13.07.2015 Views

Carl von Linné - Växtsystematikens fader

Carl von Linné - Växtsystematikens fader

Carl von Linné - Växtsystematikens fader

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Carl</strong> <strong>von</strong> Linné - Växtsystematikens <strong>fader</strong><strong>Carl</strong> <strong>von</strong> Linné betraktas som en av världens största vetenskapsmän gnom tiderna, och iår firar vi hans 300 – årsjubileum. Tack vare denne mans stora intresse för naturen harhan med sin forskning lagt grunden för den biologiska vetenskapen. De flesta kännernog till Linné som gubben på hundralappen, eller som den förste att någonsin kartläggaoch systematisera växter. Men det är inte många som känner till vem Linné var somperson. Vi vill därför uppmärksamma mer om hans liv.Vad väckte Linnés intresse förnaturen?<strong>Carl</strong> <strong>von</strong> Linnés far, Nils IngemanssonLinneas, var en kyrkoherde och sommånga kyrkoherdar på den tiden hadeäven Linneas en trädgård där manplanterade alla möjliga växter ochkryddor. Men just Linnés far var särskiltblomsterintresserad, och planteradesådana växter som hade vackra blommor.Han kom även att ha ett eget herbariummed växter som han själv samlat på sig.Som ung hjälpte Linné sin far medblomsterplanteringar och följde med påflera av <strong>fader</strong>ns jakter efter växter. Saktamen säkert växte därför ettblomsterintresse även hos <strong>Carl</strong> <strong>von</strong> Linné,ett blomsterintresse som kom att märkasoch uppmuntras i sin senare skolgång.Till en början uppmuntrades <strong>Carl</strong> <strong>von</strong>Linné, av sina föräldrar, att bli präst. Hanläste vid ett gymnasium i Växjö,som gav honom alla de färdigheter detkrävdes för ett prästyrke. Men med tidenblev han bara säkrare på vad det var hanistället ville syssla med. Han läste mångakurser men det var ett ämne han snabbtoch mycket fattade tycke om, naturlära.Undervisade gjorde Johan Rothman, somkom att bli både en vän och en mentor tillLinné. Rothman märkte Linnés intresseför naturen och lyckades uppmuntrahonom att fortsätta med naturlära, trots attLinnés föräldrar var av annan mening.Det var alltså Linnés far som förstinspirerade Linné, och Linnés lärare somsedan uppmuntrade hans blomsterintresse.Vilka resor gjorde han och varför?Linné gjorde många resor under sin livstid,bland dem var Lapplandsresan år 1732,som kom att bli början på hansberömmelse. Ensam begav han sig mot denordliga delarna av Sverige. Där kartladehan den vilda floran och undersöktenaturen. Senare fick han i uppdrag att göraen liknande resa i Dalarna men denna gångmed en medhjälpare.


År 1735, då 28 år gammal träffade han den18-åriga Sara Elisabet. De två blev käramen hennes far krävde att Linné skaffadesig en ordentlig utbildning innan de kundegifta sig. Linné bestämde sig därför för attåka till Holland. Där utbildade han sig ochefter endast tre veckor hade han avlagt endoktorandexamen. I sin resa till Leiden,Holland, lärde han känna den berömdebotanikern Gronovius som bekostadeutgivningen av Linnés bok ”Systemanaturae”(1735) och som gjorde honomvärldsberömd.!742 fick han i uppgift från Riksdagenssida att resa till Öland och Gotland, medsyftet att kartlägga naturen på öarna.Sin sista resa gjorde Linné i södra Sverige.Det han upplevde där, i Gotland och påÖland har han skildrat i publikationen”Skånska Resa”(1751). Vilken räknas tillen av de största läsupplevelserna på detsvenska språket.Vad hade <strong>Carl</strong> <strong>von</strong> Linné för religiösuppfattning?Vetenskap och religion är två helt skildasaker. Religion bygger på tro, medanvetenskapen bygger på fakta ochexperiment. Trots det försökte Linnébevisa Bibelns skapelsehistoria med hjälpav botaniken. Till en början var han fastbesluten att lyckas, och kom att skrivaboken ”Systema Naturae”( 1735), somutgör ett väldigt växt-, djur, ochstensystem. Han såg på boken som enupptäckt, nämligen Guds egenskapelseplan, där Gud i tur och ordningskapat allt levande i begynnelsen. Dåtidenstankar, om en fysikteologiskvärldsuppfattning, att naturvetenskapensfrämsta syfte var att ideligen påvisa Gudsom världens allsmäktige skapare, deladeäven Linné.Med tiden ändrades Linnés uppfattning omatt alla växtarter skapades av Gud ibegynnelsen. Det började med att hanbetraktade en mutation hos växten Linaria.Den såg helt typisk ut, förutom enmissbildning av blomman, den kom därföratt kallas för Peloria. Den ”missbildade”växten fortsatte att föröka sig genom frön,men återgick aldrig till att bli Linaria. Viddetta tillfälle insåg Linné att detta var enny artbildning, och att nya arter kan uppståinom växtvärlden, när som helst.Hur spenderade han sina sistatimmar/dagar?Den sista tiden av sitt liv spenderade Linnépå sin gård i Hammarby. Han var längemycket sjuk och kunde knappt ta sig uppfrån sängen för att gå på sina dagligapromenader. Han hade stora besvär medsina inre organ och i sina sista timmar låghan i en sjukbädd plågad av sina smärtor,vilka till slut tog hans sista krafter. Denenda som stod vid honom när han tog sinasista andetag var Linnés dotters fästman,Sam.Den 10 januari 1778, 71 år gammal avled<strong>Carl</strong> <strong>von</strong> Linné.Maria Baravdish, Maria Sedki & SandraSeaweash NV2a

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!