tre dagarsdataspelande.På tre dagar delade vi ut nära 750 kg bananer till hungrigaungdomar.Mycket uppskattat event för både deltagarna och besökarna.Marcus HolmbomUngdomsgruppenStugsemesteri VarbergHär sitter vi på den nya härliga altanen och grillar.Vi som grillar är från Smålandsstenar och vi hyrde stugani Varberg v.31 Den var jättefint i köket med den vitainredningen det ser lite större ut. Toaletten och duschenvar stor och fräsch. Vi var åtta personer och det var ingaproblem att få plats. Stugan ligger inte alls långt från affär,plus att man kan spela minigolf.Text och bild: Anneli JohanssonMedlemsmagasin IF Metall Västbo-Östbo I 9


aktuellNytt ansikte påavdelningsexpeditionenHermine Schimann är nytillfällig medarbetare påavdelningsexpeditioneni Värnamo. Hermineingår i ett pilotprojektsom förbundet driver ochsom har som målsättningatt öka förståelse ochkunskap mellan förbundetoch avdelningarna.Angelika Lang är undertiden som Hermine är på avdelningen i Stockholm ocharbetar på förbundskontoret.Hermine, fembarnsmamma från Haninge har gjort enresa inom IF Metall som hon är stolt över. Innan honbörjade på dåvarande Metall har hon bland annat arbetatpå Åhléns centrallager, Telia och även påbörjat studierför en eventuell karriär som lärare men la det på is.Metall och IF Metall har varit en bra arbetsgivare somtagit vara på hennes kompetens och låtit henne växa medolika arbetsuppgifter.Det hela började 1999 då Hermine anställdes i Metallsväxel där blev hon kvar under två år och hon blev ävenaktiv i Handels (Handels organiserar kontorspersonalenpå förbundskontoret) där hon efter ett tag blev klubbordförandeoch kom med i styrelsen i Stockholmsavdelningen.Efter arbetet i växeln var det dags att gå vidareoch det blev till utredningsenheten där hon blev assistenttill Ola Asplund. Arbetet bestod bland annat av kontaktermed förtroendevalda på storföretag och arbete mednäringspolitiska frågor.Handels såg Hermines förtjänster och anställde hennesom valombudsman 2006. Den nuvarande LO ordförandenKarl-Petter Thorwaldsson lockade tillbaks Hermineunder tjänstledigheten och hon fick arbeta i det valcentersom bildats. Arbetsuppgifterna var skiftande bland annatvar det en gammal dam som bodde på ett äldreboendeoch som inte litade riktigt på personalen utan ville hahjälp med att få de valsedlar hon ville ha. Efter valetsom vanns av Alliansen bildades ett Medlemscenter ditmedlemmarna kunde ringa. Det var många chockademedlemmar som ringde och vad man framför allt ställdefrågor om var arbetslöshetsavgiften som införts och somökade kostnaderna avsevärt varje månad för våra medlemmar.Våren 2007 gjordes en omorgansation på förbundskontoretoch organisationsenheten blev den nya arbetsplatsen.Arbetet där går ut på att stötta avdelningarna och dessförtroendevalda och personal.Efter några år tillsattes en arbetsgrupp, i vilken Hermineingick, som hade till uppgift att arbeta med en ny organisationsutredningdär man tog fram underlag för nya sammanslagningarav avdelningar. Detta arbete har pågåttunder de senaste åren och det håller fortfarande på ochhär behövs många gånger stöttning men nu får gruppenklara sig utan Hermine.Hermine är numera ansvarig på förbundet vad det gällerjämställdhets- och HBT frågor, hon har tagit över efterJanne Svärd som varit tjänsteman på förbundet i mångaår och som gått i pension. Det märks att Hermine verkligenbrinner för dessa frågor och det finns mycket att görai vår egen organisation för att vi ska leva upp till devisenAlla människors lika värde.Under sina år på förbundet har hon även fått förmånenatt vara ute i världen och företräda IF Metall bland annati Zimbabwe och Vitryssland.Hon beskriver sig själv som orädd och har en liten drömom att få åka utomlands och arbeta något år, en annandröm är ett hus på landet där hon får njuta av tystnadenoch slippa gatljus och betong. Det viktigaste för Hermineär att Sverige ska vara ett bra land för alla att leva och boi och att alla ska ha ett arbete att gå till utifrån de förutsättningarman har och det är givetvis också vad honönskar för sina fem barn.Text: Marianne Andersson10 I Medlemsmagasin IF Metall Västbo-Östbo


AvsändareIF Metall Västbo-ÖstboExpovägen 6A331 42 VärnamoPosttidning BBPORTOSVERIGEBETALTBussresa till Göteborgoch jul på Liseberg.IF Metall Västbo-Östbo ordnar en bussresa förmedlemmar med respektive till Göteborg ochJul på Liseberg 2012-11-24.OBS! Endast för medlemmar med respektive.Vi åker vid 9-tiden, tar en fika på vägen och närvi kommer fram till Göteborg så kan vi handlaeller flanera lite innan Liseberg öppnar klockan13.00. Vid19-tiden åker vi hemåt.Vi har bokat två bussar (100 platser), så anmäler så snart som möjligt, dock senast den 31 oktober.Kom ihåg först till kvarn ……..OBS! Endast skriftlig anmälan som ska innehållamedlemsnummer eller personnummer, namn,adress, hemtelefon och påstigningsort. Det gåräven bra att faxa in uppgifterna.Påstigningsorter är Värnamo och Gislaved.Slutliga tider meddelas till dem som kommermed på resan.Till slut priset: 100 kr för medlem och 150 krför respektive som inte är medlem i IF MetallVästbo-Östbo (i avgiften ingår bussresa och inträde).Betalning sker via avdelningens bankgirooch inbetalningskort och bekräftelse skickas perpost till deltagarna.Anmälningarna sänds till:IF Metall Västbo-ÖstboExpovägen 6 A331 42 Värnamoeller faxas till: 0370-14140

More magazines by this user
Similar magazines