vindkraftutredningen - Novator

novator.se

vindkraftutredningen - Novator

Rätt plats förvindkraften (SOU1999:75) ärnamnet påVindkraftsutredningensslutbetänkande.Rapporten finns isin helhettillgänglig påinternet www.sou.gov.se/vindkraft som pdf.VindkraftsutbetänkandePOSITIV FÖR MILJÖNVindkraften ären förnybar, inhemsk och renenergikälla som integer utsläpp av luftföroreningar.Utbyggnad av vindkraftverkbegränsarpåverkan på storregionaloch global miljö,genom att el från vindkraftersätter fossilbaceradelproduktion.Ett vindkraftverkmed en effekt på 1MW kan varje år:· producera ca 2 500MWh, vilket motsvararbehovet av hushållseli 500 villor,· spara utvinningenav knappt 1 000 tonkol (vilket motsvararnära 1kg kol per minut),· minska utsläpp avkoldioxid med ca2500 ton,· minska utsläpp avsvaveldioxid med ca 3ton,· minska utsläpp avkväveoxider med ca 2ton och· spara naturen förbrytning av kol, bränsletransporterochspridning av aska.FRÄMST LOKALPÅVERKANVindkraftverken påverkarfrämst den lokalamiljön, framför allt iform av förändring avlandskapsbilden,skuggbildning ochljudalstring.STOR UTBYGGNADUtredningen bedömeratt vi i Sverige kan ståinför en stor utbyggnadav vindkraften.Det är en utvecklingsom kan komma medkort varsel till följd avmarknadens krav påutsläppsfri elproduktion.KOMMUNALAÖVERSIKTSPLANERNAFör att ha handlingsberedskapför en sådanutveckling föreslår utredningenatt kommunermed goda vindförutsättningarbehandlarvindkraften i sina översiktsplaner.Vindkraftverk tar direkti anspråk barasmå ytor.Men till följd av bulleroch skuggeffektermåste de placeras skildafrån bostäder. Dettabegränsar i hög gradlokaliseringsmöjligheterna.Vindkraftverk påverkarpåtagligt landskapsbildenpå storaavstånd genom sinhöjd och genom att dealltmer byggs i grupper.För att finna förvindkraftverk lämpligaFörsta rapporten i decemberDen första redovisningen kom idecember och avsåg bl a omfattningav vindkraften idag i Sverige.I den gavs uppgifterna att deninstallerade effekten i svenskavindkraftverk har ökat nästan tjugogånger under den senaste sjuårsperioden.I oktober 1998 fanns omkring165 MW installerad effekt ochomkring 400 verk. Produktionenhar under de senaste fyra årenplatser måste vindkraftsintressetvägasmot annan mark- ochvattenanvändning.PLANERINGSMÅL10 TWHUtredningen föreslårett planeringsmål påutbyggnad av vindkraftensom svarar mot enelproduktion om 10TWh per år. I dag producerarvindkraftverkeni Sverige ca 0,4TWh per år.Svensk Vindkraftföreningönskar i ett särskiltyttrande att dettaplaneringsmål nedbrytestill nationella utbyggnadsmålpå 200 -300 MW per år.RIKSINTRESSEEnergimyndigheten börökat med ca 40 % per år. De flestavindkraftverken finns på Gotland,Öland och vid kusterna i södraSverige.Utredningen redovisar att detfinns planer på att uppföra ca 600stora vindkraftverk – 500–1700kW – i olika delar av landet. Tydligatendenser är: allt större verk,upp till 70–80 m höga torn; allt fleroch större grupper med verk, fleratiotal stora verk i samma områderedovisa om vissa områdenskall anses varaav riksintresse för vindkraftsanläggningar.Riksintressen enligt3:e kapitlet miljöbalkenbör, skriver man,utses ur vindkraftenssynpunkt utan hänssynstagandetill andraintressen.Sådana avvägningarfår senare göras i denfysiska planeringen enligtplan- och bygglageneller om sådanplan inte finns, vid tillståndsgivningen.För att riksintresseskall föreligga skall detfinnas en vindenergitillgångsom är påtagligthögre än i landet iövrigt eller i området iövrigt. Därtill skall 10MW el kunna anslutastill ett befintligt ellerplanerat elnät.HAVSBASERADAvseende lokaliseringtill havs anser man attnuvarande ordningmed särbehandling avsådan lägen bör harmoniserasmed landbaseradetillstånd. Detgäller bland annat detsärskilda lönsamhetskravet!!LOKAL PÅVERKANVad gäller den lokalaomgivningspåverkan6KRETSLOPP 4/99


edningensöverlämnatMiljöprövningenbehandlas landskapsbilden,ljud, skuggor,fågellivet, landlevandedäggdjur, sälar, fisk,signalsystem och säkerhetsavstånd.BULLERUtredningen anser vadgäller ljudstörningaratt mättekniken börförbättras och nuvarandesituation annarsär ganska bra.Svensk Vindkraftsom vill att tillåtenbullernivå skall sättastill den som gäller iDanmark 45 dBa, idaggäller 40.SKUGGORUtredningen föreslårockså en begränsing avskuggtiden till max 10timmar per år.Vindkraftföreningenanser att för att intealltför stora områdenskall tas bort som möjligaatt bygga vindkraftverkpå, bör mani ett bygglov föreskrivaatt vindkraftverketskall stoppas de tiderdå skuggstörning avbostäder eller arbetsplatserförekommer.FÅGLARAvseende fågellivet anserman att de kunskapersom finns medföratt man inte behöverbefara en påtaglig skada.Man rekomenderardock försiktighet medhänsyn till bristfälligakunskaper och föreslårvissa begränsningar.Då oklarhet ännufinns avssende renarrekomendersas försiktighettills dess kunakapom eventuellastörningar blir kända.FISKAR OCH SÄLARInte heller finnns detnågra kända störningarpå fisk. Avseende sälarframhåller man försiktighetdär sälar föderungar och ömsar hår.ELEKTROAvsseende elektromagnetisakastörningar såfinns inte kunskapsunderlag.Boverkets generellasäkerhetsavstånd anserman behöva ses överoch ersättas av enchecklista för enskildafall.Därtill har man ettflertal synpunkter ochrekomendationer avseendehur man bör följaupp erfareheter bättreoch öka kunskapen.Statligt stöd för elledningar föreslåsVindkraftsetableringar innebär ofta att elnätenmåste förstärkas till höga kostnader.Utredningen föreslår att statligt investeringsstödskall kunna utgå för utbyggnad avelnät från regionnät fram till i en kommunsöversiktsplan anvisat område för vindkraftverk.Man föreslår dock att stöd också skall kunnages till etableringar i områden utanförkommunal översiktsplan om det kan visas attatt de uppfyller sama krav på kostnadseffektivitet.Finansieirng av stödet bör ske inom energiochmiljöområdets anslagramar och eventuelltdärutöver en avgift i konsumtionsledet.Bestämmelserna i MB (miljöbalken) gerutrymme för tolkning av hur avvägningarmellan olika intressen skall göras. Å ena sidanär MB:s syfte att främja en hållbar utveckling,bland annat genom en kretsloppsprincipdär förnybara energikällor förordas,och å andra sidan uttrycker MB ett krav påett bevarande av natur- och kulturmiljöer.De nationella miljökvalitetsmålen skall geledning för tillämpningen av MB.Risken för att etablerade bevarandeintressenfår för stor tyngd i förhållande till vindkraftsintresset,har numera minskat genomatt det enligt MB finns en självständig myndighet,Miljöprövningsdelegationen, somskall pröva vindkraftanläggningar på 1-10MW.Länsstyrelsernas strategier för regionalmiljö (STRAM) bör kunna utvecklas till ettunderlag, som ger en helhetssyn på vindkraftensmiljöpåverkan, vid tillämpningen avlagstiftningen.Även små anläggningar föreslås prövasUtredningen föreslår att tillståndsprövningenändras. Även verk mindre än 1 MW,som i dag bara kräver bygglov, bör prövasenligt miljöbalken. Denna prövning bör ivissa fall kunna delegeras till kommunen.ALTERNATIV MODELLVindkfraftföreningen förslår en alternativ ochenligt deras uppfattning en enklare modell:Vindkraftsintressenter betalar ett schablonbelopppå 500 kr/kW till en statlig fond ochvid behov tillskjuts statliga medel till dennafond. Statens stöd till vindkraftsprojekt skalluppgå till högst 1 300 kr/kW. Om nätkostnadenär högre än 1 800 kr/kW betalar intressentenkostnaden därutöver. Alternativt kan ovannämnda kostnader för nätanslutning omräknastill en kostnad per producerad kWh med antagandetatt varje kW vindkraft under ett normalårproducerar förslagsvis 2 000 kWh.KRETSLOPP 4/99 7

More magazines by this user
Similar magazines