Fliset från skog till värmeverk - Novator

novator.se
  • No tags were found...

Fliset från skog till värmeverk - Novator

Tidig morgon i MorgongåvaFlisets väg från skog tillvärmeverkKlockan är strax efter fem på morgonen,och Toive Larsson svänger utlastbilen på vägen mot Morgongåva,ute faller ett duggregn och det är ännuinte ljust, men inne i hytten är detvarmt och skönt. Följ med Bioenergisutsände på resan från skog till energiverk.Idet här jobbet får vi vara bereddaatt ändra våra planer,säger Toive Larsson. Man kanaldrig vara säker på vad som skagöras under en dag. Klockan ärstrax efter fem på morgonen,och Toive svänger ut lastbilenpå vägen mot Morgongåva, dåtelefonen ringer.– Hej det är Urban Olsson,Rödmossa Flis AB. Flishuggengick sönder igår, jag är på väg tillArbrå för att hämta reservdelar.Men du kan hämta ett lass. Jagär tillbaks och börjar flisa vidtiotiden.– Vissa har varit uppe tidigareän oss, flinar Toive Larsson.Ute faller ett duggregn och detär ännu inte ljust, men inne ihytten är det varmt och ombonat.Flisleveranser i tjugoårs tidToive Larsson är en av femchaufförer på N. G. Larssonsåkeri i Uppsala. Åkeriet har körtflis åt Mälarskog i tjugo år ochToive har varit med i femton.Dagens första lass ska hämtas iskogen utanför Morgongåva iVästmanland och köras till Enköpingskraftvärmeverk. FörutomEnköping kör N. G. Larssontill värmeverken i Eskilstuna,Södertälje, Norrtälje och Rimbo.Åkeriet samarbetar med femhuggare, Toive Larsson följerRödmossa Flis hugg och hämtardär de flisar. Rödmossa Flis ABhar i sin tur avtal med Mälarskog.– Vi är nästan aldrig längrebort än att det går att åka hemtill familjen på kvällarna, sägerToive. Fast i vintras flisade Urbani Skinnskatteberg, då låg jagöver i lastbilen.Gröna containrarFlishuggen står obemannad iskogen. Det regnar och den lerigaskogsvägen kantas av grönacontainrar.– Huggarna vill gärna ställaburkarna, containrarna, så närahygget som möjligt, kör vi fastfår de dra loss oss med flishuggen,säger Toive. De tre tommacontainrarna på släpet ska lyftasav och de fullastade ska på i stället.Det är mycket trixande ochklängande ut och in ur hytten.Strax efter sju är flislasten återpå väg mot Enköpings värmeverk.Morgongåva sover fortfarande.Toive Larsson häller uppen kopp kaffe.FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 11Nr 3 19979


FORTSÄTTN FRÅN SIDAN 9– Det är skönt att komma ivägpå morgon, säger han. Förstahalvtimmen kan vara jobbig,men sedan jag varit ute och lastatpiggnar jag till. Vägen liggeröde och från vår höga position ihytten ser vi dimmorna lätta överUppsalaslätten.Lasten vägs inVid värmeverket vägs lasten in.60 ton är maxlast enligt lag, ochså mycket ska det helst vara i lasten.Åkeriet får betalt per viktoch körd kilometer. Regnet hargjort flisen tung och lasten vägerprecis 60 ton. Värmeverket tarprov på vatteninnehållet – verketbetalar Mälarskog efter torr vikt.På värmeverket blir det enkort paus.– Efter fyra och en halv timmemåste vi ta rast enligt lag, sägerToive. För chaufförer som körlångt är det vettigt, men för migsom kör en timme och sen hopparut och lastar är det fånigt. Jaghinner inte bli trött.är det bra att vara fler i åkeriet,säger han. Det gör att vi kan varaflexibla. Ena dagen kör jag fyralass, andra två. Är det väldigtmycket jobb kan jag ringa efteravbyte. Toive Larsson gillar friheteni jobbet.– Jag bestämmer själv när jagska börja och sluta. Det viktigasteför ett åkeri som kör flis är attha bra kontakt med huggarna.Stor bark krossasBarkbitar som är för stora kommerut på ett raster vid värmeverket.De måste köras bort ochkrossas innan de kan eldas.– Hemma i pannan eldar jagvedträn som är dubbelt så långasom de här, men värmeverketklarar dem inte skrattar Toive.Det småpratas i komradion,någon undrarvem som betalar allatransporter egentligen, enannan berättar om sinolydiga unge. Toive Larssonhar ännu några lassatt köra innan han görkväll.Av Petter Palmgren,text & bildToive Larsson i förarhytten i sitt ekipage.Harry Bergström sågverksägareni frontlastaren.Endast biobränslenKraftvärmeverket eldar bara biobränslensedan 1994, och värmernästan hela Enköping. Dessutombidrar det med 50 procentav elektriciteten.– Flisen hämtas inom en radiepå sju mil från Enköping,säger värmeverkschefen JanneHolmlund. I lagerbyggnadenryms 8 000 kubikmeter, vilketmotsvarar 80 lass. Vi ska ta emottio lass flis à 60 ton om dagen.Värmeverket eldar bara skogsråvara.För att kunna elda returträkrävs bättre reningsanläggning,och en sådan kostar pengar.Urban Olssons flisskördare iväntan på nya stål.Janne Holmlund på kraftvärmeverket i Enköping kontrollerar tippningenav bränslet som ger västeråsborna el och enköpingsborna värme.Måste vara flexiblaTelefonen ringer igen. Det ärUrban, han är försenad och ringerfrån Hagsta värdshus. Detinnebär en timmes körtid tillhuggen i Morgongåva, och entimmes arbete till för att lagahuggen och flisa färdigt.Enköpings värmeverk ska hasina tio lass så det är till att ändraplaner för Toive. Han bestämmersig för att hämta ett lass flispå Kvarnbrosåg, uppe i Avesta.En sträcka på åtta mil.– När flishuggarna går sönderNr 3 199711

More magazines by this user
Similar magazines