NITOR ELDFAST CEMENT

alfort.se
  • No tags were found...

NITOR ELDFAST CEMENT

SÄKERHETSDATABLADNITOR ELDFAST CEMENTOmarbetad: 2013-02-04 Ersätter datum: 2009-08-24AKUT DERMAL TOXICITETLångvarig eller ofta upprepad exponering torkar ut huden.AKUT INHALATIONSTOXICITETBaserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Upprepad eller långvarig inandning av dammkan vara irriterande för luftvägarna.ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATIONDamm i ögonen kan orsaka obehag.CANCERFRAMKALLANDEBaserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.AVSNITT 12: Ekologisk information12.1 ToxicitetEKOTOXICITETProdukten är inte bedömd som miljöfarlig.12.2 Persistens och nedbrytbarhet12.3 Bioackumuleringsförmåga12.4 Rörligheten i jordMOBILITETProdukten är olöslig i vatten och separeras genom filtrering eller sedimentation.12.5 Resultat av PBT­ och vPvB­bedömningen12.6 Andra skadliga effekterINFORMATIONInte bedömd som miljöfarlig.AVSNITT 13: Avfallshantering13.1 AvfallsbehandlingsmetoderGENERELLTKan efter tillsats av vatten och härdning deponeras som ofarligt avfall.AVFALLSGRUPPTyp av avfall anges med en sexsiffrig EWC­kod. EWC­koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämpligEWC-kod. 10 13 06AVSNITT 14: Transport informationProdukten klassad som farligt gods:NejLandtransport (ADR/RID)14.1 UN-nummer Ej tillämpligt 14.4Ej tillämpligtFörpackningsgrupp14.2 Officiell Ej tillämpligt 14.5 Miljöfaror Ej tillämpligttransportbenämning14.3 Faroklass för Ej tillämpligttransportFaroetikett(er) Ej tillämpligtFarlighetsnummer Ej tillämpligt Tunnelrestriktionskod Ej tillämpligt5 / 6

More magazines by this user
Similar magazines