Verksamhetsberättelse 2001 - Svensk Biblioteksförening

biblioteksforeningen.org

Verksamhetsberättelse 2001 - Svensk Biblioteksförening

SvenskBiblioteksföreningVERKSAMHETSBERÄTTELSE 200I


ÅRSMÖTESvensk Biblioteksförenings årsmötehålls den 23 maj 2002 kl 15.30Sigma, Mitthögskolans hörsal, Härnösand.


FÖRORDAldrig har väl ett nytt verksamhetsår inlettsså kylslaget och frostigt som för SvenskBiblioteksförening. I Rosendals vackraträdgård firade över 200 medlemmar årsmötesfesteni +6 graders kyla. Temperaturenvar exakt densamma som årets sistafestlighet ”Öppet hus” den 6 december, men dåhöll vi oss inomhus på Saltmätargatan.Den bistra början har dock på intet vis präglatverksamheten. Temperaturen har varit hög - dettainte minst tack vare den värme som strömmat motoss från alla nya medlemmar. Det är uppenbart attSvensk Biblioteksförening uppskattas av många ochatt vårt arbete känns angeläget.Mycket bottnar i den nytändning som skedde dåsammanslagningen av Sveriges Allmänna Biblioteksföreningoch Svenska bibliotekariesamfundet ägderum. Nya specialgrupper uppstod till vilka detsnabbt knöts ett aktivt nätverk av intresserade medlemmar.Regionföreningarna förnyades också genomatt mixen av bibliotekarier blev större och merdynamisk.En stor och viktig del av föreningens verksamhetär vårt företag BTJ. Där har de senaste åren inneburiten hel del förändringar och nödvändigaomstruktureringar. I detta arbete har alla i företagetdeltagit under ledning av VD Joel Sommerfeldt. Denstrategi som man nu arbetar efter och den utvecklingsom är på gång kommer att vara betydelsefullför biblioteksverksamheten såväl i Sverige som iövriga Norden.Fyra konferenser om Biblioteksplaner, som harvarit årets verksamhetsinriktning, har genomförtsfrån november till januari. I såväl Stockholm, Göteborg,Malmö som Umeå var deltagarna många ochinslaget av förtroendevalda glädjande stort. Konferensernahar varit mycket uppskattade vilket inteminst bevisas av att diskussioner kring och arbetemed biblioteksplaner nu kommit i gång på mångahåll.Vår verksamhetsinriktning hade vidare till syfteatt ha politiker som en tydlig målgrupp. Detta inteminst med tanke på att det är valår. Vi har nu underdrygt ett år vid upprepade tillfällen medverkat vidvåra riksdagspartiers kommun- och rikskonferenser.Detta har resulterat i att vi samtalat med och informeratmånga hundra förtroendevalda från alla delarav landet. Dessa möten har varit berikande för osssom har representerat Biblioteksföreningen. De harockså gjort oss uppmärksamma på att vi har en långväg att gå för att förändra många politikers föråldradesyn på vad bibliotek är och står för.Bilden av biblioteket är skrämmande ensidig ochdet gäller alla kategorier av bibliotek. Man tycker iallmänhet att biblioteken som institutioner är viktiga,men ser inte bredden och djupet i verksamheten.Majoriteten saknar insikt om bibliotekens viktigafunktion i den infrastruktur som måste byggas uppför att klara samhällets stora kunskapssatsning liksombibliotekens betydelse för demokrati, demografioch näringsliv. Det tar tid att ändra attityder, mendet är ett arbete som måste göras och prioriteras.Här har alla ett stort ansvar att aktivt verka för attmarknadsföra såväl biblioteken som bibliotekariekompetensen.Biblioteken måste uppmärksammasför den betydelse de har inte minst för att vi också iframtiden skall få människor att vilja arbeta där.Generationsskiftet, en förändrad syn på bibliotekarierollen,en attraktiv och av många efterfrågadkompetens – vad får detta för konsekvenser förbiblioteken i en nära framtid? Hur förhåller vi osstill detta och hur tacklar vi dessa frågor? En börjanfrån Svensk Biblioteksförening är att göra det tilltema för årets Biblioteksdagar.I detta arbete, liksom i allt övrigt som är viktigtoch angeläget för biblioteken i Sverige önskar jag eralla medlemmar, styrelse och kansli lycka till. Jag villockså tacka för de år jag fått ha det stora förtroendetatt vara er ordförande.Göteborg 19 februari 2002Joneta Belfrage


FÖRENINGENS ARBETEEfter samgåendet har arbetet under 2001 naturligtnog präglats av behovet att få den nya organisationenatt fungera väl och att se över styrdokument avolika slag.POLICYDOKUMENTHandlingsprogram och nya stadgar för regionföreningarnaarbetades fram för beslut på årsmötet, liksomett dokument med förslag till verksamhetsinriktning.Policy för Biblioteksbladet har antagits ochför föreningens kapitalförvaltning. Programutskottetsroll när det gäller föreningens konferenser hardiskuterats och policydokumentet som styr programutskottetsarbete har reviderats. En ny delegationsordninghar antagits liksom en arbetsordningför styrelsen. En översyn av ekonomifunktionen hargjorts med resultatet att en ekonom anställdes påkansliet. Styrelsen har också diskuterat olika förslagtill internationell policy för föreningen. Detta arbetekommer att fullföljas under 2002.VERKSAMHETSINRIKTNING –BIBLIOTEKSPLANERI enlighet med årsmötets beslut prioriterade föreningenarbetet med biblioteksplaner.En biblioteksplan är ett redskap för att struktureratoch i samverkan ta tillvara de biblioteksresursersom finns, skapa beredskap för framtidens krav ochför att stimulera till utveckling. Svensk Biblioteksföreningdefinierar en biblioteksplan på följande sätt:”Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankratstyrande dokument som omfattar en analys avdet samlade biblioteksbehovet i en kommun ochåtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Dennabiblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamhetenockså innefatta biblioteksbehovet vad gällerutbildning, omsorg, vård och näringsliv.”I samband med Bok & Biblioteksmässan i Göteborghölls det första seminariet. Då presenteradesockså Biblioteksplaner – en idéskrift som under höstenäven skickades ut till alla institutionella medlemmari föreningen. Skriften har tryckts om då efterfråganvar mycket stor. En konferensserie med fyraarrangemang inleddes i november och avslutas underbörjan av 2002. Mycket glädjade var att en stor del avdeltagarna var lokalabeslutsfattare från politiskanämnder. På föreningenshemsida har exempelfrån olika kommunerlagts upp för att därigenomsprida idéer tillandra.FRAMTIDSFRÅGOREn särskild arbetsgrupp tillsattes inom styrelsen föratt diskutera framtidsfrågor för biblioteken. Generationsväxling,ny teknik, dimensionen av den högreutbildningen och dess krav på biblioteken samt konkurrensenom de nyutbildade bibliotekarierna ärnågra av de frågor som berörts.SÄNKT BOKMOMSSvensk Biblioteksförening har tillsammans medSvenska Bokhandlareföreningen stått bakomSvenska Förläggareföreningens kampanj för sänktbokmoms. Flera års hårt lobbyarbete resulterade iatt momsen på böcker från och med den 1 januarisänktes från 25 till 6 procent.UPPHOVSRÄTTEN TILL SAB-SYSTEMETMats LindquistMats Lindquist har tillsammans med ChristinaPersson och Joneta Belfrage under året arbetat medfrågan om hanteringen av föreningens upphovsrätttill SAB-systemet.UPPHOVSRÄTTSFRÅGOR ALLMÄNTKjell Nilsson, biblioteksråd på Kungl. Biblioteket/BIBSAM och föreningens representant i IFLA:sCommittee on Copyright and other Legal Mattersinformerade på ett möte med arbetsutskottet i oktoberom IFLA:s engagemang gällande WTO-förhandlingarna.Inför WTO-konferensen i Qatar 9-13november 2001 ingav Svensk Biblioteksförening, tillsammansmed Kungl. biblioteket, en skrivelse tillhandelsminister Leif Pagrotsky, där vi framhöll vik-2


ten av ”fortsatt offentlig drift av de allmänt tillgängligasvenska biblioteken.”SVERIGES FÖRFATTARFÖRBUNDSvensk Biblioteksförening har tillsammans medSveriges Författarförbund byggt upp ett väl fungerandesystem med regionala ombud för att snabbtkunna reagera när bibliotek hotas av nedläggningoch liknande. Samarbetet gäller såväl folkbiblioteksom skol- och sjukhusbibliotek. Vid flera tillfällenunder året har föreningen skickat brev direkt tillkommunledningarna. Ofta har arbetet resulterat iatt biblioteken fått fortsätta sin verksamhet alternativtatt besparingskraven blivit mindre än vad somavsågs från början. Ordförande Joneta Belfrage harvarit en engagerad representant för föreningen idetta arbete.BIBLIOTEKSSERVICE TILL NÄRINGSLIVETFöreningens ordförande har deltagit i överläggningarmed representanter för kultur- och näringsdepartementen,DIK-förbundet, Statens kulturrådsamt representanter för folkbibliotek angåendesärskild service till näringslivet.VÄRLDSBOKDAGEN 23 APRILTillsammans med Föreningen Svenska Läromedelsproducenter,Svenska Bokhandlareföreningen,Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Författarförbund,Författarcentrum, Svenska Unescorådetoch Skolverket ingår föreningen i Idégruppen förVärldsbokdagen. Syftet är främst att sprida informationom firandet och ge stöd till det lokala arbetet.Till firandet 2001 producerade gruppen en affischseriesom bland annat skickades ut till alla institutionellamedlemmar i föreningen.SOM-INSTITUTETFöreningen har inlett ett samarbete med SOM-instituteti Göteborg. Institutet är en forsknings- ochutbildningsorganisation som drivs gemensamt avföreträdare för Förvaltningshögskolan, Institutionenför journalistik och masskommunikation och Statsvetenskapligainstitutionen för Göteborgs universitet.Samarbetet gäller fördjupad statistik och informationom bibliotek.BIBLIOTEKET I FOKUS, BIFSvensk Biblioteksförening samarbetar medKommunmedia i Borås om utgivningen av Biblioteketi fokus, bif. Det är en annonsfinansieradtabloidtidning om bibliotek, författare och läsning.Upplagan är drygt 100 000 ex och bibliotek kanerhålla tidningen mot fraktkostnaden för utdelningtill låntagare.SENIORSURFDen landsomfattande kampanjen för att locka äldreatt bekanta sig med den nya tekniken fortsatte underåret. Seniorsurfdagen den 16 oktober genomfördespå cirka 600 bibliotek av alla typer. Föreningens ordförandedeltog dagen innan i IT-kommissionenshearing om äldre i informationssamhället.K-LYFTARNANätverket K-lyftarna med representanter från DIKförbundet,Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier,Skolverket, Statens kulturråd, Svenska Kommunförbundetsamt Svensk Biblioteksförening har underåret fortsatt sin samverkan kring skol- och utbildningsfrågor.Fyra konferenser med rubriken Biblioteketlyfter kunskapen anordnades i februari påolika platser i landet och Svensk Biblioteksföreningvar en av fyra organisationer bakom inbjudan.3


ÅRSMÖTE 28 MAJFÖRENINGSSTYRELSENBiblioteksnestor Bengt Hjelmqvist deltog i föreningensårsmöte och flankeras här av Joel Sommerfeldt, TomasLidman, Christina Stenberg, Ansa Bork, Mats Herder,Per Halberg och Joneta Belfrage.Föreningens första riktiga årsmöte efter samgåendethölls den 28 maj i Stockholm. I anslutning till årsmötetarrangerades konferensen Länge leve e-boken.Årsmötet blev en stor succé och lockade över 220deltagare. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingarvar det premiärvisning av bibliotek.se, ett resultatav flera års diskussioner mellan Bibliotekstjänstoch Kungl. Biblioteket om BURK och Libris.Kvällens årsmötesfest hölls på Rosendals trädgårdpå Djurgården i Stockholm.MEDLEMSANTALSvensk Biblioteksförening har sedan den nyaorganisationen bildades haft en mycket positivmedlemsutveckling. Under 2001 värvades 644enskilda medlemmar samt 22 institutionella medlemmar.Föreningen har bland de enskilda medlemmarnanettoökat 20 procent.Styrelsen för Svensk Biblioteksförening. Från vänsterGunnar Sahlin, Joneta Belfrage, Annsofie Oscarsson,Elisabeth Axelsson, Catta Torhell, Johanna Hansson,Henrik Åslund, Gunilla Herdenberg och Mats Lindquist.(Saknas gör Anders Fransson och Christina Persson).Efter årsmötet fick styrelsen följande sammansättningOrdförande Joneta Belfrage, Göteborg vald på 2 år 2000Elisabeth Axelsson, Valdemarsvik vald på 2 år 2000Anders Fransson, Boråsnyval 2 årJohanna Hansson, Stockholmnyval 2 årGunilla Herdenberg, Lundfyllnadsval 1 årMats Lindquist, Göteborgomval 2 årAnnsofie Oscarsson, Umeåomval 2 årChristina Persson, Boråsnyval 2 årGunnar Sahlin, Stockholm vald på 2 år 2000Catta Torhell, Lund vald på 2 år 2000Henrik Åslund, Stockholm vald på 2 år 2000Gun Andersson, Lomma, Detlef Barkanowitz, Luleå,Inger Jepsson, Jönköping och Björn Lindwall,Eskilstuna avgick ur styrelsen.Medl.antal 31/12 2000 31/12 2001Enskilda 1975 2370 +395Institutioner 520 521 + 1Vid årsmötesfesten på Rosendal blev Cia Sutinen ochElisabeth Axelsson serverade av trädgårdsmästare Helmer(Johnny Andersson).4


STYRELSEMÖTENStyrelsen har haft sex ordinarie styrelsemöten varavdet i januari var ett förlängt tvådagarsmöte. I sambandmed årsmötet 28 maj hölls ett konstituerandemöte och på strategimötet 18 juni hölls ett kort styrelsemöte.Ytterligare ett strategimöte hölls i sambandmed Bok & Biblioteksmässan.Vid det konstituerande mötet utsågs Gunnar Sahlintill föreningens förste vice ordförande och HenrikÅslund till andre vice ordförande. Förutom föreningenstre ordförande utsågs Gunilla Herdenbergatt ingå i arbetsutskottet. Catta Torhell utsågs tillprogramutskottets ordförande. Arbetsutskottet harsammanträtt sex gånger och programutskottet femgånger.VALBEREDNING – VALD VID ÅRSMÖTETTina Lindemalm, Karlskrona, ordförandeUlla Brohed, MalmöBrigitte Kühne, VäxjöStaffan Lööf, BoråsLiselotte Thornell, LinköpingHenrik Åslund,föreningens andrevice ordförande,under en fikapausmed styrelsen.REVISORER – VALDA VID ÅRSMÖTETAuktoriserade revisorerChrister Ljungsten och Johan Thuresson (suppleant)FörtroendemannarevisorerSverker Holmberg och Sten Hedberg (suppleant)BIBLIOTEKSTJÄNST ABSvensk Biblioteksförening är majoritetsägare avBTJ AB med knappt 75 procent av aktierna. JonetaBelfrage och Gunnar Sahlin sitter i BTJ:s styrelse.Tomas Lidman ochJoel Sommerfeldtinviger bibliotek.sevid föreningensårsmöte i maj.Vid bolagsstämman i maj representerade ChristinaTovoté föreningens aktier. KF Media äger efter köp1996 samt 1998 25 procent plus en aktie. Ägarbildenförändrades inte under 2001.BIBLIOTEKSTJÄNSTS ÄGARBILD31 DECEMBER 2001Ägare Antal aktier ProcentSvensk Biblioteksförening 1 194 224 74,6KF Media 400 001 25+ 1 aktieAnställda/medlemmar 5 775 0,4BIBLIOTEKSTJÄNST AB, STYRELSENJoneta Belfrage, GöteborgBörje Fors, Ekerö*Lisbeth Gustafsson, SundbybergÖrjan Håkansson, Stockholm, ordförandeGunnar Sahlin, StockholmAnders Skarin, StockholmJoel Sommerfeldt, Lund, VD BTJChristian Westin-Jansson, Lund**utsedda av KF MediaSVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS ÄGAR-STRATEGI VISAVI BIBLIOTEKSTJÄNST ABStyrelsen har vid sammanträdet i oktober diskuteratföreningens ägarstrategi för BTJ AB. Beslutet blev attSAB:s tidigare beslutade ägarstrategi ligger fast.ÄgarstrategiInom ramen för sitt ägande ska Svensk Biblioteksförening• påverka företaget att tillförsäkra svenska bibliotektillgång till adekvata biblioteksprodukter och tjänster• främja en framgångsrik utveckling av BTJ:s varoroch tjänster på svensk och utländsk biblioteksmarknad• kräva ekonomiskt försvarbar avkastningAnvändning av avkastning och vinster• Ekonomiskt stöd till utveckling av svensktbiblioteksväsen• Stöd till biblioteksforskning• Utveckling av internationella kontakter• Opinionsbildning5


SPECIALGRUPPERI slutet av år 2000 gick en intresseförfrågan ut tillföreningens medlemmar om att bilda specialgrupper.Ett stort antal medlemmar hörsammade förfråganoch vid styrelsemötet i mars 2001 beslutadeföreningsstyrelsen om att inrätta ett tjugotal specialgrupper.För merparten av grupperna präglades det förstahalvåret av startarbete och många höll sina förstamöten i samband med föreningens årsmöte. VidBok & Biblioteksmässan i Göteborg presenterade sigde flesta grupperna på föreningens scen och fleraspecialgrupper höll även möten med sina nätverk.Under hösten kom i stort sett samtliga grupperigång på allvar. Några grupper utreddes särskilt avstyrelsen t ex den för katalogisering och klassifikationsamt e-mediagruppen. Vad gäller arbetet medfrågor som rör katalogisering och klassifikationbeslutade styrelsen att förutom en specialgrupp förkatalogiseringsfrågor, inrätta två kommittéer medsärskilda uppdrag; en för katalogisering och en förklassifikation. I slutet av november när gruppernavar inrättade samlades ordförandena i alla specialgrupperoch regionföreningar till ett internat iSigtuna där man diskuterade programverksamhet,marknadsföring och praktiska frågor.Till varje specialgrupp hör en styrgrupp och ettnätverk. Dessa nätverk har samlat ett mycket stortantal medlemmar som framför allt fått informationvia e-post.Specialgrupperna är av avgörande betydelse förföreningens utveckling. Här samlas kompetens frånen rad olika bibliotekstyper. Tillsammans har gruppernaen mycket omfattande verksamhet. Nedanståendeöversikt ger ett begränsat urval av olikaprojekt. Gruppernas verksamhetsberättelser finnspå föreningens hemsida. Observera att specialgruppernasverksamhet även återfinns under rubrikernainternationellt, konferenser & seminarier samt priser.Uno NilssonSpecialgruppen för Afrika, Asien och Latinamerikahar under året fortsatt samarbetet med Zimbabwesbiblioteksförening (ZLA). Biblioteksföreningen harockså lämnat ekonomiskt stöd till ZLA:s medverkanpå bokmässan i Harare och till ett seminariumunder rubriken ”Government Legislation andLibrary Development in Zimbabwe”. Seminarietarrangerades för ett 60-tal medlemmar 21-23 marsi Bulawayo, Elengeni Training Centre. Specialgruppenhar deltagit i arbetet för att hitta en passandebibliotekarie/biståndsarbetare till Zimbabwe BookDevelopment Council (ZBDC) i Harare.Christina Jönsson-Adrial diskuterar kvalitetsarbete medGunnar Sahlin.I slutet av 2001 kunde föreningens institutionellamedlemmar anmäla sitt deltagande i det treårigasamarbetsprojekt som startats av Svensk Biblioteksföreningsspecialgrupp för kvalitetsarbete och statistik.Utgångspunkten för projektet är Handbok i utvärderingsarbete:prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet.Handboken, med styrgruppen som författare,färdigställdes under året efter att ha varit påremiss i två omgångar. 52 bibliotek av olika storlekoch typ anmälde sitt intresse att deltaga i samarbetsprojektetsom formellt startade den 1 januari 2002.Specialgruppen för mindre bibliotek och bokbussar/Bussfilen har under året fortsatt med en egen hemsidasom är välbesökt och uppskattad.Urbefolkningsbibliotekarier från hela världensammanstrålade till International Indigenous Forum2001. Arrangemanget hölls i Jokkmokk under fyraseptemberdagar. Värd för konferensen var SvenskaSamerådet och projektansvarig Peter Sarri, tillikastyrgruppsmedlem i Specialgruppen för mångkulturellbiblioteksverksamhet. Svensk Biblioteksföreningstöttade arrangemanget ekonomiskt och ytterligaretvå medlemmar i styrgruppen deltog, Birgitta Almoch Marja-Leena Ahola. Anna Swärd Bergströmdeltog som representant för föreningens styrelse.6


Irma RidbäckSvensk Biblioteksförenings specialgrupp för äldre tryckoch handskrifter har under året arbetat fram ett antalhjälpmedel för ansvariga för äldre samlingar: inköpav bokvårdsmaterial, bokbindare i Sverige, samt enchecklista för arbete med säkerhetsfrågor.En förteckning över samtliga specialgrupper ochderas ledamöter finns på sid 16.Per Thyberg och Kristina Andersson. Christer Holmqvist,Björn Südow och Lars Rydquist,Specialgruppen för skönlitteratur har fortsattmed uppskattade träffar för sitt nätverk. Underåret arrangerades studiebesök på bland annatNobelbiblioteket, Strindbergsmuseet och FörfattarcentrumÖst.Specialgruppen för statliga bibliotek utanföruniversitets- och högskoleområdet har huvudsakligeninriktat sitt arbete på konsortiefrågor och upphandlingsfrågorför databaser och elektroniska tidskrifter.Marie KällbergRätten till stimulans för äldre och funktionshindradeinom vård och omsorg har varit ett av de områdendär Svensk Biblioteksförenings specialgrupp föruppsökande biblioteksverksamhet liksom specialgruppenför vårdbibliotek verkat. Grupperna har varitrepresenterade i den fristående referensgruppen förKultur i vård och omsorg, där i övrigt representanterför länsbiblioteken, Statens kulturråd och Svenskakommunförbundet ingår.REGIONFÖRENINGARSvensk Biblioteksförening har fem regionföreningar.Det är Regionförening Skåne, RegionföreningStockholm/Uppsala/Gotland, Regionförening Väst,Regionförening Västerbotten samt Regionföreningför Östergötlands och Jönköpings län. Styrelsen harunder året tagit olika kontakter för att bilda ytterligareregionföreningar.Eva-LisaHolm Granath,SvenskBiblioteksföreningsregionförening förÖstergötlands ochJönköpings län.Regionföreningarna är självständiga föreningarinom Svensk Biblioteksförening. Deras verksamhetfyller en viktig funktion som mötesplats där medlemmarnakan bygga lokala nätverk. Föreningen geradministrativt och ekonomiskt stöd till regionföreningarnasprogramverksamhet. Under hösten höllsen överläggning med representanter från regionföreningarnaoch kansliet kring föreningens arbete.7


INTERNATIONELLTNVBFUnder året har formen för Svensk Biblioteksföreningsmedlemskap i Nordiska vetenskapliga biblioteksföreningarsförbund, NVBF, fastslagits så attsamtliga medlemmar i Svensk Biblioteksförening,även folkbibliotekarier, har tillgång till NVBF:sarrangemang till medlemspris. Föreningens tvårepresentanter i styrelsen för NVBF har tillsammansmed programutskottet arrangerat en välbesökt konferensom registrering av tryckta respektive digitalaresurser.SVERIGE VÄRD FÖR MÖTE MEDNORDISKA BIBLIOTEKSFÖRENINGARSverige var värd för det årligen återkommandemötet för ordföranden och chefstjänstemän för destora nordiska biblioteksföreningarna. Bland annatdiskuterades bibliotekslagar, EBLIDA och FAIFEsamt samgående mellan olika typer av föreningar.NORDISKT-BALTISKT MÖTEMats Lindquist deltog som föreningens officiellarepresentant på det Nordisk-Baltiska biblioteksmöteti Riga. Han talade om situationen i bibliotekssverigeunder titeln ”Swedish Libraries: An increasedrole in the Education Society while adjusting toharder economics and technology”.EBLIDAArbetet med EU:s direktiv för upphovsrättsfrågorfortsatte under året inom EBLIDA. Organisationenarbetar också med licensfrågor och frågor som rörlivslångt lärande. Föreningens representant, HenrikÅslund deltog i EBLIDA:s årsmöte.IFLAFöreningens största internationella engagemangsker inom ramen för IFLA, International Federationof Library Associations and Institutions. IFLA:sårsmöte ägde rum i Boston, USA och föreningenrepresenterades där av generalsekreteraren, chefredaktörenoch sju andra bibliotekarier vars deltagandefinansierades helt eller delvis av föreningen.Vid det nordiska mötet i Stockholm deltog bl.aThordis Thorarinsdottir, ordförande i den isländskabiblioteksföreningen Oplysing, Svavva Fridgerisdottir,Oplysing, Winnie Vitzansky, direktör, Danmarks Biblioteksföreningsamt Lilja Olafsdottir, Oplysing.8


arbetat med färdigställandet av guidelines för biblioteksservicetill personer med dyslexi. I Boston hadesektionen en workshop för sjukhusbibliotekarier ompatientinformation i databaser.Lovisa Vigo Cepeda, professor, University of Puerto Rico,Bill Gordon, generaldirektör American Library Association,Norma Amenu Kpodo, chef för Commonwelth LibraryAssociation samt Duane Webster, direktör, AmericanResearch Library Association.Föreningens representanter var engagerade i ettstort antal programpunkter under mötet. AnnsofieOscarsson valdes till interimistisk ordförande iEllen Tise, President,Library andInformation Associationof SouthAfrica och KayRaseroka, Presidentelect, IFLA.den nybildade sektionen för ”Reference Work” sombildades i mars 2001. Den nya sektionen presenteradefem rapporter om digital referensservice.Annsofie OscarssonChristina Tovoté omvaldes till sekreterare i sektionenför ”Management and Marketing”. Sektionenhade flera program i Boston bland annat en workshopom varför man ska marknadsföra nationalbibliotek.Ett internationellt marknadsföringsprishar initierats av sektionen och delas ut för förstagången 2002.Birgitta Irvall är medlem i sektionen för uppsökandebiblioteksverksamhet och har under åretMaria TapaninenI sektionen för mångkulturell biblioteksverksamhetarbetar Maria Tapaninen. Hon deltog i sektionensförberedande möte i Buffalo liksom Ann-Katrin Ursberg från specialgruppen för mångkulturellbiblioteksverksamhet. Bland annat presenteradesbra exempel på hur man i USA arbetar med biblioteksservicetill invandrare. I Boston hade sektionenen workshop.Elisabeth Lundgren blev vald till ordförande isektionen för biblioteksservice till barn och unga.Hon föreläste om ”Strong girls and bright coulours -current themes in Swedish picture books”.Några av deltagarnai workshopenom Twinning varBo Markusson,Christina Stenberg,Arlene Cohen,Pasific IslandsAssociation, NormaAmenu Kpodo, chefför Commonwelth Library Association samt Gemma Crichton,Library Association of Jamiaca.En workshop kallad ”Twinning for development”arrangerades av Round Table on Management ofLibrary Associations, RTMLA där Svensk Biblioteksföreningsgeneralsekreterare Christina Stenberg ärordförande. Workshopen innehöll exempel från samarbetetmellan Zimbabwes biblioteksförening, ZLAoch Svensk Biblioteksförening. Enoch Chipunza,ordförande i ZLA och Bo Markusson, ordförande ispecialgruppen för bibliotek i Afrika, Asien och Latinamerikamedverkade finansierade av Svensk Biblioteksförening.RTMLA ordnade ytterligare ett programom utbyte mellan biblioteksföreningar samt en workshopkring frågor rörande bibliotekstidskrifter.9


Föreningen har gett bidrag till IFLA:s särskildakontor för frågor angående biblioteksutveckling iTredje världen, ALP, som är beläget vid Uppsala universitetsbibliotek.Stöd har också gått till ett praktikantutbyteför bibliotekarier i bibliotek med småresurser som åker på längre praktik till ett mer välutrustatbibliotek i samma region.MEDLEMSKAPSvensk Biblioteksförening är medlem i följandeorganisationer:EBLIDA, European Bureau of Library, Informationand Documentation AssociationIFLA, International Federation of Library Associationsand InstitutionsFöreningen är medlem i följande IFLA-sektioner:2. University Libraries and other General Research Libraries8. Public Libraries9. Libraries Serving Disadvantaged Persons10. Libraries for Children and Young Adults11. School Libraries and Resource Centres13. Cataloguing14. Acquisition and Collection Development20. Library Buildings and Equipment29. Classification and Indexing30. Art Libraries32. Library Services to Multicultural Populations34. Management and Marketing35. Audiovisual and MultimediaNVBF, Nordiska Vetenskapliga BiblioteksföreningarsförbundPROJEKTBIDRAGUnder året inkom 18 projektansökningar vid tvåansökningstillfällen. Totalt delades 175 000 kronorut till följande projekt:Webbportal till patientinformation50 000 krLäsrörelsen50 000 krTala med en bibliotekarie direkt75 000 krRESESTIPENDIERFöljande resestipendier delades ut (omfattandetotalt 80 000 kronor):Marianne Ageberg, Rudbecksskolans bibliotek, Örebroför studieresa till USAElisabeth Håkansson, Länsbibliotek Skåneför IASL-konferens i Nya ZeelandSusanne Killander, SCBs bibliotek, Stockholmför studieresa till HelsingforsMats Myrstener, Arbetarrörelsens arkiv ochbibliotek, Stockholmför intervjuer och research i Köpenhamn och OsloKatarina Jandér, studerande, Malmöför deltagande i konferensen Länge leve e-boken!Helle Barrett, pedagogiska centralen, Malmöför IASL-konferens i MalaysiaCecilia Falk, Luleå Tekniska universitetsbibliotekför deltagande i konferensen Your Time, Your Place,Your Off Campus Library Service i AustralienREMISSVARFöreningen inlämnade till Statens kulturråd i januarisynpunkter på ”Från inspektion till inspiration” - enöversyn av den regionala biblioteksverksamheten.UPPVAKTNINGAR/UTTALANDENFöreningens ordförande Joneta Belfrage och generalsekreterareChristina Stenberg uppvaktade kulturministerMarita Ulvskog den 2 oktober angåendeen mer samordnad nationell bibliotekspolitik samtinformerade kulturministern om föreningens arbetemed biblioteksplaner.Brev har skickats till Europaparlamentets ledamöterangående direktiv om harmonisering av vissaaspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter iinformationssamhället.Föreningens ordförande har uppvaktat Statenskulturråds vice ordförande och senare under åretden nytillträdda generaldirektören för att poängteraatt biblioteksfrågorna marginaliserats på kulturrådet.10


MÄSSORUnder Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 13-16september arrangerade föreningen liksom tidigare åren samlingsmonter där medlemmar till subventioneratpris kunde delta som utställare. Totalt deltogett femtontal olika bibliotek och institutioner i samlingsmontern.Från föreningens scen presenteradebland annat de olika specialgrupperna sin verksamhet.Ett stort antal mässbesökare valde att bli medlemmari föreningen.Föreningen har medverkat som utställare vid depolitiska partiernas kommunpolitiska konferensereller motsvarande. Syftet har varit att medvetandegörade politiska beslutsfattarna om biblioteksfrågornaoch presentera biblioteksplanearbetet. Därutöverhar föreningen funnits med vid SACO:s yrkesmässori Stockholm och Malmö samt vid Kommunförbundetsmässa Ungdom, Idrott, Kultur i april påStockholmsmässan.Föreningens montervar välbesökt underhela Bok & Biblioteksmässani Göteborg.Bland annatarrangerade föreningensspecialgruppför barnbibliotek ettmöte för sitt nätverkÅrets scoop var upptäckten att propositionenVuxnas lärande hade missat samtliga bibliotek ochbiblioteksföreträdare i sin remissomgång.I årets första nummer belystes kulturinstitutionernasroll i framtiden, frågor som diskuterades urolika aspekter var bl a hur väl institutionerna uppfylldekulturpolitikens mål. Numret blev uppmärksammatoch resulterade sedan i ett välbesökt seminariumpå Bok & Biblioteksmässan.I nummer 2 genomlystes ett stort antal av dekultur- och bibliotekskampanjer som förevarit desenaste åren. Reportagen var omsorgsfulla genomgångarmed intervjuer och en omfattande research.I nummer 8/9 gick Biblioteksbladet igenomsamtliga partiers partiprogram, intervjuade riksochkommunpolitiker samt företrädare förKommunförbundet med flera.BIBLIOTEKSBLADETBiblioteksbladet, BBL, utkom med 10 nummerunder 2001 varav ett dubbelnummer. Upplagan lågpå cirka 4300 exemplar och ökade, enligt TS:s statistikmed 21 procent, därmed hamnade BBL bland defem tidskrifter i sin klass som ökade mest i Sverige.11


Svensk BiblioteksföreningBox 3127, 103 62 StockholmTel 08-545 132 30fax 08-545 132 31info@biblioteksforeningen.orgwww.biblioteksforeningen.orgFÖRENINGENS KANSLIÅret har för kansliet varit inriktat på att skapa fungeranderutiner för de nya specialgrupperna ochregionföreningarna vad gäller konferensadministration,ekonomi och information. Ansvar och policyför programutskott i förhållande till kansli och specialgrupperhar finslipats. För tjänsten som specialgruppernaskontaktperson och medlem av programutskottetrekryterades en konsulent till kansliet.Efter att ha utrett föreningens ekonomihanteringbeslutades att en ekonom skulle rekryteras för attsköta hela föreningens ekonomi - och personaladministration,även den del som tidigare köpts avBTJ AB.Arbete har påbörjats för att förnya föreningenshemsida när det gäller form och för att underlätta förföreningens olika grupper att själva lägga ut material.Den nya medlemssekreteraren har arbetat mycketmed registreringen av nya medlemmar. Kansliet harpräglats av att tre personer rekryterats och introduceratsunder året samt att mångåriga medarbetare slutat.Föreningens kansli och Biblioteksbladets redaktionfinns på Saltmätargatan 3 A i Stockholm. Idecember genomfördes traditionsenligt Öppet hus.Lokalerna har använts flitigt för gruppernas möten.BIBLIOTEKSBLADETMarianne SteinsaphirAnnina RabeUnder året har följande personer slutat påföreningskansliet:Annika VallgrenKristina WidmarkGerd ZettermanTRYCKSAKER MMchefredaktörredaktör (deltid)I början av året slutfördes arbetet medSvensk Biblioteksförenings logotypevensk Biblioteksföreningär enoch därmed kunde brevpapper, kuvertideell föreningS med uppgiftatt verka för ett nationelltbibliotekssystem av högstandard. Föreningen haroch annat profilmaterial produceras.både bibliotek och enskildapersoner som medlemmaroch samlar drygt 2000 personerinom svenskt biblioteksväsende.Välkommensom medlem! Föreningen har under året även tagitfram nytt utställningsmaterial, blandannat en portabel monter samt rullskärmarmed föreningens logotype.Andra produktioner har bland annatvarit en faktafolder med folkbiblioteksstatistik, enfolder som presenterar föreningens specialgrupperoch regionföreningar, affischer kring barnboksprisernasamt bokmärken. Vid bokmässan presenteradestvå nya böcker. Biblioteksplaner – en idéskrift ären inspirationskälla samt praktisk vägledning förhur man kan arbeta fram en biblioteksplan. Mitt ibyn – om det moderna folkbibliotekets framväxtFöreningens kansli: Peter Axelsson, Christina Stenberg,Sisela Rosén Ignatkova, Wiviann Wilhelmsson och AnnikkiAlanne.FÖRENINGSKANSLIET,HELTIDSANSTÄLLD PERSONALChristina StenberggeneralsekreterarePeter AxelssoninformationschefSisela Rosén Ignatkova medlemssekreterare (fr. mars)Wiviann Wilhelmssonkonsulent (fr. september)Annikki Alanne ekonomiansvarig (fr. september)utgavs av BTJ Förlag med stöd av SvenskBiblioteksförening. I boken ger Jan Ristarp ochLars G Andersson en personlig historieskildringav folkbiblioteken, framför allt från sextio- ochsjuttiotalens snabba utveckling.12


KONFERENSER& SEMINARIERMJUKA VÄRDEN6 april, KatrineholmAntal deltagare: 20Arr: Svensk Biblioteksförenings specialgrupp förmarknadsföringEU INFORMATION FOR EVERYONE9-10 april, MalmöAntal deltagare: 52Arr: DIK-förbundet, Svensk Biblioteksförening ochMalmö stadsbibliotekTILLSAMMANS ELLER VAR FÖR SIG?Nordisk konferens om problematiken i att registreratryckta respektive digitala resurser. NVBF-konferens.19-20 april, Djurönäset, StockholmAntal deltagare: 114Arr: Svensk Biblioteksförenings programutskottLÄNGE LEVE E-BOKEN28-29 maj, StockholmAntal deltagare: 237Arr: Svensk Biblioteksförenings programutskottARKITEKTUR OCH AMBITIONER –ALMEDALSBIBLIOTEKET21-22 september, VisbyAntal deltagare: 84Arr: Svensk Biblioteksförening i samarbete medGotlands kommun och Högskolan på GotlandDET PEDAGOGISKA BIBLIOTEKET10-11 oktober, NorrtäljeAntal deltagare: 136Arr: Svensk Biblioteksförenings specialgrupp förbibliotekspedagogik och Norrtälje kommunIDÉKONFERENS KRING LIKVÄRDIG SERVICE!Uppsökande biblioteksverksamhet gentemot äldreoch funktionshindrade.26 oktober, StockholmAntal deltagare: 94Arr: Svensk Biblioteksförenings specialgrupp föruppsökande social biblioteksverksamhetSTUDENTERNAS LITTERATURForskningsbibliotekens uppgift, folkbibliotekensansvar och andra aktörers roll.26 oktober, MalmöAntal deltagare: 94Arr: Svensk Biblioteksförenings programutskottMINORITETSSPRÅKEN I SVERIGE9 november, StockholmAntal deltagare: 29Arr: Svensk Biblioteksförenings specialgrupp förmångkulturell biblioteksverksamhetBIBLIOTEKSPLANER I ALLA KOMMUNER19 november, StockholmAntal deltagare: 113Arr: Svensk BiblioteksföreningPRISAD VARE BARNBOKEN – SVENSKBIBLIOTEKSFÖRENINGS STORA PLAKETTDAG20 november, StockholmAntal deltagare: 67Arr: Juryn för Svensk Biblioteksförenings barnbokspriseroch Läsår StockholmSVERIGE – NORDEN – VÄRLDEN.VAD HÄNDER PÅ FJÄRRLÅNEOMRÅDET?26 november, StockholmAntal deltagare: 135Arr: Svensk biblioteksförenings specialgrupp förfjärrlån och dokumentleverans13


PRISERSvensk Biblioteksförening har under året delat utföljande priserANIARAPRISETDramatikern och författaren Agneta Pleijel tilldeladesAniarapriset. I motiveringen skrev juryn ”för ettmodigt författarskap som inte har väjt för svåraMottagare av Svensk Biblioteksförenings barnboksplaketter,från vänster Janne Lundström, Ann Forslind, Eva Töllborgoch Martin Ehrling.Agneta Pleijel medMima Skärva avBarbro Bäckström.och obekväma problemställningar utan att för denskull förlora i läsglädje, förförelse och spänning. Densenaste romanen Lord Nevermore, ett mäktigt epossom utspelar sig i Polen och världen under 1900-talets första hälft, gestaltar ett ständigt aktuellttriangeldrama om vänskap, kärlek och det kompliceradeförhållandet mellan man och kvinna.”Jury: Helena Eriksson, författare, Göteborg, BengtHolmström, f.d. stadsbibliotekarie, Malmö ochBertil Palmqvist, f.d. kulturjournalist, Malmö.ring ”Den lättillgängligt berättande texten kryddasmed ordspråk och recept och såväl smått som stortlevandegörs också i de omväxlande och underfundigabilderna som samspelar mycket väl med texten.”Jury: Ylva Håkansson, ordförande, Rinkebybibliotek, Tina Haglund, Tranängsskolans bibliotek,Helsingborg, Birgitta Josefsson, Göteborgs universitet,Catharina Norén, Malmö stadsbibliotek ochMargaretha Ring, Nora bibliotekCOLLIJNPRISETHenrik Schmidt, Stockholm, och Anna Åkerberg,Lund, tilldelades Collijnpriset för magisteruppsatsen”Ny form för framtiden? Uppfattningar om identitetenhos de nya högskolebiblioteken i Malmö och påSVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGSBARNBOKSPRISERElsa Beskow-plaketten tilldelades Ann Forslind församlad produktion. Ur juryns motivering ”AnnForslinds illustrationer präglas av en expressiv enkelhet.För att fånga känslosvängningar kan det räckamed att en punkt byter plats och ett streck ändrarlutning. Med stor exakthet skapar hon bilder fulla avfart och fläkt, lekfullhet och humor.”Nils Holgersson-plaketten tilldelades Janne Lundströmför boken Morbror Kwesis vålnad. Ur jurynsmotivering: ”Morbror Kwesis vålnad är en förunderligttilltalande bok. Texten har en alldeles egen, på en gångmuntligt mustig och poetisk känslig ton som vittnarom en mycket form- och stilmedveten författare.”Carl von Linné-plaketten delades av Eva Töllborgoch Martin Ehrling för Dadlar och datorer – vardagoch fest på den arabiska halvön. Ur juryns motive-Henrik Schmidt ochAnna ÅkerbergSödertörn”. I motiveringen skrev juryn att ”Författarnahar med en god metod och en strålande språkbehandlinglyckats angripa och problematisera en av högskolebibliotekensödesfrågor på ett inspirerande sätt.”Jury: Henrik Åslund, ordförande, KerstinAssarsson-Rizzi, Vitterhetsakademiens bibliotek,Eva Hesselgren-Mortensen, Karlstads universitetsbibliotekoch Per Olsson, Karolinska institutetsbibliotek14


BENGT HJELMQVISTS PRISKerstin Ericsson, Norrtälje, fick Bengt Hjelmqvistspris. I sin motivering skrev juryn bland annatÅRETS BOKBUSSMölndals bokbuss fick vid Bok & Biblioteksmässanta emot utmärkelsen Årets bokbuss. I motiveringenGösta Ekman, AndersSjöbohm, Arne Alm, JanFärnevik och BirgittaÅberg från Mölndalsbokbuss tillsammansmed prisutdelaren JohnChrispinsson.Kerstin Ericsson”Kerstin Ericsson har under dryga trettio år på ettmycket förtjänstfullt sätt utvecklat och förnyatbiblioteksverksamheten i Norrtälje kommun. Dettahar resulterat i upprättandet av en biblioteksplanvilken medfört att Norrtälje folkbibliotek givitsresurser för att utvecklas till ett pedagogiskt bibliotekväl rustat för att tillfredställa invånarnas behovnu och i framtiden.”Jury: Joneta Belfrage, ordförande, Carina Eskelin,Kalmar Läns Bibliotek, Inga Lundén, Stockholmsstadsbibliotek, Birgitta Modigh, Statens kulturrådoch Karin Westerlund, Länsbiblioteket Västernorrland.GRETA RENBORGS PRISBert Hoflund, Mölndal, fick ta emot Greta Renborgspris. Ur motiveringen: ”Bert Hoflund är en mycketskicklig folkbibliotekarie med bred mediekännedomBert Hoflundhåller framLäsaren, utfördav Pye Engström.i alla bemärkelser. Med utgångspunkt i sitt starkabiblioteksengagemang och sin journalistutbildninghar han sedan år 1995 utvecklat Mölndals stadsbibliotekshemsida till en mönsterlänkkatalog.”Jury: Joneta Belfrage, ordförande, MargaretaBrundin, Riksdagsbiblioteket, Greta Renborg, FDhc,samt Marianne Steinsaphir, Biblioteksbladet.skrev juryn att de ville uppmärksamma och hylladen traditionella bokbussverksamheten. ”Genomkontinuerliga förändringar i turlistan utnyttjas bussenmaximalt och håller verksamheten levande. Personalenarbetar på ett förtjänstfullt sätt mot allmänhet,skolelever och - lite ovanligt - en kriminalvårdsanstalt.Mölndals bokbuss är en god representant fördet kulturella vardagsarbetet.”Jury: Gun Andersson, Svensk Biblioteksförening, BoHolm, Gotlands Barnbokbuss (föregående års vinnare),Leena Månsson, Bussfilens nätverk, MagnusTorstensson, Biblioteksmuseet i Borås och LottaAlmqvist, ordförande i juryn och i Svensk Biblioteksföreningsspecialgrupp för mindre bibliotek ochbokbussar/Bussfilen.ÅRETS SJUKHUSBIBLIOTEKAllmänna biblioteket på S:t Görans sjukhus i Stockholmfick ta emot utmärkelsen Årets sjukhusbibliotek.I motiveringen skrev juryn bl.a.: ”Bibliotekspersonalenvid Allmänna biblioteket på S:t GöransGun-Britt Ström, EvaEriksson och KarinJosefsson från Allmännabiblioteket på S:tGörans sjukhus tillsammansmed BirgittaRydell, Stockholmskulturborgarråd.sjukhus är innovativ, förändringsbenägen och serviceinriktad.Den använder inte bara Internet ochsjukhusets intranät för att sprida information.Bibliotekslokalen är mycket bra belägen i entrén,placerad vid ett kafé med glasvägg som skyltfönstertill den sjudande verksamheten innanför.”Jury: Svensk Biblioteksförenings specialgrupp förvårdbibliotek.15


SPECIALGRUPPERSVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR AFRIKA, ASIEN OCH LATINAMERIKABo Markusson, Timrå bibliotek (ordförande)Gunilla Cederqvist, Sidas informationsavdelning, StockholmAnette Ekström, Hässleholms skolbibliotekscentralUno Nilsson, Länsbibliotek HallandKristina Rylander, Nordiska Afrikainstitutet, UppsalaStyrgruppen har haft tre sammanträden under året.SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR BARNBIBLIOTEKMaria Törnfeldt, Lekebergs bibliotek (ordförande)Kristina Andersson, Arvidsjaurs bibliotekSofia Lindblom, Askebyskolan, StockholmHelén Sandberg, Hässleholms bibliotekMaud Svahn, Alingsås bibliotekStyrgruppen har haft fyra sammanträden under året.SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR BIBLIOTEKSPEDAGOGIKLisa de Souza, Länsbibliotek Dalarna (ordförande)Kerstin Ericsson, Norrtälje folkbibliotekBibi Eriksson, Mediateket vid Malmö högskolaDavid Herron, Karolinska institutets bibliotek, StockholmBritta Särnmark, Hulebäcksgymnasiets bibliotek, MölnlyckeMalin Ögland, Gransäterskolans bibliotek, BålstaStyrgruppen har haft fyra sammanträden under året.SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLS-INFORMATION INKL EUEva Olson, Malmö stadsbibliotek (ordförande)Christina Hallin, Stockholms stadsbibliotekChristina Kristiansson, Göteborgs stadsbibliotekGun Lundberg, Gävle stadsbibliotekTerttu Persson, Riksdagsbiblioteket, StockholmStyrgruppen har haft ett sammanträde under året.SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR FJÄRRLÅN OCH DOKUMENT-LEVERANSAgneta Lindh, Södertörns högskolebibliotek (ordförande)Acke Ericsson, Malmö lånecentralGunilla Jingborg, Länsbiblioteket VästernorrlandAnna-Gretha Johansson, Umeå universitetsbibliotekBritt-Marie Lindahl, Lunds universitetsbibliotekStyrgruppen har haft ett sammanträde under året.SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR INDEXERING AV SKÖNLITTERATURLena Lundgren, Länsbiblioteket i Stockholms län(ordförande)Ute Hummel, Göteborgs stadsbibliotekEiler Jansson, Högskolebiblioteket i HalmstadPia Leth, Kungl. Biblioteket, StockholmStyrgruppen har haft två sammanträden under året.SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR KATALOGISERINGSFRÅGORBodil Gustavsson, Stockholms universitetsbibliotek(ordförande)Mats Alexandersson, Södertörns högskolebibliotekRagnar Helin, Riksdagsbiblioteket, StockholmKarin Håkansson, Linköpings stadsbibliotekAnna Swärd Bergström, Umeå universitetsbibliotekSVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR KONSTBIBLIOTEKUlla-Britt Ban Wieslander, Högskolan för design och konsthantverki Göteborg (ordförande)Helen Antonsson, Chalmers tekniska högskola i GöteborgAnna Dahl, Konstbiblioteket, Statens konstmuseer,StockholmLena Grönlund, Stenebyskolans bibliotek i Dals LångedJutta Kübler Boström, Karlstads universitetsbibliotekMaud Roberts, Stockholms universitetsbibliotekStyrgruppen har haft fyra sammanträden under året.16


SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR KVALITETSARBETE OCH STATISTIKChristina Jönsson Adrial, Kungl. Biblioteket/BIBSAM,Stockholm (ordförande)Johan Edgren, Hisingens bibliotek, GöteborgTomas Friberg, Kungl. Biblioteket/LIBRIS, Stockholm(tom maj)Susanna Månsby, Allmänna biblioteket Sahlgrenskauniversitetssjukhuset, GöteborgJan Nilsson, Malmö högskolas bibliotek och ITHenrik Åslund, Kungl. Biblioteket/BIBSAM, Stockholm(adjungerad)Styrgruppen har haft fyra sammanträden under året.SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR LEDARSKAPSUTVECKLINGUlla Forsén, Frölunda kulturhus, Göteborg (ordförandefr o m 15 sept)Peter Alsbjer, Örebro LänsbibliotekJacob Harnesk, BTJ StockholmGunilla Herdenberg, Lunds stadsbibliotek (ordförandet o m 15 sept)Inga Lundén, Stockholms stadsbibliotekAnneli Reinhammar, Katrineholms bibliotekStyrgruppen har haft tre sammanträden under året.SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR MARKNADSFÖRINGEva Enarson, Stockholms universitetsbibliotek (ordförande)Ingela Agert, Södra Sandbys bibliotek, LundGunilla Berglund, Kulturhuset StockholmDag Jonasson, Mörbylånga kommunbibliotekKerstin Olofsson, Umeå universitetsbibliotekStyrgruppen har haft fyra sammanträden under året.SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR MINDRE BIBLIOTEK OCHBOKBUSSAR – BUSSFILENLotta Almqvist, Trollhättans bibliotek (ordförande)Marit Arvidsson, Länsbibliotek UppsalaGunilla Folkesson, Norrtälje stadsbibliotekGudrun Sandström, Linköpings bibliotekStyrgruppen har haft två sammanträden under året.SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHETAnn-Katrin Ursberg, Alvesta bibliotek (ordförande)Marja-Leena Ahola, Hallunda bibliotek, BotkyrkaBirgitta Alm, Internationella biblioteket, StockholmIng-Britt Persson, Norra Älvsborgs länssjukhus, TrollhättanPeter Sarri, Sametinget i JokkmokkMaria Tapaninen, TPB, Stockholm (adjungerad)Styrgruppen har haft fyra sammanträden under året.SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR REFERENSARBETEElsbeth Holmberg, Lunds stadsbibliotek (ordförande)Ulf Bolander, Örebro stadsbibliotek (fr o m oktober)Agneta Brolund, Mitthögskolans bibliotek, Östersund(t o m oktober)Daniel Gunnarsson, Jönköpings högskolebibliotekMaria Nylander, Arbetslivsbiblioteket, StockholmAnnsofie Oscarsson, Umeå universitetsbibliotek(adjungerad)Styrgruppen har haft fyra sammanträden under året.SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR SKÖNLITTERATURKristina Andersson, Umeå stadsbibliotek, (ordförande)Gunilla Eriksson, Älvstrandens bibliotek, GöteborgElisabeth Norinder, Sala stadsbibliotekLars Rydquist, Nobelbiblioteket, StockholmKarin Vikström, Växjö bibliotekStyrgruppen har haft fem sammanträden under året.SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR STATLIGA BIBLIOTEK UTANFÖRUNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEOMRÅDETMarju Remes Castell, Läkemedelsverkets bibliotek, Uppsala(ordförande)Lena von Bahr, Kemikalieinspektionens bibliotek,StockholmAnn Brocker, Konkurrensverkets bibliotek, StockholmAina Lindh-Nakoff, Konsumentverkets bibliotek, StockholmGabriella Zana, Riksbankens bibliotek, StockholmElsie Andersson, Regeringskansliets bibliotek, Stockholm(adjungerad)Anna-Maria Magnusson, Vägverkets bibliotek, Borlänge(adjungerad)Styrgruppen har haft tre sammanträden under året.17


SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR UNGA VUXNAS ANVÄNDNINGAV BIBLIOTEKUlla Lundberg, Kungsbacka kulturförvaltning (ordförande)Maria Dimblad, Malmö stadsbibliotekLarry Lempert, Stockholms stadsbibliotekElisabeth Pettersson, Umeå stadsbibliotekSVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS KOMMITTÉERI december 2001 beslutade styrelsen att inrättaSvensk Biblioteksförenings kommitté för klassifikationssystemför svenska bibliotek (SAB-systemet)samt Svensk Biblioteksförenings kommitté förkatalogisering. I väntan på detta har SAB:s tidigarekommitté verkat.Styrgruppen har haft två sammanträden under året.SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR UPPSÖKANDE SOCIALBIBLIOTEKSVERKSAMHETMargareta Norberg, Länsbiblioteket i Södermanlands län(ordförande)Carina Eskelin, Kalmar Läns BibliotekMarie Gustavsson, Länsbiblioteket i Stockholms länBirgitta Irvall, TPB, StockholmJan Boman, Statens kulturråd (adjungerad)Styrgruppen har haft tre sammanträden under året.SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR VÅRDBIBLIOTEKMonica Ljung, Högskolebiblioteket i Vänersborg,(ordförande)Pia Carlson, Biblioteket, Radiumhemmet, Karolinskasjukhuset, StockholmJohnny Carlsson, Karolinska Institutets bibliotek, StockholmMarie Källberg, Fackbiblioteket, Karolinska sjukhuset,StockholmLena Persson, Sjukhusbiblioteket, Borås lasarettGunwor Weinmann, Infocenter, lasarettet i EnköpingStyrgruppen har haft tre sammanträden under året.SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIAL-GRUPP FÖR ÄLDRE TRYCK OCH HANDSKRIFTERWolfgang Undorf, Kungl. Biblioteket, Stockholm(ordförande)Kerstin Andersson, Skara Stifts- och landsbibliotekJan Larsson, Västerås stadsbibliotekIrma Ridbäck, Riksarkivet, StockholmGunnila Rooth, Kalmar stadsbibliotekClas-Ove Strandberg, Stockholms universitetsbibliotekStyrgruppen har haft fem sammanträden under året.FÖRENINGS-REPRESENTATIONAUGUSTPRISETBarn och ungdom, elektorerSawako Kaneko Ludvigsson, SkinnskattebergSofia Lindblom, RinkebyEva Petri, ArbogaYvonne Pålsson, KristianstadGreta Sinclair, PiteåMaud Svahn, AlingsåsUlla Winroth, LekebergFacklitteratur, elektorerKristina Andersson, UmeåUlla Hjorton, UppsalaSkönlitteratur, elektorerMargareta Berglund, StockholmAnna Duberg, VästeråsCarola Hermelin, StockholmLeif Larsson, GävleIngrid Nilsson, FrösönKarin Vikström, VäxjöAnna Wingårdh, Viken, HöganäsBIBLIOTEKET I FOKUS, REDAKTIONSRÅDETMats Claesson, PartilleBjörn Lindwall, EskilstunaBIBSAM:S REFERENSGRUPP FÖRDOKUMENTLEVERANS OCH FJÄRRLÅNP-O Tellander, FalunEAHIL, STYRELSENJohnny Carlsson, Stockholm18


EBLIDAHenrik Åslund, StockholmEIRA:S KONTAKTMÄNMarie Källberg, StockholmELSA THULINS ÖVERSÄTTARPRIS, JURYNKarin Löfdahl, StockholmFÖRENINGEN NORDENS REPRESENTANTSKAPBjörn Lindwall, EskilstunaFÖRFATTARFÖRBUNDETS NATIONELLASKOLBIBLIOTEKSGRUPPLisa de Souza, FalunIFLABirgitta Irvall, Stockholm; Section on Libraries Serving DisadvantagedPersonsElisabeth Lundgren, Kungälv; Section of Libraries forChildren and Young Adults, ordförandeAnnsofie Oscarsson, Umeå; Section on Reference Work,ordförandeChristina Stenberg, Stockholm; Round Table onManagement of Library Associations, ordförandeMaria Tapaninen, Stockholm; Section on Library Servicesto Multicultural PopulationsChristina Tovoté, Malmö; Section on Management andMarketing, sekreterareK-LYFTARNAJoneta Belfrage, GöteborgLisa de Souza, FalunKULTUR I VÅRD OCH OMSORGMarie Källberg, StockholmMargareta Norberg, EskilstunaNORDIC ASSOCIATION FOR MEDICALAND HEALTH INFORMATION, STYRELSENMarie Källberg, StockholmNORDISKA ARBETSGRUPPEN FÖRU-LANDSDOKUMENTATIONSpecialgruppen för Afrika, Asien och LatinamerikaNORDISKT NÄTVERK FÖR BARNBIBLIOTEKOCH KULTURLarry Lempert, StockholmAnn-Christin Magnusson, LaholmNVBF, STYRELSENAnna Swärd Bergström, UmeåCatta Torhell, Lund, suppleantHenrik Åslund, StockholmNÄTVERKET FÖR PATIENTINFORMATIONPia Carlsson, StockholmPR-FÖRENINGEN FÖR NORDISKABIBLIOTEK, STYRELSENBjörn Lindwall, Eskilstuna, ordförandePRODUKTRÅDET FÖR ARKIVVERKETUlla Drehmer, HärnösandSENIORSURF - SENIORNETGunilla Berglund, StockholmVÄRLDSBOKDAGENS IDÉGRUPPPeter Axelsson, StockholmKURDISKA BIBLIOTEKETUlla-Britt Nordin Siebolds, StockholmBirgitta Alm, Stockholm, suppleantLÄSRÖRELSEN, STYRELSENTina Lindemalm, Karlskrona19


EKONOMISKREDOVISNINGFöreningens ekonomiska redovisning finns i enseparat bilaga.Stockholm i mars 2002Styrelsen för Svensk BiblioteksföreningJoneta Belfrage, Göteborg, ordförandeGunnar Sahlin, Stockholm, 1:e vice ordförandeHenrik Åslund, Stockholm, 2:e vice ordförandeElisabeth Axelsson, ValdemarsvikAnders Fransson, BoråsJohanna Hansson, StockholmGunilla Herdenberg, LundMats Lindquist, GöteborgAnnsofie Oscarsson, UmeåChristina Persson, BoråsCatta Torhell, LundFÖRKORTNINGAR MMALP Advancement of LibrarianshipBIBSAM Kungl. Bibliotekets avdelning för nationellsamordning och utvecklingBTJ BibliotekstjänstEAHIL European Associations for Health Informationand LibrariesEBLIDA European Bureau of Library, Informationand Documentaion AssociationsEIRA Landstingens samordnade upphandling avelektronisk informationFAIFE Committee on Free Access to Informationand Freedom of ExpressionIASL International Association of School LibrarianshipIFLA International Federation of Library Associationsand InstitutionsNVBF Nordiska Vetenskapliga biblioteksföreningarsförbundRTMLA Round Table on Management of LibraryAssociationsWTO World Trade OrganizationZBDC Zimbabwe Book Development CouncilZLA Zimbabwe Library Association20


SVENSKBIBLIOTEKS-FÖRENINGSvensk Biblioteksförening är en ideell föreningmed uppgift att verka för ett nationellt bibliotekssystemav hög standard. Föreningen harbåde bibliotek och enskilda personer sommedlemmar och samlar drygt 2300 personerinom svenskt biblioteksväsende.Svensk Biblioteksföreningsverksamhetsberättelse 2001Upplaga: 4 000 exTryck: Markaryds Grafiska AB, 2002Formgivning: Ann-Christin ReybekielFotografierna är tagna av:Peter Axelsson: omslag, sid 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11Ragnar Helin: omslag, sid 4 (Rosendal)Sisela Rosén Ignatkova: sid 7 (Holm Granath)Marianne Steinsaphir: sid 12Christina Stenberg: omslag, sid 8, 9 (IFLA)Maria Söderberg: omslag, sid 4, 5, 14, 15 (Årsmötesamt vissa prisutdelningar)Jorma Valkonen: omslag, sid 14, 15 (Bok &Bibliotek)FÖRENINGEN HAR TILL UPPGIFT ATT:• verka för ett effektivt och dynamiskt svensktbibliotekssystem av hög standard• verka för att den svenska bibliotekslagentillämpas och främja dess utveckling• tydliggöra bibliotekens roll i den demokratiskaprocessen och värna yttrandefriheten• främja samarbete mellan alla typer avbibliotek och mellan biblioteken och andrainstitutioner i samhället• främja vetenskaplig och samhällelig informationsförsörjning• främja läsning och bildning• skapa opinion för och sprida kunskap omsvenskt biblioteksväsende• stimulera debatt och erfarenhetsutbyte inombiblioteks- och informationsområdet• verka för ändamålsenlig utbildning, fortbildning,forskning och utveckling inom områdetbiblioteks- och informationsvetenskap• anordna fortbildning inom biblioteks- ochinformationsområdet• stärka och utveckla internationell samverkaninom biblioteks- och informationsområdetÄR DU INTRESSERAD AV MEDLEMSKAP?Besök oss på www.biblioteksforeningen.orgeller kontakta vårt kansli 08-545 132 30.


SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGSaltmätargatan 3A · Box 3127 · 103 62 STOCKHOLMTel 08-545 132 30 · Fax 08-545 132 31E-post info@biblioteksforeningen.orgwww.biblioteksforeningen.orgOrganisationsnummer 84 50 00-2624

More magazines by this user
Similar magazines