13.07.2015 Views

Länk till Botkyrka Tidning 2/2008 i pdf-format - Socialdemokraterna

Länk till Botkyrka Tidning 2/2008 i pdf-format - Socialdemokraterna

Länk till Botkyrka Tidning 2/2008 i pdf-format - Socialdemokraterna

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BT<strong>Botkyrka</strong> <strong>Tidning</strong>En tidning från socialdemokraterna i <strong>Botkyrka</strong>www.botkyrka.sap.se – info@botkyrka.sap.seTel. 08–530 388 00NR 2/08 ● APRILVälkomna <strong>till</strong>1 maj-firande i Tumbakl 11.00–12.45Plats: Kulturparken, bredvidTumba C (Grödingev. 2).Gemensam buss <strong>till</strong> firandet 1 maj:Buss 1: Avg. Tullinge busstation 10.15, ank. Tumba 10.24.Avg. Bremora 10.35, Vårsta 10.40, Kassmyra 10.45,Storvreten hpl Hålvägen 10.55, ank. Tumba 11.00.Buss 2: Avg. Norsborg T-bana 10.15, Hallunda C 10.18,Fittja C 10.30, Alby C 10.37, Alhagsvägen 10.41, Kvarnhagsvägen10.46, Vretarna 10.55, ank. Tumba 11.00.Buss 1 och 2 avgår kl 13.15 <strong>till</strong> demonstrationen iStockholm.


<strong>Botkyrka</strong> <strong>Tidning</strong> 2/08 – APRIL 3“Ett riktigtdåligt förslag”Bli av med jobbet efter tre månaderssjukskrivning. Det kan bli verklighetenom regeringens nya så kalladerehabiliteringskedja träder i kraft den 1juli i år. Ett riktigt uselt förslag, sägerMargareta Näslund.Margareta Näslund, Eriksberg, är sjukskriven och saknar sitt arbete som lokalvårdare. Foto: Serkan Köse.■ Att efter ett halvår säga <strong>till</strong> endeltids- eller heltidssjukskriven attdet inte finns förutsättningar föromplacering..... Därmed står detfritt fram för arbetsgivaren att ställaden personen på gatan.– Det kommer att innebära negativakonsekvenser för kvinnor änför män, eftersom kvinnor i högregrad än män drabbas av nedsatt arbetsförmåga.Följden av det är oftastsjukskrivning eller sjukersättning.Kvinnor har ofta så kalladesymptomdiagnoser där det kan taValborgsmässofirandei StorvretsparkenStart kl 19.00Tal – Sång – UnderhållningBrasan tänds kl 19.30Arrangörer:<strong>Socialdemokraterna</strong> i <strong>Botkyrka</strong>ABF <strong>Botkyrka</strong>-Salem<strong>Botkyrka</strong>byggenAlby fejmlång tid att ta reda på orsaken <strong>till</strong>sjukdoms<strong>till</strong>ståndet, understryker<strong>Botkyrka</strong>bon Margareta Näslund.KritiskHon är kritisk <strong>till</strong> förslaget ochmenar att det slår hårt mot sjukskrivna.Margareta är en av de tusentalssvenskar som berörs av förslaget.Värk i axlar och armar gjordeatt hon för ett halvår sedan intekunde gå <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> sitt jobb somlokalvårdare. Ett jobb som hon trivdesmed.Välkommen!– Jag tycker om mitt jobb. Det var ettroligt och varierande arbete, menvärken gjorde det omöjligt för migatt fortsätta jobba. Nu vill regeringenatt jag ska gå <strong>till</strong>baka eller prövanågot annat. Vilken arbetsgivarevill anställa en person som har ont ihela kroppen?– Jag vill inte vara hemma för att jagtycker att det är roligt. Jag har ont ochbehöver hjälp för att komma <strong>till</strong>baka- inte bli sparkad ut på arbetsmarknaden,säger Näslund.OroligHon är orolig för vad som kommeratt hända i framtiden.– Det är rent sagt för jävligt att arbetsgivarnanu på ett enkelt sättkan bli av med en sjukskriven ochanställa någon ny och frisk. Manbehöver bara skriva intyg på attdet inte finns några andra uppgifterför den som är sjuk.Regeringen bör dra <strong>till</strong>baka sittförslag och återkomma med en politiksom ger en snabbare rehabilitering,förstärker arbetet mot ohälsaoch sätter fokus på det förebyggandearbetsmiljöarbetet, tyckerMargareta.PositivHon tycker att alla människor somvill komma <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> arbetslivetockså ska få de möjligheterna. Demåste få möjlighet att presterahundra procent av sin egen förmåga.Det är positivt både för individenoch för samhället.Kraven och tempot i arbetslivet ärhöga och föränderliga och arbetsorganisationernaslimmade.– Det måste finnas positiva drivkrafterbåde för individen och förarbetsgivarna.– Ett helt nytt stödsystem bör utvecklasoch lösningar som gagnarbåde individen och samhället sökas.Men viktigast är ändå att betonadet förebyggande arbetet. Härvilar ett stort ansvar på arbetsgivarnaatt fullfölja sitt arbetsmiljöansvar,säger Margareta Näslund.I nedanstående faktaruta kan duläsa mer om vad den borgerliga regeringensförslag <strong>till</strong> rehabiliteringskedjainnebär. Förslaget har mötthård kritik från socialdemokraternaoch övriga oppositionspartier.SERKAN KÖSERehabiliteringskedjamed många frågeteckenBAKGRUND:Den nya så kallade rehabiliteringskedjaninnehåller ett antalfasta hållpunkter. En formav tidsbestämda gränser förnär och hur arbetsförmåganska bedömas.Prövningen av arbetsförmåganavgör om man har rätt att fåfortsatt sjukpenning eller inte.Efter tre månaders sjukskrivningska en persons arbetsförmågaprövas mot annat arbetehos den egna arbetsgivaren.Redan efter sex månaders sjukskrivningska den sjuke prövasmot hela arbetsmarknaden. Dådras sjukpenningen in, oavsettom det finns ett annatarbete eller inte. Den sjukskrivnefår välja att gå <strong>till</strong>baka<strong>till</strong> sitt gamla jobb eller sökanytt.Chansen att få nytt jobb är i detläget inte så stor. Då måsteman kanske söka socialbidragoch för att få det krävs att densjuke säljer egendom för attförsörja sig – om han eller honinte bor ihop med någon somstår för försörjningen. ❑


<strong>Botkyrka</strong> <strong>Tidning</strong> 2/08 – APRIL 5Bostadspolitik i fokus:Förnyelse, variation ochutveckling<strong>Botkyrka</strong> växer och befolkningen är ung. Detställer höga krav på byggande och planering.<strong>Socialdemokraterna</strong> har tagit fram ett programför bostadspolitiken i <strong>Botkyrka</strong>.Planeringen ska ta hänsyn <strong>till</strong> miljö och klimat.■ <strong>Botkyrka</strong> väljer en annan väg änflertalet andra kommuner i stockholmsområdet.De borgerligt styrdakommunerna väljer att sälja ut deallmännyttiga hyreslägenheterna.I <strong>Botkyrka</strong> satsar socialdemokraternaistället på ett varierat bostadsbestånd.Hyresrätterna blir kvar,samtidigt som det också satsas påbostadsrätter och egna hem. Utgångspunktenär att de boendesbehov ser olika ut och att det varierari livets olika skeenden.Enligt socialdemokraterna är detviktigt att det finns en strategi förhur varje enskild stadsdel ska utvecklas.Där hyreslägenheterna dominerarefterfrågas fler villor ochradhus. Partiet vill återinföra entomtkö för att förmedlingen av tomterska ske på rättvis grund. I andraområden behövs fler lägenheter. Behovetfinns hos ungdomar som villflytta hemifrån men också för densom vill sälja huset och ändå bo kvari samma kommundel.<strong>Socialdemokraterna</strong> i <strong>Botkyrka</strong> harbestämt sig för att sätta bostadsfrågornahögt på den politiska dagordningen.Bostadspolitik är mer änbyggande. Det handlar om att rustaupp och förnya stadsdelar, om att tahänsyn <strong>till</strong> miljö och klimat. Äldrebostäder behöver anpassas. Det kan<strong>till</strong> exempel innebära att installerahissar så att boendet blir <strong>till</strong>gängligtför den som har svårt att gå.Ett annat förslag är att kommunenska ta fram ett program för arkitekturoch offentliga miljöer. <strong>Socialdemokraterna</strong>framhåller också att detska vara attraktivt för företag att etablerasig i <strong>Botkyrka</strong>.MARGARETHA HOLMQVISTTullinge Trädgårdsstad.<strong>Botkyrka</strong>byggens nya hus iSegersjö. Foto: Peter NybergSvängig invigning påHammerstaHammerstaskolan har byggts utoch lokalerna invigdes nyligenmed pompa och ståt.■ Hammerstaskolan i Norsborg harvuxit och är nu en skola för barn frånförskoleklass <strong>till</strong> nian. En helt nyskolbyggnad gör det möjligt föreleverna att gå i Hammerstaskolan<strong>till</strong> och med nian. Den nya skolan ären tegelbyggnad i två plan med magnifikutsikt över norra <strong>Botkyrka</strong>.Invigningen inleddes med svängigblåsmusik från elever i klass 3. Därefterinvigningstalade rektorChristina Palm och ordföranden ibarn- och ungdomsnämnden, JensSjöström.– Jag hoppas att Hammerstaskolanselever ska trivas i sina nya lokaler.Skolans egna elever bidrog <strong>till</strong> denfestliga stämningen på Hammersta.Foto: Therese Rosén.Många elever har velat gå kvar i skolanända <strong>till</strong> 9:an. <strong>Botkyrka</strong> har sedanmånga år satsat på F-9 skoloroch nu är ytterligare en klar, sägerJens Sjöström.När bandet var klippt och byggnadeninvigd var det dags för elevernaatt fira med glass och utforska sinnya skollokal.Den nya färgsättningen i Alby ger fasadernaen helt annan karaktär än tidigare.TUMBAFOLKETS HUSScheelevägen 41–43, TumbaVi har lokaler för fester, möten ochstudier med plats för 10–250 personer.Vi hyr också ut <strong>till</strong> Din fest hemma!– porslin, glas, bestick m.m.BOKNING och BESTÄLLNINGtel. 08–530 336 60mån–fre 08.00–12.00


6HÄNT IKOMMUNENFler sommarjobb i <strong>Botkyrka</strong>kommunUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndenbeslutade i marsatt öka antalet sommarjobb förungdomar sommaren <strong>2008</strong>.Det totala antalet sommarjobbkommer att vara 200 stycken,vilket är en ökning med 50 platser.Ökningen beror på att det ser utsom att det kommer att bli svårareför ungdomar att få jobb i årjämfört med tidigare år. Jobben är<strong>till</strong> för <strong>Botkyrka</strong>ungdomar som gårförsta och andra året i gymnasieskolan.Fler bostäder kring HallundagårdKommunstyrelsen har beslutatatt utreda möjligheten <strong>till</strong> bebyggelsevid Hallunda Gård.Det finns i dagsläget ett intresseatt bygga bostäder från markägarenssida. Ett program för ett störreområde kring Hallunda Gård skatas fram. I programmet ska naturochkulturhistoriska värden belysas.Det ska även utredas var ochvil-ken typ av bebyggelse som kantänkas vara aktuell.Fler förskoleplatser i TullingeBehovet av förskoleplatser iTullinge är stort. I dagsläget är fleraplatser på gång. Tullingebergsskolanhar nyligen fått en förskoleavdelningmed 15–20 platser.Under sensommaren beräknasförskolan Myrstacken stå färdigvid Trädgårdsstadsskolan. I FriluftsstadenRiksten pågår byggetav förskolan Nova för fullt.Krav på företagens socialaansvarKommunstyrelsen behandlade imars att ett särskilt villkor utifrånsocial hänsyn ska kunna ställas vidkommunens upphandlingar av vissatjänster och entreprenader.Unga personer, 16–24 år, som saknararbete och fullföljda gymnasiestudier,ska erbjudas traineeanställningi de upphandlade företagen.Förslaget återremitterades av deborgerliga partierna genom en såkallad minoritetsåterremiss förytterligare utredning.❑Tävling!Var hittar du dettakonstverk? Sätt kryss irutan och skicka ditt svar.■ Tumbascenen har under vinteroch vår bjudit på nobelpristagaren AlGores film ”En obekväm sanning” ochden omtalade miljöfilmen ”I elfte timmen”med Leonardo DiCaprio. Filmernaföljdes av eftersnack och fikamed riksdagsledamoten ChristinaZedell som värd. Diskussionsinläggenblev både många och intensiva.Som helhet tyckte de flesta att filmernavar bra som ”väckarklockor”men att de i sitt utförande var väldigt”dramaamerikanska” i bild och tal. Ioch för sig inte så konstigt, de är jugjorda av amerikaner för främst enUSA-publik.<strong>Botkyrka</strong> <strong>Tidning</strong> 2/08 – APRILMiljön högaktuell i <strong>Botkyrka</strong><strong>Socialdemokraterna</strong>,ABF, Folkets Hus och<strong>Botkyrka</strong>byggen tarfilmen <strong>till</strong> hjälp i miljöfrågan.Foto:L-E Carlberg.Leonardo DiCaprio, miljökämpe i filmen I elfte timmen. Foto: Mitchell Haddad © 2007Eleventeen Productions, LLC.<strong>Botkyrka</strong>s egen miljökämpe BirgittaMörk berättade att ett miljönätverkbildats för att samla goda miljökrafteri kommunen. Hon framförde ocksåen förhoppning om att det skullekunna leda <strong>till</strong> vår egenmiljöfilm. En film som kundevisas i skolor, kyrkor,moskéer med mera. Spännande,va? Hör av dig <strong>till</strong>miljönätverket om du är intresserad.Andra inlägg handladeom att de visade filmernavar så tunga att de kundeskapa domedagsstämningeller att de stora globalaperspektiven var för svåra att ta <strong>till</strong>sig. Andra påpekade att vi måste varamer positiva, sparsamma och smarta.– Gärna <strong>till</strong>växt men den måste varahållbar.Vidare att vi måste skilja på perspektivenför att göra dem hanter-Unga sossar – gå med i SSURunt om i vårt avlånga landförena unga engageradesocialdemokrater i SSU.Det finns många unga socialdemokrateri <strong>Botkyrka</strong>. SSU gjorde nyligenen satsning på norra <strong>Botkyrka</strong>, vilketresulterade i en ny SSU-klubb.Ett gäng unga grabbar var trötta påatt inte ha nåt att göra och startadeklubben som genast drog <strong>till</strong> sig nya❑❑❑Tumba torgMunkhättevägenPrästgårdsvägen5 personer vinner två femmanlottervardera. Dragning sker den 13 junioch vinsten skickas per post.Vinnarna presenteras på hemsidanwww.botkyrka.sap.se och i nästa nrav BT 22 augusti.Sänd ditt svar senast 1 juni <strong>till</strong>:<strong>Socialdemokraterna</strong> i <strong>Botkyrka</strong>,Grödingevägen 2, 147 30 Tumbaeller maila <strong>till</strong>: info@botkyrka.sap.seunga från kommundelarna i norra<strong>Botkyrka</strong>.Klubben är nystartad men deligger knappast på latsidan! Ungdomarnahar redan hunnit besökaett antal skolor för att snacka politikoch få fler unga att engagera sig.Nyligen har man haft ett diskussionsforumpå Kärsbyskolan. Ett 30-tal unga frågvisa tjejer och killar komdit för att få svar på alltifrån vadSSU gör <strong>till</strong> varför regeringen drarner på hyresrätter och sabbar villkorenför ungdomar. Samt framföralltvad man kan göra åt det.Är du en av dem som tycker attvårt samhälle är orättvist?Är du en av dem som inte vethur du kan påverka det?Klubbens ordförande heter YoubiAziz. På frågan varför han valde attbli medlem i SSU får jag svaret:– Jag hade tur och fick prao påkommunen. Där gick man igenombara: i det globala, nationella, kommunalaoch inte minst i det enskildaperspektivet. Det sista kan vi alla ta<strong>till</strong> genom att använda sparlampor,vattenkokare, lufttorkning, sopsortering,inga elektriska standby-lägeno.s.v. Gärna med hjälp av en klimathandbok.Någon påpekade att barnenär det bästa verktyget att nå föräldrarna.Bra miljökunskap i skolansprids lätt <strong>till</strong> hemmen.Christina avslutade samtalen omde båda filmerna med att säga attäven hon såg att deras budskap kundebli så tungt att man blir förlamad.Men genom att prata om saken somvi gjort finner vi både kraft och lösningar.En sak är säker. Vi i <strong>Botkyrka</strong>ska bli ”långt ifrån lagom” när detgäller miljön. Ja, det finns ingengräns för hur stort detta kan bli, <strong>till</strong>adefolketshusföreståndaren PeterEdsbrand. Det instämmer vi gärna i.L-E CARLBERGbudgeten just när jag var där och dåfick jag svart på vitt att borgarnasnedskärningar drabbar de sombehöver hjälpen mest. Orättvis ärett bra ord för deras politik!Detta är vad SSU handlar om. Attmed egna tankar och idéer påverkasin omgivning i stort eller smått förett mer rättvist samhälle, där maninte ställer olika grupper mot varandra.Klubben kommer att finnas påungdomsgårdarna runt om i Norra<strong>Botkyrka</strong> så håll utkik!Kolla in hemsidan på www.ssu.seför att veta mer.För att komma i kontakt med SSU<strong>Botkyrka</strong>, ring <strong>till</strong> Alexander på 070-835 75 14 eller mejla påalexander.benfatto@ssu.seFör att komma i kontakt medklubben i norra <strong>Botkyrka</strong>, ring <strong>till</strong>Youbi på 070-888 03 30 eller mejlapå yuobi.a@gmail.comANNA BOTTNER


<strong>Botkyrka</strong> <strong>Tidning</strong> 2/08 – APRIL 7DEBATTSERKAN KÖSEDEBATTREDAKTÖRNej <strong>till</strong> vårdnadsbidragi <strong>Botkyrka</strong>e borgerliga partierna gick <strong>till</strong> val på att bryta utanförskapet, att flerD arbetar och försörjer sig själva istället för bidrag. Nu vill den borgerligaregeringen, med familjeminister Göran Hägglund (kd) i spetsen,införa ett kommunalt vårdnadsbidrag som går i rakt motsatt riktning.3000 kronor efter skatt är vad som erbjuds. Det är inte mycket att levapå. Det är ett orättvist, oansvarigt och omodernt förslag som är enkvinnofälla som leder <strong>till</strong> negativa effekter för jämställdheten både påarbetsmarknaden och inom familjen.OrättvistDen borgerliga regeringens familjepolitiska vägval innebär ett tydligtsteg från arbetslinjen och leder <strong>till</strong> minskad jämställdhet mellan män ochkvinnor. Vårdnadsbidraget försvårar möjligheten att kombinera föräldraskapmed ett stabilt arbetsliv och driver kvinnor <strong>till</strong> att välja antingeneller. Förslaget är orättvist.OansvarigtVårdnadsbidraget riskerar att öka segregationen och ökade klassskillnaderi vårt samhälle. Vi har sett det i Norge som efter att i nio år haftvårdnadsbidrag ska ta bort det eftersom det fördjupat klyftorna mellaninvandrare och norrmän. Den borgerliga regeringen väljer alltså att införanågot som förkastas av vårt närmaste grannland.Nya siffror från Rädda Barnen visar att hälften av alla barn <strong>till</strong> ensamståendeföräldrar med utländsk bakgrund lever i fattigdom. Det äroacceptabelt och vad vi behöver är självklart en politik för att minskaklyftorna, inte öka dem som vårdnadsbidraget gör.OmoderntSverige har kommit längre än många andra länder vad gäller attkvinnor och män ska ha samma villkor och rättigheter. Både kvinnor ochmän utbildar sig och jobbar, samtidigt som båda vill vara en del av sinabarns liv. I Sverige har vi också en väl utvecklad gemensam barnomsorgsom ger barnen stimulans och stöd på olika sätt. Istället för att värna dettaväljer den borgerliga regeringen bidrag som ökar kvinnors avstånd <strong>till</strong>arbetslivet och riskerar att urholka allas vår gemensamma barnomsorg.Det är omodernt.Vi socialdemokrater säger blankt nej <strong>till</strong> vårdnadsbidrag. Vi socialdemokratertror på ökad jämställdhet – inte mindre. Vi vill ha ett jämliktsamhälle, mellan män och kvinnor, mellan invandrare och svenskar. Vivill att alla barn ska rätt <strong>till</strong> sina båda föräldrar. Vi vill ha en bra,stimulerande och utvecklande, gemensamt finansierad, barnomsorg förbarnen.Den familjepolitiska väg som regeringen medGöran Hägglund i spetsen väljer att gå väckergamla föråldrade idéer <strong>till</strong> liv om den ojämlikakärnfamiljen. Vårdnadsbidraget skapar ökadeklyftor i samhället och försämrar barnomsorgen.För den familj som är beroende av tvåförsörjare begränsas valfriheten att kunna väljaatt både arbeta och ha barn.Förbannad på orättvisor?Det är vi med.Jag vill bli medlemNamn: .............................................................Adress: .............................................................Postadress: ......................................................E-mail: .............................................................Personnummer: ...............................................För att vi ska kunna ta hand om dig på bästa sättläggs dina uppgifter in i vårt medlemssystem.SERKAN KÖSEPorto betaltSOCIALDEMOKRATERNAI BOTKYRKASvarspostKundnummer 150021400147 21 TUMBAKlipp ut talongen och läggpå brevlådan eller besökwww.botkyrka.sap.seVi vill ha din röst!– helst varje dag!Den 15 april startade socialdemokraternasvårkampanj. Fokusför kampanjen är förnyelsen avjobbpolitiken och medlemsvärvning.Många <strong>Botkyrka</strong>borsyns i kampanjen!■ Förutsättningen för politiken ärmänniskor, människor som engagerarsig för att förändra och förbättradet samhälle vi lever i. <strong>Socialdemokraterna</strong>är Sveriges största politiskafolkrörelse med 101 158 medlemmar.Efter valförlusten 2006 började ettstort förnyelsearbete inom partiet,både för att forma framtidens politikmen även för att lägga grunden förden bästa laguppställningen 2010. Idet arbetet behövs många fler – förgoda idéer behöver både stöd ochmothugg för att växa sig starka. Förvi socialdemokrater tror på en idé.Och utifrån den idén formar vi <strong>till</strong>sammansframtidsinriktade lösningarpå Sveriges problem.Ur diskussion och debatt – därmånga röster får chans att komma <strong>till</strong>tals – växer de skarpaste förslagenfram. Nästan två miljoner människorröstade för vår idé i förra valet.INSÄNTVårdnadsbidraget drabbarbarnenJag säger nej <strong>till</strong> vårdnadsbidragetför kvinnornas skull och framföralltför barnens skull. Det är viktigt meden bra förskola, som är <strong>till</strong> för barnenpå deras villkor.Förskolan ger barnen möjlighet attutveckla sitt språk, sin motorik ochsin skapande förmåga.Vårdnadsbidraget gör att färre barnfår möjlighet att gå i förskolan. Jag ärrädd för att kommunerna kommer attdra ner på personal inom barnomsorgenför att finansiera vårdnadsbidraget.Med vårdnadsbidraget hotarregeringen den svenska förskolansom är en internationell förebild föratt ge barn en god utveckling.Barnskötare CarinaEtt sjukt förslag frånregeringenSjukförsäkringen, som varit enhörnsten i svensk välfärdspolitik, är ifara! Den 1 juli i år börjar regeringensnya och otrygga sjukförsäkring gälla.Grundtanken i förslaget är att om duinte klarar av att gå <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> dittgamla jobb efter 180 dagar, men anseskunna utföra något annat arbetepå arbetsmarknaden, kan arbetsgivarensäga upp dig. Det är riktigt obehagligt.Regeringen kallar sitt nya förslagför ”rehabiliteringskedja”. Eftersomden inte har mycket med rehabiliteringatt göra skulle jag snarare kalladet för ”åtstramningskedja”.I praktiken innebär förslaget attarbetsgivarens incitament för att jobbamed rehabilitering av sina anställdakommer att minimeras. En arbetsgivaresom på goda grunder kan antaatt en sjukskriven skulle kunna arbetanågon annanstans skriver ett intygpå att det inte finns några möjligheter<strong>till</strong> andra arbetsuppgifter på arbetsplatsenoch blir så på ett enkelt sättav med en sjukskriven.Om vi också i framtiden ska kunnasäga att vi har en sjukförsäkring iSverige värd namnet måste förslagenomedelbart läggas i papperskorgen.Se <strong>till</strong> att arbetsgivarna tar sittansvar och gör sitt yttersta för att gede sjukskrivna en ärlig möjlighet attkomma <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> i första hand sinordinarie arbetsgivare!Kvinna som drabbashårt av nya förslagetTYCK TILLDU OCKSÅ!Vad vill du ändra på i <strong>Botkyrka</strong>?Redaktionen vill gärna ha in dinatankar och synpunkter.Skicka din insändare på e-post:info@botkyrka.sap.se eller skickaden <strong>till</strong>: <strong>Socialdemokraterna</strong> i<strong>Botkyrka</strong>, Grödingevägen 2,147 30 Tumba.Märk kuvertet/e-posten med Insänt.Det är många. Syftet med årets vårkampanjär att det socialdemokratiskapartiet vill att fler ska engagerasig och aktivt ta ställning för attSverige tjänar på rättvisa. Vi vill heltenkelt få fler supportrar som på olikasätt arbetar för ett rättvisare Sverige.Att bli supporter ska vara lätt. Därförkan man nu bli medlem direkt viahemsidan www.sap.se eller via SMS.( SMSa: S <strong>till</strong> 72105( S ååmmddxxxx ), kostnad 100 kr.)En supporter kan välja att visa sittstöd på olika sätt. Det kan vara genomatt som medlem stolt bäraFörsta Maj-märket. Eller att skrivaen insändare. Eller att gå på ett medlemsmötedär man diskuterar utvecklingenav skolan där mitt barn går.Alla sätt är lika bra och välkomna ivårt parti. Vårt mål är klart, vi villvara det parti som har flest supportrarnär vi går in i de avgörandematcherna 2009 och 2010. Jag hoppasatt du tar ställning!Välkommen att bli medlem!Ebba Jansson (S)Projektledare medlemsutvecklingPartiexpeditionen


”Allas rätt <strong>till</strong> utbildning och utveckling, utan prestationskrav.”Det är en möjlighet att fritt kunna söka kunskapför att vara med och påverka dels sin egen vardagoch dels samhället i en demokratisk riktning.”Det är aldrig för sent. För mig betyder det möjligheter och utvecklande.”Egenmakt ”empowerment” Styrketräning för själenVAD INNEBÄR FOLKBILDNING FÖR DIG?RÖSTER FRÅN ABF BOTKYRKA-SALEM”Ökad social sammanhållning, gränsöverskridande kontakter,kompetentare medborgare, potentiellt ökat engagemang ochstärkt demokrati.”Social gemenskap, ökade kunskaper, stärkt självförtroende,vidgade vyer, personlig utveckling, nyamöjligheter och ett rikare liv.”En möjlighet <strong>till</strong> förnyelse,nedbrytning av hierarkiskastrukturer, fördjupad inredemokrati, idelogisk/politiskutveckling. ökad aktivitetoch ökat inflytande.(utan en kritisk folkbildninggäller motsatsen - stagnation,passivitet, fortsattideologiskt förfall, politiskimpotens och undergång).”Personligt lyft”Det är bildning för alla. Alla är välkomna och får vara sig själva.”Folkbildning innebär för mig att människor frivilligtsamlas för att <strong>till</strong>sammans, och utifrån sina egna förutsättningar,lära sig att förstå världen bättre. Att öka sinkunskap är nödvändigt för få större inflytande över sinegen vardag och över samhällsutvecklingen i stort. Folkbildningensyfte är att ge människor och grupper medsvag röst makten att förändra samhället. I den bemärkelsenär folkbildningen en revolutionär rörelse.”Att rusta ALLA människormed kunskap, ökad medvetenhet,självkänsla ochsjälvförtroende genom olikaslags inlärningsmetoderför att bl.a. kunna ge demförutsättningar att kunnaagera, argumentera, förändraoch öka sin livskvalité.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!