Verksamhetsberättelse 2001 - Svensk Biblioteksförening

biblioteksforeningen.org

Verksamhetsberättelse 2001 - Svensk Biblioteksförening

INTERNATIONELLTNVBFUnder året har formen för Svensk Biblioteksföreningsmedlemskap i Nordiska vetenskapliga biblioteksföreningarsförbund, NVBF, fastslagits så attsamtliga medlemmar i Svensk Biblioteksförening,även folkbibliotekarier, har tillgång till NVBF:sarrangemang till medlemspris. Föreningens tvårepresentanter i styrelsen för NVBF har tillsammansmed programutskottet arrangerat en välbesökt konferensom registrering av tryckta respektive digitalaresurser.SVERIGE VÄRD FÖR MÖTE MEDNORDISKA BIBLIOTEKSFÖRENINGARSverige var värd för det årligen återkommandemötet för ordföranden och chefstjänstemän för destora nordiska biblioteksföreningarna. Bland annatdiskuterades bibliotekslagar, EBLIDA och FAIFEsamt samgående mellan olika typer av föreningar.NORDISKT-BALTISKT MÖTEMats Lindquist deltog som föreningens officiellarepresentant på det Nordisk-Baltiska biblioteksmöteti Riga. Han talade om situationen i bibliotekssverigeunder titeln ”Swedish Libraries: An increasedrole in the Education Society while adjusting toharder economics and technology”.EBLIDAArbetet med EU:s direktiv för upphovsrättsfrågorfortsatte under året inom EBLIDA. Organisationenarbetar också med licensfrågor och frågor som rörlivslångt lärande. Föreningens representant, HenrikÅslund deltog i EBLIDA:s årsmöte.IFLAFöreningens största internationella engagemangsker inom ramen för IFLA, International Federationof Library Associations and Institutions. IFLA:sårsmöte ägde rum i Boston, USA och föreningenrepresenterades där av generalsekreteraren, chefredaktörenoch sju andra bibliotekarier vars deltagandefinansierades helt eller delvis av föreningen.Vid det nordiska mötet i Stockholm deltog bl.aThordis Thorarinsdottir, ordförande i den isländskabiblioteksföreningen Oplysing, Svavva Fridgerisdottir,Oplysing, Winnie Vitzansky, direktör, Danmarks Biblioteksföreningsamt Lilja Olafsdottir, Oplysing.8

More magazines by this user
Similar magazines