Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori ...

konj.se

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori ...

• bestäms reallönen genom en förhandling mellan enskilda arbetslösa och enskilda arbetsgivare.För given marginalprodukt och sökkostnad, bestämmer förhandlingsutfalletför reallönen företagens arbetskraftsefterfrågan. Ju högre reallön desto lägre arbetskraftsefterfrågan.• bestämmer bl.a. följande parametrar framförhandlad reallön och jämviktsarbetslöshet:- arbetstagarens relativa förhandlingsstyrka μ (se ekvation (1.7)); ju högre relativförhandlingsstyrka för arbetstagaren desto högre reallön och högre jämviktsarbetslöshet.- sökkostnadsparametern γ (se ekvation (1.7)); ju högre sökkostnad desto lägrereallön och högre jämviktsarbetslöshet.- ersättningsgrad i arbetslöshetsförsäkringen ζ (se ekvation (1.7)); ju högre ersättningsgraddesto högre reallön och högre jämviktsarbetslöshet.MA- matchningseffektivitet Z (se ekvation (1.4)); ju lägre matchningseffektivitetdesto lägre reallön och högre jämviktsarbetslöshet.- separationssannolikhet s (se ekvationerna (1.3) och (1.5)); ju högre separationssannolikhet(dvs. ju fler ekonomiska störningar) desto lägre reallön ochhögre jämviktsarbetslöshet.GRF- nya i arbetskraften, ⎣⎡LS −π⎦⎤LS t −1, (se ekvation (1.3)); ju fler nytillkomnatill arbetskraften desto lägre reallön och högre jämviktsarbetslöshet.Även om kortsiktiga (konjunkturella) variationer inte påverkar den ekonomiska utvecklingenpå lång sikt, är det för t.ex. arbetsmarknadens parter viktigt att förstå vilken typ av agerandefrån deras sida som innebär att den långsiktiga jämvikten nås. Arbetsmarknaden och ekonomini övrigt i KIMOD har modelleras för att uppnå ett realistiskt konjunkturellt mönster. Merspecifikt, på kort sikt:• är nominella priser och löner trögrörliga beroende på imperfekt information och begränsadrationalitet. Priser och löner styrs därför på kort sikt av en kombination avbakåt- och framåtblickande förväntningar samt av det faktiska resursutnyttjandet (seekvationerna (1.8) och (1.9)).• bestäms företagens arbetskraftsefterfrågan av markandens efterfrågan på dess produkter.Eftersom det är kostsamt att avskeda och anställda påverkar även förväntan omframtida produktion innevarande års arbetskraftsefterfrågan (se ekvation (1.13)). Företagensarbetskraftsefterfrågan bestämmer tillsammans med arbetskraftsefterfrågan i of-24

More magazines by this user
Similar magazines