13.07.2015 Views

2013-08-20 (PDF-dokument, 471 kB) - Vellinge kommun

2013-08-20 (PDF-dokument, 471 kB) - Vellinge kommun

2013-08-20 (PDF-dokument, 471 kB) - Vellinge kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kallelse och dagordning8(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenÄrendets dnr:Ks 4Rapportering av delegeringsbeslutBeslutsunderlag:Rapportering av delegeringsbeslut från <strong>kommun</strong>styrelsensarbetsutskott <strong><strong>20</strong>13</strong>-07-16, dnr Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/192Rapportering av delegeringsbeslut från <strong>kommun</strong>styrelsen,<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-02, dnr Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/ 68Rapportering av delegeringsbeslut från Utbildningsavdelningen,Elevhälsan augusti <strong><strong>20</strong>13</strong>, dnr Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/479Rapportering av delegeringsbeslut från Sundsgymnasiet, avserdecember <strong>20</strong>12 till maj <strong><strong>20</strong>13</strong>, dnr Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/343Rapportering av delegeringsbeslut från Herrestorpsrektorsområde, <strong><strong>20</strong>13</strong>-06-19, dnr KS <strong><strong>20</strong>13</strong>/75Rapportering av delegeringsbeslut från Tångvalla rektorsområde,<strong><strong>20</strong>13</strong>-07-01, dnr Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/57Ärendebeskrivning:Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till utskott,ordförande och tjänstemän enligt <strong>kommun</strong>styrelsensdelegeringsordning, daterad <strong><strong>20</strong>13</strong>-02-12. Beslut tagna pådelegation ska redovisas för <strong>kommun</strong>styrelsen. Redovisningeninnebär inte att <strong>kommun</strong>styrelsen kan ompröva eller fastställabesluten utan fyller funktionen att besluten vinner laga kraft. Detstår <strong>kommun</strong>styrelsen fritt att återkalla delegeringen.I redovisningen ska ärendemening, vilket beslut som fattats, vemsom fattat beslutet samt tidpunkt finnas med.


Kallelse och dagordning9(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenFörslag till beslut:Kommunstyrelsen godkänner1. Informationen om fattade delegeringsbeslut och lägger den tillhandlingarna.


Kallelse och dagordning10(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenÄrendets dnr: Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/292Ks 5Budget <strong>20</strong>14 med ekonomisk plan för <strong>20</strong>15-<strong>20</strong>16Initierat av:Ekonomidirektör Åke GrönvallBeslutsunderlag: Förslag till Budget <strong>20</strong>14 med plan <strong>20</strong>15-<strong>20</strong>16Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering avresultatutjämningsreserv, Åke Grönvall, <strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-07Budgetförslag från:KristdemokraternaSocialdemokraternaNya ListanSverigedemokraternaFolkpartietMiljöpartiet de grönaYrkande från Miljöpartiet de gröna om placering av medel frånåterbetalning av AFA medelFackliga yrkande:Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR och SverigesPsykologförbundKommunalÄrendebeskrivning: Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag på Budget <strong>20</strong>14med ekonomisk plan för <strong>20</strong>15-<strong>20</strong>16. Förslaget har tagits framenligt den nya budgetprocessen.


Kallelse och dagordning11(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenBudgetförslaget bygger på <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>s Vision ”Bästamöjliga livskvalité - för dig”Under hösten ska varje nämnd antaga en s.k. nämndsplan. INämndsplanen anges den politiska ambitionsnivån/inriktningenför respektive nämnds arbete för den närmaste mandatperiodenoch ambitionen ska vara kopplad till en resurstilldelningen i <strong>20</strong>14års budget.Det <strong>kommun</strong>övergripande styrkortet anger inriktningsmål förvarje del område i Visionen. Måluppfyllelsen på<strong>kommun</strong>övergripande nivå bedöms med utgångspunkt från attresultaten av genomförda mätningar förbättras över tiden.Förslaget baseras på oförändrad utdebitering om 18:50 perskattekrona och <strong><strong>20</strong>13</strong> års budget uppräknat med justering för lönpedagogiskpersonal 3 %, övriga 2,5 % och entreprenader med 2,5% övriga kostnader med 1 %.Uppräkningsfaktorerna för planperioden är följande:Justering av budgeterade prestationser utbildningsnämnden - 9mkr och omsorgsnämnden + 3 mkr.Vidare föreslås en resursförstärkning på 15 mkr till nämndernasram enligt följande:Kommunfullmäktige, -styrelsen revisorerna m flMiljö- och ByggnadsnämndenNämnd för gemensam MedborgarserviceUtbildningsnämndenOmsorgsnämnden2,5 mkr0,5 mkr2,0 mkr4,0 mkr6,0 mkrNettoinvesteringarna uppgår till 76,3 mkr<strong>Vellinge</strong> koncernbank upplåningsram uppgår till 1 250 mkr medföljande fördelning:<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong><strong>Vellinge</strong>bostäder AB<strong>Vellinge</strong> Exploaterings ABEv Bredband AB500 mkr300 mkr400 mkr50 mkrMiljöpartiet de gröna har yrkat om placering av medel frånåterbetalning av AFA medel i en social investeringsfond i syfte


Kallelse och dagordning12(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346Kommunstyrelsenatt användas för investeringar i förebyggande arbete, somkommer <strong>Vellinge</strong>s barn och unga till nytta. Vi bedömer attföreslagen investering är en löpande utgift för <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>och ska därmed budgeteras i driftsbudgeten för löpandekostnader.Riktlinjer för ”God ekonomiskhushållning och hantering avresultatutjämningsreserv” bifogas Budgeten för <strong>20</strong>14 medekonomisk plan för <strong>20</strong>15-<strong>20</strong>16.Förslag till beslut:Kommunstyrelsen beslutar föreslå <strong>kommun</strong>fullmäktige attbesluta1. Fastställa budgeten för <strong>20</strong>14 med ekonomisk plan för<strong>20</strong>15-<strong>20</strong>162. Om en utdebitering på 18:50 kronor/skattekrona varav 0,75krona/skattekrona utgör avgift (inkl. LSS-utjämning och<strong>kommun</strong>alfastighetsavgift) till andra <strong>kommun</strong>er via nationellautjämningssystemet.3. <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>s koncernbanks upplåningsram fastställs till1 250 mkr.4. Fastställa Riktlinjerna för ”God ekonomisk hushållning ochhanteringen av resultatutjämningsreserv”.5. Avslå miljöpartiet de grönas yrkande på placering av medelfrån återbetalning av AFA medel.


Kallelse och dagordning13(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenÄrendets dnr: Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/84Ks 6Revisionsrapport - Granskning av fastighetsunderhållInitierat av:Beslutsunderlag:Ärendebeskrivning:RevisorernaYttrande från <strong>kommun</strong>förvaltningen, ekonomidirektör ÅkeGrönvall och fastighetschef Bengt Jeppsson, <strong><strong>20</strong>13</strong>-06-27Följebrev från revisorerna, Granskning av fastighetsunderhåll,rättelse av tidigare avlämnad rapport, <strong><strong>20</strong>13</strong>-06-19Revisionsrapport - Granskning av fastighetsunderhåll i <strong>Vellinge</strong><strong>kommun</strong>, inkom <strong><strong>20</strong>13</strong>-06-19Revisorerna har i granskningsrapporten framfört sina iakttagelserfrån granskningen av fastighetsunderhållet.Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag på yttrande tillrevisorerna.Tidigare behandling:Den tidigare versionen av rapporten från januari <strong><strong>20</strong>13</strong>, var sommeddelande i <strong>kommun</strong>styrelsen <strong><strong>20</strong>13</strong>-04-02 § 26.Ärendet har beretts i <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott <strong><strong>20</strong>13</strong>-07-09§ 86, i enlighet med förslag.Förslag till beslut:Kommunstyrelsen beslutar1. Överlämna <strong>kommun</strong>förvaltningens yttrande som sitt svar tillrevisorerna.


Kallelse och dagordning14(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenExpedieras till:Kommunrevisionen


Kallelse och dagordning15(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenÄrendets dnr: Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/414Ks 7Risk- och sårbarhetsanalys <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> <strong><strong>20</strong>13</strong>Initierat av:Beslutsunderlag:Ärendebeskrivning:Marie Louise Arendt, säkerhetschefDokumentet ”Risk- och sårbarhetsanalys <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong><strong><strong>20</strong>13</strong>”, <strong><strong>20</strong>13</strong>-06-25Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)föreskriver med stöd av 12 § förordningen (<strong>20</strong>06:637) om<strong>kommun</strong>ers och landstings åtgärder inför och vid extraordinärahändelser i fredstid och höjd beredskap:”3 § ...att <strong>kommun</strong>er och landsting ska analysera vilkaextraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i <strong>kommun</strong>enrespektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka denegna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas ochsammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.””8 § Kommuner och landsting ska regelbundet följa upp sin riskochsårbarhetsanalys och rapportera uppföljningen tillLänsstyrelsen respektive till Socialstyrelsen och Myndigheten församhällsskydd och beredskap. Rapporteringen ska redovisasskriftligen i elektronisk form senast den 15 september.”I föreskriften <strong>20</strong>10:6, 6 §, framgår hur <strong>kommun</strong>ens risk- ochsårbarhetsanalys ska redovisas. Bifogade underlag är redovisatenligt de punkter som står angivna däri.


Kallelse och dagordning16(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenTidigare behandling: Ärendet har beretts i <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott <strong><strong>20</strong>13</strong>-07-09§ 87, enlighet med förslag.Förslag till beslut:Kommunstyrelsen beslutar1. Godkänna risk- och sårbarhetsanalysen för <strong><strong>20</strong>13</strong>.Expedieras till:Länsstyrelsen i Skåne länSocialstyrelsenMyndigheten för samhällsskydd och beredskap


Kallelse och dagordning17(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenÄrendets dnr: Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/411Ks 8Bredbandsstrategi och handlingsplan för <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong><strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>20</strong>16Initierat av:IT-chef Thomas LorentzonBeslutsunderlag: Tjänsteskrivelse från Thomas Lorentzon, <strong><strong>20</strong>13</strong>-06-25Protokollsutdrag från <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott<strong><strong>20</strong>13</strong>-07-09 § 88Bredbandsstrategi och handlingsplan för <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong><strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>20</strong>16Sammanfattad version: Bredbandsstrategi och handlingsplan för<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> <strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>20</strong>16Ägardirektiv, Åke Grönvall, <strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Bolagsordning, Åke Grönvall, <strong><strong>20</strong>13</strong>-07-23Ärendebeskrivning:<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> avser att bygga ett fiberoptiskt nät till alla sinaverksamheter, inklusive de <strong>kommun</strong>ala bolagen <strong>Vellinge</strong>bostäderAB (Veboa) och <strong>Vellinge</strong> Exploatering AB (Vexab).Ett <strong>kommun</strong>alt bolag bildas för att ansvara för utveckling ochdrift av nätet.Med detta nät som bas kommer orterna <strong>Vellinge</strong>, Höllviken,Ljunghusen, Skanör, Falsterbo, Gessie, Hököpinge, Arrie, VästraIngelstad samt Östra Grevie att bli anslutna och nät inom orternakommer att etableras. Samtidigt kan landsbygden i närheten av


Kallelse och dagordning18(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346Kommunstyrelsennätet erbjudas anslutningspunkter som gör det möjligt attrealisera så kallat landsbygdsnät. Här finns stödformer från blandannat Länsstyrelsen som möjligen kan bli aktuella.För <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> och dess bolag innebär detta enkostnadsneutral lösning i förhållande till de tjänster som hyrsidag. Samtidigt ökar såväl kvalitet som tillgänglighet. För<strong>Vellinge</strong>bostäder och Vexab innebär utbyggnaden ochkontraktering av <strong>kommun</strong>ikationsoperatör att man förser sinahyresgäster med ett modernt och stort utbud av tjänster inombredband, TV och telefoni. Samtidigt innebär detta att man kaneffektivisera sitt energioptimeringsprogram med sänktaenergikostnader som följd.Att investera i ett eget nät är en investering för framtiden sominnebär att <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> kommer att ha tillgång till modernatjänster för egen drift och medborgarnas och företagens nytta ochnöje. Att bygga ett nät för det egna behovet kan slutföras under<strong>20</strong>14. Samtidigt kan nät för villaområden byggas ut parallellt itid.Finansiering av grundinvesteringen för nätet kommer att täckasav de intäkter som genereras av affärsmodellen och <strong>kommun</strong>ensegna besparingar avseende <strong>kommun</strong>ikationstjänster. På relativtkort tid kommer hela investeringen av nätet att ge ett överskott.Pay-Back tiden för nätet beräknas till cirka 10 år medanavskrivningstiden är satt till <strong>20</strong> år. Svenska stadsnätsföreningenrekommenderar <strong>20</strong>-40 år.Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett <strong>kommun</strong>direktören iuppdrag att förbereda bildandet av bolaget och framtagande avägardirektiv, bolagsordning samt att förbereda val av styrelsen(Ksau <strong><strong>20</strong>13</strong>-07-09 § 88)


Kallelse och dagordning19(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenFörslag till beslut:Kommunstyrelsen beslutar1. <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> projektanställer en projektledare tills attbolaget är bildat.Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta2. Anta <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>s bredbandsstrategi ”Bredbandsstrategioch handlingsplan för <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> <strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>20</strong>16”.3. Bilda ett <strong>kommun</strong>alt bolag för att ansvara för utveckling ochdrift av nätet.Expedieras till:KommundirektörenIT-chefen


Kallelse och dagordning<strong>20</strong>(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenÄrendets dnr: Ks <strong>20</strong>12/180Ks 9Översyn av konsortialavtalet för Sydvatten ABInitierat av:Beslutsunderlag:Ärendebeskrivning:Skrivelse från Sydvatten ABKonsortialavtal för regional vattenförsörjning genom SydvattenABBolagsordning för Sydvatten ABTjänsteskrivelse från Åke Grönvall, <strong><strong>20</strong>13</strong>-07-23Delägar<strong>kommun</strong>erna i Sydvatten AB har sagt upp gällandekonsortialavtal för omförhandling.Arbetet med att ta fram ett reviderat konsortialavtal haradministrerats av bolaget efter beslut från ägarsamrådet i oktober<strong>20</strong>11.Efter beslut vid ägarsamråd <strong><strong>20</strong>13</strong>-03-07 om slut<strong>dokument</strong>,Konsortialavtal för regionalvattenförsörjning genom SydvattenAB och Bolagsordning för Sydvatten AB, skickas dessa förställningstagande i varje ägar<strong>kommun</strong>.Svar till Sydvatten AB ska vara bolaget till handa den 30september <strong><strong>20</strong>13</strong>.


Kallelse och dagordning21(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenFörslag till beslut:Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta1. Godkänna förslag till Konsortialavtal för regionalvattenförsörjning genom Sydvatten AB och Bolagsordning förSydvatten AB.


Kallelse och dagordning22(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenÄrendets dnr: Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/415Ks 10Nybyggnation av omsorgsboende KronodalsgårdenInitierat av:M-nämndenBeslutsunderlag: Tjänsteskrivelse från fastighetschef Bengt Jeppsson, <strong><strong>20</strong>13</strong>-06-25Protokollsutdrag från <strong>kommun</strong>styrelsen <strong>20</strong>12-10-09 § 142Ärendebeskrivning:Under kommande 10-årsperioden beräknas antalet personer somär 80 år och äldre att öka med 400 personer i <strong>kommun</strong>en.<strong>20</strong>09-06-10 anhöll M-nämnden hos <strong>kommun</strong>styrelsensarbetsutskott om att utredning om planläggning och budgeteringinför en utbyggnad av Kronodalsgården. Kommunstyrelsensarbetsutskott beslutade <strong>20</strong>09-06-10 att en utredning skullepåbörjas.<strong>20</strong>10-12-<strong>08</strong> antar M-nämnden ett programförslag gällandeombyggnad av Kronodalsgården och nybyggnad av vård- ochomsorgsboende i Höllviken.<strong>20</strong>11-<strong>08</strong>-30 godkände <strong>kommun</strong>styrelsen start-PM för tillbyggnadav Kronodalsgården och uppdrog åt avdelningen för Tillväxt ochsamhällsbyggnad att upprätta detaljplan. <strong>20</strong>11-12-13 beslutade<strong>kommun</strong>styrelsen att avsätta 1 miljon av investerings-budgetensmedel för framtagande av beslutsunderlag.<strong>20</strong>12-10-09 beslöt <strong>kommun</strong>styrelsen bland annat att


Kallelse och dagordning23(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346Kommunstyrelsenplanuppdraget skulle pröva omsorgsboende upp till 5 våningaroch att nybyggnadsalternativet (gamla Kronodalsgården rivs efteratt nybyggnation med utökat antal platser byggts) ska ligga tillgrund för fortsatt projektering och planläggning.Kommunstyrelsen har nu att ta ställning till hur processen skalöpa vidare.Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i M-nämnden <strong>20</strong>09-06-10,<strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott <strong>20</strong>09-06-10,M-nämnden <strong>20</strong>10-12-<strong>08</strong>, <strong>kommun</strong>styrelsen <strong>20</strong>11-<strong>08</strong>-30,<strong>kommun</strong>styrelsen <strong>20</strong>11-12-13 samt <strong>kommun</strong>styrelsensarbetsutskott <strong><strong>20</strong>13</strong>-07-09, i enlighet med förslag.Förslag till beslut:Kommunstyrelsen beslutar1. Ge fastighetschefen i uppdrag att i enlighet med <strong>kommun</strong>ensstyrprinciper för lokalförsörjning, ta fram underlag för den mestfördelaktiga lösningen för <strong>kommun</strong>en.Expedieras till:Fastighetschefen


Kallelse och dagordning24(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenÄrendets dnr: Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/358Ks 11Exploatering avseende Skanörs Vångar - skaderegleringInitierat av:Beslutsunderlag:Tillväxt och samhällsbyggnadTjänsteskrivelse från Emma Svensson, mark- ochexploateringsingenjör, <strong><strong>20</strong>13</strong>-05-29Ärendebeskrivning: Exploateringen på Skanörs Vångar påbörjades i slutet på <strong>20</strong>10.Inom exploateringen ansvarade <strong>kommun</strong>en för utbyggnaden avinfrastrukturen såsom vägar och grönområden. Kommunenupphandlade denna entreprenad från MJ Eriksson AB.Entreprenaden avslutades i oktober <strong>20</strong>11.Under markentreprenaden för Skanörs vångar har ett antal skadoruppkommit på fastigheter som angränsar till arbetsområdet.Emma Svensson redogör för skador och åtgärder itjänsteskrivelsen samt presenterar förslag på skadereglering.Tidigare behandling: Ärendet har beretts av <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott <strong><strong>20</strong>13</strong>-06-11 § 80, i enlighet med förslag.Förslag till beslut:Kommunstyrelsen beslutar1. Utse stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson att undertecknaerforderliga handlingar avseende skaderegleringar som rörSkanörs Vångar.


Kallelse och dagordning25(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenExpedieras till:Stadsbyggnadsdirektören


Kallelse och dagordning26(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenÄrendets dnr: Ks <strong>20</strong>12/746Ks 12Leasingbilsavtal för medarbetareInitierat av:Liselott Lundin, HR-direktörÅke Grönvall, EkonomidirektörBeslutsunderlag: Protokollsutdrag från <strong>kommun</strong>styrelsen <strong><strong>20</strong>13</strong>-02-12 § 9Ärendebeskrivning:Erbjuda <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>s tillsvidareanställda möjlighet att tadel av leasingbil med bruttolöneavdrag. Detta är ett led i att göra<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> till en attraktivare arbetsgivare.Kommunstyrelsen beslutade i februari <strong><strong>20</strong>13</strong> bland annat atterbjuda tillsvidareanställda möjligheten att i ett pilotprojekt på4-5 medarbetare nyttja ett leasingbilsavtal för medarbetare.Intresset för leasingbil visade sig vara större än förväntat. Det harinkommit 26 anmälningar till erbjudandet om leasingbil medbruttolöneavdrag. Därför föreslås antalet medarbetare som fårdelta i piloten ändras till 10 personer. I övrigt fortskriderpilotprojektet enligt tidigare beslut.Tidigare behandling:Ärendet har beretts av <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott<strong><strong>20</strong>13</strong>-07-09 § 100, i enlighet med förslag.


Kallelse och dagordning27(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenFörslag till beslut:Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår <strong>kommun</strong>styrelsenbesluta1. Ändra antalet deltagare som får ta vara med i pilotprojektetfrån 4-5 personer till 10 personer. Urvalet sker genom lottning.Expedieras till:Liselott Lundin, HR-direktörÅke Grönvall, Ekonomidirektör


Kallelse och dagordning28(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenÄrendets dnr: Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/341Ks 13Bildande av och skötselplan för naturreservatet Arriesjön-Risebjär, <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>Initierat av:Beslutsunderlag:Ärendebeskrivning:Tidigare behandling:Förslag till beslut:Tillväxt och samhällsbyggnadTjänsteskrivelse från Hans Folkeson och Rickard Persson,Tillväxt och samhällsbyggnad, <strong><strong>20</strong>13</strong>-06-26Förslag till föreskrifter och skötselplan för naturreservatetArriesjön-Risebjär, inkom <strong><strong>20</strong>13</strong>-05-22Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till föreskrifter ochskötselplan för naturreservatet Arriesjön-Risebjär. Enkonsekvensutredning är genomförd. Enligt Miljöbalken föreläggsbland annat att fastighetsägare att yttra sig över förslaget.Ärendet har beretts av <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott<strong><strong>20</strong>13</strong>-07-09 § 93, i enlighet med förslag.Kommunstyrelsen beslutar1. Överlämna tjänsteskrivelsen från Hans Folkeson och RickardPersson, <strong><strong>20</strong>13</strong>-06-26 som yttrande från <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> tillLänsstyrelsen.Expedieras till:LänsstyrelsenPlanenheten, Tillväxt och samhällsbyggnad


Kallelse och dagordning29(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenÄrendets dnr: Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/347Ks 14Områdesbestämmelser för FalsterbonäsetInitierat av:Beslutsunderlag:Ärendebeskrivning:Tidigare behandling:Förslag till beslut:Tillväxt och samhällsbyggnadTjänsteskrivelse från Hans Folkeson och Rickard Persson,Tillväxt och samhällsbyggnad, <strong><strong>20</strong>13</strong>-05-22I Länsstyrelsens granskningsyttrande över <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>s”Översiktsplan <strong>20</strong>10 - med utblick mot <strong>20</strong>50” har staten framförtsynpunkter för säkerställande av vissa riksintressen i den fortsattai den fortsatta <strong>kommun</strong>ala planeringen.Beredningen för fysisk planering behandlade ärendet<strong><strong>20</strong>13</strong>-05-22 § 22, i enlighet med förslag.Kommunstyrelsen beslutar1. Ge avdelningen för Tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag attpröva frågan om områdesbestämmelser för Falsterbonäset somplanuppdrag (enkelt planförfarande) i enlighet medtjänsteskrivelse.Expedieras till:Avdelningen för Tillväxt- och samhällsbyggnad


Kallelse och dagordning30(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenÄrendets dnr: Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/386Ks 15Planändring för Falsterbo 11:1, NorregårdInitierat av:Beslutsunderlag:Ärendebeskrivning:Tillväxt och samhällsbyggnadTjänsteskrivelse med bilagor från Hans Folkeson och JohanHelgeson, <strong><strong>20</strong>13</strong>-06-25, Tillväxt och samhällsbyggnadFörfrågan har inkommit om att ändra verksamheten på Falsterbo11:1, Norregård från kursgård/hotell- och restaurang-verksamhettill seniorbostäder. Ansökan gäller en ombyggnad av kursgårdentill 32 lägenheter. Ombyggnaden påverkar inte byggnadernaexteriört.Tidigare behandling: Ärendet har beretts i <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott <strong><strong>20</strong>13</strong>-07-09§ 95, i enlighet med förslag.Förslag till beslut:Kommunstyrelsen beslutar1. Bevilja positivt planbesked för Falsterbo 11:1, Norregård.2. Uppdra åt avdelningen för Tillväxt och samhällsbyggnad attupprätta förslag till ändring av detaljplan.Expedieras till:ER-HO FastigheterPlanenheten, Tillväxt och samhällsbyggnad


Kallelse och dagordning31(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenÄrendets dnr: Ks <strong>20</strong>12/742Ks 16Antagande av ändring av detaljplan för Skanör 45:2Initierat av:Beslutsunderlag:Ärendebeskrivning:Tillväxt och samhällsbyggnadTjänsteskrivelse från Hans Folkeson och Rickard Persson,Tillväxt och samhällsbyggnad, <strong><strong>20</strong>13</strong>-06-27Antagandehandling (utlåtande, planbeskrivning och särskildplankarta)Skanör 45:2 är idag bebyggd med ett bostadshus.Fastighetsindelningen ändras så att fastigheten kan delas i två.Inga förändringar sker inom andra fastigheter. Samråd har ägtrum under försommaren <strong><strong>20</strong>13</strong> och inkomna synpunkter harsammanställts i ett utlåtande. Planen har genomförts med enkeltplanförfarande.Tidigare behandling: Ärendet har beretts i <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott <strong><strong>20</strong>13</strong>-07-09§ 96, i enlighet med förslag.Förslag till beslut:Kommunstyrelsen beslutar1. Anta ändring av detaljplan för Skanör 45:2.Expedieras till:Avdelningen för Tillväxt- och samhällsbyggnad


Kallelse och dagordning32(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenÄrendets dnr: Ks <strong>20</strong>12/544Ks 17Svar på motion om att <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> ska gå med i BiogasSyd från Angela Everbäck m.fl. (MP)Initierat av:Angela Everbäck m.fl. (MP)Beslutsunderlag: Svar på motion, miljöchef Rickard Sandberg, <strong><strong>20</strong>13</strong>-06-<strong>20</strong>Motion från Angela Everbäck med flera (MP) inkom <strong>20</strong>12-<strong>08</strong>-23Ärendebeskrivning:Motionen handlar om Biogas Syd som är ett nätverk somsamverkar för biogas i Skåne. I nätverket deltar organisationerinom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Biogas Sydarbetar för att främja produktion, distribution och användning avbiogas. Organisatoriskt är Biogas Syd en verksamhet inomEnergikontoret Skåne med Kommunförbundet som huvudman.Miljöpartiet de Gröna föreslår fullmäktige besluta att <strong>Vellinge</strong><strong>kommun</strong> ska gå in som samverkansaktör i Biogas Syd.Miljöchef Rickard Sandberg har skrivit ett svar.Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i <strong>kommun</strong>fullmäktige <strong>20</strong>12-09-19 § 129och <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott <strong>20</strong>12-11-06 § 134 samt<strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott <strong><strong>20</strong>13</strong>-07-09 § 97, i enlighet medförslag.


Kallelse och dagordning33(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenFörslag till beslut:Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta1. Motionen bifalls.


Kallelse och dagordning34(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenÄrendets dnr: Ks <strong>20</strong>12/624Ks 18Svar på motion om central enhet för rättning av nationella prov(FP)Initierat av:Anders Cnattingius (FP)Beslutsunderlag: Svar på motion, avdelningschef Johan Holmqvist, <strong><strong>20</strong>13</strong>-03-21Protokollsutdrag från <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott<strong><strong>20</strong>13</strong>-07-09 § 98Protokollsutdrag från utbildningsnämnden <strong><strong>20</strong>13</strong>-06-03 § 66Motion från Anders Cnattingius (FP) inkom <strong>20</strong>12-09-19Ärendebeskrivning:Motionen handlar om likvärdig bedömning av resultat vidnationella prov.Folkpartiet liberalerna föreslår fullmäktige besluta att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag tillorganisering och finansiering av en central enhet för rättning avnationella prov genomförda i <strong>kommun</strong>ala skolor samt i defriståendeskolor som har slutit avtal därom.Avdelningschef Utbilning, Johan Holmqvist har skrivit ett svar.Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i <strong>kommun</strong>fullmäktige <strong>20</strong>12-10-24 § 151och <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott <strong>20</strong>12-11-06 § 144, i enlighetmed förslag.


Kallelse och dagordning35(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenFörslag till beslut:Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta1. Motionen avslås.


Kallelse och dagordning36(36)<strong><strong>20</strong>13</strong>-<strong>08</strong>-<strong>20</strong>Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/346KommunstyrelsenÄrendets dnr: Ks <strong><strong>20</strong>13</strong>/339Ks 19Svar på motion om ändrad valkretsindelning (NLV)Initierat av:Beslutsunderlag:Ärendebeskrivning:Rolf Erichs med flera (NLV)Svar på motion, Lars Olin (M)Protokollsutdrag från valnämnden <strong><strong>20</strong>13</strong>-06-25 § 4Motion från Rolf Erichs med flera (NLV) inkom <strong><strong>20</strong>13</strong>-05-21Motionen handlar om <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> ska gå från att varaindelat i tre valkretsar, som det är idag, till två valkretsar.Nya Listan i <strong>Vellinge</strong> föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige beslutaatt valnämnden tar fram ett förslag till en valkretsindelningbestående av två valkretsar i <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> samtatt <strong>kommun</strong>fullmäktige fattar beslut om två valkretsar inför valet<strong>20</strong>14 i enlighet med valnämndens förslag.Tidigare behandling:Förslag till beslut:Ärendet har tidigare behandlats i <strong>kommun</strong>fullmäktige<strong><strong>20</strong>13</strong>-05-22 § 60 och <strong><strong>20</strong>13</strong>-06-11 § 82 samt <strong>kommun</strong>styrelsensarbetsutskott <strong><strong>20</strong>13</strong>-07-09 § 99, i enlighet med förslag.Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta1. Motionen avslås.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!