Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori ...

konj.se

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori ...

marknaden. 37 Givet en befolkningsprognos från SCB kan man enkelt räkna ut hur stor denreguljära sysselsättningen måste vara för att målet ska vara uppnått.I diagram 10 visas såväl den prognostiserade sysselsättningsgraden som den sysselsättningsgradsom alternativscenariot med lägre arbetslöshet resulterar i. Som framgår av diagrammeträcker inte sysselsättningsökningen på ca 70 000 personer i alternativscenariot riktigt till föratt nå målet till 2015. Skillnaden är dock bara ca 0,6 procentenheter (80–79,4) 2015 vilketinnebär att drygt 30 000 sysselsatta saknas 2015. Den tunna heldragna linjen i diagram 10visar hur många ytterligare personer, utöver de i alternativscenariot, som krävs för att sysselsättningsmåletska nås varje år 2007–2015. Sammanlagt krävs alltså ca 100 000 fler sysselsatta2015 än i prognosen, dvs. ca 30 000 ytterligare från ökningen på ca 70 000 från alternativscenariot.Det finns två principiella vägar för att uppnå en reguljär sysselsättningsgrad på 80 procent.Antingen minskar antal arbetslösa i arbetskraften, jämfört med alternativscenariot, med ytterligare30 000 vilket skulle innebära att den öppna arbetslösheten faller ner mot ca 3 procent.Den andra vägen är ett högre arbetskraftsutbud. Givetvis kan man tänka sig en kombinationav dessa två principiella vägar. Det förefaller dock rimligt att den andra vägen är mer realistiskeftersom den första förutsätter en relativt låg jämviktsarbetslöshet, vilket möjligen inte ärsannolik (se diskussion i avsnitt 2.1).37 I reguljär sysselsättning ingår ej personer i arbetsmarknadspolitiska sysselsättningsåtgärder.40

More magazines by this user
Similar magazines