Breeder's Corner 4/08. - Stall Bredbyn

stallbredbyn.se

Breeder's Corner 4/08. - Stall Bredbyn

HINGST-IMPORTENPÅ RÄTT VÄG?Under den senaste 40-årsperiodenhar den svenskatravhästaveln utvecklats till enav världens starkaste, myckettack vare importen av högklassigaavelshingstar. Sedan 1986har det utnämnts 20 styckenelithingstar – alla är importer.Dessutom har vi sett att i principalla elithingstarna från börjanhaft med sig ett mycket högtförväntat avelsvärde.IMPORTEN AV KVALITETSHINGSTAR haralltså betytt oerhört mycket föravelns framgångar – men är denlika viktig nu? Marknadsutbudetav importerad sperma svarar motett behov av kvalitet och nytt blod.(I mångfalden finns givetvis ocksåhingstar av lägre kvalitet).BREEDER’SCORNERI BÖRJAN AV DET NUVARANDE DECEN-NIET stannade hingstimporten av nästanhelt, främst av två skäl: De såkallade riktlinjerna och en hög dollarkurs.Riktlinjernas rigida ochotympliga utformning – hurkan man sortera i avelsvärdenutan att ta hänsyn tillhärstamningen? – gjorde attnästan ingen vågade ellerkunde importera en avelshingst.Att vid en hög dollarkurs försökaköpa en av kullens fem bästa hingstartill en svensk marknad är omöjligt.MEN BEHOVET AV NYTT BLOD via ungahingstar fanns ändå. Adams Hall, MrPine Chip och Muscles Memory godkändesvåren 2007, trots att de egentligeninte klarade av riktlinjernaskrav. Alla tre blev samma säsong fulltecknademed 150 ston vardera…Dream Vacation är 2008 tidigt fulltecknadsin första säsong i Sverigeefter remarkabla avelsframgångar.Han underkändes först som listhingstpå grund av riktlinjernasutformning (senare godkänd viaöverklagande).DAGENS SITUATION ÄR ANNORLUNDA.Dels har riktlinjernas roll och ”kravlista”formulerats om, dels har en– 30 –sjunkande dollarkurs öppnat dörrenför nya kvalitetsimporter. Med nyahingstar som Laddie, Flirtin Man,Quite Easy, Adrian Chip, Dream Vacation,Up Front Larry med flera, serdet ljusare ut. Kanske väljer GoingKronos att stanna i Sverige?DET ÄLDRE GARDET ÄR INTE HELLER SÅTOKIGT – här står faktiskt flera av europasbästa förärvare! Vi kan användaVarenne, Pine Chip, Viking Kronos,Lindy Lane, Alf Palema, Super Arnie,Enjoy Lavec och några till av bästamärke.HUR VIKTIGT ÄR DET ATT VI ”FYLLERPÅ” med unga hingstar av högstaklass, stationerade här? Är vi på rättväg med hingstimporten eller är detbara en tillfällighet? Hur skall vikunna rekrytera svenskfödda, blivandeelithingstar?(Är det ett mål?) Hurkan man underlätta hingstimporten idåliga tider?VI ÖVERLÅTER ORDET OCH TYCKANDETtill tre personer med olika bakgrund iavelssverige.


YLVA LINDHSTUTERI SIMB, GÖTENE” Bättre prispengar är detabsolut viktigaste incitamentetför hästägarna.Köper de våra unghästar,vågar vi uppfödare satsavidare, och då vågarhingstägarna köpa nyahingstar. ”LARS ÅBERGPRESTERA INTERNATIONAL, LUNDFrån början höll både Ylva och hennesman Ulrik på med mjölkkor, fortsatte medköttdjur, för att till slut satsa på travhästuppfödning.Vid starten 1994 köptes 16ston från Blädingeås, och i första kullenföddes årgångsettan Simb Capi, somvann Oaks, Drottningens Pokal och Stochampionatet.Det gav blodad tand, ochmånga Simbhästar har blivit stjärnor, t.ex.Simb Zipper och Simb Chaplin. Gården,som ligger på Kinnekulle, består av32 ha egna beten, plus 102 ha beten ochåkermark som arrende – allt sköts ekologiskt.Ylva är också aktiv i ASVT, där honingått i styrelsen sedan 2004.JAG TYCKER DET ÄR JÄTTEVIKTIGT”med en fungerande hingstimport! Vivet ju av erfarenhet att vi rekryteratvåra bästa avelshingstar genomimporter, och det håller statusenuppe på vår svenska avel. Det befrämjarkompetensen ute på hingststationernaoch det ger oss – som villse och bedöma de hingstar vi använder– en möjlighet till välgrundadehingstval. Det stimulerar intressethelt enkelt!ATT FÖRLITA SIG FÖR MYCKET påfryst, importerad sperma går inte avandra skäl: det är dyrare och dräktighetenär totalt sett sämre. Dessutomvet vi i många fall inte hur hingstenser ut, eller vilka övriga egenskaperden har. Nej, jag vill ha ett ”smörgåsbord”av hingstar i landet att välja på!FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EN BRAHINGSTIMPORT är flera; det måste finnasuppfödare som är villiga att satsa.Vi får inte ha ett internt regelverk iSverige som avhåller hugade spekulanteratt köpa de bra avelsindividerna– de övriga hingstarna har, somjag ser det, ingen marknad. De ärdessutom inget hot mot avelsframsteget.FÖR ATT STIMULERA AVELN till satsningar– både hingstar och ston –måste den totala kalkylen förbättrasmed högre prispengar. Vi kan intebara lita på att man ”passar på” närdollarkursen är attraktiv, även om jagär glad att det finns de som satsar!Bättre prispengar är det absolut viktigasteincitamentet för hästägarna(även om det kan vara häftigt att stå ivinnarcirkeln...). Köper de våra unghästar,vågar vi uppfödare satsa vidare,och då vågar hingstägarna köpanya hingstar. Vi kan välja, menar jag,om vi vill sätta det positiva hjulet irörelse! Just nu rullar det alldeles förtrögt.DET KÄNNS SVÅRT att inte kunnarekrytera svenska hingstar medsamma avelsförutsättningar som debästa importerna. Om inte annat, såhandlar detta om etablerade attityder– den svenskfödde hingsten får intesamma chans att slå igenom. Om viförutsätter att en svensk hingst harlika modern stamtavla som amerikanenoch lika bra anlag (tidighet,Early Speed), får ändå inte en svenskehingsten lika bra ston. Alla hansstarter är genomlysta, avkommornablir svårare att sälja/placera, de kommerinte lika tidigt i träning ochhingstens första 3-årskull får svårt atthävda sig. Allt blir ett hjul som snurraråt fel håll! Hingsten får allt färre ston(och ston av sämre klass), och i detläget tar ofta avelskarriären slut.Visst är det en svaghet att vi inte pålång tid fått fram en svenskföddavelshingst av Elitklass, men hurkommer man åt ingrodda attityder?APROPÅ IMPORTERNA – jag anseratt vi måste belysa problemen medanvändandet av anabola steroiderutomlands! Hingsten får naturligtvisinte bättre gener av det, men han fåren konkurrensfördel som tävlingshäst,en större chans att bli avelshingst.Vet vi vad som händer medhingstens fertilitet? Vi skulle kommaen bit på vägen om vi visste vilka hästarsom fått sådana preparat, helstskulle de förbjudas helt, överallt!”– 31 –Lars Åberg, som är företagare i träbranschen,är uppfödare och hingstägare.Hingsten är Good As Gold, den i flera årmest framgångsrike svenskfödde förärvaren.Lars har två ston i USA och 12 ston iSverige. De är stationerade på BroddaStuteri, och han äger också sex ston tillsammansmed Lennart och MargaretaPeterson-Brodda.SJÄLVKLART MÅSTE VI som travnationkunna importera intressanta”avelsindivider, om vi skall ha enchans att hänga med i den internationellakonkurrensen. Och då menarjag inte bara de spektakulära köpen –vi måste få in hingstar som den ”vanlige”uppfödaren kan och vill använda.Vi kan inte ha så rigida regler attde enda hingstar som kommer inhamnar i prisklassen 60–100.000:–.Det finns absolut unga hingstar medhöga avelsvärden som går att finansieramed en avgift kring20–30.000:– !” Vi måste få in hingstarsom den ”vanlige” uppfödarenkan och villanvända.Det finns absolut ungahingstar med höga avelsvärdensom går att finansieramed en avgift kring20–30.000:– ! ”UNDER EN PERIOD I BÖRJAN av2000-talet var ”riktlinjerna” så utformadeatt vi inte importerade sådanahingstar. Följden av det blev att stoägarnaanvände äldre hingstar i denprisklassen, hingstar som inte lyckatsslå igenom, ofta med ett passerat”bäst-före-datum”. Det kan ju intevara bättre! Vi måste kunna importeranya hingstar av Giant Chill-modell!En annan variant kan ju vara hingstari samma situation som Texas och Lindy’sCrown. Utmärkta hingstar, sompassar perfekt här, men inte i denunghästfixerade amerikanska travsporten.

More magazines by this user
Similar magazines