Information om nya fondbestämmelser - Danske Invest

danskeinvest.dk
  • No tags were found...

Information om nya fondbestämmelser - Danske Invest

Till andelsägarna iDanske Invest Sverige LikviditetDanske Capital ABBox 7523103 92 StockholmStockholm 8 juni 2009Underrättelse om ändring av fondbestämmelserna för Danske Invest Sverige LikviditetDanske Capital AB har beslutat ändra fondbestämmelserna för rubricerade fond.De huvudsakliga ändringarna är att fonden utökat placeringsmöjligheterna till att också kunnaplacera upp till 10% av fondförmögenheten i andelar i andra värdepappersfonder och fondföretag,placera medel på konto i kreditinstitut, placera i så kallade OTC-derivat som clearas av OMXNordic Exchange Stockholm samt placera i sådana ränterelaterade överlåtbara värdepapper ochpenningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om investeringsfonder ("onoteradeöverlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument"). Därutöver ska fonden ha möjlighet attanvända derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.Ändringarna av fondbestämmelserna möjliggör en effektivisering av förvaltningen, genom att detbland annat skapar möjlighet för fonden att handla i mer likvida papper samt att Danske Capitalsom förvaltare kan hantera exponeringen i portföljen på ett mer kostnadseffektivt sätt. Kostnaden(spreaden) för ett derivatinstrument är i många fall lägre än handel i det underliggandevärdepappret. Ändringarna ger också möjlighet att investera i värdepapper som inte är upptagna tillhandel på en reglerad marknad, s k onoterade värdepapper. Vad vi vill göra är att kunna placera istörre emmitenters företagscertifikat och obligationslån som handlas på den svenskaräntemarknaden, dock utan att formellt vara noterade vis någon börs eller annan regleradmarknadsplats.Ett derivatinstrument är ett värdepapper vars värde beror på värdet av en underliggande tillgång, idetta fall en obligation. Exempel på derivatinstrument är terminer eller optioner. En räntetermin ärett kontrakt mellan två parter om att köpa eller sälja en underliggande obligation vid en framtidatidpunkt till ett förutbestämt pris. På detta sätt så garderar man sig mot en framtida ränteförändring.Ett OTC (over the counter) derivatinstrument upprättas mellan två parter utan att gå genom enmarknadsplats.Fonden kommer inte att ändra karaktär på grund av dessa ändringar. Vid handel av OTC-derivatkommer vi att ha exponering mot samma instrument och marknad som tidigare. Totalamarknadsrisken i fonden kommer att behållas inom samma intervall som tidigare. Marknadsrisken iDanske Invest Sverige Likviditet ligger idag på en duration på max 1 år. Vad gäller handels ionoterade värdepapper så kommer fonderna fortfarande investera i likartade papper som tidigareinvesterats i fonderna.


Fondens placeringsinriktning har ändrats så att fondens medel får placeras på reglerade marknaderinom EES, annan marknad inom EES som är reglerad och öppen för allmänheten samt på densvenska penningmarknaden. Dock finns även begränsningen att fondens medel enbart får placeras isvenska och utländska överlåtbara värdepapper som är emitterade i svenska kronor och är utgivnaeller garanterade av svenska staten, svenska kommuner, en svensk statlig eller kommunalmyndighet eller bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.Därutöver har även följande ändringar i fondbestämmelserna gjorts:• tidpunkt för fondens utdelning har ändrats till februari månad,• möjligheten att ta ut en inlösenavgift vid inlösen av fondandelar har tagits bort,• uppgiften om senaste tidpunkt (bryttidpunkten) för när begäran om försäljning och inlösen skavara fondbolaget tillhanda har tagits bort och framgår istället av fondens informationsbroschyr.Finansinspektionen har godkänt de ändrade fondbestämmelserna och dessa kommer att börja gälla2009-08-08.För ytterligare information kan du vända dig till Helena Eriksson, Riskmanager, Danske Capital påtelefon 0752-481957 eller mail helena.eriksson@danskecapital.comMed vänlig hälsningMikael NordbergDanske Capital AB

More magazines by this user
Similar magazines