Instruktionsbok K1 Kombikutter - TKS AS

tks.as.no
  • No tags were found...

Instruktionsbok K1 Kombikutter - TKS AS

TKSInstruktionsbokInstruktionsbokK1Kombikutter988702Instruktionsbok K1 Kombikutter SV, utgåva 2007-12


TKS Instruktionsbok


TKSInstruktionsbokCE - AnsvarsförklaringVi,T. Kverneland & Sønner AS,Kvernelandsvegen 100N-4355 KvernelandNorwayförklarar att produkten:tks - FeedRobotär byggd enligt maskindirektivet (Best. nr. 522) och uppfyller relevanta grundläggandesäkerhets- och hälsokrav.Kverneland, 2 FebruaryTønnes Helge KvernelandGeneral ManagerNotera serienumret påmaskinen här:T. Kverneland & Sønner AS, tillverkare av lantbruksprodukter, förbehåller sig rättenatt ändra design och/eller specifikationer utan förvarning.Detta innebär ingen förpliktelse att göra ändringar på tidigare levererade maskiner.


TKS InstruktionsbokGarantiDenna TKS-produkt har garanti för tillverknings- och materialfel i ett år.Där en skada kan förväntas täckas av produktgarantin måste ägaren eller ägarens representantinformera handlaren om detta när delar och/eller reparationsarbete rekvireras.Garantikrav måste anmälas inom garantitiden.Handlarna ska fylla i ett reklamationsformulär för varje garantiärende och skicka detta till TKS ellerTKS säljföretag/importör innan den 10:e i månaden efter att skadan anmälts.De skadade delarna ska märkas med reklamationsanmälningens nummer och behållas i upp till6 månader för att TKS eller TKS säljföretag/importör skall kunna inspektera delarna.Eftersom användning av TKS produkter sker utanför tillverkarens kontroll kan vi bara garanteraproduktkvalitet, inte utförande av funktion och eventuella följdskador.Garantin gäller inte då:a) ej ursprungliga reservdelar används eller produkten repareras eller ändras utan att hagodkänts av TKS.b) bruksanvisningarna inte följs.c) maskinen används för andra ändamål än den är avsedd för.d) skadan uppstår till följd av yttre påverkan som storaspänningsvariationer som låg linjespänning, blixtnedslag eller andra elektriska fenomen.Garantin täcker inte skador som beror på normalt slitage.Offentliga säkerhetsföreskrifter ställer krav på både användare/ägare och tillverkaren av dennamaskin, om noggrann värdering av säkerhet vid användande av denna maskintyp. Därför är TKSoch vår importör/säljföretag inte ansvarig för funktionen av komponenter som inte visas ireservdelskatalogen för denna produkt. TKS förbehåller sig rätten till konstruktionsändring utanförpliktelse för tidigare levererade maskiner.OBS! Alla hänvisningar till produkten ska kunna identifieras efter produktensserienummer, se side 7 Maskinidentifiering.MEKANISKET. Kverneland & Sønner AS,Kvernelandsvegen 100N-4355 KvernelandNorwaywww.tks-as.noe-post : post@tks-as.noPhone : + 47 51 77 05 00Fax : + 47 51 48 72 28


TKSInstruktionsbokCE - Ansvarsförklaring . . . . . . . . . 3Innehåll6 Montering av sidoförskjutning. . . . . . . . 32Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Introduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Maskinindentifiering . . . . . . . . . . . 7Standardmått utfordringsvagn . . . 8Tekniske data FeedRobot. . . . . . . 9Modellbeskrivning. . . . . . . . . . . . 10Säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Montering av skenor. . . . . . . . . . . . . . . 181.1 Belasningstabell för skenor . . . . . . . . . 192 Montering av strömtillförsel . . . . . . . . . . 202.1 Kobberband 230V/400V . . . . . . . . . . . . 223 Montering av löpvagnar . . . . . . . . . . . . 234 Montering av vagn . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Montering av utrustning på löpvagnar . 286.1 Tvärskena med löpvagnfästen . . . . . . . 336.2 Förstärkningsrör . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346.3 Löpvagnar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356.4 Montering av sidindikator och grind . . . 367 Montering av 0-ställare. . . . . . . . . . . . . 388 Montering av 24V DC mottagare . . . . . 399 Montering av behållare. . . . . . . . . . . . . 40Koppling av sensorer/brytare. . . . . . . . . 4410 Driftsättning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4611 Underhåll och inspektion . . . . . . . . . . . 48Smörjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Ladugårdskarta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5212 Felsökning FeedRobot . . . . . . . . . . . . . 5613 Skärmbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62


TKS InstruktionsbokIntroduktionVi gratulerar till köpet av din nya TKS-maskin. Du har valt en funktionell kvalitetsmaskin. Ettnätverk av effektiva handlare står till tjänst med produktkunskap, service och reservdelar. AllaTKS-maskiner är konstruerade och byggda i nära samarbete med bönder och maskinstationer föratt säkra optimal funktion och pålitlighet.Läs denna instruktionsbok noga och sätt dig grundligt in i hur maskinen fungerar innan du tar deni bruk. Många förhållanden och variabler påverkar maskinens funktions- och operationssätt. Det ärdärför mycket viktigt att man värderar alla kända förhållanden och anpassar användningen efterdessa. God insikt i maskinens operationssätt och prestation tillsammans med god kunskap omutfodring och fodertyper/konsistens säkerställer bästa resultat. Maskinen är en mycket avanceradutfodringsrobot som arbetar utan tillsyn och kan användas enligt alla gällande instruktioner fråntillverkare och övrigt regelverk.Goda insatser och rätt närmande till gällande förhållanden säkrar bästa möjliga resultat.Lycka till!Med vänlig hälsningT. Kverneland & Sønner AS


TKSInstruktionsbokMaskinidentifieringMaskinens serienummer och tillverkarens adress står på en skylt på maskinen.Se illustration på denna sida.Vänligen använd informationen på skylten vid alla reservdels- och servicehänvisningar.Denna produkt är CE-märkt. Detta märke tillsammans med tillhörande skriftlig EU-bekräftelsebetyder att produkten uppfyller gällande hälso- och säkerhetskrav och i enlighet med följandedirektiv: Föreskrift om Maskiner (best.nr. 522)AIFR_01


VARIABELVARIABELTKS InstruktionsbokStandardmått utfordringsvagnAlla mått uppges i mm156035604010135014602250IFR_02


TKSInstruktionsbokTekniska data K1 FeedRobotVikt: 1 650 kgMÅTT 4010 MMLÄNGD (MAX) 1560 MMBREDD (MAX) 1350 MMBREDD INVÄNDIG BEHÅLLARE 2180 MMMAX. DIAMETER RUNDBAL 1400/1600 (HALM) MMMAX. BREDD RUNDBAL 1200 MMMAX. HÖJD BLOK 1200 MMMAX. BREDD BLOCK 1200 MMMAX. LÄNGD BLOKK 1400 MMHASTIGHETERMAX. HASTIGHET LÄNGS SKENA 0,61 M/SHASTIGHET RIVTRUMMA 120 RPMPERIFERIHASTIGHET MATARBAND (MAX.) 0,07 M/SPERIFERIHASTIGHET SIDOUTMATARE 1,11 M/SEFFEKTMATARBAND 0,75RIVTRUMMA 7,5 KWSIDOUTMATARE 0,6 KWTAKDRIFT (X2) 0,40KRAFTFODERSKRUVAR 42 W (DC)KW (FREKVENS-DRIVEN)KW (FREKVENS-DRIVEN)ELEKTRISK INFORMASJONSTYRSTRÖM 24 V (DC)PLSSAIA PCD M 3330/3230 PLSDISPLAYE150/NY TYPE E1071SPÄNNING 230/240 V (N/BY 400V)TOLERANSSPÄNNING +/- 10%STRÖMFÖRBRUKNING 230 V 39,64 MÄRKSTRÖM TOTALT ANB. SÄKRING 42ASTRÖMFÖRBRUKNING 400 V 27,04 MÄRKSTRÖM TOTALT ANB. SÄKRING 30ADIVERSENAVIGERINGSSYSTEMFYLLINGSINDIKATOR GROVFODERFYLLINGSINDIKATOR KRAFTFODERMATNINGSINDIKATOR MATARBANDMÄNGDINDIKATORPULSHJUL MED INDUKTIVA SENSORERFOTOCELLKAPACITIVA SENSORERSTRÖMTRANSFORMATOR RIVTRUMMALADDNINGSCELLER


TKS InstruktionsbokModellbeskrivning och användningsområdeFeedRobot-system är konstruerat och byggt för automatisk utfodring av silo, rundbalar,fyrkantbalar och de flesta typer av grovfoder samt fruset foder.1FeedRobot-systemet måste ses som ett system och inte bara en enhet. Grundtanken är attdet i nya och större husdjursbesättningar förekommer ett så högt foderförbruk att det finnsett behov av ett system för både automatisk försörjning och utfodring. Systemet består aven feedROBOT som rör sig automatiskt i olika program där den utför olika saker, och eneller flera mellanlagringsenheter där feedROBOT automatiskt kan förse sig med foder.Systemet kan också vara utrustat med olika grader av applikationer som till exempel kraftfodertank,vägningsceller, upphängningar i 1 eller 2 skenor, sidoförskjutning eller portöppnare.För att få systemet stabilt och pålitligt är det viktigt att man på bästa möjliga sätt sätter sig in isystemets operationssätt och funktion.2feedROBOTsystemet kan installeras i de flesta driftsbyggnader och det finns många möjligheterom det finns tillräcklig med höjd och bredd för att djurs och människors säkerhetkan garanteras.Fodrets konsistens och egenskaper kommer att påverka maskinens funktion. Därför är detviktigt att man prövar sig fram och hittar bästa möjliga körmönster utifrån egna förhållanden.Vissa typer av foder kan vara svåra att mata automatiskt och det kan vid vissa tillfällenvara nödvändigt att mata fodret manuellt.OBS!Anvisningarna i den här bruksanvisningen ges på generella grunder. Det kan förekommasituationer hos enskilda användare som kan avvika från de anvisningar som ges här.Ändringar på maskiner och utrustning som en följd av sådana förhållandenkan inte reklameras hos tillverkare eller leverantör.10


TKSInstruktionsbok11


TKS InstruktionsbokSäkerhetVar särskilt uppmärksam på denna symbol.Den betyder att här finns en säkerhetsrisk ochbeskriver förhållningsregler som man ska tahänsyn till för att undvika olyckor.Innan maskinen används, justeras ellerreparers måste användaren, reparatören ellerägaren bekanta sig med säkerhetsinstruktionerna som finns i dennainstruktionsboken.Var uppmärksam och försiktig när du arbetarmed lantbruksmaskiner. Läs igenom och läggmärke till säkerhetsanvisningarna i dennainstruktionsbok.Säkerhet i arbetet är ditt ansvar!GenerellasäkerhetsinstruktionerLäs och förstå de allmänna säkerhetsinstruktionerna.Fara för stenkast uppåt och bakåt närmaskinen används.Användning av maskinenMaskinen ska endast användas till det ändamålden är byggd för.AnvändningOperatören av maskinen ska hålla sig i denänden av maskinen där styrningen medtillhörande användningspanel är monterad.TillsynAnvändaren ska ha full tillsyn tillmaskinen innan start och under drift. Detta ärmycket viktigt för säkrast möjliga drift.Maskinens arbetssättAnvändaren ska sätta sig in i maskinensarbetssätt och funktion så att maskinen kananvändas på ett säkert och försvarligt sätt.Håll avståndetMänniskor och djur ska hållas borta frånmaskinen när den är igång.Håll avståndet från arbetande, roterande ochrörliga delar.Tänk på säkerhet vid arbetetGå aldrig in i maskinen när den är igång.När underhåll utförs ska strömmen kopplasfrån.12


TKSInstruktionsbokSkyddsskärmarKontrollera att alla skärmar är i ordning och rättmonterade. Starta inte maskinen innan detta ärgjort.En skadad skärm ska repareras eller bytas utomgående.ReservdelarAv säkerhetsskäl rekommenderar vi baraanvändning av originalreservdelar.Vid användning av icke ursprungsdelar ärproduktgarantin ogiltig.UnderhållSe till att maskinen underhålls ordentligt ochhålls i gott skick. Gör aldrig ändringar imaskinens konstruktion.Maskinens arbetsområdeMaskinens arbetsområde ska begränsas fysiskteller låsas så att det inte vållar fara förmänniskor eller djur.StyrboxStrömmen måste kopplas från innan skåpetöppnas.NödstoppRunt signalgult STOPP-klistermärkeplaceras vid alla nödstoppsbrytare.13


TKS InstruktionsbokYtterligaresäkerhetsinstruktionerMaskinen är märkt med varningsskyltar.Om skyltarna är skadade måste de bytas ut.Beställningsnummer framgår av illustrationernatill det här avsnittet.Se Fig. 6 när det gäller placering på maskinen.Varningsskylt UH220532 (Fig. 1)Var försiktig! Läs och förstå instruktionsbokeninnan maskinen används, och innan du företarjusteringar och underhåll.Fig. 1Varningsskylt UH220544 (Fig. 2)Klämrisk. Håll avståndet till området mellankombikutter och behållare.Fig. 2Varningsskylt UH220526 (Fig. 3)Fingrarna kan skadas om de hamnar mellankedja och kedjehjul.Fig. 3Varningsskylt UH220527 (Fig. 4)Skylt skära hand. Handen kan skadas påvalsknivarna när valsen är i drift.Fig. 4Varningsskylt UH220539 (Fig. 5)Skylt brutna fingrar. Fara för brutna fingrar omde hamnar mellan transportbandet och golvet.Fig. 514


TKSInstruktionsbokÖversikt över säkerhetsdekalUH220544UH220527UH220532UH220526UH220544UH220539UH220544UH220527IFR_03Fig. 1015


TKS InstruktionsbokLyftning av maskinenmed kranAnvänd bara godkänd lyftningsutrustning.Maskinens vikt anges i avsnittet ”Tekniskadata”.Var försiktig!Se till att inga människor eller djur befinner sigunder eller nära maskinen när den lyfts.Lyft maskinen med remmar fästa i maskinenshuvudram så att lyftet är balanserat.Kontrollera att lyftremmarna är ordentligtfastgjorda innan lyftningen startar. Använd enstyrrem för att hålla maskinen i positionNy maskin –var försiktigLäs instruktionsboken.Var speciellt uppmärksam när ny maskin startasför första gången. Monteringsfel, fel betjäningm.m. kan innebära kostbara reparationer ochintäktsförluster. TKS produktgaranti täcker inteskada som uppstår p.g.a. att instruktionsbokensanvisningar inte följs. Var speciellt uppmärksampå denna symbol. Den används för attframhäva viktig information så att felaktigmontering eller användning undviks.Var speciellt uppmärksam på följande när nyen maskin sätts i drift:Kontrollera att maskinen är korrekt sammansattoch att den inte är skadad. Kontrollera attelkablar är tillräckligt långa och placerade så attde kan följa maskinens rörelser utan att skadas.Smörj maskinen enligt beskrivning i avsnitt11 UnderhållKom ihåg att operatören har ansvar för attprodukten är korrekt förpackad.16


TKSInstruktionsbok17


TKS Instruktionsbok1 Montering av skenorVagn med upphängning i 2Vagn med tvärupphängning1440 3000SkenhöjdSkenhöjdVagn med upphängning i 1SkenhöjdSidoförskjuts 4cm från mittenmot växelmotornBredd trågIFR_10Fig. 10Alla mått anges med sidoutmatare monterad.Höjd under skenor (minimimått)Fyllning från behållare Manuell/annan fyllningK1 FeedRobot med upphängning i 2 skenor 2400 2200K1 FeedRobot med upphängning i 1 skena 2600 2010K1 Feed med tvärupphängning 2750 2350Bredd krubbkant–krubbkant Minsta bredd Största breddK1 FeedRobot uten sideutmater 2000 -K1 FeedRobot med kort sidoutmatare 2000 2400K1 FeedRobot med vanlig sidoutmatare 2400 3000K1 FeedRobot med tvärupphängning 3000 400018


TKSInstruktionsbok1.1 Belastningstabell för skenor medmindre krav på stelhetA Lm 1,5 2 2,5 3,0 3,5 4,0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 1955 IPE100 1090 820 570 400 290 220 140 10063 IPE120 1690 1270 1010 740 540 420 260 180 140 10082 IPE160 3480 2610 2090 1740 1490 1140 730 510 370 280 220 180 150 120110 IPE220 1690 6040 4830 4030 3450 3020 2340 1620 1190 910 720 580 480 400 340 290 260160 IPE270 8230 6860 5880 5140 4110 3390 2490 1910 1510 1220 1010 840 720 620 540 480 370180 IPE330 11400 9770 8550 6840 5700 4880 3880 3060 2480 2050 1720 1470 1260 1100 970 760 62066 IPE140 2620 1960 1570 1570 980 Utgått profil For kontroll av gamle anleggTabellen anger skenans maximala kraft utifrån hur den är fäst. Ju tätare fästningspunkten är, justörre last kan man ha på skenan. I detta fall handlar det mest om huruvida man ska använda IPE160 eller IPE 120.1.2 SkenförstärkningSkenans bärförmåga kan fördubblas genom att en förstärkning placeras i samma profil.Förstärkningens längd bestäms med hjälp av belastningstabellen.Exempel:Aktuell last är ~ 1700 kg. Du har valt en skena med profilIPE-160 eftersom du har 3 meter mellan upphängningspunkten.Men en spännvidd på 4 m kan uppnås genommontering av en ”tvärbjälke” på (4 m – 3 m = 1 m)ovanför skenan, centralt, dvs. i mitten.Använd “klämmor” (del # 21652) på varje 0,5 m för attfästa ihop de två profilerna.Klämmor(21652)Obs!Det är viktigt att kontrollera skruvar och bultar på skenbanan ofta.Åtdragningsmoment för K80-skruvar (8,8)M6 M8 M10 M12 M16 M20 M22 M241,1 kpm 2,8 kpm 5,2 kpm 9,1 kpm 22,6 kpm 44,0 kpm 59,7 kpm 76,0 kpmViktiga moment för montering av TKS skensystem• Skenbanan ska vara dimensionerad med hänsyn till last (P) och upphängningsavstånd (I) ochhjultrycksbegränsningen ska kontrolleras.• Byggnadskonstruktionen måste kunna klara belastningen från det aktuella skensystemet.• Skensystemet från TKS har full styrka i fogarna (IPE120/160).• När TKS-skenor används i skenbanor ska det finnas flest fästpunkter på undersidan avskenan. Det är säkrast att ha upphängning i början, mitten och slutet av böjen.Detta avgörs av belastningen.19


TKS Instruktionsbok2 Montering av strömtillförselDet vanligaste och bästa sättet att tillföra ström till en feedROBOT är att använda en skena förströmledning. Denna består av en skena med kopparband på insidan och en strömavtagare (bana)som följer vagnen under drift. Se Fig. 11Skenan för strömledning måste ha korrekt avstånd från skenan där löpvagnen går. Se Fig. 11aDet lite smalare fästet ska finnas för varje 2 meter på skenan. Se Fig. 11bFig. 11aFig. 11bIFR_11Fig. 1120


TKSInstruktionsbokSkenan för strömledning måste ha korrekt avstånd från skenan där löpvagnen går.Se Fig. 12182IFR_12Fig. 1221


TKS Instruktionsbok2.1 Kobberband 230V/400VJord ska komma in där skenan har ett gultstreck på utsidan.Se Fig. 13JORDFig. 13230V230VIFR_13Så träs kopparband på för 400 VJord skal tres inn der hvor skinna har en gulstrek på utsiden. Se Fig. 14VÄRMEBANDJORDMan fäster varje kopparband i enkopplingsskruv i kopplingslådan på änden.En elektriker ska utföra resten av arbetet.För användning i fuktiga/kalla miljöer måsteman sätta in värmeband. Titta efter övrigvägledning för strömledarskenor.Vid svängning bör värmeband placeras i sidan.Fig. 14400V400VIFR_1422


TKSInstruktionsbok3 Montering av löpvagnarFäst varje kopparband i en kopplingsskruv i kopplingslådan på änden. En elektriker ska utföraresten av arbetet. Löpvagnarna till vagnen lossnar. Dessa träs på från änden av skenan.Löpvagnar med motorer ska befinna sig framtill på vagnen.Det är att föredra att motorerna ligger på insidan in mot mitten. Därför lämnas dessa stående påvar sin väg. Se Fig. 15FRAMSIDAN PÅ VAGNENFig. 15IFR_1523


TKS Instruktionsbok4 Montering av vagnInnan man hänger upp vagnen i löpvagnarna är det bra att ställa in takdriften i rätt höjd så att manslipper att använda lyftbock och justera efteråt. Se Fig. 16Det som är kritiskt i förhållande till monteringshöjd är:•••Att det finns tillräckligt med höjd under och längs med skenan eller eventuell stång påmaskinen (1 skena) när vagnen ska till en behållare för att hämta en ny rundbal.Att det finns tillräckligt med höjd under maskinens sidoutmatare så att inte denna”skrapas ned” i foder och fodergång.Höjd från botten (sidovagn) och upp till överkanten på kanalen för upphängning. Detta är ettabsolut minimimått. Se Fig. 16Höjd från botten (sidovagn) och upp till tvärbjälkens underkant. Detta är ett absolut minimimått.Se Fig. 17Vid bruk av behållare och rundbalar Ø1200Upphängning i 2 skenorFig. 16Upphängning med sidoförskjutning1650 Min. 1410IFR_16Fig. 17IFR_1724


TKSInstruktionsbokMontering av vagnHöjd från botten (sidovagn) och upp till tvärbjälkens underkant. Detta är ett absolut minimimått.Se Fig. 18Upphängning i 1 skena1650Fig. 18IFR_1825


TKS InstruktionsbokMontering av vagnFramtill fästs vagnen i löpvagnen med hjälp av 2 fästen som skruvas på varje sida av fästet somligger runt tvärbjälken. Se Fig. 19aPåse at festeklaver er montert midt på hovedaksling for løpekatt.Baktill fästs vagnen i löpvagn genom att ett fäste läggs runt bulten på löpvagnen och fästets enligtanvisning. Se Fig. 19b.Se till att fästklor monteras mitt på löpvagnens huvudaxel.Fig. 19aFig. 19bFig. 1926


TKSInstruktionsbok27


TKS Instruktionsbok5 Montering av utrustning pålöpvagnarFör att vagnen ska kunna fungera som en automatisk enhet måste det monteras en del utrustningpå vagnens löpvagnar. Se Fig. 20Denna består av:•••••Pulshjul med 0-ställareSändare för extern 24 V-signal (bara för vagnar som fyller kraftfoder och grovfoder från annankälla än en behållare)Brytarskena (bara där vagnen fylls i en behållare)Bryterskinne (Bare dersom vogna skal fylle seg i et reservoar)Stag som binder samman främre och bakre löpvagn (bara på en skena)SÄNDARE FÖR EXTERN24 V-SIGNALPULSHJUL MED0-STÄLLAREBRYTARSKENAFÖRSTÄRKNINGS-STAVPULSHJUL MED0-STÄLLARECENTRAL FORKOPPLINGFig. 20BYGELKONTAKT FÖRSTRÖMAVTAGARECENTRAL FORKOPPLINGBYGELKONTAKT FÖRSTRÖMAVTAGAREIFR_2028


TKSInstruktionsbokMontering av utrustning pålöpvagnarBakre och främre löpvagn förbinds med enförstärkningsstav. «Plattjärn monteras först pålöpvagnar och därefter skruvas kanaler påutsidan av plattjärnet. Detta gäller baraupphängning i 2 skenor.Se Fig. 21Fig. 21IFR_21Bygelkontakt för strömavtagare fästs. Medföljandeplattjärn skruvas först på löpvagnen.Därefter fäster man bygelkontakten i skruvhåletmed hjälp av ett klämjärn.Se. Fig. 22Fig. 22IFR_22På varje arm ska man fästa en kedja som skadra avtagaren i horisontell riktning. Det är viktigtatt kedjan har ett rakt drag (inte skevt) och attden drar lite svagt nedåt. Se Fig. 23Fig. 23IFR_2329


TKS InstruktionsbokMontering av utstyr på løpekatterKantgaller hängs upp i löpvagnarna baktill. Där vagnen ska gå på en skena ska denna vara gjordi fabrik. Gallret ska gunga upp under laddning av balar och hindra att en bal faller ut ur vagnenunder drift.Se Fig. 24Grinden fästs enligt anvisning i Fig. 24aFig. 24IFR_24Fig. 24aIFR_24a30


TKSInstruktionsbokCentral för koppling skruvas upp på lämpligtställe. Se Fig. 25Avstånd mellan induktiva givare och pulshjul(känselavstånd) 1-3 mm.IFR_25Fig. 25Central för koppling skruvas upp på lämpligtställe.Se Fig. 26IFR_26Fig. 26Se till att ledningarna inte kommer i kläm.Sändaren för extern signal skruvas på löpvagnen.Baktill på den ena kanalen för upphängningska en ledning med 2 ledare monteras upp.Denna kopplas till sändaren. Denna skruvasföreträdesvis upp på den vänstra bakre löpvagnenpå insidan.Se Fig. 27IFR_27Fig. 27Om vagnen ska försörjas genom en behållaremåste en brytarskena skruvas på bak pålöpvagnen som mekaniskt startar behållaren.Denna fästs i de 2 översta hålen (axel förlöpvagnhjul)Se Fig. 28IFR_28Fig. 2831


TKS Instruktionsbok6 Montering av sidoförskjutningLöpvagnar träs på längsgående skenor. Bådamotorer ska peka utåt. Motorlöpvagnarna skabefinna sig framtill på vagnen.Se Fig. 29IFR_29Obs!Det finns en skillnad mellan motorlöpvagnarsom går tvärs över och längs med. Dessa skavara märkta för att man ska kunna skilja demåt.Fig. 29Tverrgående løpekatter tres inn i tverrskinne.En motorløpekatt bak, og en fremme. Det erfordel at motor peker ut av vogn, og at motorløpekatteneligger på samme side. Dette kangjøres mens skinnene ligger på gulv.Se Fig. 30IFR_30Fig. 30Motorfestene skrus på den tverrgående skinnamed 3 bolter.Se Fig. 31IFR_31Fig. 3132


TKSInstruktionsbok6.1 Tvärskena med löpvagnsfästenTvärskena med löpvagnsfästen och påsatta löpvagnar hänges upp i löpvagnar som är påträdda pålängsgående skenor. Se Fig. 32Fig. 32IFR_32Fig. 32aIFR_32a33


TKS Instruktionsbok6.2 FörstärkningsrörBakre och främre tvärram fästs samman med ett förstärkningsrör.Förstärkningsröret fästs enligt anvisning i Fig. 33.IFR_33Fig. 33IFR_33aFig. 33a34


TKSInstruktionsbok6.3 LöpvagnarLedning för fästning av kablar fästs i löpvagnsfästen framtill. Den träs och glids in på ledningen.Ledningen träs genom hålen i löpvagnsfästet, dras åt och fästs med en klämma. Se Fig. 34aVagnen hängs upp i tvärsgående löpvagnar.Vagnen fästs enligt anvisning i Fig. 34b.Fig. 34IFR_34AIFR_34aIFR_34bFig. 34aFig. 34b35


TKS Instruktionsbok6.4 Montering av sidindikator och grind2 sidindikatorer sätts upp. En för varje sida. Enska indikera att vagnen är i önskad position påhögra sidan och en att den är det på vänstrasidan. Dessa måste monteras så att brytarenbetjänas när löpvagnen kommer.Se Fig. 35Fig. 35IFR_35Indikatorbrytare för sidindikation fästs pålöpvagnen. Denna ska kopplas till ingång 4 påden gula centralen för koppling.Se Fig. 36Fig. 36IFR_3636


TKSInstruktionsbokMontering av sidindikator och grindGrinden som hindrar retur av balar monterasupp på tvärsgående löpvagnar.Se Fig. 37Fig. 37IFR_37Grinden fästs med medföljande fästen.Se Fig. 38Fig. 38IFR_3837


TKS Instruktionsbok7 Montering av 0-ställarePulshjulet som är navigeringssystemet till vagnen kommer över tiden att ha en viss felmarginal.Därför sätter man in 1 eller 2 0-ställare som återställer positionssystemet. Placeringen av dessa ärviktig då vagnen bör vara så precis som möjligt vid ett par kritiska positioner, speciellt fyllning avgrovfoder och kraftfoder. Se Fig. 39Montera nollställare på lämpliga positioner. Tillpassa dessa i höjd- och breddriktning så att brytarenpå vagnen blir korrekt betjänad.I vagnens styrning finns det en egen meny för att hitta dessa..VAGNENS VOGNASAKSJONSOMRÅDE VERKSAMHETS-OMRÅDEKRAFTFODERNEDSLÄPPFODRING FÔRING AVBINGER/BÅSER KRUBBOR/BÅSVAGN IPARKERINGBEHÅLLARE0-STÄLLARE 20-STÄLLARE 1IFR_39Fig. 3938


TKSInstruktionsbok8 Montering av 24 V DC-mottagareMottagaren skruvas upp på skenan. När kraftfodernedsläppetär mitt över öppningen skasändaren befinna sig mitt på mottagaren. Detär viktigt att detta monteras helt korrekt såatt borstarna alltid träffar kopparbanden. Ommottagaren inte träffar 100 % kommer den attförstöras.Se Fig. 40Fig. 40IFR_40Ledningar från 24 V DC-mottagaren kopplas påstyrning för kraftfoderskruvar. Detta kan vara tillexempel en individuell styrning bestående avett motorskydd och en 24 V DC-kontaktor. Dettautförs av en auktoriserad elektriker.Se Fig. 41Fig. 41IFR_41Obs!Se till att polariteten (+240=Brun OV= Blå)stämmer överrens med 24VDC sändare.Felaktig polaritet kan medföra kortslutning avkomponenter.39


TKS Instruktionsbok9 Montering av behållareBehållare för 2 eller 3 balar ska monteras i änden av skenan bakom vagnen där den ska fylla sig.När vagnen ska fylla sig ska behållarens matarband gå in i behållaren på vagnen så att maskinernaöverlappar varandra. Detta för att undvika spill och för att få en så säker fyllningsprocess sommöjligt. Det är också viktigt att behållaren står i korrekt förhållande till FeedRobot i breddriktning såatt vagnen glider lätt in till behållarenAll kommunikation mellan feedROBOT och vagnen är mekanisk och består av att FeedRobotaktiverar en ”vagn intill”-brytare i skenan.Obs!Se till att polariteten (+240=Brun OV= Blå) stämmer överrens med 24VDC sändare.Felaktig polaritet kan medföra kortslutning av komponenter.Fig. 42IFR_4240


TKSInstruktionsbokMontering av behållareBehållaren ska stå i en höjd så att transportbanden på behållaren och transportbanden påFeedRobot inte kolliderar. Om det finns ett avstånd på 150 mm mellan underkanten påbehållarens botten och överkanten på bottnen av FeedRobot är detta lämpligt.Se Fig. 43a.IFR_43Fig. 43RESERVOAR BUNN150BUNN I VOGNFig. 43a41


TKS InstruktionsbokMontering av behållareHöjden på behållaren justeras genom att skruvarna lossas och fötterna dras ner. Använd en lyftbockeller eventuellt en truck för att lätta på behållaren. Se Fig. 44a.Fig. 44IFR_44Fig. 44aIFR_44a42


TKSInstruktionsbokMontering av behållare”Vagn intill”-brytaren skruvas upp på skenan. Denna ska skruvas upp på ett sådant sätt att närFeedRobot är alldeles intill behållaren (bakre kanten av ramen nuddar främre kanten av foten) skabrytaren vara nästan ända framme på brytarskenan på löpvagnen. Se Fig. 45a.Fig. 45IFR_45Fig. 45aIFR_45a43


TKS InstruktionsbokKoppling av sensorer/brytareSkåpet för behållaren sätts på lämpligt ställe på väggen. Det är bra om det är lätt att komma åtdenna i samband med fyllning av behållare. För att behållaren ska fungera tillsammans medvagnen måste fotoceller och ”vagn intill”-brytare kopplas till skåpet. Se Fig. 46.Vagn intill-brytareFotocell sändareFotocell mottagareFig. 46IFR_4644


TKSInstruktionsbokKoppling av sensorer/brytareFotoceller (3 ledare) Ledning Färg Kopplingsplint på skåp24V Brun 70V Blå 8Signal Svart 9Fotoceller (2 ledare) Ledning Färg Kopplingsplint på skåp24V Brun 50V Blå 6Vagn intill-brytare Ledning Färg Kopplingsplint på skåp24V - 10V - 2Koppling i skåpTabellen visar var de individuella ledningarna till de individuella sensorerna ska kopplas påplintarna. Det är viktigt att ledningar läggs ordentligt (t.ex. i plaströr eller under stålbeslag) så attman undviker sprickor.Koppling av ström till skåp och ström ut till motorn utförs av en auktoriserad elektriker.TestFungerar behållaren som den ska?•••Prova först att vrida på fram/tillbaka-knappen på skåpet på väggen.Använd till exempel ett kvastskaft och tryck in vagnen intill brytaren. Remmen ska då gå framåtTryck in step-knappen på skåpet. Remmen ska då gå framåt. Lägg handen framför fotocellen.Remmen ska då stanna efter några sekunder.45


TKS Instruktionsbok10 DriftsättningFör att starta FeedRobot är det förnuftigt att gå igenom denna kontrollista för att upptäcka eventuellafel.1 Manuell körning av motorerFör att kontrollera att motorer fungerar korrekt ska följande motorer i vagnens meny för manuellkörning startas.RivaggregatTrumman ska gå medurs när du står på vagnens högra sida dvs. trumman drar fodretuppåt mot motstålsbehållaren.SidoutmatareSidoutmatare höger betyder att när du står med ryggen mot displayen ska bandet ligga mot höger.Motsatt mot vänster.TakdriftAnvänd knapparna för takdrift framåt och takdrift bakåt. När du trycker på knappen för takdriftframåt ska vagnen komma mot dig när du står med ansiktet mot displayen.MatarbandNär du trycker på knappen matarband framåt ska bandet mata framåt mot trumman.KraftfoderskruvTrykk inn knapp, og sjekk at denne går, og mater ut.46


TKS Instruktionsbok11 Underhåll och inspektionOBS!Koppla alltid från strömmen före inspektion,underhåll eller reparation av maskinen.• Rengöring av matarband, kedjehjul, axlaroch lagerskydd utförs vid behov och minsten gång per månad.• Matarbanden måste hållas strama. Det ärspeciellt viktigt under den första driftstiden.Vid åtstramning är det viktigt att matarbandetinte stramas åt snett. Se till att drivkedjorockså hålls åtstramade. Dessa kontrollerasmed jämna mellanrum efter slack ochskador.• Lager och kedjor smörjs var 24:e driftstimmeeller minst en gång i månaden.• Se till att den elektriska utrustningen inteutsätts för stora temperatursvängningar.Kondens kan då uppstå och ge överslag.• Oljan i snäckorna bör inte utsättas för temperaturunder –30 °C. För att maskinen skafungera optimalt under –30 °C måste dukontakta tillverkaren för råd och vägledning.• Knivarna på valstrumman är gjorda i härdatspecialstål och med precisionsfräst skäregg.Kontrollera eggen regelbundet för skadoroch slitage. Slipning kan utföras medanknivarna sitter på. Detta görs enklast meden vinkelslip som dras över insidan på varjeknivsegg.48


TKSInstruktionsbokSmörjning1. Smörjning av lager driftsida matarband2. Smörjning av lager retursida matarband3. Smörjning av lager för trumma4. Droppsmörjning av kedjetrumma5. Droppsmörjning av kedjematarband2435124351231IFR_50Fig. 502493


TKS InstruktionsbokÅtstramning av matarbandDet är viktigt att matarbandet är spänt. Dettabör kontrolleras med jämna mellanrum.Åtstramning görs genom att man vrideråtstramningsskruven bakpå maskinen.Se Fig. 51OBS!Det är viktigt att strama åt redan efter 1–2 balar/ensilage p.g.a. lack o.dyl. som slits av och gerslack på bandet.Kom ihåg att vrida skruvarna lika många gångerpå båda sidor.Kör matarbandet utan last efter åtstramning föratt kontrollera att allt fungerar.ÅTSTRAMNINGSSKRUVAR988010Fig. 5150


TKSInstruktionsbokÅtstramning av kedjedrift på trummaoch matarbandFODRING FÖR KEDJERULLARÅTSTRAMNINGSSKRUVARMed jämna mellanrum bör man se efterkedjeåtstramningen på kedjedriften ochsamtidigt efterspänna drivkedjorna.Se Fig. 52Kedjan bör smörjas minst var 24:e timme.ÅTSTRAMNINGSSKRUVARFig. 52FODRING FÖR KEDJERULLAR51


TKS InstruktionsbokLadugårdskarta:Exempel. på driftstider: Ladugårdskarta med positionsindelningRent grovfoder Mjölkkorkl. kl.1 av/på 06:00 1 av/på 08:002 av/på 12:00 2 av/på 10:003 av/på 18:00 3 av/på 14:004 av/på 00:00 4 av/på 16:005 av/på : 5 av/på 20:006 av/på : 6 av/på 22:00 FODERTRÅG7 av/på : 7 av/på 02:008 av/på : 8 av/på :Fält 1 Fält 2 Fält 3 Fält 4Fält 8Fält 7Fält 6Fält 5Rent kraftfoder Mix ungdjurkl. kl.1 av/på 06:30 1 av/på :2 av/på 12:30 2 av/på :3 av/på 18:30 3 av/på :4 av/på 00:30 4 av/på :5 av/på : 5 av/på :6 av/på : 6 av/på :7 av/på : 7 av/på :8 av/på : 8 av/på :Dela in ladan i fodringsfält.Ett fält till varje bås.Enkelt att programmera. Slaktar du ut eller tömmer ett bås ställs mängderna till 0.Använd ladugårdskartan för att få god översikt över fälten och fodringstiderna.FeedRoboten fodrar ut mot vänster och tillbaka mot höger.Exempel på programmering:Ta med alla fälten på RENT GROVFODER. Då får alla 4 fodringar + öka med 7 fodringar tillMJÖLKKOR. (Mjölkkor får då 11 totalt).Små och ofta upprepade mängder foder säkrar god foderupptagning och god kotrafik vidmjölkroboten.Därefter kan man tillföra RENT KRAFTFODER på önskat fält. Då får du t.ex. MIX UNGDJURigen om det finns fält du vill fodra oftare.BRUKAREN MÅSTE SJÄLV VÄRDERA TIDER OCH FODRINGSMÖNSTER SÅ ATT DETPASSAR LADAN OCH DRIFTSUPPLÄGG.52


TKSInstruktionsbokLadugårdskarta:Ladugårdskarta med positionsindelningkl. kl.1 av/på : 1 av/på :2 av/på : 2 av/på :3 av/på : 3 av/på :4 av/på : 4 av/på :5 av/på : 5 av/på :6 av/på : 6 av/på :7 av/på : 7 av/på : FODERTRÅG8 av/på : 8 av/på :kl. kl.1 av/på : 1 av/på :2 av/på : 2 av/på :3 av/på : 3 av/på :4 av/på : 4 av/på :5 av/på : 5 av/på :6 av/på : 6 av/på :7 av/på : 7 av/på :8 av/på : 8 av/på :Dela in ladan i fodringsfält.Ett fält till varje bås.Enkelt att programmera. Slaktar du ut eller tömmer ett bås ställs mängderna till 0.Använd ladugårdskartan för att få god översikt över fälten och fodringstiderna.FeedRoboten fodrar ut mot vänster och tillbaka mot höger.Exempel på programmering:Ta med alla fälten på RENT GROVFODER. Då får alla 4 fodringar + öka med 7 fodringar tillMJÖLKKOR. (Mjölkkor får då 11 totalt).Små och ofta upprepade mängder foder säkrar god foderupptagning och god kotrafik vidmjölkroboten.Därefter kan man tillföra RENT KRAFTFODER på önskat fält. Då får du t.ex. MIX UNGDJURigen om det finns fält du vill fodra oftare.BRUKAREN MÅSTE SJÄLV VÄRDERA TIDER OCH FODRINGSMÖNSTER SÅ ATT DETPASSAR LADAN OCH DRIFTSUPPLÄGG.53


TKS InstruktionsbokLadugårdskarta:Ladugårdskarta med positionsindelningkl. kl.1 av/på: 1 av/på :2 av/på : 2 av/på :3 av/på : 3 av/på :4 av/på : 4 av/på :5 av/på : 5 av/på :6 av/på : 6 av/på : FODERTRÅG7 av/på : 7 av/på :8 av/på : 8 av/på :kl. kl.1 av/på : 1 av/på :2 av/på : 2 av/på :3 av/på : 3 av/på :4 av/på : 4 av/på :5 av/på : 5 av/på :6 av/på : 6 av/på :7 av/på : 7 av/på :8 av/på : 8 av/på :Dela in ladan i fodringsfält.Ett fält till varje bås.Enkelt att programmera. Slaktar du ut eller tömmer ett bås ställs mängderna till 0.Använd ladugårdskartan för att få god översikt över fälten och fodringstiderna.FeedRoboten fodrar ut mot vänster och tillbaka mot höger.Exempel på programmering:Ta med alla fälten på RENT GROVFODER. Då får alla 4 fodringar + öka med 7 fodringar tillMJÖLKKOR. (Mjölkkor får då 11 totalt).Små och ofta upprepade mängder foder säkrar god foderupptagning och god kotrafik vidmjölkroboten.Därefter kan man tillföra RENT KRAFTFODER på önskat fält. Då får du t.ex. MIX UNGDJURigen om det finns fält du vill fodra oftare.BRUKAREN MÅSTE SJÄLV VÄRDERA TIDER OCH FODRINGSMÖNSTER SÅ ATT DETPASSAR LADAN OCH DRIFTSUPPLÄGG.54


TKSInstruktionsbokLadugårdskarta:Ladugårdskarta med positionsindelningkl. kl.1 av/på : 1 av/på :2 av/på : 2 av/på :3 av/på : 3 av/på :4 av/på : 4 av/på :5 av/på : 5 av/på :6 av/på : 6 av/på : FODERTRÅG7 av/på : 7 av/på :8 av/på : 8 av/på :kl. kl.1 av/på : 1 av/på :2 av/på : 2 av/på :3 av/på : 3 av/på :4 av/på : 4 av/på :5 av/på : 5 av/på :6 av/på : 6 av/på :7 av/på : 7 av/på :8 av/på : 8 av/på :Dela in ladan i fodringsfält.Ett fält till varje bås.Enkelt att programmera. Slaktar du ut eller tömmer ett bås ställs mängderna till 0.Använd ladugårdskartan för att få god översikt över fälten och fodringstiderna.FeedRoboten fodrar ut mot vänster och tillbaka mot höger.Exempel på programmering:Ta med alla fälten på RENT GROVFODER. Då får alla 4 fodringar + öka med 7 fodringar tillMJÖLKKOR. (Mjölkkor får då 11 totalt).Små och ofta upprepade mängder foder säkrar god foderupptagning och god kotrafik vidmjölkroboten.Därefter kan man tillföra RENT KRAFTFODER på önskat fält. Då får du t.ex. MIX UNGDJURigen om det finns fält du vill fodra oftare.BRUKAREN MÅSTE SJÄLV VÄRDERA TIDER OCH FODRINGSMÖNSTER SÅ ATT DETPASSAR LADAN OCH DRIFTSUPPLÄGG.55


TKS Instruktionsbok12 Felsökning FeedRobotDenna felsökningslista innehåller de mest sannolika fel som kan uppstå vid aktuella tillfällen.Beskrivning av fel:Orsak och åtgärd för rättning av fel:• Vagnen stannar i fodringssekvens. • Kontrollera givarna i kraftfodertaken, de lyser omde är täckta.• Vid fel på takdrift eller matarband. ••Kontrollera felkoden i frekvenskonverteraren.Stäng av strömmen till frekvenskonverteraren,vänta tills den är avstängd. Sätt på strömmen ochradera felet från displayen.• Vagnen stannar på samma plats, • Kontrollera strömavtagaren och strömledarskenor,speciellt under kraftfoderfrekvens. det kan vara dålig förbindelse.• Vagnen står under kraftfoderfyllning • Borstarna på strömavtagare 24V är skadadeoch ingenting händer.eller slitna. Vid nyanläggning kan polariteten varaändrad eller tanken tom.• Vagnen vill inte gå till fyllning. • Kontrollera att fotocellernas glas är rena och attledningsförbindelsen inte är skadad i sidodörrarna.Det ska lysa 2 ljus på vänster sida och 1 ljuspå höger sida när vagnen är tom.• Vagnen går till grovfyllning, men • Kontrollera att brytaren som står på skenan är rättbehållaren startar inte.justerad och att den fungerar.• Stegfunktionen på behållaren • Kontrollera fotoceller och kopplingar på behållarefungerar inte.och skåp.• Vagnen stannar på skenan i• Kontrollera upphängningar, det kan vara klämmorfodringssekvens.eller andra element som är för näralöpvagnshjulet.• Vagnen fodrar ojämnt.••Kör vagnen helt över banan och håll ett öga påvikten. Skev eller dåligt monterad skena påverkarvikten som i sin tur påverkar utfodringen.Använd ändstopp med dämpning för att säkra attinte vagnen kör fast eller hamnar utanför skenan.56


TKSInstruktionsbokFelsökning FeedRobot• Vagnen hittar inte positionen. ••Kontrollera 0-ställare så att det inte är gräs påskenan.Kontrollera givarna på pulshjulet så att de inteverkar för nära hjulet.• Vagnen kastar ut balen direkt efterfyllning, speciellt torra eller frusnasilobalar.••••Ställ in tiden ”töm för fyllning” ev. 5 sek påinställningar för behållarenStäll in antal blinkningar för tom vagn till 15blinkningar.Minska reverserbandet för start till 1 sek.Ställ in tid ”fotocell FC rivare” på vagnenInställning• Vagnen går inte helt in till• Kör vagnen manuellt intill behållaren över positionen,behållaren:om detta är för lite så tryck in 2 pulsslagmindre manuellt.• Behållaren lägger silobalar pågolvet, när du ändrar värden tillmagasinet så använd BARA denrunda knappen. Inte de små.••Se till så att det finns avstånd mellan balarna såatt fotocellerna kan mäta avståndet mellan dessa.FC tid är för lång, minska detta i skåpet tillbehållaren.• Balen kommer inte tillräckligt långtfram på behållaren:••Ställ in FC tid i skåpet till behållaren.Se till att 0-ställarna är placerade så att deanvänds så mycket som möjligt. God placering ärvid första fodringsfält och vid kraftfoderfyllningen.• Rivaren och matarbandet har ofta • Kontrollera inställningen på maskinen, mindremotorfel.•••• Trumman startar inte.• Ändra faser.tryck mot rivaren (t.ex. 80 till 60).Öka värdena på matarbandet (t.ex. 15 till 35)Minska värdet “fotocell FC rivare” på vagninställningen.När baldata läggs in så får inte trycket på rivarenhamna under 20 %, då går vagnen bara på obligatoriskgång och ståtid.Gör båset till ett fält, dela in kobås i 2 till 3 fält. Stora fält ger jämnare utfodring.57


TKS Instruktionsbok13 SkärmbilderKomponentaktiveringarVid start – ta på hänglåset för displayen.Kod stort A och enter.Välj de alternativ som finns på vagnen +guiden för driftsättning.3070BaldataJustera trycket mot rivaren och torrsubstansinnehålletså att det passar dina rundbalar.Man bör prova sig fram för att hitta rättinställning.7015Inställningar för matarband(För högt tryck medför större risk för utlösningav motorskydd samt fel på vagnen).Reversering vid fodringsstart bör inte vara förlång. (Den reverserar också vid fodring avkraftfoder).Balar kan hamna bakom fotocellenoch FeedRobot tror att den är tom.058


TKSInstruktionsbokSkärmbilderVagninställningarVisar vikten minus måste den tareras, annarskan det uppstå ojämn fodring.Står det minus på vikten kommer det att uppståojämn fodring.FilbehandlingVagndata bör lagras efter uppdatering.Justerbart hastighetsfältBör användas när vagnen hänger i en skenaoch det är svängning på skenan.Fält som heter Justerbart hastighetsfält.59


TKS InstruktionsbokSkärmbilderMotorstatusOm felet inte försvinner, kan motorskyddkontrolleras i skåpet.Vid fel på takdrift eller matarband, kontrollerafrekvenskonverteraren.Om det inte visas rdy i konverteraren, tryckerdu in nödstopp och väntar till den stängs.Prova igen.15Inställningar för behållarenKontrollera dessa inställningar om vagnenreverserar ut balen.Öka antalet blinkningar till 15 (övre linjen).Mät tiden från det att balen aktiverar fotocellentills den når trumman, och öka den med t.ex.6 sek. (nedre linjen).Vagnens nollställningspositionerKontrollera pulshjul, givare och brytare.Kontrollera att nollställaren på skenan intebefinner sig utanför position.60


TKSInstruktionsbokSkjermbilderFyllning kraftfoderÄr det tömt för kraftfoder eller fel på skruveneller fyllningsautomaten ställs fyllningssätt in påmanuellt.För att hindra att maskinen blir stående ifyllningsposition.61


TKS InstruktionsbokKommentarer62

More magazines by this user
Similar magazines