Bok_och_antologi_Unos_Uno_SKL

stigtidemann

Bok_och_antologi_Unos_Uno_SKL

Åke Grönlundrar rutinmässigt. Att implementera betyder att sätta in ett koncept iett produktionssammanhang. Man har implementerat när man haråstadkommit en effektiv produktion.I skolsammanhang mäts ju inte resultaten i pengar, utan ”effektivproduktion” betyder att man åstadkommer bästa möjliga lärandemed minsta möjliga resursinsats. Det innebär att implementationenmåste fokusera på både insatser – i investeringar såväl som i drift –och effekter.Det som utmärker en skola där 1:1 är ”fullständigt implementerat”är följande:1 Alla lärare på skolan är ”digitalt litterata” och arbetar tillsammansmed etablerade och kvalitetstestade metoder där teknikenanvänds på bästa möjliga sätt (investering, drift).2 Det finns en tillräckligt stor och användbar ”bank” av delade(på skolan) pedagogiska resurser som är känd och regelbundetanvänds av alla (investering, drift).3 Det finns en ”enhetlig digital lärmiljö” som integrerar inte baraskolan utan också, i tillämpliga delar, hela kommunen eller flerakommuner i samverkan (investering).4 Skolans ekonomi är så reglerad att datorer inte används för attersätta lärare utan som ett verktyg för dem att förbättra undervisningen(investering, drift)5 Rektorer behöver inte längre vidta särskilda åtgärder för attsprida god teknikanvändning eftersom de rutinmässiga arbetssätteninnehåller teknikbaserad innovation som en grundval.Som vi ser i listan ovan handlar det en hel del om investering i annatän själva datorerna, framförallt i gemensamma resurser avseendeinformationshantering. Men det handlar också om driftskostnader.Flera av ovanstående punkter gäller resurser som man inte bygger uppen gång för alla utan som måste underhållas och utvecklas för att varaanvändbara över tid. Framför allt är det viktigt att inse skillnaden; attförändra skolan är ett långsiktigt projekt som inte löses enbart medinvesteringar vid en viss tidpunkt. Visserligen måste man investera iexempelvis teknik, men man måste också göra förändringen uthållig.Låt oss nu titta lite närmare på ovan nämnda fem områden. Vadhandlar de om, vad är det för investeringar som behöver göras ochhur ska driften arrangeras?Att leda införande av 1:1 från teknik till pedagogik39

Similar magazines