kWh/m2/Ã¥r

energiprincip.eu

kWh/m2/Ã¥r

FastighetsbeståndLägenhetsbestånd


Kunderna / marknadBidra till kommunens tillväxt genom att tillgodose olikakunders behov av boendeBoendetypologier / KundsegmentBoendetyperna ”Petra”, ”Fredrik”, ”Tina”, ”Renée” och ”Krister”representerar fem olika attityder till boende.De fem boendetyperna ger en representativ bild av svenskarnassyn på sitt boende..Dessa olika attityder definieras genom de sex boendedimensionersom utkristalliserade sig under undersökningens3000 intervjuer. För att kunna arbeta praktiskt med de olikaboendetyperna har de fått personnamn.


Bostadsområdet BrogårdenSituationsplan + ArbetsplanXXEXOOXXXXX = Färdigt husO = Under renoveringE = EvakueratGemensamhetslokalerPlanerat punkthus


201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040Går det att räkna hem?Direktavkastning i procent161412Brog efter ombyggnation -med årlig hyreshöjning 2,5%Brog efter ombyggnation -med årlig hyreshöjning 1,8%108642Beräkningarna är baseradepå ingående bokfört värdesamt de totala kostnadernaför ombyggnationen(Investeringsdel +Underhållsdel+Hyresbortfall).Definition, direktavkastning:”Driftsnetto relaterat tillbokfört värde (i procent).”Räknat över 10 år(2014 - 2023) blirdirektavkastningen 5,5%i snitt vid 1,8% alternativet.0


Vad kostar det?Våra ”storheter”Alingsåshem omsätter ca 215 milj/årAlingsåshem förvaltarca 230 000 kvm varav ca 206 000 kvm är lägenhetsyta,detta är fördelat på ca 3 300 lägenheterBrogården består avca 300 st lägenheter fördelade påca 19 500 kvmDetta motsvarar ca 9% av vårt totala lägenhetsbeståndKostnaden för ombyggnationen är ca 380 milj totalt(dvs. investering + underhåll + hyresbortfall) ellerca 1 280 000 kr/lägenhet


Vad kostar det?Totalkostnad per lägenhetKostnaden för projektetTillbyggnad och tillgänglighet (standard) 600 000 kr 9 300 kr/m 2Energi 360 000 kr 5 600 kr/m 2Underhåll 240 000 kr 3 700 kr/m 2Hyresbortfall 80 000 kr 1 200 kr/m 2Totalt 1 280 000 kr 19 800 kr/m 2


Hur jobbar vi?RenoveringenTotalt genomgripande renovering i passivhusteknik+ Energieffektivisering+ Ökad tillgänglighet


Hur jobbar vi?Långsiktighet och försiktighetArbetssätt• Systematiskt och långsiktigt• Förankrat i styrelsen, baserat på dialog• Utgår från bokslut• Långsiktigt planerande ger möjlighet att ”parera” för ogynnsamma skeenden• Lågt risktagandeVerktygPrognosverktyget Infra >Värderingsinstrumentet Datscha > sid 2 >Sammanställningar av ränteutvecklingar i Excel >Räntor• Vi använder 4,25% ränta i kalkylerna. Som jämförelse kan nämnas att för perioden 2004 till 2013ligger Alingsåshems genomsnittsränta på cirka 3,3%.• Räntesäkring genom ett aktivt arbete med SWAP och räntetak.EnergikostnaderVi räknar med 5% årlig ökning av kostnaderna för el,respektive 3% för fjärrvärme, utöver inflationen som vi antar till 2%.FastighetsskattEn direkt men ofta förbisedd effekt av en sådan här ombyggnation, är att fastighetsskattenblir lägre. För Brogården ger det en besparing på ca. 400 000 kr/år de första 5 åren.Under år 6-10 blir besparingen ca. 200 000 kr/år.


201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040Hur jobbar vi?”Kommanditbolaget Brogården”20000Resultat före räntekostnader15000Brog efter ombyggnation -med årlig hyreshöjning 1,8%Brog efter ombyggnation -med årlig hyreshöjning 2,5%10000Brog ej ombyggnation50000-5000Kalkylen behandlarBrogården som ett egetbolag.Graferna visar utfallet vidalternativa handlingssätt.Diagrammet är baserat påberäkningarna iprognosverktyget Infra.-10000


Hur jobbar vi?EnergieffektiviseringEnergifaktaFöre renovering[kWh/m2/år]Efter renovering[kWh/m2/år]Brogårdensenergimål[kWh/m2/år]Uppvärmning 115 19 27Fastighetsel 20 21 13Varmvatten 42 18 25Hushållsel 39 28 27Totalenergianvändning 216 86 92Totalt exkl. hushållsel 177 58 65


Hur jobbar vi?Bolagets energibesparingEnergibesparingFöre renovering[kWh/m2/år]Efter renovering[kWh/m2/år]Minskning[kWh/m2/år]ProcentUppvärmning 115 27 -88 -76,50%Fastighetsel 20 13 -7 -35%Varmvatten 42 25 -17 -40,50%Hushållsel 39 27 -12 -30,80%Betalas av Ahem 216 40 -176 -81,50%Betalas av hyresgäst 0 52 ökningSumma 216 92 -124Siffrorna i”efter”-kolumnen ärbaserade påBrogårdensenergimål.Energikostnader förvarmvatten och hushållsellyfts från bolagets risk ochöverförs till hyresgästernaseget ansvar.Hyresgästerna har störrepåverkansmöjligheter på sinakostnader än vad som förutvar fallet. Efter renoveringeninförs individuell mätning avvarmvatten och hushållsel.


Vilka ekonomiska morötter finns?Moms som sporreFör ett projekt som Brogården landar momsen på runt 70 milj kronor.Detta innebär en merinkomst för staten.Ett avdrag på 50% skulle kunna vara en ekonomiskt viktig sporre för fler att våga satsa påprojekt av den här storleksordningen.”Samhället tjänar alltså på att den här investeringen görs. Därför är det underligt att staten inte har sänktmomsen för bostadsföretag som genomför energieffektiviseringar eftersom de gynnar samhället om flerprojekt som Brogården utfördes. Inte bara med moms som betalas in utan även med energiförlusterna somkan förhindras som bidrar till Sveriges mål om energiförbrukning. Staten tjänar även på att arbetstillfällenskapas runt upprustningen samt att de boende mår och trivs bättre. ”Samhällsekonomiska aspekter vid upprustning av ett miljonprogramExamensarbete KTH, Malin Larsson 2011


Vem tjänar mer på detta?SamhällsnyttanUr ett samhällsekonomiskt perspektiv finns det fler aktörer som tjänar påombyggnationen av Brogården:• Staten• moms• arbetstillfällen• bra för BNP• Kommunen• skatteintäkter• trygghetsboende• arbetstillfällen (totalt 80-100 pers/år)• en hållbar del av staden• Lokalsamhället• positiv syn på utvecklingen• medieuppmärksamhet• Alingsås som modernt samhälle• Hyresgästerna• radikalt förbättrad boendemiljö• Vår gemensamma miljö• hushållande med resurser


Slutord”Se möjligheterna, inte bara begränsningarna”

More magazines by this user
Similar magazines