Installationsanvisning Neptun ångduschkabin 120x120 cm 2009

neptunbath.com

Installationsanvisning Neptun ångduschkabin 120x120 cm 2009

Garanti och InstruktionsbokÅngduschkabin GS 9272009-4


NEPTUNÅNGDUSCHKABINInstallations och användarmanualGS 927Utvecklad och designad avNeptun Bad & SpaHELSINGBORG, SWEDENInnehållerSida 1 Råd gällande el-installation och viktig informationSida 2 Leverans av ångduschkabinSida 3 Allmän installation och uppstart av GS 927Sida 4 Installation GS 927Sida 5 Installation GS 927Sida 6 Installation GS 927Sida 7 KrympslangsinstallationSida 8 Installation av front/panel och dräneringSida 9 Njut av din ångduschkabin/termostatblandareSida 10 Hantering av funktioner och el-instruktionerSida 11 FunktionerSida 12 FunktionerSida 13 FunktionerSida 14 FunktionerSida 15 FunktionerSida 16 FelsökningSida 17 Underhåll / skötselSida 18 Tekniska specifikationerSida 19 Begränsad garantiSida 20 Begränsad garantiCopyright © 2008, alla rättigheter reserverade


Vi är tacksamma för att ni valt ångduschkabinen från Neptun Bad & SpaVÅRA ÅNGKABINER ÄR UTVECKLADE FÖR BÄSTA KOMFORT OCH AVKOPPLINGELINSTALLATIONInstallation av det elektriska systemet skall alltid göras utav en auktoriserad elinstallatör.RÖRLÄGGARINSTALLATIONRörläggning skall alltid göras utav en auktoriserad VVS-installatör.Varmvattenanslutning Max 70º CYttermått: 1200 x 1200 x 2250 mm (L x B x H).Obs: Höjden avser en färdigmonterad ångdusch.Ytterligare ca 50 mm krävs vid installation.Ett par rådDen maximala badtiden skall ej överstiga 45 minuter. Vi rekommenderar dig att stegvisöka tiden. Med start från 20 minuter och uppåt. Starta med +40 C och öka värmengradvis.Använd ej under alkoholpåverkan.Håll barn som badar under uppsikt. Lämna de ej utan tillsyn när de använder ångduschkabinen.Personer med hjärt och blodcirkulationsproblem bör kontakta läkare för medicinskRådgivning innan de använder ångduschkabinen.Rör aldrig elektrisk utrustning eller försök åtgärda ett elektrisk problem på egen hand.Kontakta alltid handlaren varifrån produkten köptes eller konsultera en kvalificeradelektriker.Följ installations och underhållinstruktionerna för en säker och långvarig livslängd pådin nya ångduschkabin.VARNINGApparaten skall permanent anslutas till elnätet, genom en allpoligbrytare med minimum 3 mm brytavstånd som skall märkashuvudbrytare kar och skall monteras antingen vid entrèn till badrummetvid sidan om belysningsknappen, eller vid säkringsskåpet.Apparaten skall endast användas med angiven spänning och frekvens.Använd enbart apparaten så som bekrivet.Använd ej i defekt skick.Apparaten skall förses med en jordfelsbrytare inställd på att lösa omströmmatningen överstiger 30mA.Apparaten är ej avsedd att användas i medicinskt syfte.Sida 1


VID LEVERANS AV ÅNGDUSCHKABINENKonsultera en elektriker för att säkerställa omströmmatningen räcker till innan installation.Kontrollera om det finns synliga skador påemballage i samband med leveransen.Kontakta fraktfirman omgående om emballagetär skadat.TräemballagePå vissa modeller är ångduschkabinen säkrad undertransport genom att vara fastskruvad i den bakreväggstrukturen.Om din modell levereras i en kartong eller om bakreväggen är av glas gäller följande information inte dig.Lossa på skruvarna så att den bakre väggen samtglasdörrsemballaget frigörs och därefter flytta tillönskad plats. Skruvarnas position kan skilja sig mellanolika modeller av ångduschkabiner.Använd skruvmejsel för att lossa på skruvarna. Ta förstbort trädelarna, sidstycken samt toppen, avlägsnadärefter glasemballagen och slutligen den bakre väggen.VIKTIGT!!!Om din ångduschkabinlevereras i flera paket skalldu kontrollera attserienummer är identiskaför varje paket innan dupackar upp det.Yttermått: 1200 x 1200 x 2250 mm (L x B x H).Obs: Höjden avser en färdigmonterad ångdusch.Ytterligare ca 50 mm krävs vid installation.Innan ångduschen flyttas till slutgiltiga plats och installeras. Justera fötterna så att underdelenär i våg. Dra åt muttrarna för hand då fötterna kan behöva justeras undermonteringen. Om panelen monteras innan förflyttning till den slutgiltiga platsen kanden behövas ta av igen. Se instruktioner för front/panel.Sida 2


INSTALLATION1. Röj undan ytan där ångduschen skall placeras och ställ den på plats.2. Använd ett vattenpass för att säkerställa att duschkaret är i vågJustera fötterna och dra åt skruvarna.3. Flytta ut duschkaret från väggen. Det behöver vara tillräckligt med utrymme föratt komma runt bakifrån och montera bakväggen.INSTALLATION GS 9274. Installera frontglaset och aluminiumdelarna.(se nästa sida.)Sida 3


6. Sätt fast de tvåaluminiumbågarna påhörndelarna. Fäst sedan detvå aluminiumdelarna på denlåga alminiumbågen.6. Installera de två glaspartiernapå vänster och höger sida. Fästsedan de två aluminiumbitarnaså den övre aluminiumbågenmed tre skruvar för varje hörndel.7. Avsluta installationengenom att lyfta uppaluminium och glasdelenpå bottenkaret.Sida 4


!Obs: Silikona mellan sektionerna 1-3, 3-5, 5-7,7-6, 6-4 och 4-2. ( Andvänd badrumssilikonsom innehåller anti-mögelmedel.)8. Installation av bakväggenA) Installera de 2 bakre glasdelarna påvänster och höger och sida 1 och 2. Spänn åtmed skruvarna.B) Installera de två mittdelarna 3 och 4. (medmunstycken )Spänn åt med bultar och mutter.C) Installera de två glasbakväggarna 5 och 6.D) Installera mittdelen 7.Anslutningssätt se nedan.Silikona9. Där det förborrade hål, sätt ibultarna och muttrarna och spänn åtdem. Det finns sex bultar och muttrarför varje sektion. Skruva i bultarna ochmuttrarna i botten på de akryliskadelarna och spänn åt dem.10. När taket har installerats, se nedan föratt ansluta slangen från mixer A till tilltoppduschen. De andra tre blåmarkeradeslangarna (B sidmunstycken 6 delar,C handdusch och D ånggenerator) kananslutas genast.Inkommande vattenBLÅ KallvattenRÖD VarmvattenVarmvattenanslutning Max 70ºCSida 5


11. Sätt fast taket med skruvarna ochspänn åt dem. Taket är förborrat ochdet är lätt att hitta hålen.12. Installera dörrarna. De dubblalöphjulen ska vara överst, de enklanederst. Ta en dörr i taget och gördet inifrån. Häng upp dörren i denihåliga öppningen på den övrealuminiumbågen, press ner de tvåenkelhjulen längst ner och skjutdörrarna på plats en i taget.13. Installera de två tätningslisterna tillvänster om vänsterdörren och tillhöger om högerdörren.Installera sedan tätningslisterna tillvänster om högerdörren och till högerom vänsterdörren.De fyra U-formade delarna ska skjutaspå glasdelarna 3 och 4.14. Installera tätningslisten genom att trycka in den mellan glaset hörnbiten av aluminiumoch mellan den övre och den nedre aluminiumbågen till vänster och höger (1 och 2 ovan).Sida 6


15. Anslut slangen till takduschen ochkablarna till högtalaren, fläkt ochlampa.Det finns snabba anslutningskontaktersom matchar varje kabel.Obs KABEL MÄRKTANVÄNDES EJ.O 3Krympslangsmontering: förebygga fuktskador i kopplingarVi rekommenderar starkt detta monteringssätt för att trygga en långvarigavvändning av ångduschen. Alla kablar som har en snabbanslutning måstevara skyddade med en krympslang. Följ anvisningarna nedan.Krympslangsinstallation1. Koppla bort snabbanslutningar om dessa är anslutna.2. Montera krympslangen, se till att den täcker anslutningarna + 2 cm på varje sida3a. Återkoppa de två kablarna/anslutningarna och värm upp slangen.3. Sätt på värmen tills krympslangen är helt förslutenEn värmepistol går också bra att använda.4. Slangen har nu krympt och sluter omAnslut till slut slangen från avloppet till ånggenerator.Flytta nu ångduschkabinen in i hörnet.Sida 7


Front/panelinstallation, dränering, ånggenerator samt spill.Efter att dräneringsslangen och strömmen kopplas in monteras du ihop front/paneler.1. Flytta front/panelen uppåt.2.Dra åt skruven ochSätt dit skyddshöljet.2.Anslut dräneringsslangentill ånggenerator och avloppsslangentill avlopprör.DräneringsslangDräneringsrörSida 8


NJUT AV DIN NYA ÅNGDUSCHKABIN1. Följ bruksavisningen hur du använder den elektroniska kontrollpanelen.2. För att enbart använda duschen, välj vilken duschfunktion du vill användadig utav genom att vrida blandaren till höger eller vänster.3. Funktion för termostatisk blandare.TakduschHandduschAv/PåVrid vänster för att slå på.Vrid höger för att stänga av.Duschmunstyckenvänster sida 6 styckenTERMOSTATVrid vänster för kallt.Vrid höger för varmt.Ställ in på mitten för 38° Csom illustrationEfter att du använt ångkabinen och duschen skall Av/På omställarenvara i frånslagen positionSida 9


INSTALLATION FUNKTION19ABCDEFGHIJKLM181234567891011121314151617A Visning av TidsinställningB Visning av TemperaturinställningC Visning av Numeriskt värdeD Status för TelefonE Visning av status för UtblåsningsfläktF Visning av status för MunstyckeG LjudvolymH Visning av CD-uppspelningI Visning av Radio-uppspelningJ Status för ÅngaK Anvisare för saknad av VattenL Status för BelysningM Användes ej1 Fjärrkontrollsfönster2 På/Av-knapp Ånga & Telefontangent 13 På/Av-knapp Strömbrytare4 Temperatur- och Tidsjustering upp eller Telefontangent 25 Temperatur- och Tidsomkopplare eller Telefontangent 36 Belysning eller Telefontangent 47 Temperatur- och Tidsjustering ner eller Telefontangent 58 Knapp för Översta Munstycke panel eller Telefontangent 69 Knapp för Utblåsningsfläkt eller Telefontangent 710 Knapp för Dusch mittpanel eller Telefontangent 811 Knapp för Telefontangent 912 Radiostationsväljare eller Telefontangent 013 Radiokanalsminne eller Telefontangent *14 CD/Radio-knapp eller Telefontangent #15 Larm-knapp16 Höjning av Ljudvolym17 Sänkning av Ljudvolym18 Knapp för Telefonläge19 Flourescerande skärmSida 10


FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONERINSTALLATION & FUNKTIONFJÄRRKONTROLL1723456891011121. På/Av2. Knapp för Utblåsningsfläkt.3. Funktionknapp Mittpanel dusch.4. Funktionknapp för Radio/CD5. Kanalminne och Väljarknapp6. Justeringsknapp för Ljudvolym,sänkning.7. Larmfunktionsknapp.8. Funktionknapp för Ljus.9. Funktionknapp för Ånga.10. Användes ej.11. Stationssökningsknapp.12. Justeringsknapp för Ljudvolymhöjning.Sida 11


INSTALLATION & FUNKTIONKopplingdiagram1. Temperaturdektorkabel2. Datorkabel3. Mikrofonkabel4. CD-inmatarkabel5. Telefonkabel6. Högtalarkabel7. Radioantenn8. Munstyckskontrollkabel9. Användes ej10. Belysningskabel11. Fläktkabel12. Ånggeneratorkabel13. Strömanslutningskabel14. Strömkabel15. Jordningskabel123456978111014131215ObsKABEL MÄRKTANVÄNDES EJO 3Sida 12


1. På/AvGenom att trycka på STRÖMBRYTAREN, startar systemet uppmed bakgrundsbelysning och alla funktioner är redo. Bildskärmenvisar värden för omgivningstemperatur och indikatorsymbolen lyser.Systemet kommer, 1 minut efter att STRÖMBRYTAREN trycktsin och det stängts av, att automatiskt avleda vattnet från ånggeneratorn2. UtblåsninsfläktNär systemet är igång kan funktionen för utblåsningsfläkten sättas pågenom att trycka på indikatorlampan på kontrollpanelen ellerfjärrkontrollen. Stäng av genom att trycka på knappen återigen.3. ÅngfunktionNär systemet är igång kan programmet för ångfunktion sättas igånggenom att trycka på knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen.Displayen visar den omgivande temperaturen och funktionsindikatornlyser. Ångfunktionen är förprogrammerad till 45 minuter med enmaximal temperatur på 45 C. Saknas det vatten i systemet kommerångfunktionen ej att fungera och indikatorlampan lyser.4. Ångtemperatur och tidsinställningNär ångfunktionen är inaktiverad och indikatorlampanlyser, gå in på justerarläget för ångtemperaturen genom atttryckapå kontrollpanelen eller fjärrkontrollen. Justera temperaturengenom att trycka på och knapparna. Tryckigen för att gå in i justerarläget för ångan. Ställ in önskad ångtidmed och knapparna på displayen. Ångfunktionen stopparautomatiskt när den förinställda tiden gått ut eller när den omgivandetemperaturen nått dess inställda värde.TemperaturinställningarTidsinställningarSida 13


5. Funktion för duschmunstycken.När systemet är igång, kontrollera de övre munstycken (Pos1), genomatt trycka på kontrollpanelen, AV/PÅ.Mittpanelens dusch munstycken kontrolleras genom att trycka påkontrollpanelen. Första tryckningen öppnar munstycken Pos1, andraPos2, tredje Pos3, fjärde gången växlar dessa automatiskt mellanPos 1,2,3. femte gången stängs det av.Mittpanelens munstycken kontrolleras genom att trycka på fjärrkontrollen.Enbart en funktion utav de tre olika lägena är tillgängligautav de tre olika lägenaDessa munstycken styrsöver blandarenPos1.Pos2.Pos3.6. Funktion för CD/RadioNär systemet är igång, slå på radion och frekvensen visas pådisplayen genom att tryckapå kontrollpanelen ellerfjärrkontrollen. Sök radiostation manuellt genom atttrycka på knappen, eller så kan du gå in på denautomatiska sökfunktionen genom att hålla inneknappen en halv sekund. För att lagra önskadradiostation, håll inne knappen i två sekunder.Du kan byta radiostation genom att trycka påRadiostation CD-ingångstavla7. Justering av ljudvolymNär funktionen för CD/Radio är påslagen, tryck på och knapparna för attjustera ljudvolymen.Sida 14


8. Funktion för telefonlurEn ringsignal ljuder om det ringer när systemet är igång.Funktionen för CD/Radio stängs temporärt avgenom att tryckapå kontrollpanelen och telefonslutar ringa. Systemet går nu in i svarsläge vilket symbolenpå displayen indikerar. När samtalet avslutats tryck återigenpå. Tryck på denna knapp när telefonen inte användsför att gå till läge för uppringning. . Alla funktionsknapparär låsta och de fungerar som vanliga telefonknappar. Läggpå luren genom att åter trycka på knappen.9. Funktion för ljusBakgrundsljuset lyser som standard när systemet är igång.Du kan slå På/Av detta ljus genom att tryckafjärrkontrollen.på kontrollpanelen och10. Användes ej11. Funktion för nödanropVid nödfall tryck påoch fråga efter hjälp.Nödfunktionen är tillgänglig när systemet, förutom ljus och bakgrundsljus är avstängt.Sida 15


FELSÖKNING1. Ånggeneratorn STARTAR EJSäkerställ att strömmen är påslagen och att kontrollpanelen är aktiverad. Se instruktioneri bruksanvisningen för det elektroniska systemet. Är den fortsatt ej aktiverad, kontrollerasäkringen (0,75 A) i den elektroniska dosan eller jordfelsbrytaren.2. Läckage från jetstrålar och annat.Kontrollera vart läckan sitter och är den mellan munstycket och slangen, dra då åt klämmangenom att använda skruvmejseln. Är läckan mellan munstycke och annan enhet,dra åt med hjälp utav skruvnyckel. Kvarstår läckan, ersätt packning eller O-ring.3. Annat läckage eller tekniskt felVid kontakt med tillverkaren skall följande information finnas tillhands1. Inköpsdatum och återförsäljarinformation.2. Artikelnummer på din inköpta Ångduschkabin.3. Felbeskrivning.De flesta problem som uppstår kan lösas genom ett telefonsamtal. Var god skriv ner informationen.Sida 16


SKÖTSELVi rekommenderar dig starkt att följa våra instruktioner.Rengör alltid ångduschen efter varje användning med vatten och en trasa. Följ anvisningarnanedan.1. Om du använder ångduschkabinen en gång i veckan.Var tredje månad, duschkaret.Rengör plastytan i ångduschen, genom att använda först ett polermedel och däreftervax, för att bevara den glänsande ytan, använd Neptun rengöring.Den dagliga skötseln blir mycket enklare om du emellanåt polerar och vaxar duschkaret.Du kan använda vax eller polermedel för bil.ANVÄND ALDRIG NÅGRA SLIPMEDEL, SANDIGA RENGÖRINGSMEDEL EL-LER RASPIGA MATERIAL.Rensa och gör rent dränage och stamavlopp. Detta är den vanligast förekommandeplatsen för hår- och smutsansamling. Använd duschmunstycket för att rengöra dränageoch jetstrålar.Speglar och fondväggar med spegelANVÄND ALDRIG NÅGRA SLIPMEDEL, SANDIGA RENGÖRINGSMEDEL EL-LER RASPIGA MATERIAL Använd enbart såpa och en trasa.Sida 17


Tekniska specifikationer(Fyll i nedanstående information under test)(kW)ÅnggeneratorAnnat2,5 _________________________ _______0,1_________________________________Vi förbehåller oss rätten att göra ändring i tekniska specifikationer utan föregående meddelandeSida 18


GARANTINeptun Bad & Spa (Neptun) försäkrar följande till ursprungsköparen ("dig") avden nya ångdusckkabinen , när denna är inköpt hos en auktoriserad återförsäljareeller distributör.TVÅ ÅRS YT- ELLER STRUKTURGARANTI:Neptun försäkrar plastyte materialets (akryl) äkthet på ångduschkabinen är frifrån defekter i material och utförande i två år. Dessutom är plastytan (akryl) strukturelltgaranterad att inte läcka eller missfärga under period av tre år.TVÅ ÅRS KOMPONENTGARANTINeptun försäkrar de elektriska komponenterna, ångduschkabinen, jetstrålar, fästen ochandra komponenter till ångduschkabinen, gentemot material- och utförandeavvikelser itvå år. Vissa delar, vilka de flesta kan bytas ut, så som ljus och täcklock inkluderas ej idenna garanti. Dock är dessa försäkrade gentemot material- och utförandeavvikelservid leveranstillfället.VILLKOR FÖR GARANTIER:Denna garanti sträcker sig enbart till ursprungsköparen av ångduschkabinen, vilkenär inköpt och installerad inom det Europeiska samfundet. Denna garanti börjar attgälla vid leveransmottagandet av ångduschkabinen. Vid installationen är det förpliktigatatt använda sig utav den installationsservice som distributören hänvisar till. Garantinutgår om konsumenten (du) inte uppfyller kravet om att använda sig utav det/de företag som distributören auktoriserat.PRESTANDAGARANTI:För att yrka på denna garanti, kontakta återförsäljaren. I de fall du ej kan få servicedirekt från återförsäljaren, var vänlig tag direktkontakt med distributören. Du måstege Neptun distributör eller återförsäljaren en skriven anmälan vid yrkande av garantin,tillsammans med ett inköpskvitto samt kvittens och datum på när installationengenomfördes. Detta skall göras inom 10 dagar från att felet upptäckts. Neptun representanter/auktoriseradedistributörer eller serviceombud, förbehåller sig rätten att inspekteradet tekniska felet eller defekten på plats.Neptun eller auktoriserad distributör/serviceombud kommer att genomföra de reparationersom täcks av denna garanti. Undantaget det som beskrivits, kommer du ej attbli debiterad för delar, arbete eller fraktkostnad för delar nödvändiga för reparationenav ångduschkabinen gällande ett fel som täcks av denna garanti. I vissa fall kanservicepartnern debitera en rimlig servicekostnad, vilken ej täcks av denna garanti.Var vänlig kontakta återförsäljaren eller distributören för vidare information gällandedylika kostnader.Sida 19


BEGRÄNSNINGAR:Undantaget som beskrivet ovan, täcker denna garanti ej fel eller bristeruppkomna av normalt slitage, felaktig installation, fraktskador eller installationsskador,skador uppkomna av användande av kemikalier, badoljetillsatsereller olämpligt rengöringsmedel, ändringar gjorda utan NeptunBad skriftliga medgivande, olycka, force majeure, felaktig användning,missbruk, kommersiell- eller industriell användning, användning av etticke godkänt tillbehör av Neptun, misslyckats att följa Neptun Bad bruksanvisningeller reparationsförsök gjort utav en person som inte är auktoriseradutav Neptun eller dess servicepartner. Dessa ändringar inkluderar,men är ej begränsade till, komponenter, rörbyten eller el-dragning. Dennagaranti täcker ej mindre brister, gravrost, krackelering eller kostnad uppkommenunder installation eller flytt.ANSVARIGA PERSONERSkada uppkommen under färd är transportörens (fraktfirman) ansvar.Köparen måste öppna förpackningen och undersöka enheten (under uppsynav transportören) om där finns skador uppkomna under leverans. Omen skada upptäcks måste denna omgående rapporteras till transportörenoch återförsäljaren eller distributören. Köparen ansvarar för att ha kunskapom de lokala lagarna. Neptun Bad eller distributören är ejersättningsskyldig att ändra på enheten för att få ett kravgodkännande,även gällande stads- samt landstingets lagar.FRISKRIVNING:I DEN OMFATTNING LAGEN TILLÅTER, ÄR NEPTUN INTE ANSVA-RIGA GÄLLANDE ANVÄNDANDEFÖRLUST, OFÖRUTSEDDA EL-LER INDIREKTA KOSTNADER, UTGIFTER ELLER SKADOR FÖRÅNGDUSCHKABIN, VILKA INKLUDERAR, MEN EJ BEGRÄNSAR SIGTILL, BORTTAGNING AV NÅGON FORM AV PRYDNAD ELLEREGENTILLVERKAT FÖREMÅL ELLER KOSTNAD FÖR ATT NED-MONTERA ELLER ÅTERINSTALLERA ÅNGDUSCHKABIN. DE INDI-REKTA GARANTIERNA, VILKA INKLUDERAR DE UNDERFÖR-STÅDDA OCH SÄLJBARA FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE, ÄR BE-GRÄNSADE TILL VARAKTIGHETEN AV DEN TILLÄMPADE GA-RANTIN ANGIVEN OVAN.LAGSTADGAD KOMPENSATION:Denna garanti ger dig specifikt lagstadgade rättigheter, och du kan även haandra vilka varierar från olika länder.Neptun Bad & SpaHELSINGBORG, SWEDENinfo@neptunbath.com042-380890Sida 20

More magazines by this user