NITOR ELDFAST CEMENT

alfort.se
  • No tags were found...

NITOR ELDFAST CEMENT

SÄKERHETSDATABLADNITOR ELDFAST CEMENTOmarbetad: 2013-02-04 Ersätter datum: 2009-08-24AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget1.1 ProduktbeteckningHandelsnamn NITOR ELDFAST CEMENT1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningarsom det avråds frånLeverantörens artikelnummer2805061.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladINHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖRFöretag NitorAdress Box 11043Postnr/Ort 161 11 BrommaLand SverigeE-post kundservice@nitor.seHemsida www.nitor.seTel +46(8) 80 21 60Fax +46(8) 25 85 80KONTAKTPERSONNamn E-post Tel LandMalin Nyberg1.4 Telefonnummer för nödsituationerNödtelefon Information Öppettider112 Giftinformation ­ vid förgiftningstillbud 24h08-33 12 31 Övrig giftinformation KontorstidAVSNITT 2: Farliga egenskaper2.1 Klassificering av ämnet eller blandningenDPD Klassning:Allvarligaste skadliga effekterna::2.2 MärkningsuppgifterBedömd som ej märkningspliktig. Riskfraser skall ej anges..Inandning av damm kan vara irriterande för luftvägarna..Långvarig och upprepad exponering kan verka uttorkande för huden..SAMMANSÄTTNINGAluminatcement (10 - 25 %), Chamotte- mullite (50 < 100 %), Lera - kaolinite (25 < 50 %)S-FRASERS2 Förvaras oåtkomligt för barn.S22 Undvik inandning av damm.S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.S37 Använd lämpliga skyddshandskar.2.3 Andra farorAVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar1 / 6


SÄKERHETSDATABLADNITOR ELDFAST CEMENTOmarbetad: 2013-02-04 Ersätter datum: 2009-08-24FÖR RÄDDNINGSPERSONALAnvänd rekommenderad skyddsutrustning.6.2 Miljöskyddsåtgärder6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering6.4 Hänvisning till andra avsnittHÄNVISNINGARHänvisning till punkt 8, skyddsutrustning och punkt 13, avfallshantering.AVSNITT 7: Hantering och lagring7.1 Försiktighetsmått för säker hanteringFÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERINGUndvik dammbildande hantering.Sörj för god ventilation vid risk för dammbildning.7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighetFÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHETLagras torrt.Förvaras ej i direkt solljus.Förvaras oåtkomligt för barn.Undvik frystemperatur.7.3 Specifik slutanvändningSPECIFIK SLUTANVÄNDNINGMöjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd8.1 KontrollparametrarRÄTTSLIG GRUNDHygieniska gränsvärden ­ AFS 2011:188.2 Begränsning av exponeringenLÄMPLIGA TEKNISKA KONTROLLÅTGÄRDERAnvänd god allmänventilation.ÖGONSKYDDAnvänd skyddsglasögon vid hantering av produkten.SKYDD AV HUDENSkyddskläder efter behov.HANDSKYDDSkyddshandskar (naturgummi, neopren, PVC)ANDNINGSSKYDDAndningsskydd ska användas vid koncentrationer överstigande hygieniska gränsvärden.Andningsskydd viddammbildande hantering.Vid dammande hantering skall andningsskydd med finstoftfilter P3 användas.AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper3 / 6


SÄKERHETSDATABLADNITOR ELDFAST CEMENTOmarbetad: 2013-02-04 Ersätter datum: 2009-08-24TILLSTÅNDFÄRGLUKTLÖSLIGHETEXPLOSIVA EGENSKAPERPulver.Ljusbrun.Ingen eller okaraktäristisk lukt.Olöslig i vatten.Inte tillämpligt.OXIDERANDE EGENSKAPER Inte tillämpligt.Parameter Värde/enhet Metod/referens KommentarpH (koncentrerad) ~ 8pH (brukslösning)Data saknasSmältpunkt > 1500 °CFryspunktData saknasInitial kokpunkt och kokpunktsintervallData saknasFlampunktData saknasAvdunstningshastighetData saknasBrandfarlighet (fast form, gas)Data saknasAntändningsgränserData saknasExplosionsgränserData saknasÅngtryckData saknasÅngdensitetData saknasRelativ densitetData saknasFördelningskoefficientData saknasSjälvantändningstemperaturData saknasSönderfallstemperaturData saknasViskositetData saknas9.2 Annan informationParameter Värde/enhet Metod/referens KommentarDensitetData saknasKommentar nrKommentarAVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet10.1 Reaktivitet10.2 Kemisk stabilitetKEMISK STABILITETStabil under rekommenderade lagrings­ och hanteringsförhållanden.10.3 Risken för farliga reaktioner10.4 Förhållanden som ska undvikas10.5 Oförenliga material10.6 Farliga sönderdelningsprodukterAVSNITT 11: Toxikologisk information11.1 Information om de toxikologiska effekternaAKUT ORAL TOXICITETFörtäring av större mängder kan orsaka obehag.4 / 6


SÄKERHETSDATABLADNITOR ELDFAST CEMENTOmarbetad: 2013-02-04 Ersätter datum: 2009-08-24AKUT DERMAL TOXICITETLångvarig eller ofta upprepad exponering torkar ut huden.AKUT INHALATIONSTOXICITETBaserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Upprepad eller långvarig inandning av dammkan vara irriterande för luftvägarna.ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATIONDamm i ögonen kan orsaka obehag.CANCERFRAMKALLANDEBaserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.AVSNITT 12: Ekologisk information12.1 ToxicitetEKOTOXICITETProdukten är inte bedömd som miljöfarlig.12.2 Persistens och nedbrytbarhet12.3 Bioackumuleringsförmåga12.4 Rörligheten i jordMOBILITETProdukten är olöslig i vatten och separeras genom filtrering eller sedimentation.12.5 Resultat av PBT­ och vPvB­bedömningen12.6 Andra skadliga effekterINFORMATIONInte bedömd som miljöfarlig.AVSNITT 13: Avfallshantering13.1 AvfallsbehandlingsmetoderGENERELLTKan efter tillsats av vatten och härdning deponeras som ofarligt avfall.AVFALLSGRUPPTyp av avfall anges med en sexsiffrig EWC­kod. EWC­koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämpligEWC-kod. 10 13 06AVSNITT 14: Transport informationProdukten klassad som farligt gods:NejLandtransport (ADR/RID)14.1 UN-nummer Ej tillämpligt 14.4Ej tillämpligtFörpackningsgrupp14.2 Officiell Ej tillämpligt 14.5 Miljöfaror Ej tillämpligttransportbenämning14.3 Faroklass för Ej tillämpligttransportFaroetikett(er) Ej tillämpligtFarlighetsnummer Ej tillämpligt Tunnelrestriktionskod Ej tillämpligt5 / 6


SÄKERHETSDATABLADNITOR ELDFAST CEMENTOmarbetad: 2013-02-04 Ersätter datum: 2009-08-24Transporter på inre vattenvägar (AND)14.1 UN-nummer Ej tillämpligt 14.4Ej tillämpligtFörpackningsgrupp14.2 Officiell Ej tillämpligt 14.5 Miljöfaror Ej tillämpligttransportbenämning14.3 Faroklass för Ej tillämpligttransportFaroetikett(er) Ej tillämpligtMiljörisk i tankfartyg Ej tillämpligtSjötransport (IMDG)14.1 UN-nummer Ej tillämpligt 14.4Ej tillämpligtFörpackningsgrupp14.2 Officiell Ej tillämpligt 14.5 Miljöfaror Ej tillämpligttransportbenämning14.3 Faroklass för Ej tillämpligttransportFaroetikett(er) Ej tillämpligtSub Risk:Ej tillämpligtIMDG-kodEj tillämpligtsegregationsgruppMarin förorening Ej tillämpligtÄmnets namn(er) Ej tillämpligtom marin föroreningEMS:Ej tillämpligtFlygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)14.1 UN-nummer Ej tillämpligt 14.4Förpackningsgrupp14.2 Officiell Ej tillämpligttransportbenämning14.3 Faroklass för Ej tillämpligttransportFaroetikett(er) Ej tillämpligtEj tillämpligtAVSNITT 15: Gällande föreskrifter15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsaoch miljöANNAN INFORMATION OM FÖRESKRIFTERFörordning EG 1907/2006 (REACH) enligt gällande version, förordning EG 1272/2008 (CLP) enligt gällande version, KIFS2005:7, MSBFS 2011:1 (ADR-S), TSFS 2009:91.15.2 KemikaliesäkerhetsbedömningAVSNITT 16: Annan informationUppgift om förändringarUTFÄRDAT: 2013-02-20Uppgift om förändringarVersion Rev. datum Ansvarig Ändringar3.0.0 2009-08-24 Malin Nyberg3.0.1 2013-02-04 Trossa AB 1-16InformationskällorDatabaserna ESIS, Kemiska Ämnen, Information från tillverkaren, Avfallsförordningen, SFS 2001:1063, HygieniskaGränsvärden, AFS 2011:186 / 6

More magazines by this user
Similar magazines