Sitt gärna kvar, vi kommer strax. - Volvo

volvocars.com

Sitt gärna kvar, vi kommer strax. - Volvo

Sitt gärna kvar, vi kommer strax.VILLKOR VOLVO ASSISTANSGäller FR.O.M. 15 mars 2010


VILLKOR VOLVO ASSISTANS FÖR SVENSKREGISTRERADE NYA VOLVO PERSONBILAR, BILÅLDER 0-36 MÅNADERGäller fr.o.m. 15 mars 20101 GILTIGHET1.1 Var Volvo Assistans gällerVolvo Assistans gäller för svenskregistrerade nya Volvopersonbilar, i seriemässigt utförande med undantag avbilar för korttidsuthyrning, taxibilar samt bilar som deltar itävlingsverksamhet eller tränar inför sådan.Volvo Assistans gäller i följande länder.Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien,Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Grekland,Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta,Monaco, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino,Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien,Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungernoch Österrike.Volvo Assistans gäller även vid transport mellan dessaländer.1.2 Hur länge Volvo Assistans gällerVolvo Assistans ingår i nybilsköpet ett år räknat från förstaregistreringsdagen alt. leveransdag från auktoriseradåterförsäljare. Garantin förlängs ett år i taget räknatfrån servicetillfället till dess att bilen är tre år underförutsättning att årlig alt milbunden Original Service enligtVolvos anvisningar utförs hos en av Volvo auktoriseradserviceverkstad (se Volvo Service- och Garantibok).Volvo Assistans upphör dock att gälla om bilen registrerasi annat land än i Sverige.1.3 Vem Volvo Assistans gäller förVolvo Assistans är giltig för bilen oavsett eventuellaägarbyten. Gäller endast vid köp i Sverige av fabriksnyVolvo personbil.2 VOLVO ASSISTANS2.1 Vad Volvo Assistans gäller förVolvo Assistans ger rätt till hjälp på vägen om bilenoförutsett slutar att fungera och är obrukbar. VolvoAssistans gäller för produktrelaterade driftstopp såsommaskinhaveri eller annat tekniskt eller elektriskt fel somär oförutsett och inte beror på bristande underhåll, dockersätts inte kostnader för följdskador, reparationer ochreservdelar.Även följande händelser täcks av Volvo Assistans, dockersätts inte kostnader för följdskador. För dessa händelsergäller ej alternativen under punkterna 2.5, 2.6 och 2.7.• Punktering.• Strömlöst batteri.• Drivmedelsbrist eller felaktigt bränsle• Borttappad bilnyckel, i bilen inlåst bilnyckel elleravbruten bilnyckel.Volvo Assistans betalar inte kostnader för reservdelar somär nödvändiga för reparation, oavsett om bärgning krävseller inte.2.2 Volvo Assistans gäller inte för• Taxibilar.• Tävling eller träning inför tävling.• Medveten lagöverträdelse i samband med framförandetav bilen.• Krig eller krigsrisk, revolution, upplopp, strejk, terrordåd,radioaktivitet, jordskalv, atmosfäriska störningar ellerannat som kan tillskrivas force majeure.• Assistans, som beordrats av bilägaren eller annanperson, utan föregående kontakt och tillstånd av VolvoAssistans.• Förstörd egendom eller stilleståndskostnad.• Mervärdesskatt när du eller bilägaren/uthyraren ärredovisningsskyldig för sådan skatt.• Bil som är avställd hos Vägverkets trafikregister.• Reparations- och reservdelskostnader.• Bil som är registrerad för korttidsuthyrning (vissabegränsningar se 2.2.1).Volvo Assistans kan inte hållas ansvarig för skada somuppstått i samband med utförd service eller rådgivningav lokal entreprenör. Hjälp genom Volvo Assistans skermed hänsyn till lokala resurser på orten, särskilt avseendehotellogi och hyrbilar.2.2.1 För bil som är registrerad för korttidsuthyrningersätter Volvo Assistans endast 2.3, 2.4 och 2.6.2.3 Hjälp på platsOm det är praktiskt möjligt och om kostnaden förreparation understiger bärgningskostnaden utförsnödvändig reparation av bilen på platsen.2.3.1 PunkteringVid punktering ombesörjs byte till bilens reservhjulalternativt, om bilmodellen saknar reservhjul, lagningshjälpmed bilens reparationssats. Eventuella kostnader för inköpav t ex nytt däck ersätts inte. Volvo Assistans gäller ej vidpunktering föranledd av påkörning av fast föremål såsomexempelvis trottoarkant, refug, kantsten etc.2.3.2 Strömlöst batteriVid strömlöst batteri erbjuds enbart starthjälp.2.3.3 Drivmedelsbrist/felaktigt bränsleVid drivmedelsbrist utförs transport av bränsle. Vidfelaktigt bränsle bärgas bilen till närmaste Volvoverkstad.Volvo Assistans ersätter inte kostnaderna för tömningoch påfyllning av rätt sorts drivmedel och inte hellersjälva drivmedelskostnaden och ev reparations- ellerreservdelskostnader, ej heller alternativen under punkten2.5.2.3.4 Borttappad, inlåst eller avbruten nyckelVi utför låsöppning och/eller frakt av reservnyckel påbilligaste sätt om bilnyckeln är inlåst i bilen, borttappadeller har brutits av.2.4 BärgningBärgning utförs av säkerhetsskäl eller om reparation påplatsen inte är möjlig inom rimlig tid.Utförs bärgning och sträckan mellan haveriplats ochhemmet understiger 8 mil sker bärgningen till din ordinarie


Volvoverkstad. Vid längre avstånd, alternativt om bärgningmåste ske utomlands, bogseras bilen till närmasteVolvoverkstad.2.5 Med sikte på fortsatt färdOm reparation på verkstad tar mer än 4 timmar får duoch dina passagerare välja ett av följande alternativ. Dettagäller dock inte händelserna ingående i punkt 2.3.2.5.1 Transport till hemorten eller till resmåletVolvo Assistans betalar tåg-, buss- eller flygbiljett, upp tillett värde av 5 000 kr (inkl moms) per biljett och person,för förare, passagerare, husdjur och bagage, vilket gör detmöjligt att antingen återvända till hemorten eller fortsätta tillresmålet om detta ligger inom giltighets-området och detinte blir dyrare för Volvo Assistans. Person- och biltransportskall ske på billigaste sätt.2.5.2 HotellinkvarteringUnder reparationstiden erbjuds hotellinkvartering på platsför förare och passagerare upp till 4 nätter till ett värdeav högst 900 kr (inkl moms) per person och dygn. Ävendagsersättning utgår till förare och passagerare enligtgällande traktamentsregler f.n. 210 kr per person ochdygn. Detta alternativ kan endast väljas i avvaktan påreparation.2.5.3 Hyrbil i 3 dagarFöredrar du i stället hyrbil under tiden din bil reparerasbetalar Volvo Assistans en standardutrustad bil, somstorleksmässigt motsvarar din bil. Du får ersättning förhyrbil i max 3 dagar (arbetsdagar). Bilhyran är maximeradtill 3 000 kr (inkl moms) och kostnader utöver detta beloppsamt övriga kostnader såsom drivmedel m m betalas inteav Volvo Assistans.Om Volvo Assistans misslyckas att anskaffaen storleksmässigt likvärdig bil, eller om lokalaomständigheter medför att hyrbil inte kan tillhandahållas,kan Volvo Assistans inte hållas ansvarig.Du kan bara välja ett av alternativen 2.5.1, 2.5.2 eller 2.5.3.2.6 Hämtning av bilOm Volvos auktoriserade verkstad, där din bil repareras,ligger mer än 8 mil från den plats där du vistas, betalarVolvo Assistans 1:a klass tågbiljett enkel resa för enperson. Skulle tågresan ta mer än 6 timmar, erbjuds dusom alternativ flygbiljett. Värdet av tåg- eller flygbiljett ärmax 5 000 kr (inkl moms).2.7 Hemtransport av bil från utlandetSkulle din bil trots allt inte kunna återställas i kördugligtoch säkert skick, ordnar Volvo Assistans med hemtransportav bilen kostnadsfritt till närmaste Volvoverkstad i Sverige.3 INFORMATION OCH HJÄLPOm du råkat ut för en skada på din bil och inte kanfortsätta färden, vänd dig till Volvo Assistans. Detta ärockså ett krav för att Volvo Assistans skall gälla.Befinner du dig i Sverige ringVolvo Assistanstelefon 020-55 55 66Befinner du dig utomlands ringVolvo Assistanstelefon utlandsprefix + 46 31 51 83 354 FÖRSÄKRINGSGIVAREVolvia Försäkringar genom If Skadeförsäkring AB.5 RÄTTIGHETERDetta åtagande innebär inte någon begränsning i kundensrättigheter enligt Nybilsgaranti eller Konsumentköplag.6 LEVERANTÖRSGARANTI ELLER ANNANFÖRSÄKRINGVolvo Assistans gäller inte för skada som annan försäkringtäcker, leverantör eller annan ansvarar för enligt garanti, lageller liknande åtagande.7 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT FÅ HJÄLP VIA VOLVOASSISTANSFör att vi skall kunna hjälpa dig behöver vi följandeuppgifter• Bilens registreringsnummer och färg så att din bil lättkan identifieras på platsen.• Var bilen finns så att din bil kan lokaliseras för assistans.• Problembeskrivning så att rätt åtgärdsprogram kanvidtas.• Ägarens namn och adress för identifiering.• Telefonnummer eller faxnummer där du befinner dig, såatt du kan få fortlöpande information.Du måste anmäla driftstoppet omgående (inom ett dygn)till Volvo Assistans. Service som inte ombesörjs ellertillhandahålls genom Volvo Assistans eller som utförs utanföregående medgivande ersätts inte.


VOLVO ASSISTANS OM DU BEHÖVER HJÄLP PÅ VÄGENMed Volvo Assistans får du hjälp på vägen om olyckanskulle vara framme. I de allra flesta fall kan du räkna medatt hjälpen är på plats inom 40 minuter. Målet är att duska kunna fortsätta din resa så snart som möjligt, därförger vi dig i första hand hjälp på plats. Vid allvarligare felkan du få hjälp med bärgning och hemtransport ellerinkvartering.Volvo Assistans ingår i nybilsköpet ett år räknat från förstaregistreringsdagen. Garantin förlängs ett år i taget tilldess att bilen är tre år under förutsättning att årlig alt milbundenOriginal Service enligt Volvos anvisningar utförshos en av Volvo auktoriserad serviceverkstad. Därefterkan Volvohandlaren via Volvia förlänga Volvo Assistans ettår i taget vid varje servicetillfälle till dess att bilen är 6 år.Du har tillgång till Volvo Assistans dygnet runt 365 dagarom året, i de flesta västeuropeiska länder.Volvo Assistans gäller vid följande tillfällen:• Produktrelaterade driftsstopp som mekaniska ellerelektriska fel.• Missöden som punktering, tomt batteri, bränslebrist,felaktigt bränsle och borttappad, inlåst eller avbrutenbilnyckel.Vid övriga ärenden – kontakta ditt försäkringsbolag.Om du har din bilförsäkring hos Volvia gällersamma telefonnummer.VOLVO ASSISTANSFÖR HJÄLP I SVERIGE RING:020-55 55 66FÖR HJÄLP UTOMLANDS RING:(+46)-31 51 83 35Programmera gärna dessa nummer som snabbval i din mobiltelefonVB/PV 116 26-08 utgåva 3 Med reservation för felaktigheter och förändringar i Volvo Assistans. Trycksaken uppfyller de nordiska miljömärkningskriterierna.

More magazines by this user
Similar magazines