Studiehandledning Geriatrisk omvårdnad och geriatrik - Sanoma ...

sanomautbildning.se

Studiehandledning Geriatrisk omvårdnad och geriatrik - Sanoma ...

Mål för kursenKursen skall ge färdighet i att vårda och fördjupad kunskap om geriatriskoch psykogeriatrisk omvårdnad. Kursen skall även ge kunskap om hurmiljön och relationer till närstående och vårdare samt samhällsvillkorpåverkar den geriatriska och psykogeriatriska vården.Efter avslutad kurs skall eleven- ha kunskap om aktuella geriatriska och psykogeriatriskasjukdomstillstånd- kunna förstå och kommunicera med människor med geriatriska ellerpsykogeriatriska sjukdomstillstånd- kunna medverka i geriatrisk och psykogeriatrisk vård, såväl behandlingsom rehabilitering- ha kunskap om aktuell och relevant lagstiftning inom området.(SKOLFS: 2000:99)2


Studieenhet 1Konsten att vårda äldreKurslitteraturSkog, M och Grafström, M. Geriatrisk omvårdnad och geriatrik, BonnierUtbildning.Avsnitt:• God vård kräver kunskap, s. 10-21• Vårdkedjan, s. 22-30• Att vara vårdtagare eller närstående, s. 67-72• Etnicitet, mångkulturellt och äldre invandrare, s. 73-77MålEfter denna studieenhet ska du:• kunna redogöra vad som kännetecknar ett professionelltförhållningssätt i vården av äldre personer• kunna ange olika aktörer i vårdkedjan och deras ansvarsområdesamt vanliga termer och begrepp• ha kunskap om relevant och aktuell lagstiftning• ha kunskap om och ökad förståelse för vårdtagares ochnärståendes perspektiv• ha ökad förståelse för hur kulturella faktorer kan påverka denäldres vårdsituation.Sökord – nyckelordProfessionellt förhållningssättEmpatiRutinerKonsten att vårdaVårdgivare – Vårdtagare – Vårdpersonal – NärståendeVårdkedjans aktörerGeriatrisk klinik, hemsjukvård, primärvård, hemtjänstMAS, biståndsbedömare, maxtaxa, högkostnadsskyddGeriatrik och gerontologiÖvergrepp – UndergreppEtnicitet – mångkulturelltÄldre invandrare - minoriteterKulturkongruent omvårdnadLäs och förstå grundläggande kunskaper• God vård kräver kunskap. Innan du börjar läsa boken kan du testadin egen kunskap och inställning genom att läsa vad som påstås s.10 och fundera över vad du själv anser. Läs, fundera en stund fördig själv och diskutera sedan med några kurskamrater. Läsdärefter hur det faktiskt är. Stämde din/er uppfattning med fakta?3


Studieenhet 2Konsten att vårda äldreKurslitteraturSkog, M och Grafström, M. Geriatrisk omvårdnad och geriatrik, BonnierUtbildning.Avsnitt:• Gerontologi, s. 31-40• Geriatrik, s. 46-51• Läkemedel och äldre, s. 61-66• Rehabilitering och prevention, s. 52-60• Intimitet och närhet, s. 41- 45MålEfter denna studieenhet ska du:• ha kunskap om vad som är kännetecken på normalaåldersförändringar• ha kunskap om vad som är kännetecken på sjukdom hos äldre ochvanliga riskfaktorer• ha kunskap om geriatrisk vård, rehabilitering,sänglägeskomplikationer och prevention• ha kunskap om hur läkemedel påverkar den äldre människan• ha förståelse för betydelsen av närhet och intimitet och faktorersom kan skapa problem.NyckelordGerontologi - geriatrikYngre äldreÄldre äldreKronologisk ålder - Social ålder - Psykologisk ålder - Biologisk ålderTeorier om åldrandeEnsamhetSexualitetMultisjukaÅldersförändring – SjukdomRehabilitering – Prevention – HjälpmedelInaktivitet – ImmobiliseringPolyfarmaciLäs och förstå grundläggande kunskaper• Läs igenom avsnitten som angivits ovan.• Definiera nyckelorden. Diskutera dem med dina studiekamrater.5


Läs och få en fördjupad förståelse• Läs och besvara frågorna i Tänk till! s. 40, 45, 51, 60 och 66.• Diskutera barns schablonbild av äldre s. 32. Håller du med? Närär man gammal? Diskutera ålder som begrepp och samhällets synpå äldre?• Ta reda på vilka hjälpmedel som finns som kan underlätta för denäldre att själv sköta sin medicinering. Intervjua sjuksköterskor,apotekspersonal och/arbetsterapeut.Fördjupningsuppgift• Läs igenom teorierna om åldrande och fundera över innebörden.• Studera mer ingående tabellen s. 48-50 som tar upp känneteckenpå normala åldersförändringar, kännetecken på sjukdom ochvanliga sjukdomar som drabbar äldre. Fundera över/diskutera hurde normala åldersförändringarna ökar den äldre människanssårbarhet i samband med sjukdom. Hur kan begreppet multisjukapåverka den äldres sårbarhet i samband med sjukdom?6


Studieenhet 3Omvårdnad vid:Syn- och hörselnedsättning samt KommunikationshinderKurslitteraturSkog, M och Grafström, M. Geriatrisk omvårdnad och geriatrik, BonnierUtbildning.Avsnitt: Omvårdnad vid• Syn- och hörselnedsättning s. 81-88• Kommunikationshinder s. 118-124MålEfter denna studieenhet ska du:• kunna förstå och kommunicera med äldre människor som har synochhörselnedsättningar• ha kunskap om vanliga sjukdomstillstånd som kan orsakakommunikationshinder hos äldre• kunna medverka i vården av äldre med syn-, hörsel- ochkommunikationshinder, såväl behandling som rehabilitering.Sökord – nyckelordKatarakt- Glaukom - MakuladegenerationHemineglectHörselnedsättning p.g.a. nervfel alt. ledningsfelTinnitus - LjudöverkänslighetSinnenas trädgårdKognitiv förmågaAfasi - DysartriLäs och förstå grundläggande kunskaper• Läs igenom avsnitten som angivits ovan.• Definiera nyckelorden. Diskutera dem med dina studiekamrater.• Jämför kommunikationshinder hos äldre med demens (s. 120),hos äldre med Parkinsons sjukdom (s. 123) och hos äldre medslaganfall (s. 124). Vad ska du tänka på som vårdare? Läs igenomTips och råd.Läs och få en fördjupad förståelse• Läs och besvara frågorna i Tänk till! s. 88 och 124.• En god kommunikation är ett viktigt inslag i arbetet med äldremänniskor. Välj en situation som du upplevt där svårigheteruppstått p.g.a. kommunikationssvårigheter. Beskriv och geförslag på lösningar.7


• Många äldre väntar med att skaffa hörapparat. Ge argument somkan uppmuntra äldre till att skaffa hörapparat.• Tiden är en faktor som har stor betydelse när du kommunicerarmed äldre. Varför?Fördjupningsuppgift• Ta kontakt med Hörselcentralen eller gör ett studiebesök.Förbered dig genom att göra intervjufrågor.• Läs mer på www.infomedica.se om hur man ger ögon- ochörondroppar.8


Studieenhet 4Omvårdnad vid:Undernäring och viktnedgång, Intorkning och vätskebrist,Mun- och tandproblem samt Mag- och tarmbesvär.KurslitteraturSkog, M och Grafström, M. Geriatrisk omvårdnad och geriatrik, BonnierUtbildning.Avsnitt:Omvårdnad vid• Undernäring och viktnedgång, s. 89-100• Intorkning och vätskebrist, s. 101-102• Mun- och tandproblem, s. 103-107• Mag- och tarmbesvär, s. 108-112MålEfter denna studieenhet ska du:• ha kunskap om omvårdnad relaterad till vanliga symtom somundernäring och viktnedgång, intorkning, mun- och tandproblemsamt mag- och tarmbesvär• ha kunskap om vanliga sjukdomstillstånd som kan orsaka dessasymtom• kunna medverka i vården av äldre med dessa symtom ochsjukdomstillstånd samt behandling och rehabilitering.Sökord – nyckelordViktnedgång - UndernäringAnorexiApraxi – DysfasiBMI – EnergibehovMeal on wheelÖverviktDehydreringHudturgorKaries – Parodontit – Svampinfektion – MuntorrhetTandprotes - bryggaFörstoppning – Laxermedel – LavemangDiarréLäs och förstå grundläggande kunskaper• Läs igenom avsnitten som angivits ovan.• Definiera nyckelorden. Diskutera dem med dina studiekamrater.9


Läs och få en fördjupad förståelse• Läs och besvara frågorna i Tänk till! s. 100, 102, 107 och 112.• Vilka kostråd vill du ge till Gustav Granström? Vilket stöd skulledu vilja ge Gunnel Granström, hans hustru?• Diskutera olika kulturella och sociala aspekter som du somvårdare kan ställas inför i samband med måltider. Tänk också påmat för äldre invandrare.• Vilka är vanliga medicinska orsaker till mun- och tandproblem?• Diskutera varför hjälp med tandvård kan upplevas somintegritetskränkande?• Läs fallbeskrivningen s. 108 om Anna. Vad kunde vårdpersonalenha gjort för att ev. förhindra det som hände Anna.Fördjupningsuppgift• Läs mer i litteratur som berör respektive sjukdomstillstånd ochfördjupa ditt kunnande kring måltidssituationen i samband meddessa.• Skaffa olika mat- och vätskeregistreringslistor. Jämför dem ochbedöm vilken/vilka som är bäst. Tänk på vem som ska fylla ilistan, patient, vårdpersonal eller närstående.• Hämta broschyrer om muntorrhet på Apoteket.• Läs mer i Handbok för hälso- och sjukvård, www.infomedica.se10


Studieenhet 5Omvårdnad vid:Sömnsvårigheter, Akut förvirring, Ångest och depression,Oro, ilska och aggressivitet samt Andnöd och lufthunger.KurslitteraturSkog, M och Grafström, M. Geriatrisk omvårdnad och geriatrik, BonnierUtbildning.Avsnitt:Omvårdnad vid• Sömnsvårigheter, s. 113-117• Akut förvirring, s.125-127• Ångest och depression, s. 128-133• Oro, ilska och aggressivitet, s. 134-138• Andnöd och lufthunger, s. 139-140MålEfter denna studieenhet ska du:• ha kunskap om omvårdnad relaterad till vanliga symtom vidsömnsvårigheter, akut förvirring, ångest och depression, oro, ilskaoch aggressivitet samt andnöd och lufthunger• ha kunskap om vanliga sjukdomstillstånd som kan orsaka dessasymtom• kunna medverka i vården av äldre med dessa symtom ochsjukdomstillstånd samt behandling och rehabilitering.Sökord – nyckelordSömnsvårigheterSömnbristSundown syndromÖver- och understimuleringKonfusionAkut hjärnsviktHyper- eller hypoaktivt tillståndHallucinationVerklighetsförankrande föremålÅngest och depressionKontrollbehovRundgåendeOro – ilska – aggressivitetAgitationTaktil massageSkrikbeteende11


Läs och förstå grundläggande kunskaper• Läs igenom avsnitten som angivits ovan.• Definiera nyckelorden. Diskutera dem med dina studiekamrater.• Läs igenom avsnittet ”Specifikt för äldre” s. 114 och fundera övervad detta har för konsekvenser för hur bra vård och rutiner iäldrevården bör utformas.• Titta på bilden s. 136. Vad väcker den för känslor? Vad tror dupersonen på bilden behöver för stöd och hjälp?Läs och få en fördjupad förståelse• Läs och besvara frågorna i Tänk till! s. 117, 127, 133, 138 och140.• Diskutera förslagen som kan underlätta insomnande och att sovapå institution och i hemmet s. 116.• Kan du erinra dig någon patient som varit dement, deprimeradeller förvirrad. Stämmer dina erfarenheter med beskrivningen itabellen s. 132? Tror du att patienten hade rätt diagnos? Om dugör/snart ska göra APU, så observera några patienter utifråntabellen.• Ta reda på hur man ger handmassage. Fråga någon patient omhan/hon skulle vilja ha taktil massage. Att smörja fötterna isamband med sänggående kan vara ett annat bra sätt att få denäldre att komma till ro.12


Studieenhet 6Omvårdnad vid:Inkontinens, Sår och hudbesvär, Feber samt hypo- ochhypertermi.KurslitteraturSkog, M och Grafström, M. Geriatrisk omvårdnad och geriatrik, BonnierUtbildning.Avsnitt:Omvårdnad vid• Inkontinens, s. 141-146• Sår och hudbesvär, s. 147-156• Feber samt hypo- och hypertermi, s. 157-160MålEfter denna studieenhet ska du:• ha kunskap om omvårdnad relaterad till vanliga symtom sominkontinens, sår- och hudbesvär samt feber, hypo- och hypertermi• ha kunskap om vanliga sjukdomstillstånd som kan orsaka dessabesvär• kunna medverka i vården av äldre med dessa symtom ochsjukdomstillstånd samt behandling och rehabilitering.Sökord – nyckelordUrininkontinens - AvföringsinkontinensAkut och kronisk urininkontinensAnsträngnings-, trängnings-, överfyllnadsinkontinensNeurogen blåsrubbningToaletträning, inkontinenshjälpmedelVulnus – ulcus – dekubitus - bensårRiskpatienter för trycksårSårläkningsprocessenRena rutinerFeber – Frossa – FrysningHypo- och hypertermiLäs och förstå grundläggande kunskaper• Läs igenom avsnitten som angivits ovan.• Definiera nyckelorden. Diskutera dem med dina studiekamrater.• Diskutera ”Faktorer som påverkar sårläkningen” s. 152.13


Läs och få en fördjupad förståelse• Läs och besvara frågorna i Tänk till! s. 146, 156 och 160.• Ladda ner tryckkortet s. 150 från nätet. Gå igenom Nortonskalan.Om du är på APU så testa om du kan identifiera någrariskpatienter.• Diskutera varför äldre bör vaccinera sig mot influensa.Fördjupningsuppgift• Ta reda på hur bedömning och dokumentation av sår ochvävnadsskador går till. Har man samma rutiner inomäldreomsorgen och hälso- och sjukvården? Jämför med dinakurskamraters erfarenheter.• Läs mer om” vård av fötterna vid diabetes” i annan litteratur.Planera ett undervisningstillfälle. Vilken information skulle du getill äldre med diabetes? Hur skulle du vilja lägga upp det?14


Studieenhet 7Omvårdnad vid:Hjärtsvikt och hjärtarytmier, Hypertoni och hypotoni,samt Yrsel och falltendens.KurslitteraturSkog, M och Grafström, M. Geriatrisk omvårdnad och geriatrik, BonnierUtbildning.Avsnitt:Omvårdnad vid• Hjärtsvikt och hjärtarytmier, s. 161-164• Hypertoni och hypotoni, s. 165-167• Yrsel och falltendens, s 168-173MålEfter denna studieenhet ska du:• ha kunskap om omvårdnad i samband med hjärtsvikt, hyper- ochhypotoni samt vid yrsel och falltendens• ha kunskap om vanliga sjukdomstillstånd som kan orsaka dessabesvär• kunna medverka i vården av äldre med dessa symtom ochsjukdomstillstånd samt behandling och rehabilitering.Sökord – nyckelordHjärtsviktVänster- resp. högerkammarsviktPacemakerHyper- och hypotoniYrselFalltendensBradykardiOrtostatiskt provSyncopeLäs och förstå grundläggande kunskaper• Läs igenom avsnitten som angivits ovan.• Definiera nyckelorden. Diskutera dem med dina studiekamrater.Läs och få en fördjupad förståelse• Läs och besvara frågorna i Tänk till! s. 164, 167 och 173.Fördjupningsuppgift• Gör en informationsbroschyr till äldre som innehåller tips och rådom hur man kan förebygga/förhindra fallolyckor. Vad den äldreska tänka på, vad som kan göras i den fysiska miljön osv. Läsäven s. 182-186.15


Studieenhet 8Omvårdnad vid:Gångsvårigheter, amputation och benödem, Epilepsi,skakningar och kramper, Benskörhet och frakturer,Pareser och kontrakturer samt smärta.KurslitteraturSkog, M och Grafström, M. Geriatrisk omvårdnad och geriatrik, BonnierUtbildning.Avsnitt:Omvårdnad vid:• Gångsvårigheter, amputation och benödem, s. 174-178• Epilepsi, skakningar och kramper, s. 179-181• Benskörhet och frakturer, s. 182-187• Pareser och kontrakturer, s. 188-193• Smärta, s. 194-195MålEfter denna studieenhet ska du:• ha kunskap om omvårdnad relaterad till vanliga symtom somgångsvårigheter, amputation och benödem, epilepsi, skakningaroch kramper, benskörhet och frakturer, pareser och kontrakturersamt smärta• ha kunskap om vanliga sjukdomstillstånd som kan orsaka dessasymtom• kunna medverka i vården av äldre med dessa symtom ochsjukdomstillstånd samt behandling och rehabilitering.Sökord – nyckelordGångsvårigheter – amputationBenödem - LymfödemLiktornFantomkänsla - FantomsmärtaIntermittent hältaEpilepsi – tremor – muskelkrampBenskörhetKalcium – D-vitaminRadiusfraktur – HöftfrakturPareser – ParalysKontrakturer - KontrakturprofylaxFacialis- och svalgparesKronisk smärtaVAS – Body-mapTENSSmärtanalys16


Läs och förstå grundläggande kunskaper• Läs igenom avsnitten som angivits ovan.• Definiera nyckelorden. Diskutera dem med dina studiekamrater.Läs och få en fördjupad förståelse• Läs och besvara frågorna i Tänk till! s. 178, 181, 187, 193 och198.• Diskutera riskfaktorerna för benskörhet s. 184. Sök merinformation om riskfaktorerna.• Läs mer ingående om och träna också på att bädda till en patientsom drabbats av pares t.ex. i samband med slaganfall. Glöm intekontrakturprofylax.• Ta reda på om VAS-skala och Body-map används i vården aväldre. Hur fungerar det? Vilka argument har man för att inteanvända dessa hjälpmedel? Vad tror du det har för konsekvenserför patienten som har smärta?Fördjupningsuppgift• Titta på bilden s. 175. Vilka vanliga åldersförändringar tror dumannen har drabbats av? Du kan ta tabellen s. 48-50 till din hjälp.Vilka åldersförändringar tror du har påverkat hans gångförmåganegativt? Tror du att han har några sjukdomar som ocksåpåverkar gångförmågan? Diskutera gärna därefter med enkurskamrat.• Gör ett studiebesök hos sjukgymnast och/eller arbetsterapeut.Förbered dig genom att göra frågor som du kan ställa.17


Studieenhet 9Lindrande vård och vård i livets slutKurslitteraturSkog, M och Grafström, M. Geriatrisk omvårdnad och geriatrik, BonnierUtbildning.Lindrande vård och Vård i livets slut, s. 199-209.MålEfter denna studieenhet ska du:• kunna redogöra för vad lindrande vård är och den palliativavårdens fyra hörnstenar• kunna förstå närståendes behov av information, stöd och hjälp nären äldre person drabbas av obotlig sjukdom eller vid näraförestående död• kunna omhänderta den döde på ett korrekt och värdigt sätt.Sökord – nyckelordPalliumLindrande/Palliativ vårdHoppSymtomkontrollLivskvalitetNärståendestödTeamarbeteCheyne-Stoke´s andningLäs och förstå grundläggande kunskaper• Definiera nyckelorden. Diskutera dem med dina studiekamrater.• Läs och besvara frågorna i Tänk till! s. 201 och 209.Läs och få en fördjupad förståelse• Vad är det som gör att arbetet känns meningsfullt trots att maninte kan bota?• Läs Gunnels berättelse om Gustavs sista dygn i livet. Varför trordu att hon reagerade som hon gjorde? Hur skulle du vilja bemötahenne?• Fundera över och beskriv vad som bör ingå i en värdig död.• Vad menas med ”anhörigdropp”? Hur vill du bemöta och stödjanärstående som är oroliga för att den sjuke törstar?Fördjupningsuppgift• Varför dör allt färre på sjukhus? Diskutera hur vården av äldreförändrats t.ex. i samband med Ädelreformen.• Diskutera med dina kurskamrater vilka egenskaper som är viktigahos personal som vårdar svårt sjuka och döende.• Läkekonstens fader Hippokrates har myntat begreppet ”Stundombota, ofta lindra, alltid trösta”. Diskutera med dina kurskamratervad detta uttalande innebär.• Ett annat talesätt är: ”Palliativ vård innebär mer intensiv vård menmindre intensivvård!” Vad kan menas med detta?18


Studieenhet 10Geriatriska sjukdomarKurslitteraturSkog, M och Grafström, M. Geriatrisk omvårdnad och geriatrik, BonnierUtbildning.Geriatriska sjukdomar, s. 211-225.MålEfter denna studieenhet ska du:• kunna vanliga sjukdomstillstånd som drabbar äldre personer• kunna de vanligaste symtomen hos äldre• vissa latinska uttryck.Sökord – nyckelordAlzheimers sjukdom - DemensArtros – Ledgångreumatism - GiktAstmaBenskörhetBältrosCancerClaudicatio intermittensDiabetes mellitusGallblåseinflammationGlaukom - Näthinneavlossning - StarrHjärtinfarkt –Hjärtsvikt – Kärlkramp - TIAKOLLunginflammation – Lungemboli – Lungödem - TuberkulosMSParkinsons sjukdomSköldkörtelsjukdomarSlaganfallUrinvägsinfektion - ProstataförstoringÖronsus – Ménières sjukdom - OtosklerosLäs och förstå grundläggande kunskaper• Läs igenom varje sjukdomstillstånd och försök att förklara medegna ord. Slå upp ord du inte förstår. Repeterasjukdomstillstånden i t.ex. Medicinsk Grundkurs, Sjukvård ochOmvårdnad (Bonnier Utbildning).• Du kan också läsa om sjukdomen och utifrån de symtom som tasupp leta upp det avsnittet som berör ”omvårdnad vid ….Välj/diskutera de omvårdnadsåtgärder som du anser relevanta försjukdomen.19


I boken Geriatrisk omvårdnad och geriatrik ges• fördjupade kunskaper i vård av äldre• kunskaper om omvårdnad vid olika symtom i samband medgeriatriska sjukdomar• kunskap om geriatriska sjukdomar• kunskap om palliativ vård och vård i livets slut.Geriatrisk omvårdnad och geriatrik innehåller mångafallbeskrivningar. Här får den studerande följa vad som händer i rollensom patient eller närstående. Dessa beskrivningar gör innehållet levandeoch gör det lätt att omsätta teoretisk kunskap till den äldres vardag.Geriatrisk omvårdnad och geriatrik är skriven för utbildning avpersonal och redan verksamma inom hälso- och sjukvård samt vård ochomsorg.Geriatrisk omvårdnad och geriatrik innehåller rikligt med praktiskatips och kan med sin utformning användas som utgångspunkt ikvalitetsarbeten och i översyn av rutiner. Målet med boken är att väckaintresse för äldrevård och därmed bidra till en positiv inställning tillvården av äldre.Geriatrisk omvårdnad och geriatrik /M. Skog och M. GrafströmBest.nr 622-4906-1För mer information kontakta via e-post:gertrud.lanestrand@bonnierutbildning.se,evelyn.ringstrom@bonnierutbildning.seBonnier UtbildningBox 3159103 63 StockholmTel: 08-696 86 00Fax: 08-696 86 10www.bonnierutbildning.se21

More magazines by this user
Similar magazines