13.07.2015 Views

Thomas Pettersson - GIH

Thomas Pettersson - GIH

Thomas Pettersson - GIH

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hälsans betydelse församhällsekonomin ochstatsskuldenThomas Pettersson 2011-09-07Finansdepartementet


Hälsans betydelse1. En god hälsa är inte bara av stor betydelse för enskilda människorutan också för samhällsekonomin.2. Hälsa ger bl.a. högre tillväxt genom högre produktivitet hosarbetskraften.3. Förbättrad hälsa ger ökade skatteintäkter tack vare minskadfrånvaro och ökad utträdesålder.4. Förbättrad hälsa leder till minskade transfereringar vid sjukdom.5. En bättre folkhälsa minskar det framtida behovet av vård ochomsorg, vilket har stor betydelse sett i ljuset av en åldrandebefolkning.Finansdepartementet


Kvantifiering av hälsans betydelse1) För den enskilde:• Olika studier har skattat individens betalningsviljan för ett årsom fullt frisk till mellan 220 och 650 tkr.2) Produktivitet hos arbetskraften:• Högre produktivitet har liten men positiv betydelse för deoffentliga finanserna.3) Ökade skatteintäkter:• Skatteintäkterna från en ökning av arbetade timmar med 1 %kan finansiera en femtedel av alla lärare i grundskolan.4) Minskade transfereringar vid sjukdom:• Transfereringar vid sjukdom motsvarar knappt hälften av allaoffentliga utbildningskostnader.Finansdepartementet


Kvantifiering av hälsans betydelse5) Minskat framtida behovet av vård och omsorg• Fördjupat exempelFinansdepartementet


Demografisk utmaning viaen åldrande befolkning (försörjningskvoter)Finansdepartementet


Offentlig konsumtion per capita SEK 1000Offentlig konsumtion:Kostnad per person vid olika åldrar300300250200Hälso- ochsjukvårdÄldreomsorg250200150150100100505000-4år10-14år20-24år30-34år40-44år50-54år60-64år70-74år80-84år90-94årÖvrigt Barnomsorg Ungdomsutbildning VuxenutbildningSjukvård Äldreomsorg0Finansdepartementet


Tre olika scenarier:vi kommer leva längre - men blir detsjuka eller friska år?Vad består deextra 2.5 åren av?Tre scenarier:Utökad sjuklighet• Adderar sjuka årUppskjuten sjuklighet• Adderar friska år,lika många sjuka årsom idagKomprimerad sjuklighet• Adderar fler friskaår, tiden i sjukdomförkortasFinansdepartementet


Vård och äldreomsorgSektorns andel av BNP vid olika hälsoscenarier17,0%16,5%16,0%15,5%15,0%14,5%14,0%Utö kad sjuklighetUppskjuten sjuklighetKo mprimerad sjuklighet• En historiskkostnadsökning om 0,8procent per år har lagtstill den demografisktbetingade utvecklingen13,5%13,0%12,5%12,0%2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050Finansdepartementet


Policyslutsatser• Väsentligt med hälsofrämjande insatser som fokuserar på ökadfysisk aktivitet i befolkningen, särskilt bland äldre– Fysisk aktivitet på recept för äldre– Stimulera idrott och hälsofrämjande insatser inom skola- ocharbetsliv• Stimulera ett längre arbetsliv– Jobbskatteavdrag för äldre– Höjd högsta utträdesålder– En rad pågående översyner av pensionssystemet• Se över möjligheter att stimulera hälsofrämjande insatser viabeskattningsinstrument– Punktbeskattning av alkohol och tobak– ”Söt skatteväxling”• Subventionera frukt och grönt• ”Sockerskatt”Finansdepartementet

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!