Folder Exjobb på Zoofys - Institutionen för biologi och miljövetenskap

zoologi.gu.se

Folder Exjobb på Zoofys - Institutionen för biologi och miljövetenskap

Dags att fundera påexjobb?Vill du lära dig mer om hur djur fungerar och vadsom händer i kroppen i olika situationer?Här kan du läsa lite om våra olika forskningsprojekt inomzoofysiologi och hur du kan bli en del av något av dem


Marinbiologi? Neurobiologi? Endokrinologi?Ekotoxikologi?Inom zoofysiologi finns alltid en mängd spännandeoch aktuella projekt att välja mellan. De spänneröver allt från studier på cell‐ och molekylärnivå tillintegrativ fysiologi, med heldjursstudier in vivo.Hos oss kan du kan du göra ett längre eller kortareexamensarbete oavsett om du är på kandidat‐ ellermasters‐nivå. Du jobbar i någon av våra forskargrupperoch ditt projekt blir en viktig kugge för attföra forskningen framåt.Kanske något för dig?Hur klarar marina djur av en ökad temperatursamtidigt som havet blir surare?Inom forskningsplattformen GRIP studeras bla hur temperaturoch pH, enskilt och tillsammans, påverkar olika marinaorganismer. Under 2011 genomför en stor studie påKristineberg som omfattar allt från heldjursmätningar tillcellulära processer. Vi söker därför med ljus och lykta efterstudenter som kan delta – experimentet är omfattande, så härfinns alla möjligheter att hitta något som du kan forma ett exjobbav!Kontaktperson: Lisa Jönsson Bergman


Kontaktperson: Albin Gräns & Catharina OlssonHur utvecklas kontrollen avmagtarmkanalens motilitet?Zebrafisk används som en vanlig modell förutveckling av ryggradsdjur. I det här projektetstuderas tarmrörelser och de faktorer som styrdem (nerver, hormon mm) under olikautvecklingsstadier. Zebrafisklarver ärgenomskinliga och tarmrörelserna kan studerasin vivo med hjälp av videomikroskopi. Med hjälpav immunohistokemi undersöker vi även hurnervsystemet och dess olika signalsubstanserutvecklas.Kontaktperson: Catharina OlssonVad händer i magen på en fisk närvattentemperaturen stiger?Fiskar är växelvarma djur och en höjning avvattentemperaturen avspeglas direkt i högrekroppstemperatur. Detta påverkar kroppsfunktionersom matsmältning både direkt och indirekt. I det härprojektet studeras muskelaktivitet imagtarmkanalen före och efter att fiskarna har ätit,för att få en bättre bild av dels vad som händernormalt vid födointag, dels hur rörelsemönstren image och tarm förändras när temperaturen ändras.


Hur påverkas hjärtkärlsystemet i vila, underarbete och vid födointag?Grunden för projektet är nyfikenhet på hur olika arteroch djurgrupper reglerar hjärta och blodflöde. Viundersöker effekterna av olika yttre och inre stimulioch framför allt kombinationer av dessa somstress/födointag eller arbete/födointag. Avanceradkirurgisk teknik och mätmetodik används för attstudera bla metabolism och reglering av blodflöde tillolika organ i det intakta djuret. Studierna bidrar medinformation om olika arters förutsättningar att klaratex miljöförändringar. För att kunna besvara nyafrågeställningar arbetar vi kontinuerligt medutveckling av mätmetoder och kirurgi.Kontaktperson: Michael AxelssonVad händer i fisken när havet blir surare?När koldioxidhalten i atmosfären stiger blir havensurare. Fiskar har antagits vara relativt tåliga mothavsförsurning men vi har nyligen visat att bådeutvecklingshastighet och beteende hos fisklarverkan påverkas. I det här projektet undersöks mer idetalj de fysiologiska, morfologiska ochetologiska effekterna av lågt pH på fisk.Kontaktperson: Fredrik Jutfelt


Fiskendokrinologi, tillväxtoch metabolismKontaktpersoner: Björn ThrandurBjörnsson & Lisa Jönsson BergmanOsmoreglering hos fisk ochevertebraterKontaktpersoner: Snuttan Sundell& Ingibjörg EinarsdottirTarmen som förstaförsvarslinje,fiskimmunologi/infektionKontaktpersoner: Snuttan Sundell& Henrik SundhVad gör hormonet ghrelin i laxfisk?Hormonet ghrelin anses generellt stimuleraaptiten hos de flesta djur. Studierhos fisk ger dock ingen entydig bild. Inte hellervet man särskilt mycket om ghrelins övrigafysiologisk funktioner.I detta projektet studerar vi därför ghrelins roll ibl a regleringen av födointag ochfettmetabolism, och försöker förstå dessverkningsmekanismer i olika arter av laxfisk.Kontaktperson: Lisa Jönsson Bergman


Akvatisk ekotoxikologiVad händer när fiskar blir utsatta förblandningar av ämnen?Fiskar lever och förökar sig i en miljö där de blirutsatta för blandningar av ämnen t.ex.hormoner, läkemedel, bekämpningsmedel ochandra miljögifter. I det här projektet studerar visamverkansmekanismer i odlade fiskleverceller. Vi undersöker avgiftningsmekanismeroch hur de regleras, med hjälp av biokemiskaoch molekylära tekniker.Kontaktperson: Malin CelanderKontaktpersoner: Joachim SturveRedoxreglering av celldelning ochcelldifferentieringDet har under senare år blivit allt tydligare attmånga proteiner ‐ inte minst transkriptionsfaktorer‐ regleras via sina thiolgrupper (SH‐grupper), ochdet finns resultat som tyder på att celldelning ochcelldifferentiering delvis regleras genom attproteiners thiolgrupper reduceras eller oxideras.Projektet studerar thiolgruppernas tillstånd hoscellens proteiner i samband med delning ochdifferentiering hos odlade celler.Kontaktpersoner: Lars Johan Erkell


Vill du veta mer ‐ kontakta Catharina Olsson, kursledare ellernågon av forskarna direkt. Adresser och telefonnummer hittardu på vår hemsida www.zoologi.gu.se Där hittar du också merinformation om de olika forskningsprojekten samt tidigareexjobb.Du hittar även information om möjliga projekt på öppnasidorna på GUL (Examenskurser zoo‐och humanfysiologi).Vilka kurser bör jag ha läst innan mitt exjobb?Förutom godkänd Biologi, baskurs, 60 hp, eller Molekylärbiologi I och II,baskurs, 60 hp måste du ha läst minst en fördjupningskurs inom fysiologi 1 .Är du osäker på om du uppfyller kraven eller hur du bäst planerar din väg tillexjobbet, ta kontakt med studievägledarna i biologi.1 T.ex. Marina djur: jämförande fysiologi 15 hp, Humanfysiologi 15 hp, Neurobiologi 15 hp, Zoologiskcellfysiologi 15 hp, Ekotoxikologi inriktning mot fysiologi 15 hpBeroende på vilken inriktning du väljer på ditt exjobb kan du dessutom ha stor nytta av kurser i texmolekylärbiologi, zooekologi & immunologi


Examenskurser i zoofysiologiOm du vill göra ett examensarbete med inriktningmot fysiologi kan du välja mellan följande kurser:Grundläggande nivåExamenskurs i zoologi, 15 hp eller 30 hpKursledare: Kristina Snuttan Sundell, k.sundell@zool.gu.seKontaktperson Zoofysiologi: Catharina Olsson, c.olsson@zool.gu.seAvancerad nivåZoofysiologi, examenskurs, 30 hp, 45 hp & 60 hpKursledare: Catharina Olsson, c.olsson@zool.gu.seSök den kurs du vill gå via studera.nu. Du behöver inte ha bestämtprojekt innan kursstart, utan det löser vi första veckan!Dessutom finns ävenHumanfysiologi, examenskurs, 30 hp, 45 hp & 60 hpHär får du hitta projekt på egen hand, inom tex läkemedelsindustrineller medicinska institutionerZoologiska institutionen Göteborgs universitet 2010

More magazines by this user
Similar magazines