Planbeskrivning - Borås

boras.se

Planbeskrivning - Borås

1490K-P1180Detaljplan för Bosnäs,del av BOSNÄS 3:1Borås StadANTAGANDEHANDLING


SammanfattningPlanen syftar till att bevara kulturhistoriskt värdefullbebyggelse i Bosnäs genom att i detaljplan ge demvarsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. Syftet ärockså att möjliggöra en avstyckning och försäljning.Planen innehåller bestämmelser som hindrar rivningav byggnaderna och styr renovering och underhåll såatt byggnaderna behåller sin ursprungliga karaktär.En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkanhar gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning medmiljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.ÖversiktskartaENKELT PLANFÖRFARANDEBeslutInstans/datumSAMRÅD 2013-02-08REVIDERING 2013-04-29ANTAGANDE 2013-05-16BESVÄRSINSTANS -LAGAKRAFT 2013-06-052SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


InnehållSammanfattningPlanbeskrivning1.1 Planens syfte 41.2 Planens huvuddrag 41.3 Handlingar 41.4 Plandata 42. Tidigare ställningstaganden 42.1 Uppdrag 42.2 Miljömål för Borås 42.3 Strandskydd 42.4 Översiktliga planer 42.5 Gällande detaljplan 42.6 Naturvårdsprogram 53. Avvägningar mellan motstående allmännaintressen 54. Planeringsförutsättningar och förändringar54.1 Natur och kultur 54.2 Bebyggelse 64.3 Friytor 84.4 Gator och trafik 84.5 Teknisk försörjning 85. Konsekvenser 95.1 Behovsbedömning 95.2 Hållbar utveckling 95.3 Hushållning med naturresurser 95.4 Strandskydd 95.5 Miljö 95.6 Sociala värden 105.7 Hälsa och säkerhet / störningsskydd 106. Administrativa frågor 106.1 Genomförandetid 106.2 Ökad lovplikt 106.3 Handläggning 106.4 Planavgift 106.5 Medverkande tjänstemän/samverkan 10Genomförandebeskrivning1. Inledning 112. Organisatoriska frågor 112.1 Tidplan 112.2 Gällande detaljplaner 112.3 Genomförandetid 112.4 Huvudmannaskap 113. Fastighetsrättsliga frågor 113.1 Markägare 113.2 Övriga intressenter 113.3 Servitut 114. Tekniska frågor 114.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värme 114.2 El och tele 115. Ekonomiska frågor 11Särskilt utlåtande1. Handläggning 122. Sammanfattning 122.1 Ändringar av planförslaget 122.2 Beslutsförslag 123. Synpunkter under samrådet 123.1 Remisspart 123.2 Sakägare 13Plankarta / IllustrationskartaPlanbestämmelser 15ANTAGANDE 3


PlanbeskrivningDetaljplan för Bosnäs,del av BOSNÄS 3:1, Borås Stad,upprättad den 29 april 2013.1. Inledning1.1 Planens syftePlanen syftar till att bevara kulturhistoriskt värdefullbebyggelse i Bosnäs genom att i detaljplan ge demvarsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. Syftet ärockså att möjliggöra en avstyckning och försäljning.1.2 Planens huvuddragPlanen innehåller bestämmelser som hindrar rivningav byggnaderna och styr renovering och underhåll såatt byggnaderna behåller sin ursprungliga karaktär.Användningen ändras från centrumverksamhet ochpark i nuvarande plan till bostäder, vilket gör detmöjligt att sälja husen som bostad. En del av planenkvarstår som centrumverksamhet.1.3 HandlingarDetaljplanen består av plankarta med bestämmelsersom är juridiskt bindande.Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivningoch genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommersamrådsredogörelse med inkomna synpunkter.Planbeskrivningen och illustrationskartan skaunderlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samtredovisa de förutsättningar och syften planen har. Dehar ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska varavägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningengäller på motsvarande sätt att deninte har någon egen rättsverkan.1.4 Plandata1.4.1 Läge och arealPlanområdet är ca 4500 kvm stort och är belägetvid Bosjön, mitt i Bosnäs, ca 8 km sydväst om Boråscentrum.1.4.2 MarkägareMarken ägs av Borås Stad.2. Tidigare ställningstaganden2.1 UppdragKommunfullmäktige godkände ett planprogram förBosnäs 2005-08-18, därefter fick Byggnadsnämndeni uppdrag att upprätta ny detaljplan för hela Bosnäs(P 2/06).Samhällsbyggnadsnämnden gav 2012-02-16 Samhällsbyggnadsförvaltningeni uppdrag att plocka ut detaktuella området som ett separat planärende, eftersomdet är oklart när detaljplanen för Bosnäs 3:1 (P 2/06)kommer att vara möjlig att anta.2.2 Miljömål för BoråsI Miljömål för Borås anges att all samhällsplaneringoch allt byggande ska syfta till en sund, trivsam ochvacker miljö med kretsloppstänkande. De lokalamiljömålen ska integreras i samhällsplaneringen ochbidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarutveckling.Miljömålet God bebyggd miljö anger att den bebyggdamiljön ska skapas i harmoni med naturen ochge en god livsmiljö. Det anger även att 20% av BoråsStads kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska ha ettlångsiktigt skydd innan 2015.2.3 StrandskyddInom planområdet finns idag inget strandskydd. FörBosjön gäller dock 200 meter strandskydd som träderin vid planläggningen. Vid tidigare planläggning 1966upphävdes strandskyddet inom planområdet.2.4 Översiktliga planerÖversiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, angersamhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbarutveckling. De samhällsbyggnadsmål som är relevantaför detaljplaneförslaget är:- Prioritera ombyggnad av bebyggelsen utan att densociala och yttre miljön försämras.- Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor förökad trygghet och tillgänglighet, god hälsa samtminskad risk för olyckor och brott.- Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärdemot åtgärder som påverkar området negativt.Aktuellt planförslag bedöms följa spelreglerna ikommunens översiktsplan.2.5 Gällande detaljplanFör området gäller byggnadsplan P 343 som vann lagakraft 1968. Syftet var att tillskapa tomter som skullearrenderas ut och bebyggas med sommarstugor.Den gamla gården med bostadshus och tillhörandeladugård och ekonomibyggnader (Lilla Bosnäs) liggeri den gamla byggnadsplanen inom kvartersmarkmed beteckningen ”Område för gemensamhetslokal,handelsrörelse och dylikt”. Det Röda huset (Eriksbo)ligger inom allmän plats med användningen parkmark.4SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


2.6 NaturvårdsprogramVästra delen av planområdet (Eriksbo) samt delar avgården Lilla Bosnäs tomt, ligger inom område somklassas som naturvärde klass II dvs. mycket högtnaturvärde. Området beskrivs bestå av lövskog ochhagmarker med fina lavar och mossor, och vara avstort värde för friluftslivet.3. Avvägningar mellan motståendeallmänna intressenPlanutformningen bedöms vara förenlig medhushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormernaenligt kap 5 och skydd av naturen enligtkap 7 i Miljöbalken (MB).Närliggande riksintressen berörs inte.Planområdet berörs av strandskydd från det närliggandevattendraget Bosjön. Bosjön har 200 meterstrandskydd som träder in vid planläggningen. Enavvägning har gjorts mellan strandskyddets betydelseoch de kulturhistoriska värden som skyddas i planen.Se konsekvensbeskrivningen.En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkanhar gjorts enligt PBL 4:34 och 6 kap MB.Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning,MKB, inte erfordras.Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår avkonsekvensbeskrivningen.4. Planeringsförutsättningar ochförändringar4.1 Natur och kultur4.1.1 Mark och vegetationPlanområdet består av ytor som tagits i anspråk somtomtmark. Eftersom de båda bostadshusen ståtttomma under en längre tid har vegetationen fått växafritt och tomterna har delvis blivit vildvuxna. Härfinns vackra lövträd såsom ask, lind, ek och fruktträd.I anslutning till planområdet finns lövträdsdungar,ängsmark och skog. Ängarna kantas av stenmurar.4.1.2 GeoteknikIngen geoteknisk undersökning har gjorts men enligtSGU:s bergartskarta består området av sur intrusivbergart (granit, granodiorit, monzonit m.m.). SGU:sjordartskarta visar att det Röda husets tomt består avsandig morän medan gården Lilla Bosnäs tomt bestårav ett tunt jordtäcke på berg.4.1.3 RadonEnligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområdevad avser radon. För mark som klassas somnormalriskområde för radon gäller generellt att maninte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt.Därför föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, attgrundläggning ska utföras radonskyddande. Kravetinnebär att byggnadsdelar som står i kontakt medjorden utformas så att luft från marken förhindrasatt tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhetmåste därvid ägnas åt håltagningar i golvet förgenomföringar etc. Erforderlig planbestämmelseinförs på plankartan. Åtgärder för att klara tillåtenradonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringenav nybyggnation.4.1.4 FornlämningarNågra kända fornlämningar finns inte inom planområdet.Ortofoto som visar byggnaderna i sitt sammanhang.Gården Lilla Bosnäs återfinns i bildens mitt, och det Rödahuset uppe till vänster i bilden, norr om Lilla Bosnäs.4.1.5 Kulturhistorisk beskrivningByn Lilla Bosnäs bestod fram till laga skiftet av tregårdar med tillhörande ekonomibyggnader och uthus.År 1871 skiftades byn och en av de tre gårdarna flyttadesoch fick en ny placering nordost om bykärnan.De två kvarvarande gårdarna i byn utgör idagresterna av Lilla Bosnäs och är vikiga minnesbärare förhistorien och bevarandet av byn Lilla Bosnäs. Trotsatt de båda gårdarna genomgått större förändringarbesitter byggnaderna och gårdsstrukturerna storakulturhistoriska värden.ANTAGANDE 5


4.2 BebyggelseNedan följer en beskrivning av de båda gårdarna somplanen syftar till att bevara.4.2.1 Lilla BosnäsGården Lilla Bosnäs består i dag av ett flertal byggnader.Här finns en huvudbyggnad, en större ladugård,en mindre ekonomibyggnad som ursprungligenuppfördes som affärslokal och brygghus, ett garagesamt en jordkällare.Mangårdsbyggnaden är uppförd år 1877 i sambandmed laga skifte, som genomfördes i Bosnäs år 1871.Byggnaden är en s.k. dubbelkammarstuga i 1½-plan.Huset har en träkonstruktion med en fasadbeklädnadav en enkelt utförd locklistpanel som troligen fått sittnuvarande utseende någon gång mellan 1930 och1950. Byggnaden har tidigare haft mer profileradelistverk och fasaderna har varit målade med falurödfärginnan man någon gång under 1900-talet oljemåladedem i en gul kulör. Byggnaden har under åren genomgåttförändringar, främst i samband med att gårdensfunktion delvis förändrades med handelsbodenstillkomst. En ny grund i betong har tillkommit ochnya fönsterupptagningar och ursprungliga fönstertyperhar i vissa fall förändrats när huset har anpassats tillmodernismens nya stilideal. Originalfönstren har varittredelade tvåluftsfönster. I dag finns fem stora fönsteroch två mindre fönster bevarade. Vid framtida byte avicke ursprungliga fönster ska den äldre fönstertypenstå som förebild.Under husets livstid har tre mindre tillbyggnadergjorts; mot väster finns en mindre farstukvist som idagär i väldigt dåligt skick, på den norra fasaden har englasveranda byggts till runt sekelskiftet 1900, vilkensenare har förändrats till en farstu med modernaperspektivfönster. Även mot söder har en farstutillkommit. Den kan dateras till tiden runt 1940-50.Huvudbyggnaden har ett sadeltak som är klätt medtvåkupigt, rött lertegel. På de tre tillbyggnaderna liggerenklare plåt- och papptak.Mellan åren 1919 och 1990 fanns en mindrelanthandel med lager på gården. När affären öppnadeår 1919 var det främst utsäde, fotogen och andratypiska lanthandelsprodukter som såldes bakomdisken. Byggnaden finns bevarad idag och utgören viktig del av gårdssammansättningen. Med sinfunktion som samlingspunkt är den även en viktig delav områdets historia. Huset, som även använts sombrygghus, är uppfört i vinkel där de äldsta delarna haren träkonstruktion med en fasadbeklädnad av ståendelocklistpanel. Det har ursprungligen varit falurött,Huvudbyggnaden med farstu mot norrDen gamla lanthandelnJordkällarenLadanmen har senare målats med en ljus oljefärg, likt den påmangårdsbyggnaden. På sadeltaket ligger ett tvåkupigtlertegel. Under de senaste 20 åren har byggnadenfungerat som förråd. År 1956 blev huset påbyggtmot söder med ett dubbelgarage som uppfördes ibetonghålsten.Öster om huvudbyggnaden finns en jordkällarebelägen i ett suterrängläge. Det är enligt uppgiftgårdens äldsta byggnad. Den är huvudsakligenmurad med natursten, men har också delar i betong.6SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


Jordkällaren utgjorde ursprungligen en sockelvåningåt en ekonomibyggnad i trä som innehöll vedbodoch vagnslider. Överbyggnaden är numera riven ochhar ersatts av ett enkelt pulpettak som är beklätt medkorrugerad plåt.Den stora ladugården i öster byggdes 1928 och ersattedå en mindre ladugårdsbyggnad på samma plats. Denägs i dag av Bosnäs samfällighetsförening (markenutarrenderas av Borås Stad) och används av stugägarnai närområdet, främst som samlingslokal vid störrefestligheter som t.ex. midsommar. Byggnaden äruppförd i stående, falurödfärgad panel. På taket liggerett eternittak.4.2.2 EriksboByggnaden är uppförd år 1926 då den ersatte enäldre mangårdsbyggnad från 1850-talet som lågomedelbart norr om dagens hus, invid vägen. Den nyamangårdsbyggnaden uppfördes som ett s.k. dubbelhusi 1½-plan som avslutas med ett brutet mansardtak.Huset står idag i princip oförändrat sedan byggnadstidenoch är en av kommunens bäst bevarade byggnaderfrån tiden. Byggnaden vilar på en vacker, muradEriksbo sett från västernaturstensgrund. Den har en träkonstruktion med enfasadbeklädnad av rödfärgad locklistpanel. Knutar,fönsteromfattningar och vindskivor är vitmålade.Fönstren är tredelade tvåluftsfönster, målade i en vitkulör. På gavlarna finns även tre fyrkantiga, symetrisktplacerade, fönsteröppningar. Alla fönstren är originaloch bevarade i gott skick. På långsidan mot norrfinns huvudentrén vilken markeras av en vitmåladfarstukvist med tegelklätt sadeltak. Mot söder finns enmindre takkupa som markerar vindstrappan, och motnorr en lite större som erbjuder sjöutsikt. Mansardtakethar en takbeklädnad av tvåkupigt rött lertegel, detvå skorstenarna är murade i rött tegel.Till gården har det tidigare även funnits en störreladugård och ett mindre svinhus som till delar varuppförda i sten, alternativt betong. Byggnaderna varbelägna norr om boningshuset på motsatta sidanvägen. Enligt lång tradition i Västergötland gickbyvägen genom gårdsbildningen och skilde mangårdenfrån fägården och dess ekonomibyggnader. Gårdenköptes in av Borås Kommun år 1953 och någon gångföre år 1961 har både ladugården och svinhuset rivits.4.2.3 Bostäder i anslutning till planområdetBosnäs byggdes ut och blev ett sommarstugeområdepå 60-70-talet. Bebyggelsen spriddes ut på de delarav området som var byggbara och skapade en oregelbundenbebyggelsestruktur. Idag beräknas 80 % avfritidshusbebyggelsen vara permanentbostäder vilketinnebär att här finns ca 170 bostäder.4.2.4 Offentlig serviceInom planområdet finns ingen offentlig service.Närmaste skolorna är Götaskolan (lågstadium) ochDaltorpsskolan (mellan- och högstadium). Skolornaligger ca 8 km från Bosnäs. Kommunen ansvarar förskolskjuts för barnen.4.2.5 Kommersiell serviceKommersiell service finns inte i Bosnäs. Närmstaavstånd till service är ca 8 km. På gården Lilla Bosnäsfanns en affär som stängde 1990.Farstu mot gavel mot öster4.2.7 Byggnadskultur och gestaltningDe två gårdarna Lilla Bosnäs och Eriksbo, står idagsom ovanligt välbevarade representanter för Bosnäsursprungliga bebyggelse och platsens historia. Mangårdsbyggnadernaoch tillhörande ekonomibyggnaderger med sin närvaro platsen ett historiskt djup ochbebyggelsen skapar en förståelse för de boende ochbesökare i området. De ger också karaktär åt helanärområdet som annars domineras helt av sommarstugebebyggelsefrån 1950- och 1960-talet.ANTAGANDE 7


Syftet är att säkerställa ett långsiktigt bevarande avbebyggelsen. Detta uppnås genom att införa rivningsförbudpå huvudbyggnaderna samt den gamla affären.Byggnadernas exteriöra utseende bevaras och säkerställsgenom att skydds- och varsamhetsbestämmelserinförs. Dessa är tänkta att förhindra ogenomtänktaoch kortsiktiga lösningar som genom materialvaloch utformning riskerar att förvanska såväl enskildabyggnader, som miljön som helhet. Målsättningen äratt framtida förändringar och löpande underhåll skafölja den ursprungliga byggnadsstilen och lyfta framden lokala byggnadstraditionen.Utseendet på nya komplementbyggnader ocheventuella återuppföranden av rivna uthusbyggnaderstyrs med utformningsbestämmelser för att de skaharmonisera med befintlig bebyggelse och med detomgivande kulturlandskapet.4.3 Friytor4.3.1 Lek och rekreationNärheten till naturen och Bosjön ger goda rekreationsmöjligheter.150 meter från planområdet finnsen badplats och söder om gården Lilla Bosnäs finns entennisplan.4.4 Gator och trafik4.4.1 GatunätBosnäs nås via Funningevägen (väg 640) som har lågstandard ur trafiksäkerhetssynpunkt. Separata gångochcykelbanor finns inte men vägbelysning finns.Hastigheten på Funningevägen är 50 km/h genomhela Bosnäs. Trafikfrekvensen är låg eftersom vägenhuvudsakligen används av de som bor i Bosnäs.Funningevägen ansluter till Varbergsvägen (väg 1610)i direkt anslutning till en järnvägsövergång. Korsningenär ytterst problematisk ur trafiksäkerhetssynpunktoch ytterliggare trafikbelastning är inte önskvärd.Ombyggnaden av järnvägskorsningen ingår i arbetsplanenför Rv 27, där utbyggnaden av vägen beräknasstarta våren 2013 och vara slutförd 2015. Den del avFunningevägen som går mellan järnvägsövergångenoch bebyggelsen i Funningen kommer att stängas avför biltrafik och istället fungera som en gång- ochcykelväg som förbinder Funningen och Bosnäs medgång- och cykelväg vid ridhuset. En ny väg kommeratt förbinda Bosnäs och Funningen till Rv27.4.4.2 KollektivtrafikBuss 46 trafikerar sträckan mellan Bosnäs och SödraTorget i Borås centrum. Bussarna avgår från områdetpå morgonen samt en gång varje timme undereftermiddagen, totalt nio avgångar per dag. På helgdagavgår bussen två gånger per dag.4.4.3 ParkeringParkering till bostäderna sker på den egna tomten.Parkering till samfällighetslokalen i Ladan sker på denasfalterade gårdsplan som finns väster om Ladan samtpå gräsytor i anslutning till bussvändplatsen öster omLadan.4.5 Teknisk försörjning4.5.1 Vatten och avloppInom fritidsområdet finns ett vattenverk, till vilketde flesta fastigheter i Bosnäs är anslutna. År 1990/91byggdes ledningsnätet om så att vattenanslutningenäven fungerar för vinterbruk. Vattenverket består avpumphus, lågreservoar och tre djupborrade bergbrunnar.Brunnarnas kapacitet har uppmätts till 13,8m 3 /h.Vattentäktens långtidskapacitet har dock inteundersökts. Vattenproverna har visat att det levereradedricksvattnet varit tjänligt med anmärkningar.Parallellt med denna detaljplan pågår arbete med endetaljplan för hela Bosnäs. I och med den planenkommer fastigheterna få större byggrätter vilketfastställer området som ett permanentbostadsområde.En fullgod permanentbostadsstandard avseende vattenoch avloppsfrågorna förutsätter att Bosnäsområdetansluts till det kommunala VA-nätet. Förutsättningarnaför detta och hur det ska ske utreds i detaljplanenför hela Bosnäs.Lilla Bosnäs är idag ansluten till Bosnäs vattenverk.Gården har dock ingen egen anslutning utan vattenanslutningsker via servisledningen som försörjerLadan med vatten. Gården Eriksbo har idag ingenvattenförsörjning men det finns möjlighet att anslutatill Bosnäs vattenverk. Inget av husen har någotfungerande avlopp, men det går att anordna enskiltinom respektive tomt.4.5.2 DagvattenDagvattensystem finns idag med ledningar och öppnadiken som leder till sumpmarkerna och i vissa fallvidare till sjön. Sumpmarkerna är naturliga fördröjningsmagasin.4.5.3 VärmeEnergiförsörjning i de aktuella husen sker idag genomelradiatorer och eldning i vedspis/kamin. Möjlighetidag för fjärrvärme eller en gemensam anläggning (sknärvärme) bedöms orealistisk.4.5.4 ElBåda fastigheterna är anslutna till befintligt elnät.8SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


5. Konsekvenser5.1 BehovsbedömningEn behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkanhar gjorts.Omgivningsförutsättningarna och den påverkandetaljplanen innebär för miljön, hälsan ochhushållningen redovisas i denna planbeskrivning.Planområdet tillåter användning för bostäder ibefintliga bostadshus och centrumverksamhet iLadan. I planbestämmelserna regleras renovering ochutbyggnadsmöjligheter.Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning,MKB, inte erfordras. Att ingenbetydande påverkan förorsakas framgår nedan avkonsekvensbeskrivningen.5.2 Hållbar utvecklingAtt bevara äldre bostadsbebyggelse intill befintliginfrastruktur och att utveckla redan ianspråktagenmark bidrar till hållbar utveckling för orten. Detaljplanenskonsekvenser är i linje med ÖP:s riktlinjer förhållbar utveckling.5.3 Hushållning med naturresurserBedömningen är att planutformningen innebäracceptabla konsekvenser i förhållande till pågåendemarkanvändning eftersom bebyggelsen har ett lägemed befintlig infrastruktur och där planer finns på enutbyggnad av kommunalt VA.5.4 StrandskyddPlanområdet berörs av strandskydd från det närliggandevattendraget Bosjön. Bosjön har 200 meterstrandskydd som träder in vid planläggningen.Strandskyddet upphävs inom planområdet medhänvisning till de särskilda skälen att området redanär ianspråktaget och att det ligger väl avskilt frånstrandområdet.Enligt de källor Samhällsbyggnadsförvaltningenhar tagit del av, ska planområdet varit bebyggt medtre mindre gårdar sedan 1600-talet. Dessa utgjordebyn Lilla Bosnäs. År 1871 genomfördes Laga Skiftei området och en av de tre ursprungliga gårdarnaflyttades ut från byn. De två aktuella gårdarna behöllsina lägen i den gamla bystrukturen, men nya mangårdsbyggnaderuppfördes senare i direkt anslutningtill sina föregångare, dels 1877 och dels 1926. Debyggnader, som i den nya planen avses bevaras ochåterfå sin användning som bostäder, tillhör därmedsannolikt tredje generationen bostadshus på respektivegård.Den gård som idag ärvt namnet Lilla Bosnäs är tillstora delar intakt sedan slutet av 1800-talet och harän idag en tydlig gårdsstruktur. I trädgården återfinnsäldre fruktträd och större lövträd. Här finns även resterav murar och grindstolpar som avgränsar tomten motväster. Äldre flygbilder visar att gården idag i princip ärdisponerad som den varit under de senaste etthundraåren.Av den ”Röda gården” eller Eriksbo, i folkmun kallad”Erika” efter gubben Erik som brukade den understora delar av 1900-talet, återstår endast mangårdsbyggnaden.Huset från 1926 omgärdas idag av entomt vilken tydligt avgränsas mot vägarna i nordvästoch öster med höga, ovårdade häckar. I övrigt finnsfortfarande spår av den forna trädgården i form avhäckar, en grind samt terrasserade partier som stöttatsmed natursten. Delar av tomten avgränsas mot södermed gärdesgårdar mot den omkringliggande betesmarken.På motsatta sidan vägen, mot Bosjön i nordväst,finns än idag tydliga rester av gårdens ekonomibyggnader.De utgörs av omfattande grundmurar samt resterav en jordkällare. Här finns även gärdesgårdar i ettdelvis igenvuxet kulturlandskap som tidigare bestått avöppna marker ner mot Bosjön.Planområdet avgränsas från strandlinjen av entrafikerad väg och ett naturområde. Bevarandet avbyggnaderna försvårar inte möjlighet att nå strandområdetsamt möjlighet till fri passage. En avstyckning avgårdarna kommer heller inte att innebära att mer marktas i anspråk än vad som redan är ianspråktaget idag.Vid en avvägning mellan strandskyddets betydelse ochde kulturhistoriska värdena anses därför bevarandetav de kulturhistoriska värdena väga tyngre. Dettamed anledning av byggnadernas bevarandevärde, dessbetydelse för Bosnäs historia och identitet samt detfaktum att strandskyddets syften inte påverkas negativtoch att området redan är tydligt ianspråktaget.Strandskyddslinjen redovisas i illustrationskartan.5.5 Miljö5.5.1 NaturvärdenEriksbos tomt och delar av gården Lilla Bosnäs tomt,ligger inom område som klassas som naturvärde klassII dvs. mycket högt naturvärde. Inom området ansesde hamlade askarna vara av extra stort naturvärde ochde som återfinns på tomten kommer att skyddas enligtökad lovplikt om trädfällning. I övrigt gäller att gynnagrova träd och röja buskar och småträd kring askarna.5.5.2 KulturvärdenDe två kvarvarande gårdarna i byn utgör idag resternaav Lilla Bosnäs och är vikiga minnesbärare för histori-ANTAGANDE 9


en och bevarandet av byn. Genom att ge byggnadernarivningsförbud och varsamhetsbestämmelser kan deelement och attribut som bidrar till identiteten ochhistorien bevaras och skyddas för framtiden.5.5.3 Estetiska värdenDe estetiska värden som finns i den äldre bebyggelsenkommer att förstärkas och bevaras i samband med attbyggnaderna rustas upp i enlighet med planbestämmelserna.5.5.4 Landskapsbild/stadsbildIdag finns ingen tydlig gräns mellan naturmarken ochhemfridszonen kring husen. Därför kommer miljönkring gårdarna förändras när marken tas i anspråk somtomtmark.5.6 Sociala värden5.6.1 IdentitetDe två kvarvarande gårdarna i byn utgör idag resternaav Lilla Bosnäs och är viktiga minnesbärare förhistorien och bevarandet av byn Lilla Bosnäs. Affärenhar under flera år varit en central knutpunkt för bynoch ett bevarande av de gamla byggnaderna är viktigtför att bevara och stärka Bosnäs identitet.Sammantaget skapar byggnader och landskap enkulturhistoriskt värdefull miljö som på ett pedagogisktsätt kan berätta om platsens historia före den storaexploatering som fritidshusen innebar på 1950- 60-talet.5.7 Hälsa och säkerhet/störningsskydd5.7.1 Miljökvalitetsnormer/LuftföroreningarGällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningarbedöms inte komma att överskridas p.g.a. denverksamhet som medges i detaljplanen.5.7.2 ÖversvämningsriskerBosjön utgör ett magasin för kraftproduktion ochnyttjas av Viskafors kraftverk. Vattenfall AB reglerarsjön idag och enligt vattendomen från 1919 ärdämningsgränsen 12,2 m och sänkningsgränsen8,2 m, vilket ger möjlighet att reglera sjön med 4meter. Vattennivåerna i Bosjön ligger högt, lite underdämningsgräns vilket beror på att Bosjön är grund ivikarna. Vattenfall uppger att nivåerna sällan liggerför högt och att det, om det inträffar, inte är någraproblem att bli av med vatten i Bosjön.Bebyggelsen inom planområdet ligger över 100meter från strandkanten. Bedömningen är att ovannämnda förhållanden innebär att det inte finns risk föröversvämningar.5.7.3 Trafikmiljö och bullerNågon betydande trafikökning inom planområdetkommer inte att uppkomma som en följd av aktuelltplanförslag. Området störs inte av buller på angränsandevägar.5.7.4 Övriga störningarPlanområdet medför inget behov av störningsskyddsbestämmelser.6. Administrativa frågor6.1 GenomförandetidGenomförandetiden slutar 10 år efter att planen harvunnit laga kraft.6.2 Ökad lovplikt, ändrad lovpliktBygglov krävs för åtgärder som berörs av varsamhetsoch/ eller skyddsbestämmelser.Marklov krävs för fällning av befintliga träd medstamomfång på mer än 40 cm i brösthöjd.Strandskyddet upphävs inom planområdet medhän-visning till de särskilda skälen att området redanär ianspråktaget.6.3 HandläggningPlanen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande.Planen omfattar ett mindre område och innebärendast att befintliga byggnader bevaras. Planenbedöms vara förenlig med översiktsplanens samhällsbyggnadsmåloch spelregler.6.4 PlanavgiftPlanavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenöden,dock inte för åtgärder som berörs av den utökadelovplikten.6.5 Medverkande tjänstemänDetaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltningunder medverkan av enarbetsgrupp med representanter från kommunalaförvaltningar.PlanavdelningenAndreas Klingström Elina FribergplanchefplanarkitektFredrik Hjelmstadsantikvarie10SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


GenomförandebeskrivningDetaljplan för Bosnäs,del av BOSNÄS 3:1, Borås Stad,upprättad den 26 april 2013.1. InledningEn genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisade organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiskaoch tekniska åtgärder som behövs för att åstadkommaett samordnat och ändamålsenligt genomförande avdetaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingenrättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den skavara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.2. Organisatoriska frågorDetaljplanen är upprättad på initiativ från Borås Stadoch avser att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelsesamt möjliggöra avstyckning och försäljning avbostäder.2.1. TidplanerDetaljplanearbetet sker med enkelt planförfarande ochföljande tidplan gäller:Samråd 1:a kvartalet 2013Antagande 2:a kvartalet 2013Laga kraft 2:a kvartalet 2013Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter pådetaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.2.2. GenomförandetidGenomförandetiden är 10 (tio) år från det datum somplanen vinner laga kraft.Begreppet ”genomförandetid” innebär att planensgiltighetstid är begränsad. Under genomförandetidenfår detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl.Detaljplanen gäller även efter genomförandetidensutgång men kan då ändras eller upphävas utan att derättigheter som uppkommit genom planen behöverbeaktas.3. Fastighetsrättsliga frågor3.1. FastighetsägareDetaljplanen berör del av fastigheten Borås Bosnäs 3:1som ägs av Borås Stad.3.2. Övriga intressenterDen stora ladugården (Ladan) i östra delen av planområdetägs av Bosnäs samfällighetsförening, markenutarrenderas av Borås Stad.3.3. FastighetsbildningErforderliga fastighetsbildningsåtgärder bedöms kunnagenomföras i form av avstyckning.4. Tekniska frågor4.1. Vatten och avlopp, dagvatten samt värmeOmrådet är inte anslutet till kommunalt vatten ochavlopp. Lilla Bosnäs är anslutet till vattenverket, somanvänds av de flesta fastigheter i området, genomLadans servisledning. Det röda huset, Eriksbo, äridag inte anslutet till någon vattenförsörjning, menkan anslutas till det befintliga vattenverket. Husenhar inget fungerande avlopp, detta kan ordnas inomrespektive fastighet.Det pågår ett arbete med en detaljplan för hela Bosnäsvilket kan ge husen kommunalt vatten och avlopp.4.2. El och teleBåda husen är anslutna till befintligt elnät.5. Ekonomiska frågorKommunen får intäkter vid försäljning av fastigheterna.MarkavdelningenJessica Ekbergexploateringsingenjör2.3. HuvudmannaskapDetaljplanen har enskilt huvudmannaskap. Vägarna iområdet sköts av en samfällighetsförening.ANTAGANDE 11


S08 Vattenfall Eldistribution ABVattenfall Eldistribution AB har inget att erinra.S09 Södra Älvsborgs RäddningstjänstförbundRäddningstjänsten har inga synpunkter på detaljplanen.S10 LänsstyrelsenLänsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrundernaatt ett antagande av en detaljplan enligtförslaget inte kommer att prövas.Länsstyrelsen befarar inte; att riksintresse enligtmiljöbalken påtagligt kommer att skadas, att mellankommunalsamordning blir olämplig, attmiljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,att strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser,eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyntill de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet, eller tillrisken för olyckor, översvämning eller erosion.Kommunen bedömer att förslaget inte innebärbetydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delarkommunens åsikt.Vad som angivits ovan gäller som statens samlademyndighetsuppfattning vid en avvägning mellan olikaframförda synpunkter.S11 Hyresgästföreningen SjuhäradHyresgästföreningen delar markägarens åsikt att det ärviktigt att bevara kulturhistorisk värdefull bebyggelsegenom förslag till detaljplan. Viktigt är också attvatten och avloppsfrågan får en skyndsam lösning iBosnäs med tanke på att ca 80 % av fritidshusbebyggelsenär permanentbostäder. I övrigt inget att erinravid detta tillfälle.KommentarFortsatt planarbete med detaljplanen för hela Bosnäs,avvaktar ombyggnaden av riksväg 27 och principbeslutfrån Kommunstyrelsen om tillämpning av kommunalthuvudmannaskap i omvandlingsområden.S12 NaturskyddsföreningenBorås Naturskyddsförening har inget att invända motplanen om intentionerna i kapitel 5 följs.Dock en kommentar till 5.5.2. Vad gäller angåendeeventuell nybyggnation om någon av byggnadernaförstörs exempelvis genom brand?KommentarPlanen tillåter en byggrätt som motsvarar de ursprungligabyggnaderna. Om en brand skulle totalförstöranågon av byggnaderna har man alltså möjlighetatt bygga ett nytt hus på den ursprungliga platsen,storleksmässigt och volymmässigt likt det gamla meninte nödvändigtvis utseendemässigt. Varsamhets- ochskyddsbestämmelserna berör endast de gamla byggnadernaoch inte en nyproduktion.3.2 SakägareS19 Bosnäs GA:3Styrelsen för Bosnäs samfällighetsförening avger följandeyttrande:Ladan ägs för närvarande av Bosnäs samfällighetsförening,men en ny förening kommer att bildas,som skall äga/administrera ladan. Tanken är att bildaföreningen redan i år och en grupp har tillsatts påsamfällighetsföreningens årsmöte 2013, för att ta framett förslag.När samfällighetsföreningen bildades 1987 finns inteladan med i anläggningsbeslutet, som gäller vägar,vattenledningar, diken och badplatser. Enligt gällandelag skall föreningen endast sköta vad som står i anläggningsbeslutet.Ladan köptes 1991 från kommunen avdåvarande styrelse och föreningen har skött den ändasedan dess.Anslutning av den gula och röda villan kan ske tillföreningens vattenledningsnät på stadens bekostnad.Föreningen skall anvisa läge före anslutning. Köparnaav villorna skall vara med i Bosnäs samfällighetsföreningvad gäller vatten. En årlig avgift skall betalas till föreningen,som för närvarande är 1 800 kr (vattenavgift 1 000kr och övriga avgifter 800 kr) samt en anläggningsavgiftpå 10 000 kr, som är amortering av föreningens lånav staden, för ombyggnad av vattenledningsnätet till”vintervatten”.KommentarAnslutning ska ske till föreningens vattennät. Villkorför detta får överenskommas mellan föreningen ochkommande köpare. Köparna kommer att informerasvid försäljningen av villorna.PlanavdelningenAndreas KlingströmplanchefElina FribergplanarkitektANTAGANDE 13


Ortofoto över de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som utgörresterna av byn Lilla Bosnäs.samhällsbyggnadsförvaltningenpostadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.sewebbplats boras.se/samhallsbyggnad

More magazines by this user
Similar magazines