våtrumsGUIDE - Biltema

biltema.se
  • No tags were found...

våtrumsGUIDE - Biltema

våtrumsguideUnderlag och förarbetenReglad väggkonstruktionReglad golvkonstruktionMassiv väggkonstruktionMassiv golvkonstruktionVATTENTÄTA VÅTUTRYMMENV+G +95


våtrumFör dig som tänker bygga om ditt badrumDet är enkelt att bygga om sitt badrum, om du bara följer våraanvisningar och läser igenom den här broschyren innan du startar.Vill du ha ytterligare information ber vi dig att kontakta dinåterförsäljare. Byggkeramikrådet BKR har tagit fram branschreglerför att säkerställa att du får ett vattentätt våtutrymme.Metoden har namnet BBV och betyder Byggkeramikrådetsbranschregler för våtrum. Från 1 juli 2007 ska alla våtutrymmenvara ång- och vattentäta enligt Boverkets byggregler. Biltemasvåtrumsprodukter är framtagna för att följa dessa branschregleroch har testat sina produkter hos SP (Sveriges TekniskaForskningsinstitut) och är godkända av Byggkeramikrådet .Till väggar av skivmaterial och golv med träbjälklag, användsBiltemas foliesystem, Biltema Våtrumsfolie, som uppfyllergränsvärdet för ångtäthet på 1 000 000 s/m enligt Boverketsbyggregler och Byggkeramikrådets branschregler för våtrum.(se sid 4, 5) För golv och väggar i betong, murkonstruktion, putseller andra massiva underlag användes Biltema VTv och VTg.(se sid 6, 7)Biltema har fyra godkända våtrumssystem enligt Byggkeramikrådetsbranchregler för våtrum (BBV)• Biltema VTv används vid väggkonstruktioner som är av betong,puts, murkonstruktion eller andra massiva underlag.• Biltema VTg används vid golvkonstruktioner som är av betong,puts, murkonstruktion eller andra massiva underlag.• Biltema VTvFolie används vid väggkonstruktioner av skivmaterial.• Biltema VTgFolie används vid golvkonstruktioner av skivmaterial.2


våtrumUnderlag och förarbetenOm du har tänkt att montera värmegolv, skall detta vara gjortinnan du tätar ditt våtutrymme. Installation av elburet värmegolv,skall göras av en behörig elektriker.Underlagen måste vara torra, rengjorda och fria från lösapartiklar. Det är viktigt att fall mot avlopp utformas på rätt sättså att inte bakfall förekommer. Golvlutningen ska vara 1:100-1:200. På golvytor under badkar eller golvavlopp, bör lutningenvara 1:50-1:150.Lämpliga underlag för plattsättning i våtrum är betong, puts,murkonstruktion, cementbunden spackelmassa eller bygg-skivorav icke fuktkänslig karaktär. Kartongbeklädda gipsskivorskall inte användas i våtutrymmen.Skivkonstruktionens böjstyvhet på golv skall minst motsvara22 mm golvspånskiva med ett centrumavstånd av reglarpå 300 mm. Om böjstyvheten skall förstärkas för att uppnåBoverkets krav på böjstyvhet vid klinkerläggning, ska underlagetflytspacklas med S 40, minimum 15 mm höjd. Underlagetbör primas med Primer C. Skivkonstruktion på vägg ska monterasenligt skivtillverkarens anvisningar.Vid starkt sugande underlag så som puts, lättbetong ellerspånskivor primas underlaget med Primer C. Primern applicerasmed ett tunt lager. Torktid ca: 20 minuter.3


våtrumReglad väggkonstruktion våtrumBiltema foliesystem, Biltema Våtrumsfolie (vatten och ångtätvåtrumsduk) limmas med Biltema Hidroflex. Samtliga folievåderöverlappas med 5 cm. Hela överlappningen limmas med minsttvå sammanhängande limsträngar av Biltema Folielim. Skarvarnaförseglas alltid med Hidroflex. Rör skall vara fixerade enligt rörleverantörensanvisningar samt vara fast fixerade i vägg. Efter attBiltema foliesystem är fixerad på vägg trär man över anpassad rörmanschettöver röret. Fixera manschetten med Hidroflex. Penslasedan ett lager av Hidroflex på och runt manschetten. Innan appliceringsker skall underlaget ha en temperatur på minst +5 C1234Mät ut och kapa folievådernaslängd ifrån golv till tak. Lägg på5 cm för ett utvik på golvet.Loda ett streck 95 cm från ettinnerhörn. Folievåden applicerassenare efter strecketApplicera Hidroflex minst 5 cmut på golv- och väggvinkelnmed en pensel.Applicera Hidroflex flödigt meden roller över hela väggytansom skall kläs med den förstaså att ett utvik på 5 cm bildasfolievåden. Var försiktig så atti hörnet, för montering medinte Hidroflexen hinner skinnaöverlappning.sig eller torka innan du applicerarfolien. Åtgång av Hidroflexca 0,6 kg/m2.5 6 7 8Applicera folievåden genomatt trycka fast folien med enplastspackel. Folien monterasi vertikal riktning och måste få100% kontakt med Hidroflex.Det är viktigt att vika ut folien 5cm på golvet.Limma hela överlappningenmed minst två sammanhängandelimsträngar med BiltemaFolielim. Fortsätt därefter attapplicera Hidroflex med enroller över väggytan för nästafolievåd.Applicera nästa folievåd,medan Biltema Folielim ochHidroflex fortfarande är våta.Vik över folievåden över limsträngarnaoch tryck till med enplastspackel.Försegla samtliga skarvargenom att applicera Hidroflexmed en roller eller pensel.9 10Plattsättning kanpåbörjas efter minst12 timmarMontera Biltema rörmanschetterpå samtliga rörgenomföringar.Appliceringen sker med Hidroflexoch kan göras med en pensel.Försegla samtliga rörmanschettergenom att pensla övermed Hidroflex.4


våtrumReglad golvkonstruktionBiltema foliesystem, Biltema våtrumsfolie (vatten och ångtätvåtrumsduk) limmas med Biltema Hidroflex. Samtliga folievåderöverlappas med 5 cm. Hela överlappningen limmas medminst två sammanhängande limsträngar av Biltema Folielim.Skarvarna förseglas alltid med Hidroflex. Rör skall vara fixeradeenligt rörleverantörens anvisningar, samt vara fast fixerade i golvet.Efter att Biltema foliesystem är fixerad på golvet, trär manöver anpassad rörmanschett över röret. Fixera manschettenmed Hidroflex. Pensla sedan ett lager av Hidroflex på och runtmanschetten. Innan applicering sker skall underlaget ha en temperaturpå minst +5 C.Börja vid golvbrunnen. Placerafoten till en brunnskniv i brunnen.1 2Montera Biltema självhäftandegolvbrunnsmanschett övergolvbrunnen. Gör ett litet hålför piggen till brunnskniv.3456Mät ut och kapa folievåderna,så att de helt överlappar väggvådernasutvik, som skall varaminst 5 cm ut på golvet. Mätäven ut för eventuella håltagningarför avloppsrör.Applicera Biltema folielim påfolievåden, som går ut pågolvet med minst två hela sammanhängandelimsträngar.Applicera Hidroflex över dendel av golvet som skall kläsmed folie. Var försiktig så attinte Hidroflexen hinner skinnasig eller torka innan du applicerarfolienRulla direkt ut folien överHidroflexen samt över utviketfrån väggen och tryck fast folievådenmed en plastspackel.Ev. luft under folien måsteavlägsnas.7 8 910Applicera Biltema folielim påBiltema självhäftande golvbrunnsmanschettmed limsträngar.Rolla sedan Hidroflexpå övriga ytor där folievådenska täcka. Rolla ej ut Hidroflexpå brunnsmanschetten.Rulla sedan ut folien överHidroflexen samt över den limtäcktagolvbrunnsmanschetten.Dra ut och tryck till med enplastspackel.Pensla ut Hidroflex där samtligaBiltema inner- och ytterhörnskall appliceras. Tryck sedandit inner- eller ytterhörnen.Försegla samtliga skarvargenom att applicera Hidroflexmed en roller eller pensel.11 12 1314Skär ut för golvbrunnen medett överskott som når ner tillklämringens nedre kant. Användbrunnskniv.Montera klämringen. Kontrolleraså att klämringen kommerända ner till golvbrunnsflänsen.5Montera Biltema rörmanschettmed Hidroflex genom attpensla ut Hidroflexen.Försegla samtliga manschettergenom att pensla över medHidroflex.


våtrum12Massiv vägg- och golvkonstruktionTill massiva vägg- och golvkonstruktioner räknas betong, putsoch murkonstruktioner.Fuktskydda väggar och golvgenom att applicera ett skikt avPRIMER F. Använd roller. Torktid:c:a 20 min. vid +23 C.Applicera flödigt tätskiktetHIDROFLEX för god vattentätningi hörn, skarvar och mellanväggar och golv. Användpensel. Applicera samtidigtfogbandet medan tätskiktetHIDROFLEX är vått.3 456Stryk på flödigt ett första skiktav tätskiktet HIDROFLEXpå underlaget. (Även på allaförseglingar). Använd pensel,roller eller spackel.Täta kring rörgenomföringarmed BIltemas rörmanschettsom limmas fast med HIDROF-LEX.Applicera flödigt ett andralager av tätskiktet HIDROF-LEX. Andra påstrykningen avHIDROFLEX kan tidigast görasc:a 2 tim. efter första påstrykningenvid +23 C.Centrera och applicera Biltemasgolvmanschett över golvbrunnen.Dra loss skyddspappretpå baksidan och tryck fastbrunnsmanschetten ordentligt.78910Skär ut för golvbrunnen medett överskott som når ner tillklämringens nedre kant. Användgärna en brunnskniv.Montera klämringen. Kontrolleraså att klämringen kommerända ner till golvbrunnsflänsen.Applicera tätskiktet HIDROF-LEX flödigt över hela golvet. Varnoga i hörn och andra svåråtkomligaställen. Applicera ävenHIDROFLEX ner till klämringensovansida.Applicera flödigt ett andra lagerav tätskiktet HIDROFLEX överhela golvet. Andra påstrykningenav HIDROFLEX kan tidigastgöras c:a 2 tim. efter förstapåstrykningen vid +23 C.6

More magazines by this user
Similar magazines