13.07.2015 Views

Nummer 6, 17 december (PDF-dokument, 1,4 MB) - Vellinge kommun

Nummer 6, 17 december (PDF-dokument, 1,4 MB) - Vellinge kommun

Nummer 6, 17 december (PDF-dokument, 1,4 MB) - Vellinge kommun

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MiljöMobil insamling av farligt avfallI <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> vill vi att detska vara enkelt att både göra rättoch att göra en miljöinsats. Därförerbjuder vi nu tillsammans medSysav mobil insamling av farligtavfall från hushållen.Farligt avfall kan ställa till stor skadaför miljö och hälsa om det inte sorterasoch återvinns på ett säkert sätt.Vanliga exempel på farligt avfall somofta hamnar i soporna är nagellack,lim, målarfärg, lacknafta, batterier,rengöringsmedel och hårspray.Exempel på elavfall, som också ärfarligt avfall och som ofta hamnar isoporna, är leksaker med inbyggdabatterier, brödrostar, gamla mobiltelefoneroch lågenergilampor.Kemisten Martin Anderssonarbetar med ditt farliga avfall.Foto: Andreas Offesson/Sysav.Tvätta inte bilen på gatan!Visste du att biltvätt på gatan ären riktig miljöbov?Vid biltvätt på gatan rinner avloppsvattnetvanligtvis ut i en dagvattenbrunn.Dagvattnet är inte anslutettill någon reningsanläggning och detförorenade tvättvattnet leds därförorenat rakt ut i vattendrag ochhav. Att tvätta bilen på gatan ellergarageuppfarten är därför skadligtför miljön.Förutom bilvårdskemikalier innehållertvättvattnet även rester avolja, däckpartiklar, bränslerester ochflera metaller, som är skadliga ochStannar på tre platserFarligt avfall-bilen är en specialutrustadlastbil med chaufför och kemist.Lastbilen kommer att stanna tvågånger per år, en gång på våren och enpå hösten, på Södergatan vid Bäckatorgeti Skanör, Q8-macken i <strong>Vellinge</strong>och skolan i Västra Ingelstad. Där kandu kostnadsfritt lämna farligt avfalloch mindre el- och elektronikprodukterfrån ditt hushåll, maxstorleken ären mikrovågsugn. Självklart går detockså bra att lämna det farliga avfalletpå återvinningscentralen.Första gången Farligt avfall-bilenkommer till <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> är den11 april.Text: Anna Olssonibland giftiga för både människor,vattenlevande växter och djur.Var ska man tvätta sin bil?Det bästa är att tvätta bilen i en automatiskbiltvätt eller ”gör-det-självhall”,eftersom tvättvattnet i dessaanläggningar renas och avloppen ärkopplade till oljeavskiljare.Om man tvättar bilen hemmanågon enstaka gång bör det göras påen gräsmatta, grusplan eller liknandedär vattnet kan infiltreras ochföroreningarna fångas upp. Avfettningsmedelska då inte användasoch helst inte bilschampo heller.Sms påminner dig omFarligt avfall-bilenFör att inte missa Farligtavfall-bilen kan du anmäladig till en sms-tjänst somger dig en påminnelse imobilen en dag innan bilenkommer till din ort. Skickaett sms till 71350 medtexten sysavvellinge. Startav prenumerationen kostarsom ett vanligt sms.Fortsatt entreprenadför RenoNordenDen 1 april 2012 börjar enny renhållningsentreprenad.Vår entreprenör ärRenoNorden och de kommeratt hämta <strong>Vellinge</strong>bornasavfall till och med2019.ID-märkning av kärlFör att kvalitetssäkra våravfallshämtning kommervi att id-märka alla kärl.Tömningen registrerasoch på så sätt kan vi se attalla de kärl som ska tömmasverkligen blir tömda.Arbetet med att märkasopkärlen påbörjadesunder <strong>december</strong> för att alltska vara klart tills den nyaentreprenaden börjar gälla.Märkningen utförs av RenoNordensmedarbetare.Texter: Anna OlssonNy miljöchef börjar ifebruari<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>s miljöchefgår i pension och efterträdsav Rickard Sandberg.Rickard har tidigarearbetat med miljöfrågor iolika organisationer, såsomYstad–Österlenregionensmiljöförbund, Trafikverketoch Banverket. Den förstafebruari är Rickard Sandbergsförsta arbetsdag på<strong>kommun</strong>huset i <strong>Vellinge</strong>.Text: Annelie PerssonDecember 2011 KOMMUNIKÉN l 3


Bygga och boMånga unga i växande Rängs sandRängs sand har blivit en populärbostadsort med flera nybyggnadsområden.Rängs sand är den tätort i Skåne somjust nu har störst ökning av barn upptill 14 års ålder, vilket har uppmärksammatsi media.Kommunens prognoser pekar påatt den här åldersgruppen kommeratt utgöra en stor andel av de boende iRängs sand i fortsättningen.Väringavägen ligger i ett av denybyggda områdena i Rängs sand.Fördubblad befolkningFram till 1950-talet bestod Rängssand till största delen av småskaligbostadsbebyggelse som låg längsRängssandsvägen, med en karaktäristisktvinklad förgård mot vägen.Bebyggelsen utökades något medutbyggnad av fritidsbebyggelseunder 1970-talet till ett populärtbostadsområde för permanentboende.Ett exempel ärRängbågsbyn sombyggdes ut i slutetav 1990-talet.I slutet av 2002antog <strong>kommun</strong>enen fördjupad översiktsplanför Rängssand, som visadeden översiktligttänkta utvecklingenför tätorten. Dåvar invånarantalet465 personer varavca 27 % var barnupp till 14 år. I planenredovisades utvecklingen i sexetapper, där detaljplanen för etappfem och sex nyligen antogs av <strong>kommun</strong>fullmäktigeoch väntas vinnalaga kraft i år. Idag har Rängs sanden befolkning på 825 personer där ca35 % utgörs av barn upp till 14 år.Växer söderutI planläggningen för de sista etappernai den fördjupade översiktsplaneninförs en ny väg mellanKämpingevägen och Skegrievägenför att avlasta vägen genom Rängssand. Detta är en del som ingår i dennya <strong>kommun</strong>ala översiktsplanen för<strong>Vellinge</strong>, där det planeras för bättrevägar mellan Höllviken och E6:an,förbättringar av de allmänna <strong>kommun</strong>ikationernaoch utbyggnad av nyförskola och service. På längre siktär det tänkt att Rängs sand ska växamed utbyggnadsområden i söder vidföreslagen ny väg.Kommunens befolkningsprognospekar på en ökning av befolkningen iRängs sand till cirka 1 250 invånareom tio år, för att därefter ligga kvarpå ungefär samma nivå.Text och foto: Filip EvanderSamråd om Östra GrevieFram till 21 <strong>december</strong> kan dulämna synpunkter på stationsområdeti Östra Grevie.I juni berättade vi i <strong>Vellinge</strong> Kommunikéatt Pågatågstågstrafikplaneras starta i <strong>december</strong> 2015 påTrelleborgsbanan med nya stationeri Västra Ingelstad och Östra Grevie.Då hölls samråd om stationsområdeti Västra Ingelstad och nu pågårsamråd till 21 <strong>december</strong> om ÖstraGrevies.Fullsatt möteMitt i novembermörkret letade sigmånga bybor fram till ett informationsmötepå folkhögskolan. Sedanmiljö- och byggnadsnämndens ordförandeOla Freij hälsat välkommen iden fullsatta salen informerade Trafikverket,Skånetrafiken och <strong>Vellinge</strong><strong>kommun</strong> gemensamt om planerna.I samband med stationsutbyggnadenföreslås i <strong>kommun</strong>ens detaljplanäven utbyggnad med 40 villor kringmöllan och väster om stationen.Trafikverket ersätter de tre plankorsningarnai byn med en landsvägsbronorr om Bolmersvägen ochtvå vägportar i byn. Man gör ocksåändringar i vägnätet och bygger utgång- och cykelvägar.För själva stationen behövs ettnytt mötesspår och 240 meter långaperronger med ramper, trappor ochangöring i bägge ändarna. En pendlarparkeringföreslås i norr och enbussvändplats i söder för bussen frånAnderslöv, vars passagerare får bytatill tåg här.Många frågorDet ställdes många frågor under mötetoch flera rörde tågtrafiken. Skånetrafikenplanerar för halvtimmestrafiki båda riktningarna klockan6.00–24.00. Från Östra Grevie sänksrestiden till Trelleborg från 40 till 7minuter och den så gott som halverastill Malmö, Lund och Köpenhamn.Kollektivtrafiken i Skåne bedöms attpå 15 år fördubblas från dagens 140miljoner resor per år.Oro för buller och trafikDet ställdes även frågor om järnvägsbulleroch biltrafik. Planernainnebär – utöver ändring och kompletteringav vägnätet – även omfattandeutbyggnad av bullerskydd. Tillplanerna hör en miljökonsekvensbeskrivning,tåg- och vägtrafikbullerutredningaroch en trafikprognos,där dagens förhållanden jämförs medprognoser för 2015 och 2030. Dessafinns på <strong>Vellinge</strong>.se och utställda i<strong>kommun</strong>huset. Planerna finns ocksåpå biblioteket i Västra Ingelstad ochpå Trafikverket.se.Text: Hans Folkesonoch Arne Wittstrand4 l KOMMUNIKÉN December 2011


Bygga och boSnöröjning och halkbekämpningHär reder vi ut vilket ansvarsom gäller för olika inblandadeaktörer inom <strong>kommun</strong>en.KommunenGator och vägar är indelade i trekategorier: genomfartsgator, vanligagator och villagator. För varje kategorifinns det olika bestämmelserför när åtgärd ska sättas igång.Genomfartsgator åtgärdas först,därefter vanliga gator och sist villagator.Grundprincipen är att det, sålångt det är möjligt, alltid ska varamöjligt att nå en genomfartsgata.I vinterväghållningen ingår ocksåövergångsställen, cykelslussar,trafikhinder, trappor, ramper ochvissa busshållplatser. På de flestaav dessa platser är handskottningnödvändig.GenomfartsgatorÅtgärder ska utföras under veckansalla dagar och vara klara inom fyratimmar. Exempel: Malmövägen iFörra vintern var det bråda dagarför snöröjarna. Här Mejerigatan i<strong>Vellinge</strong>, en så kallad vanlig gata.<strong>Vellinge</strong>, Stenbocks väg i Höllvikenoch Falsterbovägen i Skanör–Falsterbo.Vanliga gatorÅtgärder ska utföras under veckansalla dagar och vara klara inom sextimmar. Exempel: Kompanigatan i<strong>Vellinge</strong>, Östra och Västra Kanalvägeni Höllviken och Fyrvägen iFalsterbo.VillagatorÅtgärder ska utföras under arbetsdagaroch vara klara inom tolv timmar.Exempel: Asklundaområdet i<strong>Vellinge</strong> och Hagaområdet i Skanör.Gångbanor och cykelvägarDessa är också indelade i tre olikakategorier, mest använda, ofta användaoch mindre använda.Mest användaÅtgärder ska utföras under veckansalla dagar och vara klara inom fyratimmar. Exempel: de gångbanortipsarKom ihåg att du hittar massor av bra information på <strong>Vellinge</strong>.se underalla tider på dygnet. Behöver du hjälp att hitta i början, guidar vi diggärna. Välkommen att höra av dig på 040-42 50 00!och cykelvägar som används för attta sig till skola, busshållplatser,centrum och liknande allmännaplatser.Ofta användaÅtgärder ska utföras under veckansalla dagar och vara klara inom tolvtimmar. Hit hör övriga gångbanoroch cykelvägar inom tätorterna.Mindre användaHär utförs åtgärder vid behov. Dethandlar om gång- och cykelvägarsom ligger mer i utkanten ellerutanför tätorterna och som inteanvänds mycket under vintertid.Delat ansvarFör gångbanor inom tätort gällerockså att <strong>kommun</strong>en ansvarar förgångbanor inom och utmed allmänmark, exempelvis grönområden.Fastighetsägare ansvarar för gångbanautanför sin fastighet och föratt avfallshämtning kan ske utanhinder. Detta innebär att hämtningsvägenoch kärlets uppställningsplatsska snöröjas och varahalkfri. Kärlet ska vid hämtningenvara fritt från snö.TrafikverketTrafikverket ansvarar för vägnätetpå landsbygden och för genomfartsgatornai Arrie, Västra Ingelstad,Östra Grevie, Hököpinge, Kämpingeoch Rängs sand.Väg- och samfällighetsföreningarDet finns många väg- och samfällighetsföreningarsom själva ansvararför sina gator och vägar. Exempel:de flesta gatorna i Höllvikenoch Ljunghusen, gator inom vissavillaområden i <strong>Vellinge</strong>, Skanör–Falsterbo, Västra Ingelstad, ÖstraGrevie och enskilda utfartsvägar pålandsbygden.För mer information se <strong>Vellinge</strong>.seeller ring <strong>Vellinge</strong> Direkt.Text: Jan SvenssonDecember 2011 KOMMUNIKÉN l 5


Vård och omsorgNya öppettider påakutmottagningenDen 1 <strong>december</strong> utökadesöppettiderna vid akutmottagningeni Trelleborg.Akutmottagningen är nuöppen alla dagar mellanklockan 8.00 och 22.00.Är du osäker på vart duska vända dig, ring Sjukvårdsrådgivningenpå 1<strong>17</strong>7så kan du minska onödigväntetid.Samtalsforum föranhörigaFörenade Care söker digsom är anhörig till närståenderunt 60 år och uppåtmed funktionshinder ochsom vill delta i en samtalsgrupp.Du får möjlighet attknyta kontakter och träffaandra anhöriga i liknandesituation för diskussioneroch erfarenhetsutbyte.Första träffen äger rum den8 februari på servicehusetAlmgården i <strong>Vellinge</strong>.För anmälan eller frågorkontakta anhörigstödjarnaMarlene Ohlsson och TinaStåhl Johannesson påtelefon 0709-91 52 93 ellere-post marleneo@forenadecare.comeller tinas@forenadecare.com.Karin Brunk HolmqvistkåserarFörfattaren och kåsörenKarin Brunk Holmqviståterkommer den 13 februaritill <strong>Vellinge</strong> bibliotek.Två tidigare besök hargett fulla hus, tack vare envarm berättarförmåga ochstora succéer med romanernaSirila män, Rosa Elefanteroch Potensgivarna.Karin Brunk Holmqvistär nu aktuell med den nyaromanen Kaffe med musik.Text: Stefan SandbergArbete med stödInvånare i <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> somhar behov av stöd för att kommanärmare arbetsmarknaden ellervill få hjälp med en daglig sysselsättningute i arbetslivet hargoda möjligheter inom Arbetemed stöd.Arbete med stöd är en <strong>kommun</strong>al verksamhetdär arbetsterapeuter, socionomeroch socialpedagoger jobbar enligtden etablerade metoden ”supportedemployment” med olika målgrupper.De som får hjälp kan komma från<strong>kommun</strong>ens LSS-handläggare, socialsekreterareeller socialpsykiatrin.Deltagarna genomgår olika steg därman först kartlägger behov, mål ochresurser för att sen komma igång medCristina Lindskog trivs bra på sin praktikplats på MyOne.praktik ute på en arbetsplats. Förvissa går det så bra att man via enarbetskonsulent från Arbete med stödfår hjälp att gå vidare till Arbetsförmedlingeneller Försäkringskassan föreventuella anställningar på arbetsplatserna.Praktik efter intresseCristina Lindskog bor i centrala <strong>Vellinge</strong>och har varit med i Arbete medstöd i över ett år. Hon har genomgåtten kartläggning och gör nu praktik iridsportaffären MyOne i Malmö.– Hästar är mitt stora intresse ochjag trivs jättebra här i affären. Jag harlärt mig att packa upp och larma varoroch hur man ska hjälpa kunder, sägerCristina.– Jag har tidigare försökt få hjälpvia Arbetsförmedlingen men fick intetillräckligt med stöd. På Arbete medstöd har de haft tid och kunskaper somhjälpt mig att få tillbaka mitt självförtroende,berättar Cristina.Hennes mål har hela tiden varit attfå ett eget jobb men hon tycker att detär bra att få lära sigsaker i sin egen taktoch få hjälp av sinarbetskonsulent medatt lägga upp schema,bestämma lämpligaarbetsuppgifter ochandra anpassningarsom behövts.– Eftersom jag harsvårt med vissa sakerhar det varit bra atti lugn och ro blivitsäker på att packa uppleveranser och att fåtid att vila huvudetmellan varven.Nästa år hoppasCristina få hjälp medatt gå vidare och viaFörsäkringskassansresurser söka anställningmed sitt nyfunnasjälvförtroende ochsina nya erfarenheteri CV:et.Vill du veta mer?Om du vill veta merom Arbete med stödgår det bra att ringakontoret på 040-42 50 89. Alla som arbetarpå en arbetsplats som har lämpligaarbetsuppgifter och kan ställa uppmed praktikplatser är mycket välkomnaatt höra av sig.Text och foto: Johan Assarsson6 l KOMMUNIKÉN December 2011


Vård och omsorgÖkat samarbete inom demensvårdMer samarbete mellan aktörerökar <strong>kommun</strong>invånarnas ochderas anhörigas trygghet.Under 2011 har det pågått ett arbetemed att öka samarbetet mellan <strong>Vellinge</strong><strong>kommun</strong>, primärvård och specialistvårdi demensfrågor. Syftet medsamarbetet är att öka tryggheten fördem som drabbas och deras anhöriga.Nu har det utsetts en nätverksgruppsom har fått till uppgift att skapa enrutin för samverkan. Rutinen planerasvara klar i februari.Pernilla Hedin, projektanställdsom demenskoordinator i <strong>Vellinge</strong><strong>kommun</strong> berättar:– Demens är en folksjukdom somkan drabba oss i medelåldern mensom är absolut vanligast efter 65 åroch ju äldre vi blir. Hur många som ärdrabbade eller hur många anhörigasom berörs i vår <strong>kommun</strong> saknas deti dag siffror på. Här finns ett stortmörkertal, då alla inte kan eller villsöka hjälp. Syftet med vår samverkanär att vi ska kunna fånga upp ocherbjuda dem som drabbas och derasanhöriga hjälp så tidigt som möjligtefter deras individuella behov. I vissafall finns det även mediciner som kanbromsa upp sjukdomsförloppet vilketkan göra att man vinner lite tidoch får behålla vissa funktioner litelängre.Som sjuk och som anhörig ska maninte behöva lägga energi på att lärasig förstå systemet och vem som görvad, utan systemet måste förstå demsom drabbas. Då måste vi som arbetarmed detta känna till varandrasverksamheter och kunna lotsa rätt.Vill du veta mer?Har du frågor om samverkan mellan<strong>kommun</strong>, primärvård och specialistvårdi demensfrågor är du välkommenatt ringa Pernilla Hedin på 040-4257 10. Är du själv drabbad av endemenssjukdom eller är anhörig tillnågon som är drabbad och önskar rådoch stöd är du välkomna att ringa till<strong>kommun</strong>ens demenssjuksköterskaAnn-Sofi Laurin på 040-42 50 00.Text: Pernilla HedinSkånetrafiken tar över färdtjänstDen 1 januari övergår ansvaret förfärdtjänst och riksfärdtjänst från<strong>kommun</strong>en till Skånetrafiken.Enligt lag är färdtjänst en del avkollektivtrafiken och det är naturligtatt även färdtjänsten blir en del avSkånes kollektivtrafik. Idag har redan23 av Skånes 33 <strong>kommun</strong>er valt attlämna över ansvaret och tanken äratt alla <strong>kommun</strong>er ska göra likadant.Därför tar Skånetrafiken över färdtjänstenäven i <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>. Ettbrev och informationsbroschyrer hargått ut till alla som berörs av övertagandet.Även efter den 1 januari kommerresenärerna att åka med <strong>Vellinge</strong> taxioch färdtjänsten ska även i fortsättningenge de resande bästa möjligakvalitet och service.Om du undrar över något är du välkommenatt ringaFoto: Lars Lydig <strong>Vellinge</strong> Direkt på040-42 50 00 framtill årsskiftet. Därefterkontaktar duSkånetrafiken på0771-77 50 50. Läsmer på <strong>Vellinge</strong>.seoch Skanetrafiken.se/fardtjanst.Text: Ann-Margarethe KemvikKorttidsfamiljersökesKorttidsvistelse utanfördet egna hemmet är eninsats man kan beviljas omman tillhör personkretsenenligt LSS. Korttidsvistelsenanordnas i korttidshem,i en annan familj ellerpå något annat sätt, tillexempel läger- eller kolonivistelse,och är till för attge den enskilde möjlighettill rekreation och miljöombyteeller för att ge anhörigatillfälle till avlösning.<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> sökernu korttidsfamiljer. Läsmer på <strong>Vellinge</strong>.se underLediga jobb eller kontaktasamordnare Cecilia Rosencrantzpå 0709-91 56 81.Text: Maria DedicHar du en närståendemed missbruks- ellerberoendeproblem?Ett missbruk/beroendepåverkar hela familjen ochdess omgivning. Du somanhörig kan behöva stödoch råd för att orka med.<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> anordnaren informationsträff där viinformerar om vilket stödoch vilken hjälp vi kanerbjuda dig som anhörig.Vi vänder oss till alla anhörigasom har en närståendemed missbruks- ellerberoendeproblematik. Somanhörig kan du vara förälder,make/maka, syskon,släkting eller god vän. Dinnärstående behöver inteha fått någon hjälp sedantidigare från <strong>kommun</strong>en.Träffen äger rum den 9februari kl. 18.00–19.00 påLorensdal, Eskilstorpsängaväg 2–36, <strong>Vellinge</strong>.Medverkar gör CatharinaPlesner, alkoholkurator,och Susann Lindmark,anhörigstödskoordinator.Text: Susann LindmarkDecember 2011 KOMMUNIKÉN l 7


SkolavslutningSkolorna slutar torsdagen den 22<strong>december</strong> om inget annat anges.Framtidskompassen VästraIngelstad skolaAvslutning i idrottshallen:Åk F–3 kl. 8.15–9.00Åk 4–6 kl. 10.15–11.00Åk 7–9 kl. 9.15–10.00Skolbussar går hem kl. 12.00.HerrestorpskolanAvslutning i skolans gymnastiksal:Åk F–5 kl. 8.00–9.00Åk 6–9 kl. 9.45–10.45Håslövs byaskolaAvslutning i Håslövs kyrka kl. 9.00.Föräldrar, syskon och mor- och farföräldrarär hjärtligt välkomna!LjungenskolanAvslutning i sporthallen:Åk F–5 kl. 9.00Åk 6–9 kl. 10.30Avslutningen tar ca en timme. Därefterär skoldagen slut. Lunch serverasendast till fritidsbarnen.UtbildningRosentorpskolanSamling kl. 8.00 i klassrummen.Därefter gemensam avslutning isporthallen. Skolbussen går hem ianslutning till avslutningen.SandeplanskolanÅk F–3 har egen avslutning i byggnadB.Åk 4–9 har samling med mentorernai klassrummen kl. 8.10. Gemensamavslutning i idrottshallen kl. 8.30.Kl. 9.30 är alla tillbaka i klassrummet,åttor och nior får sina betyg.Skolbussen går hem kl. 11.00.Lunch serveras för åk 4–6 kl. 10.30och för F–3 kl. 11.00, utom för demsom åker buss.Skanörs skolaSkanörs förskola (inkl. Gladan): 21<strong>december</strong> kl. 9.30 i Skanörs kyrka22 <strong>december</strong> i Skanörs kyrka:Åk F–3 kl. 10.00Åk 4–6 kl. 9.0022 <strong>december</strong> i idrottshallen:Åk 7–9 kl. 11.00Skanör Falsterbo MontessoriJulavslutning i S:t Knuts idrottshallden 19 <strong>december</strong> kl. 18.00.Sundselever till StrasbourgDen 14:e <strong>december</strong> åkte 18debattlystna Europaelever frånSundsgymnasiet till Strasbourgför att delta i Euroscola-dagen.Innan det bar av skrev en aveleverna, Cecilia Vegelius,denna artikel.Genom projektet Euroscola får viinblick i en parlamentarikers arbete,då vi tillsammans med elever frånEU:s 27 medlemsländer får debatteraoch diskutera olika ämnen.Dagen börjar med att en elev frånvarje skola presenterar sin skola pånågot av institutionernas officiellaspråk. Detta sker i plenisalen införflera hundra elever. Sundsgymnasietrepresenteras av Emma Swärd,som håller presentationen på franska.Vi samlas sedan i utskottenför att diskutera de ämnen som viarbetat med under höstterminen.I år ligger fokus på ämnena miljö,<strong>kommun</strong>ikation och Europas framtid.Inom varje område finns en ellertvå problemformuleringar som viStora Hammars skolaStora Hammars gamla kyrka:F-klass och femåringarna kl. 10.15Åk 1 och 4 kl. 8.00Åk 2 och 3 kl. 8.45Åk 5 och 6 kl. 9.30Åk 7 och 8 kl. 11.00Alternativ avslutning i biblioteketkl. 11.45. Ingen lunch serveras.Skolbussen går hem kl. 12.15.SödervångskolanAvslutning för alla i Södervångshallenkl. 8.30–ca 9.30. Skolbussaravgår kl. 10.15.TångvallaskolanAvslutning i Skanörs kyrka den 21<strong>december</strong>:Åk 1, 2 och 3 kl. <strong>17</strong>.00Åk 4, 6 och 8 kl. 18.00Åk 5, 7 och 9 kl. 19.00Ängdala skolorAvslutning i idrottshallen den 21<strong>december</strong> med glögg, pepparkakor,uppträde, tombola med mera:Åk F–3 kl. <strong>17</strong>.00–18.00Åk 4–6 kl. 18.15–19.15Åk 7–9 kl. 19.30–20.30har arbetat utifrån. Under utskottsmötetkommer vi sedan att läggafram våra förslag på lösningar. Dessadiskuteras och vibedömer huruvidade är genomförbara.Målet är att fåigenom våra idéer iutskottet då de undereftermiddagentas upp i plenisalen,där vi får rösta omlagförslagen.Vi har underarbetets gång stöttatsav våra lärareAnders Rasmusson,Mattias Nylanderoch Elisabeth Brameviksom ocksåföljer med oss påäventyret.Text: Cecilia VegeliusFoto: Ola Kronfält

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!