Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori ...

konj.se

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori ...

Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationellaekonomin samt bedriver forskning i anslutning till detta. Konjunkturinstitutet är en statligmyndighet under Finansdepartementet och finansieras till största delen med statsanslag. I likhetmed andra myndigheter har Konjunkturinstitutet en självständig ställning och svarar självför de bedömningar som redovisas.Konjunkturläget innehåller analyser och prognoser över svensk och internationell ekonomi.Rapporten publiceras fyra gånger per år, i mars, juni, augusti och december. The SwedishEconomy är motsvarande rapport på engelska. Analysunderlag, som består av ett omfattandesifferunderlag i tabellform, publiceras i anslutning till Konjunkturläget. Analysunderlagetpubliceras endast på KI:s hemsida i samband med Konjunkturläget i juni.Lönebildningsrapporten ger analyser av de samhällsekonomiska förutsättningarna för svensklönebildning. Rapporten är årlig och betecknas Wage Formation in Sweden på engelska.I serien Specialstudier publiceras rapporter som härrör från utredningar eller andra externauppdrag. Forskningsresultat publiceras i serien Working Paper. Rapporter i dessa två serierkan beställas utan kostnad. Flertalet publikationer kan också laddas ner direkt från Konjunkturinstitutetshemsida, www.konj.se.

More magazines by this user
Similar magazines