13.07.2015 Views

för ett hållbart klimat - Socialdemokraterna

för ett hållbart klimat - Socialdemokraterna

för ett hållbart klimat - Socialdemokraterna

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Investeraför <strong>ett</strong> hållbart <strong>klimat</strong>De Europeiska <strong>Socialdemokraterna</strong>sParlamentsgrupp


Sir Nicholas Stern, upphovsman till den respekterade Sternrapporten, visar att kostnadenför <strong>klimat</strong>förändringarna, vid en temperaturhöjning om 5–6 grader kan bli 5–10% av BNP.Kraftfulla åtgärder mot <strong>klimat</strong>förändringarna kan komma att kosta ungefär 1% av BNP år2050. Det är alltså betydligt billigare att göra något nu!Exempel på konsekvenser av <strong>klimat</strong>förändringarDen globala uppvärmningen riskerar att leda till svåra konsekvenser. Det blir värstför människor som lever i världens fattiga länder, men Sverige kommer också attpåverkas. Smältande glaciärer, stigande havsvattennivåer och ökad torka, bränder,regn eller blåst hotar världens ekosystem. Exemplen nedan är prognoser från <strong>klimat</strong>panelenoch konsekvensernas omfattning påverkas av storleken på framtida växthusgasutsläpp,anpassningsåtgärder och den ekonomiska utvecklingen i olika områden.• Så tidigt som 2020 kommer 75–250 miljoner människor i Afrika lida ökad riskför vattenbrist.Varför blir det varmare?Växthuseffekten gör jorden beboelig. Värme kommer till jorden från solen. Delar avden värmen stannar på jorden medan resten reflekteras ut i rymden. Förmågan attsläppa in värme och sedan behålla den kallas växthuseffekten, eftersom <strong>ett</strong> växthusfungerar på <strong>ett</strong> liknande sätt. Utan växthuseffekten skulle temperaturen på jordenvara 30 grader kallare. Anledningen till att all värme inte lämnar jorden är att denabsorberas av växthusgaser som koldioxid och metan.Växthuseffekten är i sig inte <strong>ett</strong> problem – utan den har blivit det när den förstärktspå grund av människans handlingar. FN:s <strong>klimat</strong>panel har visat att den globalauppvärmningen är otvetydig, och att den beror på människans utsläpp av växthusgaseroch förändringar i landanvändning. När fossila bränslen som kol och oljaförbränns ökar mängden växthusgaser i atmosfären vilket får till följd att jorden blirvarmare. På samma sätt bidrar skogsskövlingen till att mindre växthusgaser omvandlastill syre vilket också bidrar till uppvärmningen.• Bergsområden i Europa får mindre snö och glaciärer smälter, d<strong>ett</strong>a leder till attmånga arter utrotas och konsekvenserna för vinterturismen blir allvarliga.• Förekomsten av sjukdomar ökar när världen blir varmare och mer tättbefolkad.• Tillgången till sötvatten längst med ekvatorn, där behovet är som störst,kommer att minska.Delat men gemensamt ansvarFoto: Imagine/Jeppe Michael JensenMed det hållbara samhällets framväxt utmanas vissa etablerade sektorer och arbetstillfällen,samtidigt som andra kommer att blomstra när nya företag och arbetstillfällen växer fram.Omställningen ställer krav på välfärden. Investeringar i omfattande utbildningsinsatser ochbroar som ger människor trygghet under tiden de hittar <strong>ett</strong> bättre jobb är <strong>ett</strong> måste. Sårustar vi oss för nya gröna jobb i en framtida ekonomi. Utan trygghet under denna tid avförändring kommer inte människor vara villiga att vara med i omställningen till <strong>ett</strong> hållbartsamhälle. Omställningen rymmer <strong>ett</strong> viktigt fördelningspolitiskt perspektiv; starka trygghetssystemsom slår vakt om jämlikheten är en förutsättning för <strong>ett</strong> bättre <strong>klimat</strong>. Sverigetjänar på rättvisa, också när det gäller <strong>klimat</strong>politiken.En annan utmaning i denna omvandling är att slå vakt om glesbygden. Det måste också iframtiden vara möjligt för människor att bo och verka i glesbygdsområden. Då krävs regionaltillväxt, en stark företagsamhet och trygga jobb. Alla måste ta sitt <strong>klimat</strong>ansvar, samtidigtsom Sverige hålls ihop.


Ett annat faktum är att de är de som har det gott ställt och vi som bor i den rika delen avvärlden som står för de största utsläppen. Det gäller i Sverige, Europa och i världen. I Sverigestår de med högre inkomster för en större del av växthusgasutsläppen. Den som har möjlighetatt resa långt på semester, äta kött ofta och ha en egen bil orsakar större utsläpp. Globalts<strong>ett</strong> släpper en vanlig svensk ut 50% mer än det internationella genomsnittet. En viktigutgångspunkt för den socialdemokratiska <strong>klimat</strong>politiken är att omställningen ska ske efterbärkraft. Fattigare länder som Kina och Indien måste ta sitt ansvar, men Europa och USAmåste leda vägen.Olika länders utsläpp av koldioxid (ton per capita)AustralienUSAKanadaNederländernaBelgienRysslandIrlandIslandTjeckienFinlandDanmarkTysklandSydafrikaGreklandNorgeJapanStorbritannienNya ZeelandÖsterrikeSpanienItalienPolenFrankrikeSverigeSchweizKinaVärlden totaltBrasilienIndien0 5 10 15 20 25Källa: EIA, International Energy Annual 2006Sverige och EU måste gå före– investera i hållbart <strong>klimat</strong>Ett hållbart samhälle är den europeiska unionens viktigaste uppgift. Gränsöverskridandeproblem kräver internationella lösningar och Europa måste ta på sig ledartröjan och föra enambitiös politik i Europa och samtidigt övertyga resten av världen, inte minst USA, Kina,Ryssland och Indien, att följa efter. Vi vill se ordentliga minskningar av koldioxidutsläppen,kraftiga investeringar i ny grön teknik men också omfattande åtgärder för att anpassa samhäll<strong>ett</strong>ill <strong>klimat</strong>förändringarnas konsekvenser. Omfattande <strong>klimat</strong>bistånd till utvecklingsländerär också en prioritet.EU vill leda i kampen mot <strong>klimat</strong>förändringarna. Det säger stats- och regeringscheferna,kommissionen och ledamöterna i Europaparlamentet. Men när det gäller de konkreta åtgärdernaär allt för många villiga att tumma på ambitionerna i <strong>klimat</strong>politiken. Ofta ligger kortsiktiganationella intressen och ihärdiga lobbyister bakom. Speciellt nu när världen befinnersig i ekonomisk kris frestas en del att sticka huvudet i sanden och inte göra vad som krävs föratt klara <strong>klimat</strong>et. Men om vi väntar med att agera blir det bara dyrare. En hög ambitionsnivåför <strong>klimat</strong>politiken är en absolut nödvändighet. Därför är det viktigt att det finns socialdemokraterfrån alla länder i Europaparlamentet som med blåslampa driver på för en ambitiös<strong>klimat</strong>politik och investeringar i <strong>ett</strong> hållbart <strong>klimat</strong> – på riktigt, och inte bara i retoriken.I december 2008 antog EU <strong>ett</strong> omfattande <strong>klimat</strong>paket. Det är en samling lagar somanger riktlinjerna för hur EU:s länder ska agera för att rädda <strong>klimat</strong>et. Vi svenska socialdemokrateri Europaparlamentet deltog aktivt i arbetet med att vässa förslaget. Nu är <strong>klimat</strong>paketeti hamn. Klimatpaketet är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet för det sättertydliga mål om utsläppsminskningar. Samtidigt tycker vi att beslutet på flera sätt är otillräckligtoch att mer kan göras.Klimatmålen är inte tillräckliga. Vi socialdemokrater arbetar för att EU ska reducera sinautsläpp med minst 30%, men helst 40%, eftersom det är vad som krävs för att förhindra<strong>klimat</strong>förändringarnas värsta konsekvenser. En hög ambitionsnivå från EU:s sida visar provpå globalt ledarskap och sänder en signal till de internationella <strong>klimat</strong>förhandlingarna.Genom tydligt ledarskap och genom att föregå med gott exempel, som Sverige ofta gjort imiljöpolitiken, kan EU skapa allianser och övertyga andra länder om att en förändring ärnödvändig. Då kan vi göra något åt <strong>klimat</strong>et.


Vi socialdemokrater är också kritiska till att mer än hälften av EU:s och Sveriges utsläppsminskningarkan komma att ske i utvecklingsländerna. Det innebär praktiskt att rika länderinvesterar i utsläppsminskande projekt i utvecklingsländer, och sedan tillgodoräknar sigdessa minskningar såsom sina egna. Den moderatstyrda svenska regeringen har gjort sittbästa för att på det sättet underminera EU:s <strong>klimat</strong>paket.Det är bra att överföra teknik till utvecklingsländerna. Däremot är det inte rimligt att vigenomför en majoritet av våra egna utsläppsminskningar i fattiga utvecklingsländer samtidigtsom vi ställer krav på dem att minska sina egna utsläpp. Regeringen och EU äventyrarde internationella <strong>klimat</strong>förhandlingarna genom att inte ta ansvar på hemmaplan. EU ochandra rika länder ska hjälpa utvecklingsländerna att minska sina utsläpp, men d<strong>ett</strong>a stödmåste vara <strong>ett</strong> komplement till det arbete vi gör på hemmaplan.EU:s <strong>klimat</strong>mål• Minska växthusgasutsläppen med minst 20% jämfört med 1990 års utsläppsnivå.Ambitionerna ska öka till 30% vid <strong>ett</strong> internationellt <strong>klimat</strong>avtal.• År 2020 ska 20% av den totala energikonsumtionen vara förnybar.• Minst 10% transportbränsle i varje land måste vara förnybart. Biobränslet måsteuppfylla bestämda hållbarhetskriterier.• Minska energikonsumtionen med 20% till 2020 genom att förbättraenergieffektiviteten.Klimatpaketet ochutsläppskrav på bilarHandel med utsläppsrätterDe mesta av EU:s minskade utsläpp ska göras inom ramen för EU:s utsläppshandel somomfattar energisektorn och energiintensiva industrier. Dessa står för huvuddelen av EUländernasutsläpp. Dessutom inkluderas också flygsektorn. Handel med utsläppsrätter finnsredan och <strong>klimat</strong>paketet bygger vidare på d<strong>ett</strong>a system. Hittills har handeln med utsläppsrätterfungerat dåligt, men om systemet förbättras kan det bli <strong>ett</strong> effektivt verktyg i kampenmot <strong>klimat</strong>förändringarna.Idén med systemet är enkelt. Ett tak för utsläppen fastställs och sedan distribueras utsläppsrättertill företag. De företag som släpper ut mer än sin tillåtna kvot måste sedan köpautsläppsrätter från andra företag. Miljövänliga företag som gjort investeringar i grön teknologihar därför möjlighet att sälja sina utsläppsrätter. Steg för steg minskar sedan tilldelningenav utsläppsrätter vilket håller omvandlingstrycket uppe. Det ska kosta att göra utsläpp, ochtanken med d<strong>ett</strong>a system är att skapa starka incitament för företag att bli mer energieffektiva.I Europaparlamentet har vi socialdemokrater drivit att alla utsläppsrätter på sikt skallauktioneras ut. Intäkterna från auktionerna tycker vi ska öronmärkas för forskning och utveckling,energiteknik, och <strong>klimat</strong>bistånd för att minska utsläpp och anpassa samhället tillde <strong>klimat</strong>förändringar som kommer.AnsvarsfördelningUtsläpp från bilar och andra transporter, jordbruk och byggnader omfattas inte av handelnmed utsläppsrätter. För dessa sektorer får varje medlemsland <strong>ett</strong> utsläppsmål tilldelat. Sedanär det upp till varje land att bestämma hur d<strong>ett</strong>a mål ska uppnås. Sverige ska minska sinautsläpp med 17% inom dessa sektorer som inte berörs av handeln med utsläppsrätter.Förnyelsebar energiFör att nå det övergripande EU-målet om 20% förnybar energi har varje land i EU <strong>ett</strong> bindandenationellt mål. Sverige måste öka andelen förnyelsebar energi till 49%. Sveriges andelförnybar energi år 2005 var 39.8%. Förnyelsebar energi är icke-fossil energi som kommerfrån till exempel sol, vind, vatten eller bergvärme. Målet om 10% biobränsle är detsamma


för alla medlemsländer. I beslutet finns också strikta hållbarhetskriterier som bestämmer vadsom får räknas som biobränslen. Dessa övergripande mål berör energi som används förelektricitet, värme, kyla och transporter. Det är upp till varje medlemsland att bestämma hurmålet uppnås, men det finns krav på att en nationell handlingsplan utformas.10 socialdemokratiska krav fören stark <strong>klimat</strong>politik i EU:KoldioxidlagringD<strong>ett</strong>a är en ny teknologi som handlar om att lagra koldioxid som släpps ut från industrier.Genom att separera koldioxiden från övriga gaser vid elproduktion kan man lagra den i t.ex.berggrund eller havsbotten. Då påverkar inte koldioxiden <strong>klimat</strong>et. Det är en ny och ganskaoprövad teknik. Beslutet rör subventioner och kommersialisering av större pilotprojekt föratt utveckla teknologin.BilarEn annan viktig del av EU:s <strong>klimat</strong>arbete är skärpningen av utsläppskraven på personbilar.Personbilar står för hela 12% av EU:s utsläpp av koldioxid. Målet är att med hjälp av morotoch piska få billtillverkarna att ta fram mer miljövänliga bilar och därmed minska utsläppen.Kraven för maximala genomsnittliga utsläpp ska vara lika i EU. Det långsiktiga målet för2020 är att den nya bilparken i genomsnitt inte får släppa ut mer än 95 gram koldioxid perkilometer. D<strong>ett</strong>a fasas in steg för steg från och med 2012.Foto: Imagine/Jerry Bergman1. EU bör minska utsläppen med minst 30% men helst med 40%.2. Arbeta för att <strong>ett</strong> progressivt internationellt <strong>klimat</strong>avtal med bindande utsläppsminskningarundertecknas i Köpenhamn under 2009 där framförallt de stora ländernai Europa, USA, Indien och Kina tar på sig en ledande roll.3. Inför en miniminivå för koldioxidskatt i EU.4. Vägtransporter och flyg ska ha en egen bubbla i handelssystemet. Flyg och sjöfart måsteinkluderas i <strong>ett</strong> nytt internationellt <strong>klimat</strong>avtal.5. Gör det lättare för konsumenter att välja <strong>klimat</strong>smarta varor.6. EU:s nuvarande jordbrukstöd ska avvecklas, men fram tills dess så måste det <strong>klimat</strong>säkras.Vi vill också arbeta för att EU:s bistånd <strong>klimat</strong>säkras.7. För över pengar från jordbrukspolitiken och investera i energieffektiviseringar och grönaenergislag som till exempel vindkraft.8. Flyget ska minska sina utsläpp lika mycket som övriga industrier.9. Stöd för utökad tekniköverföring till utvecklingsländerna.10. Inför en global utsläppshandel för energiintensiv industri med global konkurrens.


Hör av dig om du har frågor eller synpunkter!Svenska Socialdemokrater i EuropaparlamentetASP 14G302Rue Wiertz1047 BrysselBelgienTelefon: +32 2 283 7199E-post: pse.delegationsv@europarl.europa.euHemsida: www.sap.se/euDe Europeiska <strong>Socialdemokraterna</strong>sParlamentsgrupp

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!