Biblioteksplan 2009-2012 - Älmhults kommun

almhult.se

Biblioteksplan 2009-2012 - Älmhults kommun

Älmhults kommunsBiblioteksplan2009-2012Överraskande Älmhult - internationellt & nära


- Biblioteksplan 2009-2012 -Kära biblioteksvänner!Syftet med Älmhult kommuns biblioteksplan 2009-2012 är att, mot bakgrundav bibliotekslagen, beskriva inriktningar för biblioteksverksamheteni kommunen.Bibliotek är viktiga för vad de symboliserar: yttrandefrihet, demokrati, detöppna samhället och allas lika rätt till kultur och utbildning. I Älmhult villvi att alla ska känna sig välkomna till biblioteket, där det givetvis ska finnastillgång till ett brett utbud av böcker och andra aktuella medier. Men vi villockså att biblioteket ska vara ett informations- och kunskapscentrum, och eninspirerande mötesplats för unga och gamla. På så sätt är vi övertygade omatt biblioteket kommer att ha en central roll i kommunen också i framtiden.Biblioteksplanen har tagits fram av kultur- och fritidsnämnden i samarbetemed biblioteks-personalen, och med en enkätundersökning bland låntagarnasom en viktig utgångspunkt.Parallellt med framtagandet av biblioteksplanen pågår ett utvecklingsarbete,där vi söker nya vägar för biblioteksverksamheten. Detta innebär att vi denärmaste åren kommer att arbeta med utgångspunkt från det som står ibiblioteksplanen, men att det också kommer att ske ett fortsatt utvecklingsarbetepå flera områden. Till grund för detta ligger Älmhults kommunvision”Överraskande Älmhult – internationellt & nära” och dess fyra fokusområden.I utvecklings-arbetet ingår bland annat att se över möjligheternaatt hitta nya vägar för biblioteksfilialernas verksamhet, för det målgruppsinriktadearbetet och för olika samverkansprojekt.Välkommen till Älmhults bibliotek – på väg in i framtiden!Elisabet GunnarssonKultur- och fritidsnämndens ordförande2


- Biblioteksplan 2009-2012 -ÖppettiderVid biblioteksplanens antagande har huvudbiblioteketöppet 52 timmar/vecka ochfilialerna 32 timmar/vecka. Möjligheterna attanpassa öppettiderna efter låntagarnas önskemålses kontinuerligt över.PersonalÄlmhults bibliotek erbjuder mycket av det senaste inom teknik, nya medier, tillgångtill nättjänster samt kunskap att söka och värdera information. Detta kräver attpersonalens kompetens kontinuerligt ökas och hålls aktuell. Genom de nätverk somfinns med Länsbibliotek Sydost och Informations- och lånecentralen (ILS) i Malmöerbjuds utbildningar, erfarenhetsutbyte och kvalificerad omvärldsbevakning, vilketär en nödvändighet för att följa den snabba förändringen och utvecklingen inomområdet.Biblioteket som mötesplatsSagostunderBiblioteket anordnar babysagostunder för barn 7 mån – 1 år, samt sagostunder förbarn 3-5 år.FöräldraträffarFöräldrautbildningen, som en stor del av alla nyblivna föräldrar deltar i genombarnhälsovården, förlägger en träff till biblioteket. Där får föräldrarna informationom bokens betydelse för barnets språkutveckling och om vad bibliotekethar att erbjuda föräldrar och barn. Tillsammans med barnhälsovården delas enbokgåva ut till alla barn vid ett- och fyraårsåldern.DemoteketDemoteket är en verksamhet som är riktad till ungdomarsom skapar i olika former. Den som skriver,gör musik, tecknar en serie eller skapar på annatsätt, kan lämna sitt alster till biblioteket, som dåexponerar detta i Demoteket och lånar ut tillandra intresserade ungdomar.3


- Biblioteksplan 2009-2012 -Internationell mötesplatsI Älmhults kommun finns många språk representerade tack vare invandring, flyktingar,den stora arbetsgivaren IKEA och engelskspråkiga skolan. Detta kräverförutom goda språkkunskaper hos personalen, att det finns ett brett utbud avmedier från olika kulturer, inte bara gällande litteratur, utan också musik ochfilm. Det finns en strävan att kunna erbjuda fack- och skönlitteratur, tidningar ochtidskrifter på alla de språk som efterfrågas. Saknar man en tidning eller tidskrift påett speciellt språk, är det möjligt att lämna inköpsförslag.De böcker som inte längre går att köpa kan lånas från Internationella biblioteket iStockholm. Denna verksamhet är möjlig till stor del tack vare att biblioteket får delav det statliga stödet till flyktingverksamhet.För invandraren är biblioteket också en plats där man kan få kunskap om detsvenska samhället, en plats där man kan få hjälp med praktiska saker som attbetala räkningar via nätet eller att förstå de hemuppgifter man fått på SFI, samthitta lätta böcker när man vill börja läsa på svenska.KunskapscentrumBiblioteket som kunskapscentrum har en viktig betydelse för många högskole- ochdistansstuderande. De studerande erbjuds service i olika former, till exempel genominformationssökningar, litteraturanskaffningar (inköp och fjärrlån) och sökningari databaser. Det finns tillgång till ett antal databaser som biblioteket prenumererarpå. Dessutom finns ett trådlöst nätverk som ger studenterna möjlighet att arbeta vidde olika studieplatserna i biblioteket.InformationInformation från EU, statliga myndigheter, studieförbund och högskolor finns påbiblioteket. På anslagstavlorna finns information om vad som händer i Älmhultoch omvärlden. Kommunal information med protokoll och utställningar med nyaplanförslag är en annan viktig verksamhet.Bibliotekets service vid funktionsnedsättningarBiblioteket strävar också efter att tillgodose behoven hos dem som har olika formerav funktionsnedsättningar, till exempel afasi, dyslexi eller synproblem. Bibliotekethar tillstånd att ladda ner och bränna talböcker, vilket gör att ingen behöver väntalänge på att få sin bok. Storstilsböcker, LL-böcker med anpassat språk och böckerpå teckenspråk är andra exempel verksamhet inom detta område.4


- Biblioteksplan 2009-2012 -AvkopplingFör den som vill ha en skön stund med enkopp kaffe och en färsk tidskrift finnstrivsamma platser runtom i biblioteket.Besökaren kan ha en egen sagostund medsitt barn i sköna soffan på barnavdelningendär det också finns spel och pussel. Bordmed pussel för vuxna finns för avkoppling.Lokalsamling och släktforskningFör den som är lokalhistoriskt intresseradfinns en lokalsamling som ständigt växer.Ambitionen är att det som skrivs om Älmhulteller av någon i Älmhult, ska ha enplats i lokalsamlingen. För den som vill släktforska finns bland annat databasenGenline.UtställningarMan ska också finna det oväntade när manbesöker biblioteket. Med utställningar frånföreningar, organisationer, studieförbundoch enskilda, får man veta något mankanske inte visste tidigare eller se världen iett annat perspektiv genom en fotografsblick. Det finns en ateljé där kreativa människorkan ställa ut sina alster, till beskådanoch inspiration för andra. Utställningar påbarnavdelningen ordnas i samarbete medförskolan och skolan.Runtom i biblioteket finns bokutställningar. Där hittar besökaren till exempelnyinkommen litteratur, böcker med temainriktning eller böcker som har enaktualitet av något slag.ProgramverksamhetTemakvällar, författarbesök, föreläsningar och bokstunder bjuder på samvaro ochkulturella upplevelser. Ibland arrangeras dessa i samarbete med de olika studieförbunden.Programverksamheten presenteras på hemsidan, i Kommuninfo och i enfolder.5


- Biblioteksplan 2009-2012 -Det virtuella biblioteketDet virtuella biblioteket kan liknas vid en extra biblioteksfilialsom är öppen dygnet runt. Där går det attsöka, låna om, reservera och beställa böcker från hemmet via datorn. Där finns boktips på bloggen ”Boksynt”,Månadens dikt, olika nyhetslistor samt annan inspiration via länktips. Därfinns också aktuell information om vad som händer på biblioteket, till exempel nyautställningar och program. Genom biblioteksdatasystem och webbsidan kan självserviceninom biblioteksområdet öka. Detta ger invånarna större frihet att utnyttjabiblioteket när de vill. En sådan service är extra viktig i en glesbygdskommun somÄlmhult. Målgrupp för verksamheten är hela den mångfald av människor som vårtsamhälle består av.För den som inte kan ta sig till biblioteketÄldre människor som har svårt att komma till biblioteket har tillgång till en specielltjänst kallad ”Boken kommer”. Önskemål om böcker lämnas till en kontaktpersonpå biblioteket, som sedan levererar böckerna till hemmet. De som bor på äldreboendefår bokdepositioner till sina dagrum och samlingslokaler.Samarbete med skolornaBiblioteket är kompletterande medieförsörjare till skolbiblioteken. På så sätt får detillgång till det stora utbudet av litteratur som ges ut, men också till specialanpassadlitteratur som talböcker och lättlästa böcker, liksom böcker på andra språk.Genom en gemensam ansökan varje år till Statens kulturråd, får skolbiblioteken ettextra anslag till böcker. Krav från Statens kulturråd är att inte kommunens anslagminskar.För att främja barn och ungdomars läsning samarbetar biblioteket med skolan genomen rad projekt. Bibliotekets barnbibliotekarie, utbildningsförvaltningens skolbibliotekarieroch samordningsbibliotekarie genomför varje år ”Sommarlovsboken”,”Bokjuryn” samt författarbesök i år 5 och år 8.Förskolans alla sexåringar kommer varje år till biblioteket för att ta emot en bokgåvafrån biblioteket och Stiftelsen Linnés Råshult.De läsombud som finns på alla förskolor, samarbetar med barnbibliotekarien ochsamordningsbibliotekarien. För att öka förmågan och lusten att förmedla den godalitteraturen till de små barnen, genomförs projekt som till exempel berättarkurseroch bilderbokskurser. Biblioteket ansvarar för medieförsörjningen på förskolornagenom bokpåsar, sagolådor, temalådor och bilderböcker på alla språk som ärrepresenterade bland förskolans barn.6


- Biblioteksplan 2009-2012 -StyrdokumentBiblioteket i Älmhults kommun verkar i enlighet med styrdokumenten”Bibliotekslagen (SFS 1 996:1596)” och ”Unescos folkbiblioteksmanifest 1994”.Bibliotekslagen1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysningoch utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare hatillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaseradinformation görs tillgänglig för alla medborgare.Varje kommun skall hafolkbibliotek.3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för visstid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering,porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att enavgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det somde har lånat.4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbibliotekeni länet med kompletterande medieförsörjning och andraregionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningenskall också finnas en eller flera lånecentraler.5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördeladeskolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning ochlitteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen.6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessabibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskningvid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkanmed landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice.7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingenansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor medlandstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotekoch för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhetsom enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten.7


- Biblioteksplan 2009-2012 -7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendetskall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.Lag (2004:1261).8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindradesamt invandrare och andra minoriteter bland annat genom atterbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassadetill dessa gruppers behov.9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn ochungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medieranpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimuleratill läsning.10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek ochandra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteraturur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverkamed folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjudalåntagarna en god biblioteksservice.8


- Biblioteksplan 2009-2012 -Unescos FolkbiblioteksmanifestBakgrundÅr 1949 antog UNESCO ett folkbiblioteksmanifest, som beskrev folkbiblioteketsom en levande samhällskraft, en demokratisk institution för utbildning och ettfolkets universitet. För att omsätta manifestets idéer i praktisk handling inrättadesunder 1950-talet tre modellbibliotek: i New Delhi, vid Columbia University iMedellín och i Enugu i Nigeria.En andra version av UNESCO:s folkbiblioteksmanifest utkom 1972. I november1994 antogs en tredje version. Även här anges folkbibliotekens mål och vilkatjänster ett folkbibliotek bör tillhandahålla. Manifestet ger uttryck för vad som ärönskvärt och eftersträvansvärt, även om vägen dit kan vara lång i många delar avvärlden.Statens kulturråd utsåg hösten 1995 Ljusdals kommunbibliotek till svenskt modellbibliotek.Att valet föll på Ljusdals kommunbibliotek, som var ett av flera möjligaalternativ, berodde på att förutsättningarna ansågs goda för ett inspirerande utvecklingsarbete.Unescos Folkbiblioteksmanifest 1994Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskligavärden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighetatt utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv rolli samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin ärberoende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap,tankar, kultur och information.Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ettlivslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling förden enskilde och för olika grupper i samhället.UNESCO uttrycker i detta manifest sin tilltro till folkbiblioteket som en levandekraft för främjande av utbildning, kultur och information och som en viktigdrivkraft i strävan efter fred och andlig utveckling.UNESCO uppmanar därför stat, landsting och kommuner att stödja och att aktivtmedverka i en utveckling av folkbiblioteksväsendet.9


- Biblioteksplan 2009-2012 -FolkbiblioteketFolkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av kunskap ochinformation lätt tillgänglig för sina användare.Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet,språk eller samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som avnågon anledning inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga minoriteter,personer med olika handikapp, patienter på sjukhus eller interner inomkriminalvården.Alla åldersgrupper skall kunna finna material som tillgodoser deras behov. Samlingaroch tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade genommodern teknologi såväl som traditionellt material. Kvalitet samt anpassningtill lokala förutsättningar och behov skall tjäna som grundläggande princip.Samlingarna skall spegla tidsanda och samhällsutveckling men skall också tjänasom minne för mänsklig strävan och fantasi.Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någonform av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiellapåtryckningar.Folkbibliotekens uppgifterFolkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information,utbildning och kultur bland annat genom att:1. Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder2. Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer3. Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling4. Stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet5. Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om vetenskapligforskning och utveckling6. Vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer7. Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald8. Stödja muntlig berättartradition9. Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation10. Tillhandahålla erforderliga informationstjänster för det lokala näringslivet, förorganisationerna och för olika intressegrupper11. Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskapernaom dess användning12. Ge stöd till och delta i alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper och vidbehov ta initiativ till sådan verksamhet.10


- Biblioteksplan 2009-2012 -Lagstiftning, finansiering och samverkanFolkbibliotekets tjänster skall i princip vara avgiftsfria. Folkbiblioteken är ettsamhällsansvar. De bör därför ha stöd i en särskild lagstiftning och bekostas avallmänna medel. Folkbiblioteken bör ses som ett viktigt led i en långsiktig strategiför kultur, informationsspridning, utbildning och ökad läskunnighet.För att säkerställa och främja en nationell samordning och samverkan inombiblioteksområdet bör statsmakterna genom lagstiftning och biblioteksplaneringfastställa en nationell bibliotekspolitik. Denna bör grundas på en samsyn och engemensam standardnivå.Nätverket inom folkbiblioteksområdet bör utformas med hänsyn till struktureninom hela det allmänna biblioteksväsendet.Ledning och förvaltningEtt handlingsprogram bör upprättas som utifrån lokala behov tydligt fastställermål, prioriteringar och utbud av tjänster. Folkbiblioteket bör dessutom ha eneffektiv organisation och skötas på ett fackmässigt sätt.Folkbiblioteket bör samarbeta såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationelltmed berörda intressenter; exempelvis olika användargrupper och yrkeskategorier.Folkbibliotekets tjänster skall vara tillgängliga för alla. Detta förutsätter att biblioteksbyggnadernaär centralt belägna, att lokalerna är anpassade för läsning och studier,försedda med lämplig teknisk utrustning och ha tillräckligt öppethållande för att passaanvändarna. Detta innebär också att biblioteket genom uppsökande verksamhet skallerbjuda sina tjänster också till dem som inte själva kan komma till biblioteket.Bibliotekets tjänster skall anpassas till lokala behov.Bibliotekarien skall aktivt fungera som förmedlare av bibliotekets resurser.Grundutbildning och fortbildning för bibliotekarier är en förutsättning för en fullgodkvalitet på bibliotekets tjänster.För att alla skall kunna ta del av bibliotekets samtliga tjänster bör det upprättasprogram för uppsökande verksamhet och för användarutbildning.Att förverkliga manifestetBeslutsfattare på alla nivåer, liksom hela biblioteksvärlden uppmanas härmed attverka för att de principer som formulerats i detta manifest omsätts i handling.Manifestet är utformat i samarbete med International Federation of LibraryAssociations and Institutions (IFLA).11


Älmhults kommunBox 500, 343 23 Älmhulttfn 0476-550 00info@almhult.se, www.almhult.se

More magazines by this user
Similar magazines