Views
3 years ago

Varför flyttar svenska barnfamiljer? - SLL Tillväxt, miljö och ...

Varför flyttar svenska barnfamiljer? - SLL Tillväxt, miljö och ...

Varför

Varför flyttar svenska barnfamiljer? Befolkningsprognos 2012-2021/2045FörordFöreliggande rapport om barnfamiljers flyttmotiv är den fjärde och sista i en serieflyttstudier som bygger på det omfattande enkätmaterial som samlades in under andrahalvan av 00-talet och finansierades av Vinnova. Det utgör ett värdefullt komplement tillde registerdata och longitudinella data som bygger på folkbokföring. Tidigare rapportersom publicerats och som avser Stockholmsregionen är 2010:5 Stockholmsregionensåterflyttningsutbyte med övriga Sverige (Befolkningsprognos 2010-2019), 2011:2"Pensionspuckeln" 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen och 2011:4 Vart tarinvandrarna vägen? (Befolkningsprognos 2011-2020).Varje år tas beskrivande statistik om barns flyttningar fram och vartannat år görs enstörre statistisk rapport om barn och deras familjer och levnadsförhållanden. Dessabygger på statistiska begrepp och definitioner. I pågående och kommande analyser är detökningen av barnfamiljer och födda och deras bosättningar i Stockholms län som utgörfokus för studierna och det är inte heller fördefinierat vilka åldrar som avses som ”barn”.Sedan första halvan av 90-talet då inflyttningen av unga personer i familjebildandeåldrar ökade har länets andel av rikets födda ökat från cirka 20 till 25 procent i början av00-talet. Invandringen har varit hög och fruktsamheten stigit. Även om framföralltSverigefödda barnfamiljer med yngre barn fortfarande flyttar ut från länet elleremigrerar så har samtidigt inflyttningen och framför allt invandringen av utrikesföddabarnfamiljer ökat betydligt mer. I övre tonåren är det fler sverigefödda barn som flyttartill än från länet. En viss överrepresentation av barn till ensamstående föräldrar kanskönjas bland de som flyttar till länet.Det finns idag över 450 000 barn 0-17 år i Stockholms län. Tillkommer derashemmavarande myndiga äldre syskon. Antalet 0-17 år har ökat med 64000 eller 17procent sedan 1998. Hälften av denna ökning utgörs av barn med två utrikesföddaföräldrar, vilka ökat med drygt 40 procent.3

Varför flyttar svenska barnfamiljer? Befolkningsprognos 2012-2021/2045SammanfattningForskningen om barnfamiljer är knapphändig, förmodligen beroende på att hushållsdatainte finns sedan 1990. Vad som menas med ”familj” eller ”hushåll” är dessutom intesjälvklart, och inte heller vad som menas med ”barn”. Liksom de flesta flyttningar i livetär barnfamiljernas flyttningar livscykelrelaterade och anpassas efter familjemedlemmarnasbehov och prioriteringar.Den alltid dominerande gruppen flyttare är unga vuxna i flyttbenägna åldrar somstuderar och där många inte hunnit bli föräldrar. Endast 10 procent av respondenternaunder 26 år har barn. I jämförelse med det totala antalet flyttare är det därför få somflyttar med barn. Barnfamiljer är således trögrörliga.Enligt resultaten av enkäten är det i första hand sociala skäl, arbete och boende som ärde viktigaste orsakerna till barnfamiljernas flyttningar. Kortväga flyttningar –”bostadsbytare” – drivs däremot mest av boendepreferenser och boendemiljö medan julängre avstånd man flyttar, desto mer är det arbetet eller sociala skäl som styr. Försmåbarnsföräldrar är det främst boendet som avgör men är man äldre och därmed oftarehar äldre barn är det mer sannolikt att arbetet styr. Utbildningsnivå påverkar bådeflyttningar till arbete och val av boende, där högutbildade med barn har högstsannolikhet att ange dessa motiv. Unga föräldrar är mest benägna att flytta långt avsociala skäl.Flera faktorer påverkar en flytt; ibland avgör platsen man flyttar från och ibland avgörplatsen man flyttar till. Flyttare som lämnar ett storstadsområde fäster större vikt vidboendekostnader, bostad och omgivningar. Vid långväga flyttningar spelar närhet tillsläkt respektive arbete stor roll och inga skillnader finns mellan storstadsutflyttare ochandra flyttare. Viss förbättring av barnpassningen märks, där storstadsutflyttare är mernöjda. Flyttningar över korta avstånd upplevs framför allt ha positiv påverkan på barnsfritidsmöjligheter och skolgång där storstadsutflyttarna är något mer nöjda än andra.När det gäller själva boendet före och efter flytt dominerar hyresrätt före flytten, iflerbostadshus och att boendet upplevts som mycket eller ganska prisvärt, både blandstorstadsutflyttare och bland övriga. Efter flytten bor betydligt fler storstadsutflyttare iäganderätt och en majoritet bor i villa/småhus/lantgård. Man anser också boendet varamer prisvärt även om boendekostnaderna ökat. Liknande men inte lika uttaladeförändringar ses för övriga flyttare som dock inte upplever en lika stor skillnad iprisvärdhet. Övriga flyttare anger ökade boendekostnader i betydligt högre utsträckningoch minskade boendekostnader i lägre utsträckning, än storstadsutflyttarna.4

Här - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR)
Stockholmsregionen 4-2011 - SLL Tillväxt, miljö och ...
Stockholmsregionen 2-2013 - SLL Tillväxt, miljö och ...
Stockholmsregionen 2-2011 - SLL Tillväxt, miljö och ...
Stockholmsregionen 2-2010 - SLL Tillväxt, miljö och ...
Naturen som tillväxtfaktor i Stockholmsregionen - SLL Tillväxt, miljö ...
Tätt och grönt - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR)
Ekerö låg.pmd - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR)
Vad vet vi? - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR ...
Hur ser det ut? - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR ...
Stockholmsregionen 1-2012 - SLL Tillväxt, miljö och ...
Stockholmsregionen 3-2011 - SLL Tillväxt, miljö och ...
Stärk sammanhållningen - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering ...
Använd kompetensen! - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering ...
Stockholms stad, åtgärder 2012 - SLL Tillväxt, miljö och ...
Svaga Samband - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR ...
Nacka-Värmdökilen - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR)
Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen - SLL Tillväxt, miljö ...
Tätare regionala stadskärnor - SLL Tillväxt, miljö och ...
Jens Plambeck - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR)
Vad händer? - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR ...
Kunskapsregion Stockholm - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering ...
Stockholm - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR ...
Görväln låg.pmd - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR)
2004:6 Upplevelsevärden Tyrestakilen - SLL Tillväxt, miljö och ...
Från Hörjel till Cederschiöld - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering ...
målbilder och planbilder - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering ...
Tidningen Stockholmsregionen nr 1-2008 - SLL Tillväxt, miljö och ...
Stationsstruktur i ABC-stråket - SLL Tillväxt, miljö och ...
effektiva planeringsprocesser för transportinfrastruktur - SLL Tillväxt ...