Visa Review som PDF - Introduce

introduce.se

Visa Review som PDF - Introduce

REMIUM REVIEWRemium ReviewCELLAVISIONNASDAQ OMX Small Cap• Starkt kvartal givet förutsättningarna• Blandad marknadsutveckling• Osäkerhet inför 2013Starkt kvartal givet förutsättningarna. Cellavisionsnettoomsättning uppgick till 50 MSEK (46) under Q4, vilketmotsvarar en ökning om 9%. Cellavision har ofta storavariationer i bruttomarginalen mellan kvartalen, och underkvartalet sjönk den till 63% (69). Detta beror på fördelningenav försäljningen via distributörer och egna säljbolag,produktmixen samt valutakurser. Under 2012 uppgickbruttomarginalen till 65 % (60)vilket var i nivå med 2011.Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (6,9) vilket varnågot lägre än vårt estimat. Värt att poängtera är attbolagsskattesänkningen påverkat bolagets uppskjutnaskattefordran med 7,2 MSEK.Blandad marknadsutveckling. Den nordamerikanskamarknaden minskade under det fjärde kvartalet omsättningentill 29 MSEK (32). Främst på grund av den politiskaosäkerheten i USA som har dragit ut beslutsprocesserna.Positivt är att från den 1 januari träder sammarbetet in medSiemens som bolaget hoppas på att kunna höjamarknadspenetrationen världen över utom i Japan och iKanada. Inom EMEA ökade försäljningen med 20% i EURunder det fjärde kvartalet. Dock har H2 2012 utvecklatssämre än året innan. Detta beror till största del på denfinansiella situationen i flera europeiska länder, vilket harpåverkat många sjukhus att avvakta med investeringar. IAsien har bolaget stärkt sin ställning. Försäljningen ökademed 30% under 2012, och regionen står regionen för ca 7%av bolagets totalförsäljning. Fokus i regionen är framföralltKina som beräknas vara den tredje största marknaden ivärlden inom läkemedel och medicinteknik efter USA ochJapan.Osäkerhet inför 2013. Cellavision bedömer att denförlängda försäljningscykeln för sjukhusinvesteringar ivästvärlden kommer minska efterfrågan hos bolagetsdistributörer. Detta leder till att bolaget räknar med attförsäljningen på kort sikt kommer minska samt att resultatetunder Q1 2013 kommer bli negativt. Vi justerar ner vårtestimat efter rapporten på grund av bolagets prognos.BOLAGSBESKRIVNINGCellaVision AB utvecklar, marknadsför och säljerbildanalysbaserade system för rutinanalys av blod och andrakroppsvätskor. Verksamheten är idag fokuserad på två produkterriktade mot stora och medelstora laboratorier.Analytiker: Johan LöchenJohan.lochen@remium.com, 08 454 32 21NYCKELDATAMarknadsvärde (MSEK)14,55KURSUTVECKLING347,0 1 mån (%) -3,3Nettoskuld (MSEK) -32,0 3 mån (%) -2,6Enterprise Value (MSEK) 315,1 12 mån (%) -9,8Soliditet (%) 70,0 YTD (%) 0,7Antal aktier f. utsp. (m) 23,9 52-V Högst 18,1Antal aktier e. utsp. (m) 23,9 52-V Lägst 14,1Free Float (%) 64,5 Kortnamn CEVI2011A 2012A 2013E 2014EOmsättning (m) 155,4 169,5 172,2 189,4EBITDA (m) 17,8 20,7 9,4 34,5EBIT (m) 17,8 20,7 9,4 34,5EBT (m) 18,5 18,6 10,1 34,7EPS (just.) 0,61 0,27 0,29 1,13DPS 0,40 0,40 0,40 0,55Omsättningstillväxt (%) 18,1 9,1 1,6 10,0EPS tillväxt (%) -61,8 -55,9 8,2 287,4EBIT-marginal (%) 11,5 12,2 5,5 18,22011A 2012A 2013E 2014EP/E (x) 21,6 59,2 49,7 12,8P/BV (x) 2,5 3,1 2,8 2,5EV/Omsättning (x) 1,8 2,1 1,8 1,7EV/EBITDA (x) 15,4 16,9 33,4 9,1EV/EBIT (x) 15,4 16,9 33,4 9,1Direktavkastning (%) 3,0 2,5 2,7 3,8KURSUTVECKLING2018161412Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, SIS ägarserviceHUVUDÄGAREKAPITALStiftelsen Industrifonden 15,0% 15,0% 15,0%Metallica Förvaltnings AB 10,4% 10,4% 10,4%Christer Fåhraeus 10,1% 10,1% 10,1%Lannebo Fonder 4,8% 0,0% 4,8%LEDNINGOrdf. Lars Gatenbeck 1Q-rapportVD Yvonne Mårtensson 2Q-rapporttf. CFO Sven-Åke Henningsson 3Q-rapportKURS (SEK):FINANSIELL KALENDER2013-03-18Health Care Equipment102012-03-05 2012-06-01 2012-08-28 2012-11-20 2013-02-19CEVIOMXSPI (ombaserad)RÖSTER2013-04-242013-07-172013-10-24Remium Nordic AB 1


REMIUM REVIEWRESULTATRÄKNINGMSEK1Q12A 2Q12A 3Q12A 4Q12A 1Q13E 2Q13E 3Q13E 4Q13E 2010A 2011A 2012A 2013E 2014E 2015EOmsättning 40,4 43,4 35,3 50,4 32,3 45,5 38,9 55,4 131,6 155,4 169,5 172,2 189,4 208,3KSV -13,3 -14,7 -12,7 -18,7 -14,5 -16,8 -14,4 -20,5 -44,1 -54,0 -59,5 -66,3 -62,5 -66,7Bruttoresultat 27,1 28,7 22,6 31,7 17,8 28,7 24,5 34,9 87,6 101,4 110,1 105,9 126,9 141,7Kostnader förs. & admin -15,8 -18,5 -14,7 -19,0 -16,2 -18,2 -15,5 -22,2 -56,7 -62,3 -67,9 -72,1 -68,2 -75,0Forskn. & utv. Kostnader -5,9 -5,7 -3,9 -5,9 -5,8 -5,9 -6,2 -6,4 -17,3 -21,4 -21,4 -24,3 -24,6 -25,0Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,4 0,4Aktiverade utv. kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0EO-poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0EBIT 5,4 4,5 4,0 6,8 -4,2 4,6 2,7 6,4 13,9 17,8 20,7 9,4 34,5 42,1Finansnetto -1,0 0,5 -1,0 -0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 -3,2 0,7 -2,2 0,6 0,2 0,4EBT 4,4 5,0 3,0 6,1 -4,0 4,8 2,8 6,5 10,7 18,5 18,6 10,1 34,7 42,5Skatt -1,7 -1,9 0,9 -9,3 0,0 -1,1 -0,6 -1,4 27,6 -3,9 -12,1 -3,1 -7,6 -9,3Nettoresultat 2,6 3,1 3,9 -3,2 -4,0 3,7 2,2 5,1 38,3 14,6 6,5 7,0 27,0 33,1EPS f. utsp. (SEK) 0,11 0,13 0,16 -0,13 -0,17 0,16 0,09 0,21 1,61 0,61 0,27 0,29 1,13 1,39EPS e. utsp. (SEK) 0,11 0,13 0,16 -0,13 -0,17 0,16 0,09 0,21 1,61 0,61 0,27 0,29 1,13 1,39Omsättningstillväxt Q/Q -13,0% 7,3% -18,5% 42,7% -35,9% 40,8% -14,6% 42,7% N/A N/A N/A N/A N/A N/AOmsättningstillväxt Y/Y 32,0% 3,5% -3,1% 8,5% -20,0% 5,0% 10,0% 10,0% 20,8% 18,1% 9,1% 1,6% 10,0% 10,0%Bruttomarginal 67,0% 66,2% 63,9% 62,9% 55,0% 63,0% 63,0% 63,0% 66,5% 65,3% 64,9% 61,5% 67,0% 68,0%Just. EBITDA marginal 13,3% 10,5% 11,3% 13,5% -13,0% 10,0% 7,0% 11,5% 10,6% 11,5% 12,2% 5,5% 18,2% 20,2%Just. EBIT marginal 13,3% 10,5% 11,3% 13,5% -13,0% 10,0% 7,0% 11,5% 10,6% 11,5% 12,2% 5,5% 18,2% 20,2%KASSAFLÖDEDATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITALMSEK 2010A 2011A 2012A 2013E 2014E 2015E SEK 2010A 2011A 2012A 2013E 2014E 2015EKassaflöde från rörelsen 24 27 25 7 27 35 EPS 1,61 0,61 0,27 0,29 1,13 1,39Förändring rörelsekapital -13 5 -14 5 1 -4 Just. EPS 1,61 0,61 0,27 0,29 1,13 1,39Kassaflöde löpande verksamheten 11 32 11 12 28 30 BVPS 4,76 5,29 5,24 5,13 5,71 6,40Kassaflöde investeringar -5 -6 -11 -12 -8 -8 CEPS 0,48 1,34 0,48 0,50 1,17 1,27Fritt kassaflöde 7 26 0 0 20 22 DPS 0,00 0,40 0,40 0,40 0,55 0,70Kassaflöde fin. verksamheten 7 -5 -11 -10 -13 -17 ROE 34% 12% 5% 6% 20% 22%Nettokassaflöde 14 21 -11 -10 7 5 Just. ROE 33% 12% 5% 6% 20% 21%Soliditet 70% 71% 70% 69% 71% 72%BALANSRÄKNINGMSEKImmateriella tillgångarLikvida medelTotala tillgångarEget kapitalNettoskuldRörelsekapital2010A 2011A 2012A 2013E 2014E 2015EAKTIESTRUKTUR22 21 24 24 24 24 Antal A-aktier (m) -36 57 46 36 44 49 Antal B-aktier (m) 23,9163 179 179 178 192 213 Totalt antal aktier (m) 23,9 +46 (0)46 286 44 00113 126 125 122 136 153 www.cellavision.se-15 -41 -32 -22 -29 -3586 29 44 23 23 27Källor: Bolagsrapporter, Remium NordicBOLAGSKONTAKTIdeon Science Park223 70 LundESTIMATFÖRÄNDRINGAR2012A2013E2014EEstimat Utfall Skillnad Förr Nu Förändring Förr Nu FörändringOmsättning166,0 169,5 2% 204,2 172,2 -16% 229,7 189,4 -18%EBIT 22,0 20,7 -6% 34,1 9,4 -72% 43,0 34,5 -20%Just. EPS 0,66 0,27 -59% 1,16 0,29 -75% 1,46 1,13 -23%Remium Nordic AB 2

More magazines by this user
Similar magazines