Views
2 years ago

Geotekn undersökn N Gruvriset 33:283-285 (pdf 1,9 ... - Falu Kommun

Geotekn undersökn N Gruvriset 33:283-285 (pdf 1,9 ... - Falu Kommun

Geotekn undersökn N Gruvriset 33:283-285 (pdf 1,9 ... - Falu

+134OBS! GrundkonstruktionFastighets-gr nsendast inlagd illustrativtFastighetsgrnsNy gata+132Befintlig markyta+130Sektion A-A, skala: A3= 1:200+128-50-40-30-20-100 5137,19136,7933:28630.01136,521564135,98135,8830.99135,4828.01135,61135,26135,49135,26135,281517134,84 1506134,55134,32134.59134,88134,821523134,85134,7830.81135,30135,59135,1333:285 135,44135,374372135,1026.55134.08134,12134,41134,5530.46133,83133,94Rn=15 kBq/m‡135,09134,09134,20133,71133,67133.5526.16133,49134,28133,66133,44133,17133.09133,42133,83133,36133,53133.03132.97132,92 1516132.65133,07133,31132,64132,55132,66 132,6015141515132,285.60132,60133,03132.63132.57132.51132,55132,33132,001507132,25132,63Plan, skala: A3=1:1000131,94131,94132,56A131,9144.1828.49132.34131,71132,12132,1534.25131,61132,06132,07131,6130.32132.19132,21131,66132.03131.87131.71131,91 1508131,25131,78131,38131,44131,521502131,6945.53131,08131,41 131,05131,07130,85131,61 131,34Rn=0 kBq/m‡RESULTAT ST RT AV VATTEN131,56131,0333:283130,54131.5633:277F RKLARINGAR131,5433:283Avv gd nivFastighetsgr nsFastighetsbeteckningNiv kurvorBorrpunktM tpunkt markradonTidigare karteratutstr mningsomr deBild p aktuell fastighet (2012-04-28)133,4443.39133,32 132,93133,43133,40132,68133,09132,49132,72133,28133,29132,75132,51132,8333:284132,44132,16131,93131,70132,03131,74131,54131,57131,371504131,2128.38 27.24132,10A130,761503130,37138.320/220Ny gata med sl nteroch h jd p v gmittPunkt d r bild tagitsTriangelv g en1505 132,510 10 20 30 40 50 60Horisontal skala 1:1000GEOTEKNISKA F RH¯LLANDENGRUNDL˜GGNING, SCHAKTNING OCH FYLLNINGMARKPLANERING¯TG˜RDER MOT MARKRADONMarken inom aktuell fastighet sluttar mot sydost och r delvisbevuxen med bj rk. Inom fastigheten har avverkning och r jningdelvis utf rts och stubbar har kvarl mnats. Undervegetationenbest r huvudsakligen av gr s. P marken f rekom vidunders kningstillf llet en del ris fr n tidigare avverkning ochr jning. St rsta h jdskillnaden inom fastigheten r ca 2 m.Jorden best r verst av upp till ca 0,5 m vegetationsskikt avmulljord som underlagras av lera p mor n. Inom vissa delar avfastigheten, framf rallt t v ster, f rekommer fyllningsmaterial(rivningsrester mm) i de versta jordlagren. Sten och blockbed ms f rekomma relativt frekvent i mor nen. Aktuella jordarr tj lfarliga samt mycket flytben gna i vattenm ttat tillst nd.N rmaste borrpunkt ligger inom fastigheten och visar mor n fr n0,8 meters djup. Berg har p tr ffats mellan 0,6 och 1 meterunder markytan i samband med schakt f r VA-ledning i gatanorr om fastigheten. Berg i dagen har ej observerats inomaktuell fastighet.Inom intilliggande fastighet har nu rivna byggnader st tt ochenligt uppgift har tidigare verksamhet liknande handelstr dg rdp g tt fram till 1970-talet, d r denna fastighet antagligen ocksing tt.Grundvattenyta har ej observerats inom fastigheten, menbed ms ligga p ringa djup, mindre n 0,5 meter, ochomh ndertagande (dr nering/dikning) kan kr vas. Aktuellajordar r t ta varvid vattenansamlingar kan f rekomma i lokalal gpunkter vid nederb rdsrika perioder.Markradonm tning har utf rts momentant med instrumentetMarkus10 i 10 st punkter inom exploateringsomr det ochvarierade mellan 0-18 kBq/m‡. Marken klassas somnormalradonmark.Grundl ggning av byggnader kan ske frostskyddat med plattap mark i naturligt lagrad mor n eller p ny packad fyllning. Allmullhaltig jord och ev. lera/silt i l get f r nya byggnader skabortschaktas innan grundl ggning p b rjas. Befintliga fyllningaroch eventullt kvarl mnade ledningar inom omr det, ska ocksbortschaktas vid l get f r de planerade byggnaderna.Dimensionering av grundl ggning med platta p mark kan ske iGeoteknisk Kategori 1, d r dimensionerande grundtrycksv rdef r mor n v ljs till 200 kPa.Fyllning f r byggnader utf rs enligt AMA Anl ggning 10 kap. CEoch underliggande kapitel. Vid temperaturer ver +1 kanutf rande ske enligt kapitel CEB.212. Vid temperaturer under +1ska utf randet ske enligt kapitel CEB.213.F rekommande jordar r ej sj lvdr nerande.Grundkonstruktionen ska d rf r f rses med dr nering.Vid schakt och packning av den naturligt lagrade jorden skallk nslighet mot jordflytning beaktas. Naturligt lagrad mor nbed ms tillh ra schaktbarhetsklass 4 enligtklassificeringenssystem -85.Schakt i n rheten av fastigheten indikerar att ytn ra berg(

Falu demokratirapport 2011 - Falu Kommun
Tidningen nyinflyttad (pdf 6,5 MB) - Falu Kommun
Broschyr miljö (pdf 0,9 MB) - Falu Kommun
Fakta 2011 - Falu Kommun
Leva i Falun (pdf 0,5 MB) - Falu Kommun
Insikt nr 1, 2010 (pdf 3,6 MB) - Falu Kommun
Fakta 2012 - Falu Kommun
Vårt Falun nr 3, 2012 (pdf 4,9 MB) - Falu Kommun
Vårt Falun nr 4, 2012 (pdf 3,8 MB) - Falu Kommun
Vårt Falun nr 1, 2013 (pdf 2,5 MB) - Falu Kommun
BERGSLAGSBANAN - Falu Kommun
Johannah – parkingenjör - Falu Kommun
Insikt nr 2, 2009 (pdf 1,3 MB) - Falu Kommun
Montessoriskolan Montessoriskolan - Falu Kommun
Cykla till jobbet! - Falu Kommun
Vårt Falun nr 3, 2011 (pdf 4,9 MB) - Falu Kommun
Hur kan kommunen medverka till en god tillgång till ... - Falu Kommun
Falu Kommuns grafiska manual
Hållbart resande - Falu Kommun
Programmet som utskriftsvänlig version - Falu Kommun
Tema: uTvecklingen i falun - Falu Kommun
Informationsfolder om saneringen av gasverkstomten - Falu Kommun
Detaljplaneprogram för kv Västra Falun och Teatern Falu Kommun ...
Untitled - Falu Kommun
Vårt Falun nr 2, 2013 (pdf 5,3 MB) - Falu Kommun
Lernia i samarbete med: - Falu Kommun
Leva i Falun - Falu Kommun
KPMG Talkbook template - Falu Kommun
Att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson - Falu Kommun