Bok_och_antologi_Unos_Uno_SKL

stigtidemann

Bok_och_antologi_Unos_Uno_SKL

Åke GrönlundUtmaningar på lärarnivåDå det gäller lärarutbildning kan vi se en relativt stor satsning pågrundläggande teknikkurser, men hittills mindre på utbildning i attanvända denna kompetens för att utveckla pedagogik och läromedel,det som kallas ”digital literacy”, alltså förmågan att hantera digitalaresurser (inte bara teknik utan framför allt information). Då det gällerundervisningsmetoder handlar det ännu mest om lokala försök, ävenom vissa metoder börjar få spridning. Spridningen sker hittills huvudsakligeninom lärarnätverk, bara ibland sker det systematiskt på lokalnivå med stöd inom skolorganisationerna. Detta är en viktig utmaningoch lösningen finns inte i första hand bland lärarna utan hosskolledningen, kommun och rektor.I kapitlet av Annika Agelii Genlott, sid 117, visas ett bra exempelpå hur det kan gå till. Exemplet visar också att det handlar om enganska stor arbetsinsats som involverar flera aktörer och sträcker sigöver lång tid.Utmaningar i lärmiljönDå det gäller lärmiljö kan vi se att it-användningen ofta är väldigtoflexibel, mer styrd av it-avdelningens krav än skolans. Det gällerbåde tekniken själv och gemensamma lärresurser. Användningen avöppna digitala lärresurser är outvecklad, inte minst för att det ofta ärarbetskrävande och för att nationellt eller kommunalt stöd i stort settsaknas. Oftast är arbetet delegerat till arbetslag och individuella lärare,men i de skolor som kommit längst har man organiserat gemensamuppbyggnad av lärresurser där inte bara lärare utan även exempelvisskolbibliotekarier är engagerade.Eftersom arbetet utförs på lokal nivå, och i avsaknad av kvalitetskriterierfrån kommunal eller nationell nivå, innebär det en risk attlokala kvalitetsskillnader uppstår eller förstärks; redan bra skolorlyckas bättre än andra i att utveckla och underhålla sådana gemensammaresurser.Att lyckas med it i undervisningen27

Similar magazines