Verksamhetsberättelse 2001 - Svensk Biblioteksförening

biblioteksforeningen.org

Verksamhetsberättelse 2001 - Svensk Biblioteksförening

SPECIALGRUPPERI slutet av år 2000 gick en intresseförfrågan ut tillföreningens medlemmar om att bilda specialgrupper.Ett stort antal medlemmar hörsammade förfråganoch vid styrelsemötet i mars 2001 beslutadeföreningsstyrelsen om att inrätta ett tjugotal specialgrupper.För merparten av grupperna präglades det förstahalvåret av startarbete och många höll sina förstamöten i samband med föreningens årsmöte. VidBok & Biblioteksmässan i Göteborg presenterade sigde flesta grupperna på föreningens scen och fleraspecialgrupper höll även möten med sina nätverk.Under hösten kom i stort sett samtliga grupperigång på allvar. Några grupper utreddes särskilt avstyrelsen t ex den för katalogisering och klassifikationsamt e-mediagruppen. Vad gäller arbetet medfrågor som rör katalogisering och klassifikationbeslutade styrelsen att förutom en specialgrupp förkatalogiseringsfrågor, inrätta två kommittéer medsärskilda uppdrag; en för katalogisering och en förklassifikation. I slutet av november när gruppernavar inrättade samlades ordförandena i alla specialgrupperoch regionföreningar till ett internat iSigtuna där man diskuterade programverksamhet,marknadsföring och praktiska frågor.Till varje specialgrupp hör en styrgrupp och ettnätverk. Dessa nätverk har samlat ett mycket stortantal medlemmar som framför allt fått informationvia e-post.Specialgrupperna är av avgörande betydelse förföreningens utveckling. Här samlas kompetens frånen rad olika bibliotekstyper. Tillsammans har gruppernaen mycket omfattande verksamhet. Nedanståendeöversikt ger ett begränsat urval av olikaprojekt. Gruppernas verksamhetsberättelser finnspå föreningens hemsida. Observera att specialgruppernasverksamhet även återfinns under rubrikernainternationellt, konferenser & seminarier samt priser.Uno NilssonSpecialgruppen för Afrika, Asien och Latinamerikahar under året fortsatt samarbetet med Zimbabwesbiblioteksförening (ZLA). Biblioteksföreningen harockså lämnat ekonomiskt stöd till ZLA:s medverkanpå bokmässan i Harare och till ett seminariumunder rubriken ”Government Legislation andLibrary Development in Zimbabwe”. Seminarietarrangerades för ett 60-tal medlemmar 21-23 marsi Bulawayo, Elengeni Training Centre. Specialgruppenhar deltagit i arbetet för att hitta en passandebibliotekarie/biståndsarbetare till Zimbabwe BookDevelopment Council (ZBDC) i Harare.Christina Jönsson-Adrial diskuterar kvalitetsarbete medGunnar Sahlin.I slutet av 2001 kunde föreningens institutionellamedlemmar anmäla sitt deltagande i det treårigasamarbetsprojekt som startats av Svensk Biblioteksföreningsspecialgrupp för kvalitetsarbete och statistik.Utgångspunkten för projektet är Handbok i utvärderingsarbete:prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet.Handboken, med styrgruppen som författare,färdigställdes under året efter att ha varit påremiss i två omgångar. 52 bibliotek av olika storlekoch typ anmälde sitt intresse att deltaga i samarbetsprojektetsom formellt startade den 1 januari 2002.Specialgruppen för mindre bibliotek och bokbussar/Bussfilen har under året fortsatt med en egen hemsidasom är välbesökt och uppskattad.Urbefolkningsbibliotekarier från hela världensammanstrålade till International Indigenous Forum2001. Arrangemanget hölls i Jokkmokk under fyraseptemberdagar. Värd för konferensen var SvenskaSamerådet och projektansvarig Peter Sarri, tillikastyrgruppsmedlem i Specialgruppen för mångkulturellbiblioteksverksamhet. Svensk Biblioteksföreningstöttade arrangemanget ekonomiskt och ytterligaretvå medlemmar i styrgruppen deltog, Birgitta Almoch Marja-Leena Ahola. Anna Swärd Bergströmdeltog som representant för föreningens styrelse.6

More magazines by this user
Similar magazines