13.07.2015 Views

2006:12 Vägledning för upphandling av ... - Avfall Sverige

2006:12 Vägledning för upphandling av ... - Avfall Sverige

2006:12 Vägledning för upphandling av ... - Avfall Sverige

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RVF Utveckling <strong>2006</strong>:<strong>12</strong>ISSN 1103-4092©RVF Service ABTryck: Holmbergs <strong>2006</strong>Upplaga: 1000 ex


FörordKommunal <strong>av</strong>fallsbehandling är komplex och mångfacetterad då varje <strong>av</strong>fallsslag bästomhändertas utifrån sina egenskaper och innehåll. Varje skild <strong>av</strong>fallsfraktion behöver därförsöka den lämpligaste behandlingsmetoden utifrån egenskaper, sortering, <strong>av</strong>sättning samttekniska, ekonomiska och sociala förutsättningar.De kommuner som i egen regi, egen ägo eller gemensamt med andra kommuner, inte hartillgång till någon eller alla de behövliga behandlingsmetoderna, måste genomgå offentligt<strong>upphandling</strong>sförfarande för att knyta andras behandlingsmetoder till sig.RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen har för att stärka kunskaperna om offentlig<strong>upphandling</strong> inom kommunal <strong>av</strong>fallshantering tagit fram föreliggande stöd och mallar för<strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> extern behandlingskapacitet.Under uppdragstiden har diskussionerna om nya <strong>upphandling</strong>sdirektiv inom europeisklagstiftning och ny <strong>upphandling</strong>slag i <strong>Sverige</strong> inte färdigställts. Denna rapport baseras påförslag till ny lag om offentlig <strong>upphandling</strong> med utgångspunkt i SOU 2005:22 samt SOU<strong>2006</strong>:28.Uppdraget har genomförts <strong>av</strong> Per-Åke Larsson Upphandling, Kungsbacka med stöd <strong>av</strong> enreferensgrupp bestående <strong>av</strong> representanter från RVFs arbetsgrupp för beställarfrågor samtordförandena i övriga berörda arbetsgrupper inom RVF.Malmö december <strong>2006</strong>Håkan RylanderOrdf. RVF:s UtvecklingskommittéWeine WiqvistVD RVF


2Innehållsförteckning1 Att använda vägledningen.................................................................... 32 Upphandlingsprocessen ....................................................................... 43 Förberedelser för <strong>upphandling</strong> ............................................................. 53.1 Analysera nuläget......................................................................... 53.2 Uppdatera din kunskap om marknaden......................................... 53.3 Paketera behandlingstjänsterna effektivt....................................... 53.4 Stimulera marknaden.................................................................... 73.5 Sätt mål för <strong>upphandling</strong>en........................................................... 83.6 Välj <strong>upphandling</strong>sförfarande ........................................................ 83.7 Gör en tidplan för <strong>upphandling</strong>en................................................. 83.8 Organisera <strong>upphandling</strong>sarbetet.................................................... 93.9 Samordnad <strong>upphandling</strong>? ............................................................. 93.10 Upphandling <strong>av</strong> tjänst eller försäljning <strong>av</strong> <strong>av</strong>fall? ....................... 104 Anskaffningsbeslutet.......................................................................... 115 Förfrågningsunderlagets struktur........................................................ <strong>12</strong>6 Att utarbeta ett förfrågningsunderlag.................................................. 137 Förfrågningsunderlagets innehåll ....................................................... 147.1 Orientering om <strong>upphandling</strong>en ................................................... 147.2 Upphandlingsföreskrifter............................................................ 147.3 Kr<strong>av</strong> på leverantören.................................................................. 147.4 Kr<strong>av</strong> på <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänsten ............................................ 207.5 Avtalsvillkor .............................................................................. 247.6 Anbudsutvärdering..................................................................... 257.7 Anbudsformulär ......................................................................... 348 Beslut om förfrågningsunderlaget ...................................................... 359 Annonsering ...................................................................................... 3610 Prövning och utvärdering <strong>av</strong> anbud ................................................ 3710.1 Inledning.................................................................................... 3710.2 Prövning <strong>av</strong> om kr<strong>av</strong>en på leverantören uppfylls ........................ 3710.3 Prövning <strong>av</strong> om kr<strong>av</strong>en på tjänsten uppfylls ............................... 3810.4 Anbudsutvärdering..................................................................... 3810.5 Få anbud?................................................................................... 3911 Tilldelningsbeslut m.m................................................................... 40<strong>12</strong> Lära mer om LOU och <strong>upphandling</strong>sprocessen .............................. 41Bilaga 1Bilaga 2Bilaga 3Bilaga 4Bilaga 5Bilaga 6Bilaga 7Bilaga 8Bilaga 9Kr<strong>av</strong> på leverantörenKr<strong>av</strong> på tjänsten – förbränningKr<strong>av</strong> på tjänsten – komposteringKr<strong>av</strong> på tjänsten – biologisk behandlingKr<strong>av</strong> på tjänsten – behandling <strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fallAvtalsförlagaAnbudsutvärderingAnbudsformulärFörfrågningsunderlag - ramverk


42 UpphandlingsprocessenUpphandlingsprocessen eller anskaffningsprocessen innehåller en radaktiviteter och händelser. För <strong>upphandling</strong>ar som återkommer med kortareeller längre intervall kan <strong>upphandling</strong>sprocessen översiktligt beskrivas somen cirkel med startpunkt i att kommunen identifierat ett behov som skatillgodoses.AnnonseringAnbudstidFörfrågningsunderlagAnbud kommer inAnskaffningsbeslutAnbud öppnasFörberedelserför<strong>upphandling</strong>Nytt behovÅteranskaffningsbehovPrövning ochutvärdering <strong>av</strong>anbudAnvändning/FörbrukningTilldelningsbeslutFakturering/utbetalninLeveransgodkännandeLeveransAvtal undertecknasI denna vägledning kommer de aktiviteter som markerats med kursiveradfetstil att behandlas i de följande <strong>av</strong>snitten.Vägledningen tar upp en rad aspekter på <strong>upphandling</strong>sprocessen och olikaregler för <strong>upphandling</strong>. Den är dock inte en komplett handledning när detgäller regler och praxis vid offentlig <strong>upphandling</strong>. I <strong>av</strong>snitt 11 i denn<strong>av</strong>ägledning finns hänvisningar till webbplatser där du som vill lära dig meraom LOU och <strong>upphandling</strong>sprocessen kan gå in och ladda ner information.Där finns också tips om utbildningar i offentlig <strong>upphandling</strong>.


53 Förberedelser för <strong>upphandling</strong>3.1 Analysera nulägetFör att en <strong>upphandling</strong> ska ge ett bra resultat är det nödvändigt att i god tidgöra vissa förberedelser. Som ett första steg i förberedelserna bör duanalysera nuläget.• Hur fungerar behandlingen <strong>av</strong> respektive <strong>av</strong>fallsslag idag? Vadfungerar bra? Vad borde fungera bättre, med utgångspunkt frånkommunens <strong>av</strong>fallsplan och miljömål? Finns inslag där vi har enonödigt hög kvalitetsnivå?• Hur mycket kostar <strong>av</strong>fallsbehandlingen idag? Framstår kostnadensom rimlig, för hög eller glädjande låg?• Hur ser marknaden ut för den/de <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänster som skaupphandlas? Finns en hygglig konkurrens? Kan konkurrensenfungera bättre beroende på hur du lägger upp <strong>upphandling</strong>en?• Finns anledning att överväga att ta initiativ till en utredning omförutsättningarna att behandla <strong>av</strong>fallet i kommunens egen regi?3.2 Uppdatera din kunskap om marknadenUppdatera din bild både <strong>av</strong> vilka leverantörer som finns på marknaden och<strong>av</strong> de tjänster som erbjuds. Det är inte förbjudet att ha kontakter direkt medleverantörer så länge som du inte särbehandlar någon, till exempelinformerar en leverantör hur ni <strong>av</strong>ser att ställa kr<strong>av</strong>en i en förestående<strong>upphandling</strong>.3.3 Paketera behandlingstjänsterna effektivtEn effektiv paketering <strong>av</strong> behandlingstjänsterna har ofta <strong>av</strong>görande betydelseför att <strong>upphandling</strong>en ska ge ett bra resultat. Du bör eftersträva en paketeringsom möjliggör för leverantörer med olika sortiment <strong>av</strong> behandlingstjänstereller olika behandlingskapacitet att offerera behandling <strong>av</strong> delar <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallet.Paketeringen kan antingen <strong>av</strong>se olika <strong>av</strong>fallsslag eller kombinationer <strong>av</strong><strong>av</strong>fallsslag eller mängder <strong>av</strong> ett och samma <strong>av</strong>fallsslag.En genomtänkt paketering är angelägen för alla <strong>av</strong>fallsslag, men kansketydligast när det gäller behandling <strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fall. Som illustration till vilkaöverväganden som bör göras skissas här nedan två ytterlighetsfall och ettresonemang om hur en lämplig <strong>av</strong>vägning kan göras.Ett ytterlighetsfall är att upphandla behandling <strong>av</strong> allt farligt <strong>av</strong>fall i ettpaket, med någon lämplig specifikation <strong>av</strong> mängder <strong>av</strong> i vart fall de<strong>av</strong>fallsslag som har stor volym eller som du vet är dyra att behandla ochdärmed väger tungt i totalkostnaden. För specifikationen kan det i vissa fallvara lämpligt att anknyta till den indelning som finns i Bilaga 2 till


6<strong>Avfall</strong>sförordningen. Med en sådan uppläggning ska anbud <strong>av</strong>se helapaketet. Uppläggningen innebär att leverantörer som inte har kapacitet attsjälv behandla alla <strong>av</strong>fallsslag måste knyta till sig en eller fleraunderleverantörer.Ett annat ytterlighetsfall är att upphandla behandling <strong>av</strong> varje <strong>av</strong>fallsslag försig. Det kan göras antingen genom ett samlat förfrågningsunderlag där varjeaktuellt <strong>av</strong>fallsslag specificeras och utvärderas var för sig eller genom enkombination <strong>av</strong> separata <strong>upphandling</strong>ar för vissa enskilda <strong>av</strong>fallsslag och<strong>upphandling</strong>ar <strong>av</strong> större eller mindre sortiment <strong>av</strong> andra <strong>av</strong>fallsslag.De nämnda ytterlighetsfallen kan medföra att presumtiva leverantörerantingen inte kan lämna anbud eller inte bedömer det intressant att lämnaanbud eller inte vågar lämna sina bästa priser och villkor.Du bör därför inför varje <strong>upphandling</strong> överväga hur du ska paketera de olika<strong>av</strong>fallsslagen på lämpligt sätt. Vad som är lämpligt bestäms <strong>av</strong> enkombination <strong>av</strong> bland annat följande faktorer.• Vilka <strong>av</strong>fallsslag som kommer att vara utsorterade baserat på denkällsortering som kommunen <strong>av</strong>ser tillämpa under <strong>av</strong>talstiden.• Hur leverantörsmarknaden ser ut: För vilka <strong>av</strong>fallsslag finnsleverantörer som har både breda och smala sortiment <strong>av</strong>behandlingstjänster?• Hur stora mängder det är fråga om: För vilka <strong>av</strong>fallsslag ärmängderna så pass stora att ett kontrakt bara för det <strong>av</strong>fallsslaget kanvara attraktivt? För vilka <strong>av</strong>fallsslag är mängderna så små att ettkontrakt bara för det enskilda <strong>av</strong>fallsslaget inte kan vara attraktivt förnågon leverantör?• Transportfrekvens: För vilka <strong>av</strong>fallsslag måste behandlingstjänstenbygga på en viss transportfrekvens, till exempel lämning/hämtning engång per vecka, med hänsyn till kommunens begränsade kapacitet attförvara insamlat material? För vilka <strong>av</strong>fallsslag kan kommunenutnyttja sin egen kapacitet att förvara vissa <strong>av</strong>fallsslag för attmöjliggöra transportfrekvenser som gör att flera leverantörer kanvara intresserade <strong>av</strong> att lämna anbud?• Kommunens <strong>av</strong>fallsplan och miljömålen.Att förbereda <strong>upphandling</strong>en genom att analysera och beakta de nämndafaktorerna ger bättre priser och villkor.Om du bedömer att prisnivån för behandling <strong>av</strong> ett visst <strong>av</strong>fallsslag äranmärkningsvärt högt, och att leverantörerna sannolikt har goda marginalerför det <strong>av</strong>fallsslaget – tänk på att det sannolikt finns flera än du som gjortsamma iakttagelse, kanske även bland entreprenörer. Om du ger möjlighet


7att lämna separat anbud på det <strong>av</strong>fallsslaget kan du skärpa konkurrensen.Även om det inte resulterar i att du får anbud från någon ny leverantör förstagången, så kan det ändå bidra till att befintliga leverantörer pressas till atttrimma sina priser eller på annat sätt förbättra sina anbud.En annan typ <strong>av</strong> paketering som bör övervägas är om den tjänst som skaupphandlas ska <strong>av</strong>se enbart behandlingstjänsten eller om den även skaomfatta viss transport, till exempel transport <strong>av</strong> brännbart <strong>av</strong>fall från enomlastningsstation till förbränningsanläggningen eller <strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fall frånen eller ett par återvinningscentraler till ett mellanlager. Avgörande förkommunens val är hur kommunen bedömer alternativen. Om kommunen intehar egen transportkapacitet eller bedömer att det är en fördel ombehandlingsföretaget ombesörjer transporten kan kommunen ställa kr<strong>av</strong> påatt anbudet ska innefatta transporttjänsten. Fördelen kan till exempel vara attbehandlingsföretaget har bättre förutsättningar att ordna transporttjänsten påett mera kostnadseffektivt sätt än vad kommunen skulle kunna, till exempelgenom samordning mellan egna transportresurser och köp frånunderleverantör. Det kan också vara en fördel för kommunen attbehandlingsföretaget tar ansvaret för samordningen mellan transport ochmottagning vid anläggningen.Om kommunen har möjlighet att ordna transporten själv, med egna resursereller genom en separat <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> transporttjänsten, kan det vara en braidé att ge möjlighet för anbudsgivare att välja mellan att offerera enbartbehandlingstjänsten eller en kombination <strong>av</strong> behandlingstjänst ochtransporttjänst, med transporttjänsten som option. I anslutning till attanbuden utvärderas kan kommunen ta ställning till om optionen ska utnyttjaseller om kommunen ska göra en separat <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> transporttjänsten.Om en omlastningsstation för brännbart <strong>av</strong>fall eller ett mellanlager för farligt<strong>av</strong>fall är ett praktiskt arrangemang men kommunen inte har någon egen kandu välja att låta presumtiva anbudsgivare basera sina anbud på attleverantören själv ordnar en omlastningsstation respektive mellanlager.Ditt val <strong>av</strong> paketering har stor eller till och med <strong>av</strong>görande betydelse för hurdu ska begära att anbudsgivare ska lämna sina priser, men också för hur dugenom val <strong>av</strong> utvärderingskriterier och utvärderingsmodell kan påverka ellerstyra <strong>av</strong>fallsbehandlingen i den riktning som kommunen eftersträvar.I <strong>av</strong>snitt 7.6 Anbudsutvärdering behandlas ytterligare aspekter <strong>av</strong> betydelseför ditt val <strong>av</strong> paketering.3.4 Stimulera marknadenMarknaden för <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänster är rörlig, den påverkas <strong>av</strong> vilkenefterfrågan som finns och hur efterfrågan kommer till uttryck bland annat iditt förfrågningsunderlag. Överväg att bjuda in till informationsträff för attinformera intresserade leverantörer om kommunens tankar och <strong>av</strong>sikter meden förestående <strong>upphandling</strong>. Den leverantör som är intresserad <strong>av</strong> attframföra synpunkter som du kan ha nytta <strong>av</strong> när du ska genomföra<strong>upphandling</strong>en kan lämna synpunkter antingen direkt vid träffen eller


8underhand. Om du bjuder in öppet, till exempel genom en annons i fackpressi kombination med information på kommunens egen webbplats och separatamen likalydande inbjudningar till kända leverantörer, tillgodoser duprincipen om likabehandling.3.5 Sätt mål för <strong>upphandling</strong>enPrecisera så långt möjligt målen för <strong>upphandling</strong>en, såväl vad <strong>av</strong>ser kvalitet i<strong>av</strong>fallsbehandlingstjänsterna som priset (det sistnämnda för internt bruk).3.6 Välj <strong>upphandling</strong>sförfarandeVilket <strong>upphandling</strong>sförfarande du kan välja styrs <strong>av</strong> bestämmelserna i LOU.Huvudregeln vid <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> tjänster är att om värdet <strong>av</strong> ett<strong>upphandling</strong>skontrakt för hela <strong>av</strong>talsperioden, inklusive eventuellförlängningsoption eller annan option, beräknas överstiga tröskelvärdet(1 826 000 kronor år <strong>2006</strong>), ska öppet förfarande tillämpas. Om värdetberäknas ligga under tröskelvärdet används förenklat förfarande.Förhandlat förfarande kan i mycket speciella fall tillämpas. Deundantagsregler som finns i LOU är mycket snäva och utvecklas inte här.(LOU 5 kap. 16-17 §§). En <strong>av</strong> undantagsbestämmelserna <strong>av</strong>ser <strong>upphandling</strong><strong>av</strong> tilläggstjänster.Förenklat förfarande utan föregående annonsering kan användas vid fyra iLOU angivna förhållanden. Ett <strong>av</strong> dessa är att <strong>upphandling</strong>en <strong>av</strong>serytterligare leveranser från den ursprunglige leverantören, <strong>av</strong>sedda antingensom delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser och ett byte <strong>av</strong>leverantör skulle medföra oskäliga tekniska eller ekonomiska olägenheter.(6 kap. 2b §). Om du i ett sådant läge ändå ser att det finns möjligheter tillkonkurrens kan du naturligtvis tjäna på att annonsera <strong>upphandling</strong>en.Tvåstegsförfarandena selektivt förfarande (över tröskelvärdet) ochurvalsförfarande (under tröskelvärdet) torde sällan vara aktuellt att övervägamot bakgrund <strong>av</strong> att antalet leverantörer för flertalet tjänster är begränsat.3.7 Gör en tidplan för <strong>upphandling</strong>enDet är viktigt med en väl tilltagen tidplan för att utnyttja möjligheterna tillkonkurrens. Särskilt om du har kr<strong>av</strong> på behandlingstjänsten som innebär attdu flyttar fram positionerna när det gäller effektiva metoder kan det var<strong>av</strong>iktigt att presumtiva anbudsgivare får tid att utforma sina bästa anbud. Enalltför snäv tidplan medför att leverantörer <strong>av</strong>står från att lämna anbud.När du gör din tidplan kan du bland annat behöva beakta följande.• Tidsmässig samordning med andra led i <strong>av</strong>fallshanteringen, t.ex.<strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> insamlingstjänsten.• Utrymme för att anbud ska kunna baseras på nyuppförd eller ännu ejuppförd anläggning?


9• Samverkan med andra kommuner, t.ex. för att få med större mängderi en <strong>upphandling</strong>?• Marknadsanalys även vad <strong>av</strong>ser andra intressenter kring<strong>av</strong>fallsbehandlingen, t.ex. köpare <strong>av</strong> färdig kompost, biogas ellerrötrester.• Beslutsprocessen för att fastställa förfrågningsunderlaget respektiveför tilldelningsbeslutet, särskilt om något <strong>av</strong> besluten ska tas <strong>av</strong> enstyrelse eller nämnd som inte sammanträder så ofta.3.8 Organisera <strong>upphandling</strong>sarbetetFör att en <strong>upphandling</strong> ska ge ett bra resultat är det nödvändigt att det i<strong>upphandling</strong>sorganisationen finns kompetens både vad <strong>av</strong>ser den tjänst somska upphandlas och <strong>upphandling</strong>skompetens. Ibland finns bådakompetenserna hos en och samma person, men det vanligaste är att<strong>upphandling</strong>sorganisationen måste bestå <strong>av</strong> minst två personer. I det följandeskriver vi ändå ”du” på flera ställen.Vanligt är att det mesta <strong>av</strong> förberedelserna för en <strong>upphandling</strong> ochutarbetandet <strong>av</strong> kr<strong>av</strong>en på tjänsten görs <strong>av</strong> personer som arbetar med<strong>av</strong>fallsfrågor. Vi vill rekommendera att du redan i detta skede knyter till digen person med <strong>upphandling</strong>skompetens. Erfarna upphandlare är ofta bra påatt se om det finns punkter i kr<strong>av</strong>specifikationen som bör förtydligas, och attvara bollplank i frågor om kr<strong>av</strong> och utvärderingskriterier.På motsvarande sätt vill vi rekommendera att den person som arbetar med<strong>upphandling</strong>sförfarandet engagerar dem som arbetar med <strong>av</strong>fallsfrågornaäven i frågor som rör vissa <strong>upphandling</strong>sföreskrifter, <strong>av</strong>talsvillkor och annat.Att arbeta med en strikt uppdelning <strong>av</strong> typen ”vi/dom görkr<strong>av</strong>specifikationen”, ”vi/dom sköter <strong>upphandling</strong>en” är inte optimalt.En viktig punkt i <strong>upphandling</strong>sorganisationen är att klara ut vem som sk<strong>av</strong>ara kontaktperson gentemot presumtiva anbudsgivare. Det är ur<strong>upphandling</strong>ssynpunkt att rekommendera att det bara är en person, som vetvart han eller hon ska kanalisera de frågor som kan komma in och som ocksågör det. Om det är ofrånkomligt att ha mer än en kontaktperson är detnödvändigt att dessa informerar varandra direkt om alla kontakter medleverantörer som förekommit, vilka frågor som ställts och vilka svar someventuellt getts. O<strong>av</strong>sett om det är en eller två personer är det utomordentligtviktigt att samspelet mellan upphandlaren och den som arbetar med<strong>av</strong>fallsbehandlingen fungerar bra.3.9 Samordnad <strong>upphandling</strong>?Om en samordnad <strong>upphandling</strong> ska göras för att täcka flera kommunersbehov ställs särskilda kr<strong>av</strong> på organisationen <strong>av</strong> <strong>upphandling</strong>en.Organisationen bör fastställas i det samarbets<strong>av</strong>tal om <strong>upphandling</strong>en somkommunerna bör upprätta. Av <strong>av</strong>talet bör minst framgå följande.• Vilka kommuner som är parter i <strong>av</strong>talet.


10• Upphandlingens huvudsakliga omfattning.• Att kommun xxxx åtar sig att för samtliga kommuners räkninghandlägga gemensamma delar <strong>av</strong> <strong>upphandling</strong>sarbetet, till exempelutarbeta förslag till förfrågningsunderlag, annonsera, ta emot anbud,utvärdera anbud, utarbeta <strong>upphandling</strong>srapport, meddelaanbudsgivarna tilldelningsbeslut, ta fram slutliga <strong>av</strong>tal förundertecknande.• Att kommun xxxx åtar sig att fortlöpande samråda med övriga<strong>av</strong>talsparter inför väsentliga beslut, samt att i övrigt hålla övriga<strong>av</strong>talsparter informerade om viktiga händelser.• Att övriga <strong>av</strong>talsparter åtar sig att enligt överenskommen tidplan fattaeget tilldelningsbeslut i enlighet med den anbudsutvärdering somxxxxx-kommunen gjort samt att underteckna slutliga <strong>av</strong>tal.• Att vardera <strong>av</strong>talsparten ansvarar för sin tillämpning <strong>av</strong> ingånget<strong>av</strong>tal.• Hur kostnaderna ska bäras för det fall att <strong>upphandling</strong>en eller<strong>av</strong>talstillämpningen blir föremål för överprövning, tvist eller annanrättslig prövning.• Kontaktpersoner för samverkans<strong>av</strong>taletI det följande skriver vi ”kommunen”, även om texten gäller även församordnade <strong>upphandling</strong>ar.3.10 Upphandling <strong>av</strong> tjänst eller försäljning <strong>av</strong><strong>av</strong>fall?Tilldelning <strong>av</strong> kontrakt som <strong>av</strong>ser omhändertagande <strong>av</strong> <strong>av</strong>fall eller<strong>av</strong>fallsfraktion, där omhändertagandet inte är förknippat med villkor frånkommunens sida som innebär att kommunen tillförs en tjänst och därkommunen inte betalar något för att få <strong>av</strong>fallet omhändertaget faller utanförtillämpningsområdet för LOU. Kammarrätten i Sundsvall <strong>av</strong>gjorde ifebruari <strong>2006</strong> ett ärende som <strong>av</strong>såg försäljning <strong>av</strong> skrot efter att Bodenskommun infordrat anbud på ”omhändertagande <strong>av</strong> restprodukter <strong>av</strong> skrot ochmetall från återvinningscentraler” (Beslut <strong>2006</strong>-02-06, Mål nr 170-06).Beroende på hur marknaden kan komma att utvecklas för olika<strong>av</strong>fallsfraktioner kan kommunen överväga de möjligheter som kan finnas attordna med insamling, eventuell mellanlagring och paketering <strong>av</strong> vissa<strong>av</strong>fallsfraktioner på sådant sätt att omhändertagandet kan hanteras genom enförsäljning och inte ett köp <strong>av</strong> tjänst.Om ett kontrakt som <strong>av</strong>ser omhändertagande <strong>av</strong> <strong>av</strong>fall eller <strong>av</strong>fallsfraktion ärförknippat med villkor som kommunen ställer för hur <strong>av</strong>fallet ska hanteras,t.ex. att det ska behandlas enligt vissa kr<strong>av</strong>, att mellanlagring ska ske på visstsätt eller att slutprodukterna efter behandlingen ska hanteras på visst sätt ärdet som regel fråga om köp <strong>av</strong> tjänst, och under alla omständigheter omkommunen betalar något för att få <strong>av</strong>fallet omhändertaget. Detta är fallet tillexempel om kommunen har kr<strong>av</strong> på att behandling genom rötning skaresultera i biogas som uppfyller vissa specifikationer för att användas för


11fordonsdrift, att rötrester som ska uppfylla vissa minimikr<strong>av</strong> för att kunnaanvändas för jordbruk eller liknande.4 AnskaffningsbeslutetEtt anskaffningsbeslut innebär ett beslut att starta en <strong>upphandling</strong> och att<strong>av</strong>sätta en viss mängd pengar för ändamålet. Varje anskaffningsbeslut skalldokumenteras. Det är ofta lämpligt att inte dokumentera den <strong>av</strong>sattamängden pengar i en allmän handling.Anskaffningsbeslut skall fattas <strong>av</strong> den som enligt reglemente ellerdelegationsordning har rätt att fatta anskaffningsbeslut.Vid <strong>upphandling</strong> som görs gemensamt för flera kommuner är det som regellämpligt att anskaffningsbeslutet i respektive kommun tas samtidigt somsamarbets<strong>av</strong>talet om <strong>upphandling</strong>en godkänns.


<strong>12</strong>5 Förfrågningsunderlagets strukturFörfrågningsunderlaget ska ha en struktur som gör det så lättillgängligt sommöjligt för presumtiva anbudsgivare. Här nedan följer ett exempel på en välbeprövad struktur.1. Orientering om <strong>upphandling</strong>en2. Upphandlingsföreskrifter3. Kr<strong>av</strong> på leverantören4. Kr<strong>av</strong> på <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänsten5. Avtalsvillkor6. AnbudsutvärderingBilagor: Anbudsformulär m.m.Strukturen syftar till att en presumtiv anbudsgivare snabbt ska kunna få enbild <strong>av</strong> om det aktuella uppdraget är så intressant att det är värt att läs<strong>av</strong>idare.Om <strong>upphandling</strong>en är <strong>av</strong>sedd att locka intressenter som arbetar i hela ellerstörre delen <strong>av</strong> <strong>Sverige</strong> är det en fördel inte bara för leverantörerna utan ävenför de upphandlande kommunerna om strukturen harmoniseras.Det är viktigt för läsbarhet och tydlighet att inte behandla en och sammafråga på mer än ett ställe. Om det är oundvikligt – använd identiskaformuleringar på båda ställena. Ett inte ovanligt exempel på dubbleringareller t.o.m. tredubbleringar som kan orsaka missförstånd är att vissa kr<strong>av</strong>behandlas både i kr<strong>av</strong>specifikationen, i <strong>av</strong>talsvillkoren och ianbudsformuläret/svarsmallen. Ett annat exempel är att uppgifter om vilkauppgifter anbudsgivare ska lämna i sitt anbud finns både bland<strong>upphandling</strong>sföreskrifterna, i kr<strong>av</strong>specifikationen och ianbudsformuläret/svarsmallen.


136 Att utarbeta ett förfrågningsunderlagArbetet med att ta fram förfrågningsunderlaget bör följa en annan ordning änden ovan föreslagna strukturen. Arbetet ska utgå från behovsbedömningen.Med den som grund börjar du definiera kr<strong>av</strong>en på behandlingstjänsten.Kr<strong>av</strong>en ska vara proportionella i förhållande till det behov som skatillgodoses. Resultatet utgör underlag för <strong>av</strong>snitt 4 i strukturen ovan. Närkr<strong>av</strong>en är definierade konkretiserar du också vilka bevis (beskrivningar,intyg och liknande) som anbudsgivaren ska lämna i sitt anbud för att styrkaatt kr<strong>av</strong>en uppfylls. Förteckningen utgör underlag för ett <strong>av</strong>snitt ianbudsformuläret.När kr<strong>av</strong>en på <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänsten konkretiserats tillräckligt kan duarbeta parallellt kring tre områden.• Kr<strong>av</strong> på leverantören. Som underlag behöver du i<strong>upphandling</strong>sorganisationen normalt även skaffa ökad kunskap ommarknaden för behandlingstjänster.• Avtalsvillkor. Dessa kan i långa stycken ses som ett komplement tillkr<strong>av</strong>en på tjänsten. Förutom traditionella kommersiella villkor finnsofta skäl att ta in så kallade särskilda villkor ellergenomförandevillkor.• Utvärderingskriterier. Vilka kriterier utöver priset ska tillmätasbetydelse vid anbudsutvärderingen.Resultatet utgör underlag för <strong>av</strong>snitten 3, 5 och 6 i strukturen ovan. När detgäller vilka bevis (beskrivningar, intyg m.m.) som anbudsgivaren ska lämnai sitt anbud för att styrka att kr<strong>av</strong>en uppfylls respektive för att möjliggöra enobjektiv anbudsutvärdering kommer det att kommenteras i respektive <strong>av</strong>snittnedan.I bilagorna 1-8 finns exempel på text som kan användas iförfrågningsunderlag.I bilaga 9 finns ett ”Förfrågningsunderlag – ramverk”. Bilagan visarinnehållet i den fil som RVF kommer att tillhandahålla och som kommer attvara anpassad för att kopiera relevanta delar från övriga bilagor och klistra indessa i ett samlat förfrågningsunderlag.När det samlade förfrågningsunderlaget tas fram visar det sig inte sällan attdu behöver gå tillbaka ett eller flera steg för att modifiera eller kompletteradet som du tidigare kommit fram till. Det är då viktigt att kontrollera om enändring i ett <strong>av</strong>snitt också bör medföra en följdändring i något annat <strong>av</strong>snitt.Kontrollen bör följa den ovan beskrivna ordningen för att säkra attförfrågningsunderlaget som helhet uppfyller proportionalitetsprincipen.


147 Förfrågningsunderlagets innehåll7.1 Orientering om <strong>upphandling</strong>enFörfrågningsunderlaget bör inledas med en kort orientering om<strong>upphandling</strong>en, vilka tjänster den <strong>av</strong>ser, ungefärlig omfattning i form <strong>av</strong>någon eller ett par mängduppgifter samt om <strong>av</strong>talstiden. Syftet medorienteringen är att den ska väcka intresse hos de leverantörer som bordevara intresserade <strong>av</strong> att delta i anbudsgivningen, med eget anbud eller isamarbete med annan eller andra leverantörer. Avsnittet bör även innehållaen kort presentation <strong>av</strong> den upphandlande myndigheten (kommunen).Exempel på utformning finns i de inledande <strong>av</strong>snitten i bilagorna 2, 3 och 4,som <strong>av</strong>ser kr<strong>av</strong> på förbränning, kompostering respektive biologiskbehandling <strong>av</strong> <strong>av</strong>fall.7.2 UpphandlingsföreskrifterMed ”<strong>upphandling</strong>sföreskrifter” <strong>av</strong>ses här de regler som ska gälla för<strong>upphandling</strong>sförfarandet. Här förekommer olika benämningar hos olikaupphandlande enheter, liksom olika praxis när det gäller såväl redigeringsom innehåll. Det är lämpligt att samla <strong>upphandling</strong>sföreskrifterna i ett<strong>av</strong>snitt, antingen i början eller slutet <strong>av</strong> förfrågningsunderlaget.Följande <strong>av</strong>snitt bör ingå i <strong>upphandling</strong>sföreskrifterna.• Upphandlingsförfarande (<strong>upphandling</strong>sform)• Sista dag för mottagande <strong>av</strong> anbud• Anbudets giltighetstid• Anbudets form och innehåll• Hur prövning och utvärdering <strong>av</strong> anbuden kommer att göras• Anbudsadress• Anbudsmärkning• Frågor och förtydliganden• Kontaktperson• Hur tilldelningsbeslut meddelasI <strong>upphandling</strong>ar där du begär uppgifter som anbudsgivare kan anse utgöraaffärshemligheter kan det vara motiverat med ett <strong>av</strong>snitt om offentlighet ochsekretess.I bilaga 9, Förfrågningsunderlag – ramverk, finns exempel på hur du kanutforma <strong>upphandling</strong>sföreskrifterna.7.3 Kr<strong>av</strong> på leverantören7.3.1 Vad <strong>av</strong>ses med ”kr<strong>av</strong> på leverantören”?Med ”kr<strong>av</strong> på leverantören” <strong>av</strong>ses kr<strong>av</strong> på leverantörens ”tekniska förmågaoch kapacitet” eller ”finansiella och ekonomiska ställning”. Båda begreppenär de som används i LOU och har bäring på leverantörens förmåga att


15fullgöra ett kontrakt som han tilldelas. Det som man kan tycka är det mestsjälvklara kr<strong>av</strong>et på leverantören, att han ska leverera en behandlingstjänstsom uppfyller vissa specifikationer, hör inte hemma under den här rubrikenutan i nästa <strong>av</strong>snitt, kr<strong>av</strong> på tjänsten.Till begreppet ”teknisk förmåga och kapacitet” hör följande typer <strong>av</strong> kr<strong>av</strong>(exempel).• Företaget (den juridiska personen) ska ha minst tre års erfarenhet <strong>av</strong>att utföra den aktuella typen <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallsbehandling• Företaget ska ha tillstånd från x-myndigheten att …..• Tilltänkt nyckelperson vid fullgörande <strong>av</strong> ett uppdrag, till exempeltilltänkt platschef, ska ha fullgjort liknande uppdrag under minst treår.• Företaget ska ha fastställda rutiner för kvalitetssäkring ochmiljöledning.Till begreppet ”finansiell och ekonomisk ställning” hör följande typer <strong>av</strong>kr<strong>av</strong> (exempel).• Företaget ska ha en betalningsberedskap mätt som soliditet pålägst xx procent och en likviditet på lägst x,x.• Företaget ska under de senaste två verksamhetsåren ha haft enomslutning på lägst xx Mkr.I bilaga 1 finns exempel på hur kr<strong>av</strong> på leverantören kan formuleras.7.3.2 Kr<strong>av</strong> = lägsta godtagbara nivåFör att det ska vara meningsfullt att ange kr<strong>av</strong> på leverantören måste kr<strong>av</strong>enanges i termer <strong>av</strong> vad som är lägsta godtagbara nivå vad <strong>av</strong>ser relevantaaspekter <strong>av</strong> teknisk förmåga och kapacitet respektive finansiell ochekonomisk ställning. Att som kr<strong>av</strong> ange ”erforderlig kapacitet” eller”erforderlig finansiell styrka” utan att ange vad som är erforderligt ger intenågon vägledning för den presumtive anbudsgivaren om det är någon idé attlägga ner möda på att räkna på ett anbud eller inte. Det uppfyller inte kr<strong>av</strong>etpå transparens, en <strong>av</strong> hörnstenarna för huvudregeln i LOU omaffärsmässighet.Den leverantör som läser förfrågningsunderlaget ska direkt kunna se omföretaget är kvalificerat eller inte. Ett företag som inte uppfyller kr<strong>av</strong>en fulltut kan till exempel kontakta ett eller flera andra företag för att diskuteraförutsättningarna för att lämna ett gemensamt anbud. Eller knyta till sig enperson med erfarenhet som uppfyller kr<strong>av</strong>en. Genom att ställa tydliga kr<strong>av</strong>kan på det sättet möjligheterna till konkurrens utnyttjas bättre.Att begära att anbudsgivaren ska beskriva sin organisation, sin erfarenhet,sin anläggning eller att anbudsgivaren ska bifoga årsredovisning ellerföretagsupplysning från UC eller annat kreditvärderingsföretag utan att duhar angett vilka kr<strong>av</strong> som ska uppfyllas uppfyller inte kr<strong>av</strong>et på transparens.


16I praktiken medför det att anbud som lämnats <strong>av</strong> leverantörer med tekniskförmåga och kapacitet eller finansiell och ekonomisk ställning som dubedömer otillräcklig inte kan förkastas i kvalificeringsfasen utan måste tasmed även i anbudsutvärderingen.Alla har rätt att lämna anbud, o<strong>av</strong>sett om man är juridisk person eller fysiskperson, om man är ett befintligt företag eller en grupp <strong>av</strong> företag där någonperson utsetts att representera det gemensamma anbudet. Men det är bara deanbudsgivare som uppfyller kr<strong>av</strong>en på leverantören som har rätt att delta isjälva anbudstävlan.I den här vägledningen används inte det vanligt förekommande begreppet”skall-kr<strong>av</strong>”. Kr<strong>av</strong> är kr<strong>av</strong>, och kr<strong>av</strong>et blir inte tydligare <strong>av</strong> tillägget ”skall”.I vägledningen används inte heller det förekommande begreppet ”bör-kr<strong>av</strong>”.7.3.3 Kr<strong>av</strong>en ska vara proportionellaKr<strong>av</strong>en på leverantören ska vara proportionella i förhållande till det åtagandeleverantören ska göra. Med begreppet ”proportionella” <strong>av</strong>ses att kr<strong>av</strong>en sk<strong>av</strong>ara såväl lämpliga som nödvändiga, och att de inte får medföra negativaeffekter för leverantörer som är oproportionerliga eller överdrivna.För att du ska kunna göra en säkrare bedömning <strong>av</strong> om ett kr<strong>av</strong> ärproportionellt eller inte kan du behöva öka din kunskap om vilkaleverantörer som finns. För att få kunskap är oftast den enklaste metoden attbe om upplysningar direkt från de kända leverantörerna. Det finns ingentingsom hindrar att du som en förberedelse för en <strong>upphandling</strong> skaffarinformation direkt från leverantörerna, så länge som du inte särbehandlarnågon leverantör. Ett annat sätt är att inhämta upplysningar och synpunkterfrån andra kommuner eller upphandlande enheter. Om dom nyligen har gjorten <strong>upphandling</strong> bör dom ha färsk information. När det gäller företagensfinansiella och ekonomiska ställning kan företagsupplysningar inhämtas frånkreditupplysningsföretag.Dina undersökningar kan ge underlag för att fastställa rimliga kr<strong>av</strong>nivåer.7.3.4 Kr<strong>av</strong> och bevisI förfrågningsunderlaget ska du inte bara ange vilka kr<strong>av</strong> du ställer. Du skaockså ange vilka bevis i form <strong>av</strong> beskrivningar, intyg, referenser ellerliknande som anbudsgivaren ska lämna i eller bifoga anbudet för att styrkaatt kr<strong>av</strong>en uppfylls. Förfrågningsunderlaget blir som regel tydligare och meralättillgängligt om du samlar kr<strong>av</strong>en i ett <strong>av</strong>snitt och samlar förteckningenöver bevis i ett anbudsformulär.7.3.5 Vad säger LOU?I förlaget till ny LOU finns de bestämmelser som gäller vid <strong>upphandling</strong>över tröskelvärdena i <strong>12</strong> kap ”Uteslutning <strong>av</strong> leverantörer” och i13 kap. ”Kontroll <strong>av</strong> leverantörers lämplighet och förmåga att fullgörakontrakt”


17Den enda tvingande bestämmelsen som föreslås är ny och säger att enupphandlande myndighet skall utesluta en leverantör från deltagande i<strong>upphandling</strong>sförfaranden, om myndigheten får kännedom om attleverantören enligt lagakraftvunnen dom har dömts för brott som innefattardeltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri ellerpenninghäleri (förslaget till ny LOU, <strong>12</strong> kap. 1 §).Därtill finns bestämmelser om att en leverantör får uteslutas om han är ikonkurs eller likvidation, är föremål för ansökan om konkurs m.m., hardömts för brott enligt yrkesutövningen, har gjort sig skyldig till allvarligt feli yrkesutövningen, inte fullgjort sina skyligheter vad <strong>av</strong>ser registrering ochbetalning <strong>av</strong> skatter och <strong>av</strong>gifter eller som låtit bli att lämna begärdauppgifter om ovanstående förhållanden (förslaget till ny LOU <strong>12</strong> kap. 2 §,motsvarande bestämmelser finns i LOU 1 kap. 17 §). Huruvida leverantörersom får uteslutas också kommer att uteslutas är upp till den upphandlandemyndigheten att bestämma, och du bör ange i förfrågningsunderlaget vadsom kommer att gälla. Många kommuner har fastställt en<strong>upphandling</strong>spolicy, och om det där finns angivet vad som gäller ska dunaturligtvis tillämpa det som står i policyn.I övrigt reglerar inte LOU direkt vilka kr<strong>av</strong> som får ställas på leverantören.Däremot finns regler för vilka typer <strong>av</strong> bevis du får kräva för att kunnakontrollera leverantörens lämplighet och förmåga att fullgöra kontrakt, och<strong>av</strong> dessa bestämmelser kan du indirekt dra en rad slutsatser om vilka kr<strong>av</strong>eller typer <strong>av</strong> kr<strong>av</strong> du får ställa. I förslaget till ny LOU finns dessabestämmelser i 13 kap., 1-13 §§. För närvarande finns i huvudsakmotsvarande bestämmelser i förordningen (1998:1364) om bevis vidoffentlig <strong>upphandling</strong>.Det finns inte några bestämmelser i LOU som hindrar dig från att välja enkr<strong>av</strong>nivå som utesluter exempelvis nystartade företag, företag medotillräcklig erfarenhet eller kapacitet eller företag med darrig finansiellställning.Det finns inte heller några bestämmelser som hindrar dig från att välja enkr<strong>av</strong>nivå som gör det möjligt även nystartade företag att delta i anbudstävlan.De ovan beskrivna bestämmelserna <strong>av</strong>ser <strong>upphandling</strong> över tröskelvärdena.För <strong>upphandling</strong>ar under tröskelvärdena finns för närvarande en tvinganderegel. I 10 § anges att en upphandlande enhet inte får anta ett anbud, omleverantören inte är registrerad i aktiebolags-, handels- ellerföreningsregistret eller för redovisning <strong>av</strong> inbetalning <strong>av</strong> mervärdeskatt,innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivar<strong>av</strong>gifter, under förutsättning attregistreringsskyldighet föreligger. Motsvarande bestämmelse finns även iförslaget till ny LOU (17 kap. 17 §).


18Vidare finns i förslaget till ny LOU bestämmelser om uteslutning <strong>av</strong>leverantörer i 17 kap. 16 § som i huvudsak motsvarar de som gäller nu.Däremot finns inte förslag om några detaljbestämmelser om kontroll <strong>av</strong>leverantörers lämplighet eller förmåga att fullgöra kontrakt. Det är alltså frittför den upphandlande myndigheten inte bara att välja vilka kr<strong>av</strong> som skaställas utan även vilka bevis anbudsgivaren ska lämna. I praktiken kan debestämmelser som gäller för <strong>upphandling</strong>ar över tröskelvärdena ses bådesom vägledning och restriktioner för <strong>upphandling</strong>ar under tröskelvärdena.7.3.6 Måste du ställa kr<strong>av</strong> på leverantören?Det är i de flesta fall lämpligt att ställa kr<strong>av</strong> på leverantören. Ett skäl till dethar sin grund i att du, särskilt vid tjänste<strong>upphandling</strong>ar, aldrig i förväg säkertkan veta om den leverantör som så småningom tilldelas kontrakt faktisktkommer att fullgöra sina åtaganden på ett riktigt sätt. Då är det närmastesäkerhet du kan komma att leverantören ifråga har dokumenterad erfarenhet<strong>av</strong> att ha lyckats med liknande uppdrag för andra kommuner eller andra typer<strong>av</strong> uppdragsgivare. Resonemanget bygger på en förhoppning att enleverantör som gjort väl ifrån sig i tidigare uppdrag, och som vill finnas kvarpå marknaden, inte gärna riskerar sitt namn och rykte genom att slarva meddet uppdrag som din kommun ger honom. Om du dessutom iförfrågningsunderlaget har gjort klart att du kommer att följa upp attuppdraget fullgörs enligt <strong>av</strong>tal, så kan du inte komma så mycket längre.Samtidigt är det viktigt att du tänker på, att en anbudstävlan inte går ut på atttilldela kontrakt till den leverantör som har den största erfarenheten, denbästa kompetensen, den starkaste finansiella ställningen etc. Anbudstävlanska <strong>av</strong>se egenskaper hos och pris för den tjänst du har behov <strong>av</strong>. De kr<strong>av</strong> duställer på leverantören ska ha den nivå som du bedömer som tillräcklig föratt leverantören ska kunna klara <strong>av</strong> uppdraget.En invändning som kan finnas mot att ställa vissa typer <strong>av</strong> kr<strong>av</strong> påleverantören är att det kan medföra att leverantörer med begränsaderfarenhet, och framförallt helt nya aktörer, utestängs från att lämna anbud.I vart fall att lämna eget anbud. Om det då skulle röra sig om ett nystartatföretag med en mycket kompetent ledning, som du kan förvänta dig snabbtskulle kunna rigga en organisation med helt tillräcklig kapacitet och somskulle klara <strong>av</strong> uppdraget galant, missar du kanske det anbud som skulle h<strong>av</strong>arit det allra bästa.I ett läge där antalet aktörer i utgångsläget är litet – kanske bara en eller tvåkända leverantörer – kan det därför finnas skäl att överväga att lägga ribbanlägre än vad du skulle ha gjort om det funnits flera kända, erfarna ochvälrenommerade leverantörer. Ett sätt kan vara att fokusera på tilltänktaenskilda nyckelpersoners kompetens och erfarenhet snarare än på företagets(den juridiska personens). Om nyckelpersonerna har skaffat sina erfarenhetertill exempel genom tidigare anställningar kan det i vissa lägen bedömas getillräcklig trygghet för att kommunen ska våga tilldela kontrakt till ettnystartat företag. Ett annat sätt är att ange att vissa kr<strong>av</strong> inte behöver varauppfyllda redan när anbudet ska lämnas in, utan först inför att uppdraget ska


19börja utföras. I så fall kan du begära att leverantören i anbudet ska beskrivasin plan för att rigga en organisation som uppfyller dina kr<strong>av</strong> på tekniskförmåga och kapacitet. Som <strong>av</strong>talsvillkor kan du lägga in en eller flerakontrollstationer där leverantören ska styrka att olika etappmål i etableringennåtts. Kr<strong>av</strong> på finansiell och ekonomisk ställning kan begränsas till attanbudsgivaren ska ha bankgarantier <strong>av</strong> viss omfattning.En ytterligare aspekt att beakta är att kommunägda <strong>av</strong>fallsbehandlingsföretagkan ha en förhållandevis låg soliditet och likviditet som följd <strong>av</strong> ägarnaspolicy. Om du vill göra det möjligt för dessa företag att delta i anbudstävlanär det inget som hindrar att du anpassar kr<strong>av</strong>nivån efter det. Men en följd äratt även privata <strong>av</strong>fallsbehandlingsföretag med svag finansiell ochekonomisk ställning är kvalificerade.När du ställer lägre kr<strong>av</strong> på leverantören tar du en större risk än vad du görom du har en kr<strong>av</strong>nivå som bara möjliggör för etablerade ochvälrenommerade företag att delta. Exempel på risker är att företaget inte i tidlyckas bygga upp den organisation, den anläggning eller den kapacitet somkrävs för att fullgöra ditt uppdrag. Planen som han redovisade i anbudet höllhelt enkelt inte. Eller att leverantören inte lyckas leva upp till dekvalitetskr<strong>av</strong> du ställt. Eller att leverantören efter en tid hamnar i ekonomiskknipa och därmed sätter kommunen i en svår situation och i värsta fall enutpressningssituation. Om du väljer att öppna för nystartade företag bör dudärför lägga in andra typer <strong>av</strong> kr<strong>av</strong> och <strong>av</strong>talsvillkor som medför att duminskar de nämnda riskerna. Du bör också vara inställd på att lägga ner meraegen tid på att följa upp att etableringen följer utlovad plan m.m. Du kanockså behöva arrangera för reservlösningar för det fall den nye leverantöreninte skulle lyckas.7.3.7 UnderleverantörerSom regel bör man ge utrymme åt leverantörer att använda underleverantörerför att fullgöra delar <strong>av</strong> uppdraget. Du bör då ange i förfrågningsunderlagetatt tilltänkta eller kontrakterade underleverantörer ska vara namngivna, ochvilka <strong>av</strong> de kr<strong>av</strong> som gäller för leverantören som även gäller förunderleverantören. Du kan också ange att det ankommer på leverantören attkontrollera att underleverantören uppfyller kr<strong>av</strong>en. Alternativet är att dusjälv kontrollerar att underleverantören uppfyller kr<strong>av</strong>en.Ett specialfall <strong>av</strong> underleverantörsförhållande är när det anbudsgivandeföretaget inte har någon egen behandlingskapacitet alls utan baserar sittanbud helt på att ha kontrakt med en eller flera underleverantörer som harerforderlig kapacitet.Om du kan hävda att det är ett proportionellt kr<strong>av</strong> att leverantören skadisponera egen behandlingskapacitet utesluter du den typen <strong>av</strong> företag somleverantör. Den möjlighet som återstår för företag <strong>av</strong> den typen är att ingå ien grupp <strong>av</strong> företag som lämnar ett gemensamt anbud där man förbinder sigatt, för det fall man tilldelas kontrakt, etablera en ny juridisk person föruppdraget ifråga, och där minst ett <strong>av</strong> företagen i gruppen har egen kapacitet.


207.4 Kr<strong>av</strong> på <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänsten7.4.1 InledningDe kr<strong>av</strong> som ska ställas på behandlingstjänsten ska utgå från de behov somkommunen har och som ska tillgodoses. De behov som kommunen har styrstill vissa delar <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallslagstiftningen. Lagstiftningen ger ett betydandeutrymme för kommunen att själv precisera sina behov och mål och geuttryck för dessa i den <strong>av</strong>fallsplan som kommunen enligt lag ska upprätta.Exempel på kr<strong>av</strong> på behandlingstjänsterna som normalt bör anges iförfrågningsunderlaget är vilket eller vilka <strong>av</strong>fallsslag som leverantören skaåta sig att behandla samt vilka mängder <strong>av</strong> respektive <strong>av</strong>fallsslag somleverantören ska åta sig att ta emot för behandling. Kr<strong>av</strong>en kan också <strong>av</strong>sebehandlingsmetod (återvinnings- eller bortskaffningsförfarande). Omkommunen också har behov <strong>av</strong> transport <strong>av</strong> insamlat <strong>av</strong>fall frånomlastningsstation till förbränningsanläggning eller frånåtervinningscentraler till behandlingsanläggningar eller mellanlager kankr<strong>av</strong>en på transporttjänsten tas in i samma <strong>upphandling</strong> sombehandlingstjänsten.7.4.2 Kr<strong>av</strong>en ska vara tydligaDe kr<strong>av</strong> som ställs på <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänsten ska anges så tydligt att allarimligt informerade presumtiva leverantörer ska kunna förstå vad som krävsför att fullgöra ett kontrakt. Tydliga och fullständiga kr<strong>av</strong>beskrivningar ärnödvändiga för att anbudsgivare ska kunna utarbeta kompletta anbud.Kompletta anbud är en förutsättning för en objektiv prövning ochutvärdering <strong>av</strong> inkomna anbud.Tydliga kr<strong>av</strong> är också nödvändiga som grund för uppföljning <strong>av</strong> att denleverantör som tilldelas kontrakt fullgör sitt åtagande på <strong>av</strong>sett sätt. Kr<strong>av</strong>enska kunna läggas till grund för att begära rättelse om leverantören brister.Om leverantören inte rättar till brister ska kr<strong>av</strong>en kunna ligga till grund förhävning <strong>av</strong> <strong>av</strong>talet och för skadeståndsanspråk.Tydliga kr<strong>av</strong> är därmed en grundsten för en stabil affärsrelation.7.4.3 Typer <strong>av</strong> kr<strong>av</strong>Att kr<strong>av</strong>en ska vara tydliga är inte detsamma som att de måste varadetaljerade vad <strong>av</strong>ser till exempel tekniska aspekter på hur behandlingen skagå till. Tvärtom bör kr<strong>av</strong>en på tjänsten så lång möjligt vara inriktade påresultat och funktion. Leverantörerna ges då möjlighet att använda sinakunskaper och sina erfarenheter för att utarbeta lösningar som tillgodoserfunktionskr<strong>av</strong>en på de mest kostnadseffektiva sätten. Detaljerade kr<strong>av</strong> på hurleverantören ska genomföra sina åtaganden kan medföra att priset blironödigt högt, till exempel om kr<strong>av</strong>et i fråga medför att anbudsgivaren intekan basera sitt anbud på en behandlingsmetod som ger ett kvalitetsmässigtlikvärdigt resultat men som är mera kostnadseffektiv.


21När det gäller att ange den mängd <strong>av</strong> <strong>av</strong>fall som ska behandlas är det oftalämpligt att lämna uppgifter om såväl utfall för senaste året, prognos förinnevarande år och bedömningar för de år som ett kontrakt ska <strong>av</strong>se.Bedömningarna bör om möjligt kompletteras med ett intervall som täcker inden osäkerhet som är ofrånkomlig för denna typ <strong>av</strong> tjänster.Till kr<strong>av</strong>specifikationen hör också att beskriva de förutsättningar som gällerför behandlingstjänsten, till exempel när och hur kommunen kommer attlämna <strong>av</strong>fallet till leverantörens behandlingsanläggning (alternativt varleverantören ska hämta <strong>av</strong>fallet) och hur <strong>av</strong>fallet kommer att vara beskaffat.För att utnyttja möjligheterna till konkurrens är det viktigt att du tar reda påvilka möjligheter leverantörerna kan tänkas ha att ta hand om kommunens<strong>av</strong>fall. Att ange förutsättningar som ingen leverantör eller bara en leverantörkan arbeta med kan medföra höga priser och kan anses innebäradiskriminering <strong>av</strong> andra leverantörer. Att i stället ge fritt utrymme förleverantörerna att ange sina kr<strong>av</strong> och önskemål på hur <strong>av</strong>fallet ska levereraseller vara beskaffat är direkt olämpligt.För <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänster gäller att kr<strong>av</strong>en till viss del är definierade imiljöbalken och en rad förordningar, bland annat <strong>av</strong>fallsförordningen. Härtillfinns Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens föreskrifter. Det kandärför vara tillräckligt att som kr<strong>av</strong>specifikation ange att leverantören skautföra uppdraget i enlighet med dessa regler. Från fall till fall kan kommunenvälja att ange kr<strong>av</strong> på <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänsten som går utöver vad somframgår <strong>av</strong> lag, förordningar och föreskrifter. Kr<strong>av</strong>en kan formuleras tillexempel med utgångspunkt från vad som anges i Naturvårdsverkets ellerKemikalieinspektionens allmänna råd eller i kommunens <strong>av</strong>fallsplan.I de fall <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänsten i sig kan innebära väsentligmiljöpåverkan är det tillåtet att ställa miljökr<strong>av</strong>. Om behandlingstjänsteninnefattar ett inte obetydligt inslag <strong>av</strong> transporter kan miljökr<strong>av</strong> ställas ävenpå transportdelen. Allmänt gäller att de kr<strong>av</strong> som ställs ska vara relevanta,proportionerliga och icke-diskriminerande. De ska dessutom vara möjliga attfölja upp, och för trovärdigheten är det viktigt att de kr<strong>av</strong> som ställs faktisktföljs upp.Till kr<strong>av</strong>en på tjänsten hör också sådant som kr<strong>av</strong> på statistik ochrapportering i anslutning till faktureringen eller på annat sätt. Statistiken kantill exempel <strong>av</strong>se invägda och återvunna mängder, mängder <strong>av</strong> slutprodukteroch hur dessa återvunnits respektive bortskaffats.Kr<strong>av</strong>en kan <strong>av</strong>se att leverantören ska redovisa resultaten <strong>av</strong> den egnakvalitetsgranskningen, till exempel iakttagna <strong>av</strong>vikelser och hur de åtgärdats.Kr<strong>av</strong> kan också ställas på att leverantören ska medverka vid återkommande<strong>av</strong>stämningsmöten för uppföljning <strong>av</strong> <strong>av</strong>talets tillämpning.7.4.4 Kr<strong>av</strong>en ska vara proportionellaKr<strong>av</strong>en på tjänsten ska vara proportionella i förhållande till det behov somska tillgodoses. Med begreppet proportionella <strong>av</strong>ses att de ska vara såväl


22lämpliga som nödvändiga, och att de inte får medföra negativa effekter förleverantörer som är oproportionerliga eller överdrivna.För att du ska kunna göra en säkrare bedömning <strong>av</strong> om ett kr<strong>av</strong> ärproportionellt eller inte kan du behöva öka din kunskap om de tjänster somfinns på marknaden. För att få kunskap är oftast den enklaste metoden att beom upplysningar direkt från leverantörerna. Det finns ingenting som hindraratt du som en förberedelse för en <strong>upphandling</strong> skaffar information direkt frånleverantörerna, så länge som du inte särbehandlar någon leverantör. Ett annatsätt är att inhämta upplysningar och synpunkter från andra kommuner ellerupphandlande enheter. Om dom nyligen har gjort en <strong>upphandling</strong> bör domha färsk information.Dina undersökningar kan ge underlag för att fastställa rimliga kr<strong>av</strong>nivåer.7.4.5 Kr<strong>av</strong> och bevisI förfrågningsunderlaget ska du också ange vilka bevis som anbudsgivarenska lämna i eller bifoga anbudet för att styrka att kr<strong>av</strong>en uppfylls.När det gäller kr<strong>av</strong>en på tjänsten kan de bevis som begärs oftast inte hasamma grad <strong>av</strong> bevisvärde som bevis som <strong>av</strong>ser kr<strong>av</strong> på leverantören. Omkr<strong>av</strong>en faktiskt uppfylls eller inte kan du oftast inte <strong>av</strong>göra förrän i efterhand.Minimum är att begära att anbudsgivaren i sitt anbud bekräftar att samtligakr<strong>av</strong> på tjänsten uppfylls.Därutöver är det ofta lämpligt att begära att anbudsgivaren i anbudetbeskriver till exempel det arbetssätt eller den metod som anbudsgivaren<strong>av</strong>ser att tillämpa för att återvinna eller bortskaffa <strong>av</strong>fallet eller i övrigtfullgöra viktiga delar <strong>av</strong> åtagandet. Om de beskrivningar som lämnats ärtydliga och trovärdiga kan de utgöra en viktig grund för uppföljningen <strong>av</strong><strong>av</strong>talet. Om beskrivningarna är otydliga eller bristfälliga kan de, när anbudenprövas, ligga till grund för att begära förtydliganden. Om anbudet även efteratt förtydliganden lämnats framstår som så bristfälligt att kr<strong>av</strong>en på tjänsteninte uppfylls ska anbudet förkastas och ska inte delta i självaanbudsutvärderingen (anbudstävlan).Om du inte i förfrågningsunderlaget anger vilka kr<strong>av</strong> som ska uppfyllas ärdet inte meningsfullt att begära att anbudsgivaren ska beskriva hur mantänker utföra tjänsten och vilka önskemål anbudsgivaren har påförbehandling <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallet, fordon eller <strong>av</strong>fallsbehållare som kan tas emot etc.Om du får in ett anbud som innehåller beskrivningar som du bedömer klartotillfredsställande har du ingen grund för att förkasta anbudet ikvalificeringsfasen. Det undermåliga anbudet måste därmed tas med ianbudsutvärderingen. Om de utvärderingskriterier du valt inte ger grund föratt slå ut anbudet i anbudstävlan blir du i värsta fall tvungen att anta ettanbud som du bedömer som undermåligt.


237.4.6 Vad säger LOU?I LOU används inte begreppen ”kr<strong>av</strong>specifikation” eller ”kr<strong>av</strong> på tjänsten”(eller varan eller byggentreprenaden). I stället används begreppet ”tekniskaspecifikationer” även för prestanda- eller funktionskr<strong>av</strong>.I förslaget till ny LOU finns bestämmelser om ”tekniska specifikationer” i8 kap. ”Förfrågningsunderlag m.m.”. I förslaget anges bland annat följande.”De tekniska specifikationerna skall tillåta anbudsgivare att delta pålika villkor och får inte innebära omotiverade hinder mot att offentlig<strong>upphandling</strong> öppnas för konkurrens.” (förslaget till ny 8 kap. 1 §)”Tekniska specifikationer” ska enligt förslaget till ny LOU vara utformadepå ett <strong>av</strong> två sätt: antingen som hänvisning till en etablerad standard (2 §)eller i form <strong>av</strong> ”prestanda- eller funktionskr<strong>av</strong>” (3-5 §§). När den tekniskabeskrivningen görs i form <strong>av</strong> prestanda- eller funktionskr<strong>av</strong> ”… måste(kr<strong>av</strong>en) vara så utformade att anbudsgivarna kan bilda sig en bestämduppfattning om föremålet för <strong>upphandling</strong>en …”.I en <strong>av</strong> bestämmelserna anges, att de tekniska specifikationerna inte fårinnehålla ”uppgifter om tillverkning, ursprung eller särskiltframställningssätt eller hänvisningar till varumärke, patent eller typ,ursprung eller tillverkning, om detta leder till att vissa företag eller produktergynnas eller missgynnas.” Uppgifter och hänvisningar <strong>av</strong> detta slag ”fårdock i undantagsfall förekomma i specifikationerna, om det annars inte ärmöjligt att beskriva föremålet för <strong>upphandling</strong>en tillräckligt preciserat ochbegripligt. En sådan uppgift eller hänvisning skall följas <strong>av</strong> orden ’ellerlikvärdig’”. (Förslaget till ny LOU, 8 kap. 6 §.)Kr<strong>av</strong>specifikationer som är ofullständiga eller otydliga uppfyller inte kr<strong>av</strong>enpå transparens. För det fall någon leverantör, t.ex. den nuvarandeleverantören, har kännedom om förhållanden som kommunen rimligtvisborde ha beskrivit i förfrågningsunderlaget kan det också vara fråga om attkr<strong>av</strong>et på likabehandling inte uppfylls.De ovan beskrivna bestämmelserna <strong>av</strong>ser <strong>upphandling</strong> över tröskelvärdena.För <strong>upphandling</strong>ar under tröskelvärdena finns inte några motsvarandedetaljbestämmelser utom på en punkt. Den gäller uppgift eller hänvisning tillviss produkt m.m. (Förslaget till ny LOU, 17 kap. 8 §.) Bestämmelsen harsamma lydelse som i 8 kap. 6 §, se nästföregående stycke.I praktiken kan de bestämmelser som gäller för <strong>upphandling</strong>ar övertröskelvärdena ses både som vägledning och restriktioner för <strong>upphandling</strong>arunder tröskelvärdena.7.4.7 Exempel på kr<strong>av</strong> på behandlingstjänsterI bilagorna 2 – 5 finns exempel på kr<strong>av</strong> på behandlingstjänster <strong>av</strong> följandeslag.


24• Förbränning (Bilaga 2)• Kompostering (Bilaga 3)• Behandling <strong>av</strong> utsorterat biologiskt <strong>av</strong>fall (Bilaga 4)• Behandling <strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fall (Bilaga 5)Exemplen bygger till stora delar på <strong>upphandling</strong>ar som är genomförda ellersom pågår när detta skrivs. Exemplen är utvalda för att de uppfyller högtställda kr<strong>av</strong> på tydlighet. Bilagorna inleds med korta läsanvisningar.De fyra exemplen har olika karaktär i flera <strong>av</strong>seenden, bland annat när detgäller specifikation <strong>av</strong> behandlingsförfarande. I de två första är förfarandetbestämt <strong>av</strong> beställaren: Återvinning <strong>av</strong> energi respektive återvinning <strong>av</strong>organiska ämnen med viss angiven metod. I det tredje är förfarandetåtervinning <strong>av</strong> organiska ämnen utan angivande <strong>av</strong> metod (komposteringeller annan biologisk omvandling).Det fjärde exemplet, behandling <strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fall, är mera sammansatt. Härkan det vara fråga om såväl återvinning som bortskaffning, och för en del <strong>av</strong><strong>av</strong>fallsslagen finns alternativ vad <strong>av</strong>ser såväl återvinning som bortskaffning.I bilaga 5 finns därför vägledning för hur du kan välja lämpligt sätt att ställakr<strong>av</strong> på behandlingsförfarande. I det här exemplet ingår också exempel påhur du i förfrågningsunderlaget kan ange vilka beskrivningar m.m. (bevis)anbudsgivaren ska lämna i anbudet för att styrka att kr<strong>av</strong>en uppfylls.7.4.8 OptionerMed option <strong>av</strong>ses här en rätt för kommunen att utöka uppdraget eller läggatill en ytterligare tjänst till grund<strong>av</strong>talet. Den vanligaste optionen ärförlängningsoptionen, det vill säga att kommunen har rätt att förlänga<strong>av</strong>talstiden med ytterligare ett år eller två. För att leverantören ska varaskyldig att leverera enligt optionen är det regel att kommunen ska ge beskedinom en viss tid, till exempel sex månader innan <strong>av</strong>talstiden löper ut.I <strong>av</strong>talet ska också vara reglerat om och i så fall hur priset ska justeras.Samma grundprinciper gäller för andra typer <strong>av</strong> optioner. Optionen ska varatydligt beskriven, det ska vara klart vilken tid leverantören ska ha på sig föratt börja leverera enligt optionen och optionen ska vara prissatt.Det är möjligt att ange att anbudet ska omfatta optionen i fråga, men det ärockså möjligt att låta anbudsgivaren välja om optionen ska erbjudas ellerinte.7.5 AvtalsvillkorDet är numera praxis att i förfrågningsunderlaget ha med samtliga de<strong>av</strong>talsvillkor som ska ingå i det slutliga <strong>av</strong>talet. Då vet alla anbudsgivare frånbörjan vad som kommer att gälla. Kr<strong>av</strong>et på transparens uppfylls. Dessutomelimineras risken för att hamna i diskussioner med den leverantör somtilldelats kontraktet, om det skulle vara så att leverantören hävdar att han harbaserat sitt anbud på en föreställning om <strong>av</strong>talsvillkoren som inte stämmermed de som kommunen hade tänkt sig.


25I förfrågningsunderlaget är det lämpligt att samla samtliga <strong>av</strong>talsvillkor i en<strong>av</strong>talsförlaga (<strong>av</strong>talsmall). Förlagan kan antingen läggas in som ett <strong>av</strong>snitt iförfrågningsunderlaget eller som en bilaga till förfrågningsunderlaget. Detsom talar för att lägga in förlaga som ett <strong>av</strong>snitt är att det ökar chansen attanbudsgivare läser texten noggrannare. Risk för slarvig läsning kan finnas ioch med att många <strong>av</strong> <strong>av</strong>talsvillkoren återkommer i princip i alla <strong>av</strong>tal, omän med lite varierande ordalydelse.Avtalsvillkoren kan i långa stycken ses som en del <strong>av</strong> kr<strong>av</strong>specifikationen.Det finns inte några regler för om till exempel ett visst genomförandevillkorska anges i <strong>av</strong>snittet kr<strong>av</strong>specifikation, i <strong>av</strong>snittet eller bilagan med<strong>av</strong>talsvillkor eller i båda. Om det är ett <strong>av</strong>talsvillkor som är ovanligt kan detfinnas skäl att lyfta fram det även i kr<strong>av</strong>specifikationen.För att öka anbudsgivares benägenhet att noga ta del <strong>av</strong> samtliga<strong>av</strong>talsvillkor är det en god regel att begära att anbudsgivaren ska undertecknaett exemplar <strong>av</strong> <strong>av</strong>talsförlagan och bifoga det till anbudet.Det finns inga bestämmelser i LOU om att <strong>av</strong>talsförlaga måste ingå iförfrågningsunderlaget.Exempel på <strong>av</strong>talsförlaga finns i bilaga 6.7.6 Anbudsutvärdering7.6.1 Prövning och utvärdering i tre stegFörfrågningsunderlaget ska innehålla en tydlig beskrivning <strong>av</strong> hur anbudenkommer att utvärderas. För att sätta in utvärderingen i sitt sammanhang bördu i förfrågningsunderlaget ange att prövningen och utvärderingen <strong>av</strong>anbuden kommer att göras i tre steg, enligt följande modell.Steg 1Steg 2Steg 3InkomnaanbudUppfyllskr<strong>av</strong>en påleverantören?Ja/nej?JaUppfyllskr<strong>av</strong>en påtjänsten?Ja/nej?JaAnbud somskautvärderasNej =AnbudetförkastasNej =AnbudetförkastasBÄST VINNER


26Steg 1 och 2 benämns i den här vägledningen ”prövning”, då resultatet <strong>av</strong>prövningen ska vara ”Ja” eller ”Nej”, utan någon gradering i mer ellermindre bra. När steg 1 och 2 genomförts är alla anbud som kvarstårtillräckligt bra för att ligga till grund för tilldelning <strong>av</strong> kontrakt;anbudsgivaren uppfyller kr<strong>av</strong>en på leverantören och anbuden innehålleruppgifter som styrker att kr<strong>av</strong>en på tjänsten (lägsta godtagbara nivå)uppfylls. Då återstår själva anbudstävlan, utvärderingen, och då ska bara deanbud delta som klarat steg 1 och steg 2.För <strong>upphandling</strong>ar med öppet förfarande är detta tillvägagångssätt delvisreglerat i LOU:”Vid <strong>upphandling</strong> enligt 2, 3 eller 5 kap. skall den upphandlandeenheten, innan den börjar pröva anbuden, pröva om anbudsgivarnaeller anbudssökandena uppfyller de kr<strong>av</strong> som ställts upp påleverantören.” (LOU 6 kap. 20 a §)För <strong>upphandling</strong>ar under tröskelvärdena finns inte någon liknandebestämmelse, men det är som regel ett effektivt sätt att arbeta på.7.6.2 UtvärderingsgrunderI förfrågningsunderlaget ska anges vilken <strong>av</strong> de två utvärderingsgrundernasom kommer att användas. I förslaget till ny LOU anges att ”enupphandlande enhet skall anta antingen1. det anbud som är det ur den upphandlande myndighetens synvinkelekonomiskt mest fördelaktiga, eller2. det anbud som har lägst anbudspris.”(Förslagen till ny LOU, 14 kap. 1 § samt 17 kap. 20 §)Formuleringen ”ur den upphandlande myndighetens synvinkel” är ny iförhållande till nu gällande lydelse.7.6.3 PrisDet är du som beställare som bestämmer vilken eller vilka tjänster du skaköpa och betala för, och därmed också vad anbudsgivare ska lämna pris på.Det är förståeligt om leverantörer har önskemål om priskonstruktioner somunderlättar för leverantören att räkna på anbud och att se vilkenkostnadstäckning han får, men det är inte rimligt att sådana önskemål skastyra vad priset ska <strong>av</strong>se.En utgångspunkt är att det eller de priser som begärs ska täcka samtligaleverantörens kostnader som sammanhänger med den eller de tjänster somdu definierar i ditt förfrågningsunderlag. Här ingår alla kostnader somleverantören har för att uppfylla kr<strong>av</strong>en enligt kr<strong>av</strong>specifikationen, ävensådana kostnader som till exempel försäkringar och skatter, till exempel dennya förbränningsskatten.


27I förfrågningsunderlaget ska du tydligt beskriva hur priset kommer attutvärderas. Om priser ska lämnas på olika deltjänster och dessa ska vägasihop till ett utvärderingspris ska det <strong>av</strong> förfrågningsunderlaget framgå hursammanvägningen kommer att göras.För behandling <strong>av</strong> utsorterat brännbart <strong>av</strong>fall och utsorterat biologiskt <strong>av</strong>fallenligt vissa specifikationer är det praxis att använda kronor per ton <strong>av</strong>fall <strong>av</strong>angiven kvalitet eller efter angiven sortering.För behandling <strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fall finns, så som behandlats i <strong>av</strong>snitt 3.3 ovan,en rad olika alternativ att paketera den tjänst som ska upphandlas. Därmedfinns också en rad olika alternativ för vilka priser som anbudsgivare skalämna och hur dessa ska utvärderas.I ytterlighetsfallet att upphandla behandling <strong>av</strong> allt farligt <strong>av</strong>fall i ett paketkan du begära pris per kilo eller ton. Då får anbudsgivaren, baserat på demängduppgifter för olika <strong>av</strong>fallsslag som du lämnar iförfrågningsunderlaget, erbjuda ett genomsnittspris. Ju mera specificeradeoch säkra mängduppgifterna är för i vart fall de <strong>av</strong>fallsslag som har stormängd eller är dyra att behandla, desto större möjligheter har du att fåleverantörernas bästa priser. Mot bakgrund <strong>av</strong> den osäkerhet som ärofrånkomlig när det gäller faktiska mängder får du räkna med att allaleverantörer måste gardera sig för det fall att mixen <strong>av</strong> de olika <strong>av</strong>fallsslagenkan komma att <strong>av</strong>vika på ett för leverantören negativt sätt.Det andra ytterlighetsfallet som berörs i <strong>av</strong>snitt 3.3 är att upphandlabehandling <strong>av</strong> varje <strong>av</strong>fallsslag för sig. Det kan göras antingen genom ettsamlat förfrågningsunderlag där varje aktuellt <strong>av</strong>fallsslag specificeras ochdär pris lämnas för varje <strong>av</strong>fallsslag, eller genom en kombination <strong>av</strong> separata<strong>upphandling</strong>ar för vissa enskilda <strong>av</strong>fallsslag och <strong>upphandling</strong>ar <strong>av</strong> störreeller mindre sortiment <strong>av</strong> andra <strong>av</strong>fallsslag. Utvärderingen <strong>av</strong> pris kan isamtliga dessa fall göras enkelt genom att utvärderingen görs separat förvarje <strong>av</strong>fallsslag.Att i en enda <strong>upphandling</strong> ha med hela sortimentet <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallsslag med en högdetaljeringsnivå är inte att rekommendera, då den medför stor risk att dusammantaget inte får leverantörernas bästa erbjudanden. Skälet till det är, attvarje anbudsgivare måste beakta den osäkerhet som ligger i att inte veta omhan kan komma att tilldelas kontrakt för ett eller ett fåtal <strong>av</strong>fallsslag eller förett större sortiment <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallsslag. Den osäkerheten kan bara hanteras genomatt erbjuda priser för de enskilda <strong>av</strong>fallsslagen som ger rimligkostnadstäckning. Om en presumtiv anbudsgivare bedömer att prisernaskulle bli orimligt höga, t.ex. för att transportkostnaden skulle bli orimligthög om det bara är några kilo som ska hämtas och behandlas, kan effektenbli att presumtiva anbudsgivare helt <strong>av</strong>står från att lämna anbud.


28Om du vill göra en samlad <strong>upphandling</strong> bör du i stället paketera de olika<strong>av</strong>fallsslagen på ett lämpligt sätt, med utgångspunkt från de faktorer somlyfts fram och utvecklas i <strong>av</strong>snitt 3.3.• Vilka <strong>av</strong>fallsslag som ska specificeras• Hur leverantörsmarknaden ser ut• Hur stora mängder det är fråga om• TransportfrekvensI exemplet i bilaga 5 finns ett exempel på gruppering <strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fall.En ytterligare fråga som du har att ta ställning till är om utvärderingen skagöras separat för varje <strong>av</strong>fallsslag/ -grupp eller om <strong>upphandling</strong>en ska läggasupp för att möjliggöra så kallade kombinatoriska anbud. Då skulle enanbudsgivare kunna lämna ett pris för ett visst <strong>av</strong>fallsslag/ -grupp som skagälla om han bara tilldelas kontrakt <strong>av</strong>seende just det <strong>av</strong>fallsslaget/dengruppen, och ett eller flera lägre priser för det aktuella <strong>av</strong>fallsslaget/-gruppenför det fall han skulle tilldelas kontrakt <strong>av</strong>seende flera <strong>av</strong>fallsslag/-grupper iolika kombinationer. Sådana uppläggningar kan vara mycket effektiva när<strong>upphandling</strong>en <strong>av</strong>ser ett brett sortiment <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallsslag samtidigt somleverantörsmarknaden består <strong>av</strong> ett antal företag med såväl breda som smalasortiment <strong>av</strong> tjänster. Nackdelen med en sådan uppläggning är attutvärderingsmodellen snabbt blir så komplex att det krävs särskilt datorstödför anbudsutvärderingen. På marknaden finns några leverantörer somtillhandahåller program för kombinatorisk anbudsgivning.För de <strong>av</strong>fallsslag där volymen kan vara svår att förutse eller du bedömer attmängden kommer att öka påtagligt under <strong>av</strong>talstiden men inte vet exakt närkan det vara motiverat att ge möjlighet att lämna olika priser för olikamängder. Du måste då ange i förfrågningsunderlaget om och i så fall hurpriser för tillkommande eller minskande mängder kommer att vägas in ianbudsutvärderingen.Om tjänsten även ska innefatta transport till behandlingsanläggning ellermellanlager kan du välja om priset ska inkludera transportkostnaden eller omanbudsgivare ska lämna separata priser för behandlingstjänsten respektivetransporttjänsten.Om anbud ska kunna lämnas på enbart behandlingen eller på behandlinginklusive transport (option) måste varje anbud innehålla separata priser påbehandlingen och på transporten (prissatt option). Då kan du i samband medprisutvärderingen <strong>av</strong>göra om lämnad option på transport ska utnyttjas ellerom du ska göra en separat <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> transporttjänsten efter det att<strong>upphandling</strong>en <strong>av</strong> behandlingstjänsten <strong>av</strong>slutats.7.6.4 Andra utvärderingskriterierAndra utvärderingskriterier än pris är bara aktuellt i de fall du vill gemöjlighet för anbudsgivare att offerera behandlingstjänsten med de olikakvalitetsnivåer vad <strong>av</strong>ser tjänsten som du definierar i förfrågningsunderlaget.


29Om du i dina kr<strong>av</strong> på behandlingstjänsten har täckt in alla kvalitetskr<strong>av</strong> ochdu inte är intresserad <strong>av</strong> att betala något extra för en tjänst med högre kvalitetska du använda utvärderingsgrunden lägsta pris.När utvärderingsgrunden ekonomiskt mest fördelaktigt anbud används skaförfrågningsunderlaget innehålla en tydlig beskrivning <strong>av</strong> dels vilkautvärderingskriterierna är, dels hur de olika utvärderingskriterierna förhållersig till varandra och till priset.En stor fördel med att vara tydlig i sin beskrivning är att det stimuleraranbudsgivare att lämna sina bästa anbud. Det är när du tydligt anger hur duvärdesätter en viss extra kvalitet uttryckt i pengar som anbudsgivare harbästa möjliga underlag för att göra <strong>av</strong>vägningen mellan att erbjuda ”lägstagodtagbara nivå” till pris enligt standardkalkylen eller om han ska erbjudatjänsten med den högre kvaliteten till ett något högre pris. I den specifika<strong>upphandling</strong>en kan förutsättningarna för leverantörerna vara olika. Enleverantör kan se framför sig att han kommer att ha ett högtkapacitetsutnyttjande och att utrymmet för att erbjuda någon extra kvalitet ärlitet och skulle kräva nyinvesteringar eller andra satsningar som man inte ärmogen för. En annan leverantör har kanske just genomfört en investeringmed en uppgradering <strong>av</strong> behandlingsmetoder som passar perfekt för denextra kvalitet som kommunen är beredd att betala lite extra för, och kanerbjuda den till ett pris som bara är marginellt högre.En annan fördel med att vara tydlig i sin beskrivning är att självaanbudsutvärderingen blir lätt att genomföra. Den kan genomföras på kort tid,och att det blir lätt att beskriva skälen till varför det ena anbudet vannframför de andra.En tredje fördel med att vara tydlig är att riskerna för att någon missnöjdleverantör ska begära överprövning <strong>av</strong> tilldelningsbeslutet blir mindre. Ochatt, om någon leverantör ändå begär överprövning, det är lätt att visa förlänsrätten att utvärderingen gjorts i enlighet med vad som angetts iförfrågningsunderlaget.I förslagen till ny LOU anges följande.”Vid bedömning <strong>av</strong> vilket anbud som är det ekonomiskt mestfördelaktiga anbudet, skall myndigheten ta hänsyn till olika kriteriersom är kopplade till föremålet för kontraktet såsom pris, leveransellergenomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kvalitet,estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och teknisktstöd.” (Förslagen till ny LOU, 14 kap. 1 § respektive hänvisning i17 kap. 20 §.)Formuleringen ”som är kopplade till föremålet för kontraktet” är att se somett förtydligande <strong>av</strong> motsvarande bestämmelser i nuvarande LOU. Motbakgrund <strong>av</strong> att det varit vanligt förekommande med utvärderingskriterier


30som haft bäring på egenskaper hos leverantören snarare än egenskaper hosvaran, byggentreprenaden eller tjänsten är det ett viktigt förtydligande.Utvärderingskriterier benämns inte sällan ”bör-kr<strong>av</strong>”. Vi använder inte denbenämningen här. Dels är den språkligt motsägelsefull, dels har den kommitatt användas i två helt olika betydelser vilket gör att den är otydlig. Förutomatt ”bör-kr<strong>av</strong>” används synonymt med ”utvärderingskriterier” används detäven i betydelsen önskemål, utan att utgöra utvärderingskriterium. Det ärfullt möjligt att ange önskemål vad <strong>av</strong>ser kvalitetsaspekter <strong>av</strong> en tjänst elleren vara utan att fördenskull använda den aspekten somutvärderingskriterium. Ett anbud som tillgodoser önskemålet får vidanbudsutvärderingen inte någon högre värdering än ett anbud som intetillgodoser önskemålet. Önskemålets enda funktion är att ge en signal tillleverantörerna om hur man som beställare ser på just den aspekten.Innan vi ger konkreta exempel på andra utvärderingskriterier än pris och hurde kan beskrivas i förfrågningsunderlaget ska vi först beskriva för- ochnackdelar med olika utvärderingsmodeller.7.6.5 UtvärderingsmodellerEn vanligt förekommande typ <strong>av</strong> utvärderingsmodell bygger på att både prisoch övriga utvärderingskriterier betygsätts. Ofta ges anbudet med lägst prishögsta betygspoäng, och övriga anbud ges betygspoäng i förhållande till hurmycket högre priset är jämfört med det lägsta priset. Övrigautvärderingskriterier betygssätts efter någon skala. Prispoängen läggs ihopmed kvalitetspoängen och det anbud som får högst totalpoäng är det somanses ekonomiskt mest fördelaktigt.Sådana modeller kan fungera väl i praktiken, men de är behäftade med enbrist som ger möjlighet till en taktisk anbudsgivning. Kritiken mot dessamodeller har efterhand vuxit i styrka. En ingående granskning <strong>av</strong> bristerna idessa modeller finns i en rapport som Konkurrensverket publicerade år 2004,”Metoder vid utvärdering <strong>av</strong> pris och kvalitet i offentlig <strong>upphandling</strong>.” Definns också väl beskrivna i ett yttrande i oktober 2005 från Nämnden föroffentlig <strong>upphandling</strong> till Jönköpings kommun, ”Modell för utvärdering <strong>av</strong>anbud vid offentlig <strong>upphandling</strong>”. Nämnden anför där bland annat, att ”enutvärderingsmodell som låter det anbud som har lägst totalpoäng påverk<strong>av</strong>ilket <strong>av</strong> de andra anbuden som kommer att vinna <strong>upphandling</strong>en inte kananses vara utformad på ett sådant sätt som leder till ett rättvist resultat. Inteheller kan en sådan modell säkerställa att det ekonomiskt mest fördelaktigaanbudet antas.”En utvärderingsmodell som eliminerar risken för manipulation frånanbudsgivares sida bygger i stället på att olika kvalitetsnivåer prissätts, ochatt reglerna för denna prissättning anges i förfrågningsunderlaget. Under desenaste åren har flera modeller utarbetats och tillämpats. Några leverantörer<strong>av</strong> <strong>upphandling</strong>sstöd har utvecklat datoriserat stöd för såväl självaanbudsutvärderingen som för simulering <strong>av</strong> anbudsutvärdering.Benämningarna på dessa modeller varierar, bland annat används följande.


31• Anbudsutvärdering med prissättning <strong>av</strong> kvalitetsbetyg• Anbudsutvärdering med viktade jämförelsetal• Jämförelsetalsmodellen• Anbudsutvärdering med tilläggstal• Anbudsutvärdering med reduktionstal/reduktionsvärde”Jämförelsetal” står här för det tal som erhålls när respektive anbudsgivaresoffererade pris räknats om till ett jämförelsetal och där omräkningen gjortsmed utgångspunkt från de kvalitetsbetyg respektive anbud erhållit. Omomräkningen görs så att anbud som inte får högsta möjliga kvalitetsbetyg gesett påslag på priset (”tilläggstal”) är det ekonomiskt mest fördelaktigaanbudet det anbud som får lägst jämförelsetal. Om omräkningen i stället görsså att anbudspriset reduceras med ett ”reduktionsvärde”, därreduktionsvärdet är större ju högre kvalitetsbetyg anbudet ges, är detekonomiskt mest fördelaktiga anbudet det som får lägst ”utvärderingspris”.Gemensamt för dessa modeller är att du i förfrågningsunderlaget definierarden eller de kvalitetsnivåer utöver lägsta godtagbara nivå som du värdesätteroch därmed är beredd att betala ett högre pris för.I förslaget till ny LOU finns olika regler beroende på om det är en<strong>upphandling</strong> över eller under tröskelvärdena.För <strong>upphandling</strong>ar över tröskelvärdena anges följande.”Den upphandlande myndigheten skall ange vilken relativ inbördesbetydelse de olika kriterier som <strong>av</strong>ses i 1 § andra stycket kommer attges vid bedömningen <strong>av</strong> vilket anbud som är det ekonomiskt mestfördelaktiga anbudet. Den relativa betydelsen <strong>av</strong> kriterierna får angessom intervall med en lämplig största tillåtna spridning.I det fall den upphandlande myndigheten kan visa att det inte ärmöjligt att ange den relativa betydelsen <strong>av</strong> de olika kriterierna, skalldessa anges i fallande prioriteringsordning.Den relativa betydelsen <strong>av</strong> kriterierna eller prioriteringsordningenskall anges i annonsen om <strong>upphandling</strong>en eller iförfrågningsunderlaget.” (Förslaget till ny LOU, 14 kap. 2 §.)För <strong>upphandling</strong>ar under tröskelvärdena anges följande.”Den upphandlande myndigheten skall vid bedömningen <strong>av</strong> vilketanbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga ange de olikakriterierna i fallande prioritetsordning, om inte deras relativainbördes betydelse anges. Den relativa betydelsen <strong>av</strong> kriterierna fåranges som intervall med en lämplig största tillåtna spridning.Prioriteringsordningen skall anges i annonsen om <strong>upphandling</strong> eller iförfrågningsunderlaget.” (Förslaget till ny LOU, 17 kap. 20 §.)


32Rättspraxis visar entydigt att förvaltningsdomstolarna ställer höga kr<strong>av</strong> påtydlighet i utvärderingsmodellen för att den ska anses uppfylla huvudregelnom affärsmässighet, i synnerhet med <strong>av</strong>seende på transparenskr<strong>av</strong>et.Redan år 1997 slog kammarrätten i Sundsvall fast att det inte var tillräckligtatt ange en procentuell viktning <strong>av</strong> olika utvärderingskriterier utan attsamtidigt ange vad som krävs och vad som menas med begreppen(kriterierna). Kammarrätten konstaterade i det aktuella fallet att ”i ställetöverlämnas åt anbudsgivarna att själva ange vad de anser ligga i de olikabegreppen och i vilken mån de anser att de uppfyller dem”. Kammarrättenanför att kommunen ”genom en sådan utformning <strong>av</strong> förfrågningsunderlagetoch principerna för anbudsbedömningen lämnat utrymme för heltigenomsubjektiva bedömningar. Enligt kammarrättens mening har kommunenhärigenom åsidosatt kr<strong>av</strong>et på affärsmässighet vid <strong>upphandling</strong>en.”Rader <strong>av</strong> domar med samma innebörd har <strong>av</strong>kunnats såväl <strong>av</strong> länsrätter somkammarrätter.Det utrymme som bestämmelserna i såväl nuvarande LOU som förslagen tillny LOU ger ska mot den bakgrunden utnyttjas med stor försiktighet. Du börockså ställa dig frågan vad du räknar med att vinna på att ha enutvärderingsmodell som är otydlig. Den tid du kan vinna vid utarbetandet <strong>av</strong>förfrågningsunderlaget kan du komma att förlora många gånger om omnågon leverantör begär överprövning, för att inte tala om om länsrättenskulle besluta att <strong>upphandling</strong>en ska göras om. Tänk på att det är mycketlättare för en leverantör eller för länsrätten att konstatera att dinutvärderingsmodell är otydlig än att slå fast att de preferenser somkommunen uttryckt i sina utvärderingskriterier och sin betygssättning inte ärproportionella eller i övrigt affärsmässiga.7.6.6 Exempel på utvärderingskriterier och -modellTvå exempel på hur utvärderingskriterier och utvärderingsmodell kanbeskrivas i förfrågningsunderlaget finns i bilaga 7. Exemplet <strong>av</strong>ser<strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> förbränning <strong>av</strong> <strong>av</strong>fall.7.6.7 Exempel på utvärderingskriterierBehandling <strong>av</strong> utsorterat brännbart <strong>av</strong>fallI ett <strong>av</strong> exemplen i bilaga 7 används följande utvärderingskriterium vid sidan<strong>av</strong> priset.• Mottagning under året: Anbud som är baserat på att <strong>av</strong>fall tas emotunder hela året ges högre kvalitetsbetyg än anbud som är baserat påatt kommunen själv får ordna med mellanlagring under ett större ellermindre antal månader.En förutsättning för att detta ska kunna användas som utvärderingskriteriumär att kommunen har ett eller flera alternativ som kan genomföras efter att<strong>upphandling</strong>en <strong>av</strong>slutats, antingen att ordna mellanlagringen i egen regi ellerenligt separat <strong>upphandling</strong>skontrakt.


33På motsvarande sätt kan följande utvärderingskriterier vara möjliga attanvända.• Förbehandling: Anbud som är baserat på att det brännbara <strong>av</strong>falletkan innehålla <strong>av</strong>fallsdelar som är högst 1000 mm långa ges högrekvalitetsbetyg än anbud som är baserat på att <strong>av</strong>fallsdelarna inte sk<strong>av</strong>ara större än 500 mm eller annan angiven storlek i ett eller flerasteg.• Omlastningsstation: Anbud som är baserat på att kommunen kanleverera <strong>av</strong>fallet direkt från insamlingsfordonen tillförbränningsanläggning eller till omlastningsstation som leverantörentillhandahåller ges ett högre kvalitetsbetyg än anbud som är baseratpå att kommunen måste ordna med omlastning vidomlastningsstation som drivs i kommunens egen regi eller enligtseparat <strong>upphandling</strong>skontrakt.Det finns inga bestämmelser i LOU som hindrar att du somutvärderingskriterier har utsläpp <strong>av</strong> vissa ämnen, energiutbyte,elverkningsgrad, <strong>av</strong>sättning för utvunnen energi eller vissa egenskaper hosslutprodukten, så länge kriterierna är proportionella och ickediskriminerande.Exempel på utformning <strong>av</strong> sådana kriterier finns inte idenna vägledning då vi inte funnit något genomarbetat underlag för attdefiniera relevanta kvalitetsnivåer och betygsskalor.När det gäller transport <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallet från omlastningsstation tillförbränningsanläggning har vi i denna vägledning berört alternativen atttransporten ska ingå i behandlingstjänsten respektive att anbud <strong>av</strong>seendebehandlingstjänsten ska kunna innefatta en option på transporttjänsten(Avsnitt 3.3, Paketera behandlingstjänsterna effektivt, samt bilaga 2, Kr<strong>av</strong> påtjänsten – förbränning <strong>av</strong> <strong>av</strong>fall). Det är i dessa fall inte aktuellt att användatransportkostnaden som utvärderingskriterium.Behandling <strong>av</strong> utsorterat biologiskt <strong>av</strong>fallFör behandling <strong>av</strong> utsorterat biologiskt kan samma utvärderingskriterieranvändas som anges ovan för utsorterat brännbart <strong>av</strong>fall. Härtill kan följandeutvärderingskriterium användas.• Slutprodukt: Anbud som är baserat på att slutprodukten kan användastill jordförbättring till ekologisk odling ges högsta kvalitetsbetyg.Anbud som är baserat på att slutprodukten kan användas tilljordförbättring till konventionell odling ges ett något lägrekvalitetsbetyg. Anbud som är baserat på att slutprodukten kananvändas till jordförbättring till annat än odling (lägsta godtagbaranivå) ges lägsta kvalitetsbetyg.Det sistnämnda kriteriet kan förfinas med att anbud som innehåller engaranti för att slutprodukten redan från <strong>av</strong>talsstart kommer att vara


34certifierad enligt SP:s standard eller motsvarande ges högsta kvalitetsbetyg.Anbud som innehåller en garanti för att slutprodukten kommer att varacertifierad inom ett år efter start ges ett lägre betyg. Anbud som innehåller engaranti att slutprodukten inom tre år efter <strong>av</strong>talsstart etc. ges ett något lägrekvalitetsbetyg. Anbud som inte innehåller någon garanti, bara accept påinriktningen att på längre sikt kunna få slutprodukten certifierad, ges lägstakvalitetsbetyg (lägsta godtagbara nivå). Kriteriet bör kopplas till incitamenteller vitesklausuler i ersättningskonstruktionen.Farligt <strong>av</strong>fallI bilaga 5, ”Kr<strong>av</strong> på tjänsten – behandling <strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fall”, finns enuppläggning som kan ge underlag för att använda behandlingsförfarandesom utvärderingskriterium, till exempel enligt följande.• Behandlingsförfarande: Anbud som är baserat pååtervinning/vidareutnyttjande <strong>av</strong> lösningsmedel, organiska ämnen,metaller etc. ges högsta kvalitetsbetyg. Anbud som är baserat pååtervinning <strong>av</strong> energi (”Huvudanvändning som bränsle eller andrametoder för att generera energi”) ges ett något lägre kvalitetsbetyg.Anbud som är baserat på bortskaffning genom deponi eller annattillåtet förfarande ges lägsta kvalitetsbetyg.Det finns inga bestämmelser i LOU som hindrar att du förfinar dettautvärderingskriterium med högre kvalitetsbetyg åt speciellt effektivabehandlingsmetoder, så länge kriterierna är proportionella och ickediskriminerande.7.7 AnbudsformulärAtt bifoga ett anbudsformulär till förfrågningsunderlaget underlättar förmånga anbudsgivare och framförallt för dig själv, förutsatt att anbudsgivarenanvänder sig <strong>av</strong> formuläret. Ett korrekt och komplett anbud kan som regelprövas och utvärderas snabbt och enkelt. Om anbudet har brister ellerotydligheter går det som regel lätt att se dessa, och det är lättare att taställning till om det är nödvändigt och tillåtet att begära kompletteringar ellerförtydliganden. På det sättet innebär användande <strong>av</strong> anbudsformulär ett sättatt kvalitetssäkra <strong>upphandling</strong>sprocessen, närmast med bäring pålikabehandlingsprincipen.I bilaga 8 finns ett exempel på anbudsformulär. Exemplet <strong>av</strong>ser <strong>upphandling</strong><strong>av</strong> behandling <strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fall.


358 Beslut om förfrågningsunderlagetBeslutet att fastställa förfrågningsunderlaget är ett <strong>av</strong> de viktigaste besluten ihela <strong>upphandling</strong>sprocessen. När det fastställda förfrågningsunderlaget ärpublicerat är spelplanen lagd för alla kommande steg i processen, inklusiveanbudsutvärderingen. Avsteg från eller tillägg till vad som står iförfrågningsunderlaget är inte tillåtna.Om beslut om <strong>upphandling</strong>en ska tas <strong>av</strong> ett politiskt organ så är detanskaffningsbeslutet och beslutet att fastställa förfrågningsunderlaget somger utrymme för politiska prioriteringar.Vid tilldelningsbeslutet finns inte något utrymme för politiska prioriteringar.Det enda beslutsalternativet till att tilldela kontrakt i enlighet med deutvärderingskriterier och den utvärderingsmodell som ska vara tydligtbeskriven i förfrågningsunderlaget är att besluta att <strong>av</strong>bryta <strong>upphandling</strong>en.Även ett sådant beslut kan bli föremål för rättslig prövning, om en leverantöranser att beslutet fattats utan saklig grund.Om <strong>upphandling</strong>en görs gemensamt för flera kommuner är det lämpligt attpolitiska organ i samtliga kommuner beslutar om förfrågningsunderlaget.För att möjliggöra en snabb hantering efter det att anbudsutvärderingen ärslutförd är det en fördel om det politiska organet redan när man beslutar omförfrågningsunderlaget även bemyndigar någon person - ordföranden,presidiet eller chefstjänstemannen - att fatta tilldelningsbeslut ochunderteckna <strong>upphandling</strong>skontrakt. En sådan ordning är särskilt angelägenom <strong>upphandling</strong>en görs gemensamt för flera kommuner.


369 AnnonseringHuvudregeln är att alla <strong>upphandling</strong>ar ska annonseras. Reglerna förannonsering finns på flera ställen i LOU. Förslaget till ny LOU innehållervissa förändringar vad gäller <strong>upphandling</strong>ar under tröskelvärdet.<strong>Avfall</strong>sbehandling är en tjänst som ingår i tjänstekategori 16 i <strong>av</strong>delning A ibilagan till LOU, ”Tjänster för <strong>av</strong>loppsrening, sophantering, sanering ochliknande verksamhet”, s.k. A-tjänster. I förslaget till ny LOU, bilaga 2, hartjänstekategori 16 benämningen ”Avlopps- och renhållningstjänster, saneringoch liknande tjänster”. Till denna kategori är i förslaget knutet ett antal CPVkoder(CPV, Common Procurement Vocabulary). Bland dessa finnsföljande.90<strong>12</strong>1000-1 <strong>Avfall</strong>shantering90<strong>12</strong><strong>12</strong>00-3 <strong>Avfall</strong>stransport90<strong>12</strong>1300-4 <strong>Avfall</strong>sbehandling90<strong>12</strong>1310-7 Disponering <strong>av</strong> hushållssopor90<strong>12</strong>1320-0 Disponering <strong>av</strong> sopor90<strong>12</strong>1330-3 <strong>Avfall</strong>sförbränning90315300-1 ÅtervinningDärtill finns ett antal CPV-koder för tjänster som <strong>av</strong>ser olika typer <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallsåsom giftigt <strong>av</strong>fall, radioaktivt <strong>av</strong>fall, kontaminerad jord, sjukvårds<strong>av</strong>fall,slam m.fl.För dessa tjänster gäller att när värdet <strong>av</strong> kontraktet, inklusive eventuellförlängningsoption, beräknas överstiga tröskelvärdet ska <strong>upphandling</strong>enannonseras inte bara i <strong>Sverige</strong> utan även i EUT, Europeiska unionensofficiella tidning. Annonseringen görs i databasen TED, Tenders EconomicDaily. De företag som tillhandahåller databaser för annonsering i <strong>Sverige</strong>ombesörjer som regel annonseringen även i TED.I förslaget till ny LOU finns bestämmelserna om annonsering i9 kap. 1-15 §§.Om värdet <strong>av</strong> kontraktet beräknas understiga tröskelvärdet är huvudregelnatt <strong>upphandling</strong>en ska annonseras ”i en elektronisk databas, som är allmänttillgänglig, eller annons i annan form som leder till effektiv konkurrens”(förslaget till ny LOU, 17 kap. 5 §).


3710 Prövning och utvärdering <strong>av</strong> anbud10.1 InledningPrövning och utvärdering anbud ska göras helt enligt vad som anges iförfrågningsunderlaget (<strong>av</strong>snitt 7.6 ovan).Det allra första steget vid anbudsöppningen är att kontrollera att anbudetkommit in i rätt tid. Ofta är det praktiskt att samtidigt kontrollera att det intesaknas några helt <strong>av</strong>görande uppgifter, till exempel prisbilaga. Anbud somkommit in för sent eller där det är uppenbart att helt <strong>av</strong>görande uppgiftersaknas ska inte ingå i prövningen och utvärderingen.Om du har bifogat ett anbudsformulär till förfrågningsunderlaget och du fårin anbud där anbudsgivaren inte använt formuläret eller använt det på ett sättsom du inte <strong>av</strong>sett får du inte förkasta anbudet <strong>av</strong> det skälet. Du måste gåigenom anbudet och bocka <strong>av</strong> om alla begärda uppgifter finns eller inte. Omalla uppgifter finns måste du pröva och utvärdera anbudet.10.2 Prövning <strong>av</strong> om kr<strong>av</strong>en på leverantörenuppfyllsPrövningen innefattar för varje kr<strong>av</strong> två moment. Första momentet är att<strong>av</strong>göra om begärda uppgifter <strong>av</strong>seende det aktuella kr<strong>av</strong>et lämnats eller inte,andra momentet är att <strong>av</strong>göra om de lämnade uppgifterna styrker att kr<strong>av</strong>etuppfylls eller inte.Om begärda uppgifter lämnats och det är klart att kr<strong>av</strong>et inte uppfylls skaanbudet förkastas. Det ska inte prövas vidare eller utvärderas.Om begärda uppgifter inte lämnats, eller om det inte framgår klart om kr<strong>av</strong>etuppfylls eller inte, måste du ta ställning till om det är lämpligt och tillåtet attbegära ett förtydligande eller en komplettering. Avgörande för vad som ärtillåtet är likabehandlingsprincipen. I LOU anges, att du får begära att ettanbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk försärbehandling eller konkurrensbegränsning.Det innebär i praktiken att du inte kan ta ställning till vilka förtydligandeneller kompletteringar du kan begära förrän du har gått igenom samtligaanbud. Det är därför praktiskt att efterhand vid genomläsning <strong>av</strong> anbuden påett systematiskt sätt notera om uppgift lämnats eller inte och om uppgiftenstyrker att kr<strong>av</strong>et uppfylls eller inte, liksom de frågetecken om tillåtnaförtydliganden och kompletteringar du måste vänta med att ta ställning tilltills du har den samlade bilden.Om du har använt dig <strong>av</strong> modellen med anbudsformulär där anbudsgivarenmed sin underskrift bekräftar att samtliga kr<strong>av</strong> uppfylls, och du ändåbedömer att de inlämnade specifika bevisen inte styrker att kr<strong>av</strong>en uppfylls,är det som regel både lämpligt och tillåtet att begära förtydligande.


38När du begär förtydligande eller komplettering bör du göra det skriftligt ochbegära skriftligt svar. Om begäran ska göras hos flera anbudsgivare bör duskicka begäran samtidigt, och även begära svar till samma tidpunkt. Oftabrukar det räcka med ett par dagar.Du bör formulera din begäran på ett öppet sätt, till exempel så här:”I förfrågningsunderlaget anger vi som kr<strong>av</strong> att ….. Av ert anbud kan vi inteutläsa att kr<strong>av</strong>et uppfylls. Vi emotser därför ett förtydligande senast ……”Dokumentera resultatet <strong>av</strong> prövningen, det vill säga vilka anbud somförkastades och skälen till det. Ett praktiskt sätt att dokumentera är att skrivain resultatet som ett <strong>av</strong>snitt i den <strong>upphandling</strong>srapport som bör varaupprättad och komplett senast i samband med tilldelningsbeslutet.10.3 Prövning <strong>av</strong> om kr<strong>av</strong>en på tjänsten uppfyllsPrövningen <strong>av</strong> om kr<strong>av</strong>en på tjänsten uppfylls eller inte ska bara göras för deanbud som lämnats <strong>av</strong> anbudsgivare som uppfyller kr<strong>av</strong>en på leverantören.Prövningen ska även omfatta om anbudsgivaren accepterat <strong>av</strong>talsvillkoren.Arbetsgången är densamma som vid prövningen <strong>av</strong> om kr<strong>av</strong>en påleverantören uppfylls, enligt föregående <strong>av</strong>snitt.Det kan inträffa att du vid genomgången <strong>av</strong> anbuden med <strong>av</strong>seende på kr<strong>av</strong>på tjänsten finner oklarheter som har att göra med kr<strong>av</strong> på leverantören. Dåfår du naturligtvis gå tillbaka och eventuellt korrigera den tidigaregenomförda prövningen <strong>av</strong> om kr<strong>av</strong>en på leverantören uppfylls, inklusivebeslutet om vilka anbud som ska vara med i prövningen och utvärderingen.10.4 AnbudsutvärderingDet är bara de anbud som lämnats <strong>av</strong> anbudsgivare som uppfyller kr<strong>av</strong>en påleverantören, där kr<strong>av</strong>en på tjänsten uppfylls och där <strong>av</strong>talsvillkorenaccepterats som ska utvärderas.Utvärdering ska göras <strong>av</strong> pris och eventuella övriga utvärderingskriterier heltenligt den modell som tydligt ska ha beskrivits i förfrågningsunderlaget.Om de uppgifter du begärt som underlag för anbudsutvärderingen saknaseller är otydliga är det bara i undantagsfall som det är lämpligt eller tillåtetatt begära förtydligande eller komplettering. Om den som tilldelas kontraktetfått förtydliga eller komplettera sitt anbud med <strong>av</strong>seende på uppgifter omutvärderingskriterierna är risken uppenbar att någon anbudsgivare kanbegära överprövning <strong>av</strong> tilldelningsbeslutet och med framgång hävda att detfunnits risk för särbehandling. Det räcker alltså med att det funnits risk, densom begär överprövning behöver inte ha någon anledning att anta att dufaktiskt särbehandlat någon anbudsgivare. Att begära förtydligande ellerkomplettering när det gäller priset är uteslutet.


39I ett förenklad förfarande, liksom i urvalsförfarande och förhandlatförfarande, är det tillåtet att ta upp förhandlingar. Det är du som köpare som<strong>av</strong>gör om förhandlingar ska tas upp eller inte.En förhandling ska normalt syfta till att klargöra anbudet. Förhandlingen fårinte innebära att de kr<strong>av</strong> som anges i förfrågningsunderlaget frångås.10.5 Få anbud?Att få in flera väl genomarbetade anbud utan orimligt stor spridning i prisoch villkor kan ses som ett kvitto på att det finns en levande konkurrens ochatt möjligheterna till konkurrens har utnyttjats på ett bra sätt.Att bara få ett eller två anbud kan kännas nedslående och kan också vara enindikation på svag konkurrens eller att möjligheterna till konkurrens inteutnyttjats på bästa sätt. Men det behöver inte vara så. En presumtivleverantör kan ha olika goda skäl att <strong>av</strong>stå från att lämna anbud, till exempelatt man inte anser sig ha kapacitet att just nu åta sig ytterligare ett uppdrag.Ett annat skäl kan vara att leverantören i fråga tycker att det är för besvärligtatt uppfylla kr<strong>av</strong> som ni efter ingående överväganden ansett rimliga ochproportionella.Om du får ett eller ett fåtal anbud och anbudspriserna är anmärkningsvärthöga kan det finnas skäl att analysera marknadsläget, inklusive risker förkartellbildning. Men det är också skäl att analysera hur det egnaförfrågningsunderlaget ska kunna förbättras till nästa <strong>upphandling</strong>, tillexempel att se över om det finns kr<strong>av</strong> som lagts på en onödigt hög nivå.


4011 Tilldelningsbeslut m.m.När anbudsutvärderingen är klar ska kommunen fatta ett tilldelningsbeslut.Begreppet tilldelningsbeslut har under senare tid kommit att ersätta de olikabegrepp som använts tidigare, till exempel <strong>upphandling</strong>sbeslut, beslut attanta anbud, val <strong>av</strong> leverantör/entreprenör. Begreppet används numera i LOU.När tilldelningsbeslutet är taget ska samtliga anbudsgivare underrättas ombeslutet och skälen till det. Ett praktiskt sätt som tillgodoser högt ställda kr<strong>av</strong>på öppenhet är att skicka ett kort fax eller ett e-postmeddelande (medinställningen ”Begär leveranskvitto på det här meddelandet”) och bifoga<strong>upphandling</strong>srapporten. Det går naturligtvis att skicka ett vanligt brev, mendå kan du inte få något daterat kvitto på att du lämnat upplysningar ombeslutet.Innan uppgifter lämnas ut om skälen till beslutet ska en sekretessprövninggöras <strong>av</strong> de uppgifter ur anbud som ingår i underlaget för beslutet. Om detfinns uppgifter i <strong>upphandling</strong>srapporten som inte får lämnas ut ska demaskeras.Om inte original<strong>av</strong>talen undertecknas <strong>av</strong> båda parter vid samma tillfälle – låtleverantören underteckna <strong>av</strong>talet först. Vänta med att själv underteckna<strong>av</strong>talen till dess att du är säker på att det inte inom tiodagarsfristen kommit innågon begäran om överprövning hos länsrätten.Upphandlingen kan <strong>av</strong>slutas först när tiodagarsfristen gått ut och <strong>av</strong>talet harundertecknats <strong>av</strong> båda parter.


41<strong>12</strong> Lära mer om LOU och<strong>upphandling</strong>sprocessenAll <strong>upphandling</strong> ska göras enligt bestämmelserna i lagen (1992:1528) omoffentlig <strong>upphandling</strong>, LOU. De senaste ändringarna i LOU infördes år 2002(SFS 2002:594) I LOU finns bland annat bestämmelser om för vilkaupphandlande enheter som lagen är tillämplig.När detta skrivs bereds förslag till ny LOU samt förslag till ny lag om<strong>upphandling</strong> inom försörjningssektorerna.I vägledningen har vi på några ställen valt att återge innehållet i de förslagtill ny LOU som lämnats i två utredningsbetänkanden, Nya<strong>upphandling</strong>sregler (SOU 2005:22), samt Nya <strong>upphandling</strong>sregler 2(SOU <strong>2006</strong>:28). Skälet till det är att lagförslagen på en rad punkterinnehåller nya skrivningar som är tydligare än i den nuvarande LOU, sombättre anknyter till EG-direktivet och som därför kan förväntas komma att blifastställda.För dig som vill ha tillgång till den aktuella lydelsen <strong>av</strong> LOU och <strong>av</strong> deförordningar som reglerar den offentliga <strong>upphandling</strong>en rekommenderasbesök på www.nou.se, webbplatsen för Nämnden för offentlig <strong>upphandling</strong>.Välj ”Upphandlingsregler”. På webbplatsen finns även annat relevantmaterial om LOU, bland annat kan NOU:s publikation ”Kort om LOU ochNOU” laddas ner.För en mera praktiskt inriktad beskrivning <strong>av</strong> <strong>upphandling</strong>sprocessen finnsnågra webbplatser som kan rekommenderas. En <strong>av</strong> dessa är www.eku.nu,webbplatsen för Ekologiskt hållbar <strong>upphandling</strong>. Där finns bland annat enbra beskrivning <strong>av</strong> <strong>upphandling</strong>sprocessen med uppdelning på femhuvudfaser: Planera, Genomföra, Utvärdera, Besluta och Följa upp.Annonseringsföretaget Allego AB har en ”Upphandlingsskola” som nås viawww.ajour.se eller www.allego.se.Flera företag och organisationer anordnar utbildningar i offentlig<strong>upphandling</strong>. Bland annat anordnar <strong>Sverige</strong>s Offentliga Inköpare, SOI,utbildningar på olika nivåer. Gå in på www.soi.se.<strong>Sverige</strong>s kommuner och landsting publicerar fyra gånger om året”JuridikNytt” med bl.a. korta redogörelser för ”Avgöranden enlig lagen omoffentlig <strong>upphandling</strong>”. Gå in på www.skl.se, välj sökord ”Juridik”.Kammarrätten i Göteborg publicerar sedan en tid tillbaka <strong>av</strong>kunnade domar.Andra domstolar kan förmodas göra detta efterhand. Någon brasammanställning över prejudicerande svenska rättsfall finns ännu inte.


Bilagor


Bilaga 1Sid 1 (10)Kr<strong>av</strong> på leverantörenLäsanvisningI texten på de följande sidorna finns exempel på hur kr<strong>av</strong>en på leverantörenkan formuleras.Exemplen ska inte ses som en mall. För varje enskild <strong>upphandling</strong> måstekr<strong>av</strong>nivån på varje enskild punkt övervägas, med utgångspunkt från blandannat följande faktorer.• Vilka kr<strong>av</strong> som ställs på behandlingstjänsten, inklusive miljökr<strong>av</strong> närdet är relevant.• Hur marknaden och dess aktörer ser ut.• Hur kr<strong>av</strong>nivåer och kr<strong>av</strong>formuleringarna kan bidra till en positivutveckling <strong>av</strong> marknaden.• Vilka risker och vilket merarbete kommunen är beredd att ta omnystartade företag ges möjlighet att delta i anbudstävlan.Observera att en förutsättning för att ställa kr<strong>av</strong> på miljöledningssystem äratt du ställt miljökr<strong>av</strong> på behandlingstjänsten ifråga.De följande <strong>av</strong>snitten inleds med exempel på kr<strong>av</strong> som är rimliga att ställa ien <strong>upphandling</strong> med idealiska förhållanden såtillvida att det finns en välutvecklad marknad med ett antal etablerade och välrenommeradeleverantörer som redan i utgångsläget disponerar erforderlig kapacitet. Dådessa förutsättningar inte är för handen måste kr<strong>av</strong>en utformas därefter, tillexempel genom att välja en lägre kr<strong>av</strong>nivå eller att helt utesluta ett visstkr<strong>av</strong>. Ett typfall är att anbud ska kunna baseras på att leverantören etableraren helt ny anläggning. Ett annat typfall är att kommunen väljer att gemöjlighet för nystartade företag att delta i anbudstävlan. Med nystartatföretag likställs en grupp <strong>av</strong> företag eller fysiska personer som lämnar ettgemensamt anbud i vilket man förbinder sig att, för det fall man tilldelaskontrakt, faktiskt bilda en ny juridisk person. I några <strong>av</strong> <strong>av</strong>snitten nedan gesdärför exempel på alternativa kr<strong>av</strong>formuleringar.I nära anslutning till respektive exempel på kr<strong>av</strong> finns också angivet vilkabevis som anbudsgivaren ska lämna för att styrka att kr<strong>av</strong>et uppfylls. Ensådan uppläggning kan vara en lämplig i ett utkast som ska användas förinterna <strong>av</strong>stämningar. Det slutliga förfrågningsunderlaget blir ofta meralättillgängligt om texten om vilka bevis som ska lämnas lyfts ut ur <strong>av</strong>snittetom kr<strong>av</strong> på leverantören och i stället samlas i ett anbudsformulär. Exempelpå anbudsformulär finns i bilaga 8 i denna vägledning. Med en sådanuppläggning kan också utformningen <strong>av</strong> <strong>av</strong>talet förenklas på så sätt att<strong>av</strong>snittet ”Kr<strong>av</strong> på leverantören” kan läggas som bilaga till <strong>av</strong>talet utan att


tyngas <strong>av</strong> uppgifter som bara är aktuella vid <strong>upphandling</strong>stillfället. Exempelpå sådan <strong>av</strong>talsförlaga finns i bilaga 6 i denna vägledning.Bilaga <strong>12</strong>


Bilaga 131 InledningNedan anges de kr<strong>av</strong> som ställs på leverantören som företag.I bifogat anbudsformulär (bilaga 8 i denna vägledning) anges de uppgiftersom anbudsgivaren ska lämna för att styrka att kr<strong>av</strong>en uppfylls (bevis).2 Teknisk förmåga och kapacitetLeverantören ska ha en organisation med teknisk förmåga och kapacitet(kompetens och resurser) för att utföra de tjänster som anbudet omfattar.Leverantören ska därför uppfylla nedanstående kr<strong>av</strong>.• Leverantören ska ha minst tre års erfarenhet <strong>av</strong> att vid egenanläggning utföra <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänster <strong>av</strong> det slag som<strong>upphandling</strong>en <strong>av</strong>ser.• Leverantören ska under de senaste tre åren ha utfört liknande uppdragför minst två andra kommuner eller andra uppdragsgivare, alternativtha pågående uppdrag som haft en varaktighet på minst två år.• Leverantören ska ha tillstånd från ……. (länsstyrelsen eller den ellerde myndigheter vars tillstånd krävs) att bedriva verksamhet somomfattar tjänster <strong>av</strong> det slag som <strong>upphandling</strong>en <strong>av</strong>ser.Anbudsgivaren ska som bevis på att kr<strong>av</strong>en uppfylls till anbudet bifogaföljande.• Bekräftelse att kr<strong>av</strong>en uppfylls.• Förteckning över de uppdrag <strong>av</strong> likartat slag som leverantören utförtunder de senaste tre åren.• Beskrivning <strong>av</strong> minst två liknande uppdrag, med intyg frånuppdragsgivaren att uppdraget utförts utan anmärkning. Beskrivningoch intyg bör lämnas enligt bifogad förlaga ”Beskrivning och intyg -utfört uppdrag, företaget”, bilaga x till förfrågningsunderlaget(Underbilaga 1 till denna bilaga).• Kopia <strong>av</strong> aktuella tillstånd• Kopia <strong>av</strong> <strong>av</strong>tal med underleverantör om återvinning ellerbortskaffning; <strong>av</strong>talet får vara villkorat med att det gäller underförutsättning att leverantören tilldelas kontraktet ifråga.


Bilaga 14Alternativ för det fall nystartade företag ska få deltaLeverantören ska från och med <strong>av</strong>talsstart ha en organisation med tekniskförmåga och kapacitet (kompetens och resurser) för att utföra de tjänster somanbudet omfattar. Anbudsgivaren ska därför uppfylla nedanstående kr<strong>av</strong>.• Anbudsgivaren ska ha en plan för uppbyggnad <strong>av</strong> organisation ochtekniska resurser som utvisar att företaget vid <strong>av</strong>talsstart kommer attha en fungerande anläggning med erforderliga myndighetstillståndför att utföra <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänster <strong>av</strong> det slag som<strong>upphandling</strong>en <strong>av</strong>ser.• Anbudsgivaren ska disponera en tilltänkt projektledare mederfarenhet <strong>av</strong> att bygga upp organisation och tekniska resurser för dentyp <strong>av</strong> anläggning som behövs för att utföra<strong>av</strong>fallsbehandlingstjänster <strong>av</strong> det slag som <strong>upphandling</strong>en <strong>av</strong>ser.Projektledaren ska under de senaste tre åren ha haft motsvarandeuppgifter vid minst ett liknande projekt.• Anbudsgivaren ska disponera en tilltänkt platschef med erfarenhet <strong>av</strong>att vara ansvarig för den aktuella typen <strong>av</strong> anläggning. Platschefenska under de senaste tre åren ha haft motsvarande uppgift vid minsten motsvarande anläggning.Anbudsgivaren ska som bevis på att kr<strong>av</strong>en uppfylls till anbudet bifogaföljande.• Bekräftelse att kr<strong>av</strong>en uppfylls.• Plan för uppbyggnad <strong>av</strong> organisation och tekniska resurser.• CV för tilltänkt projektledare.• Beskrivning <strong>av</strong> minst ett uppdrag som den tilltänkte projektledarenutfört, med intyg från uppdragsgivaren att uppdraget utförts utananmärkning. Beskrivning och intyg bör lämnas enligt bifogad förlaga”Beskrivning och intyg för nyckelperson – utfört uppdrag,nyckelperson”, bilaga x till förfrågningsunderlaget (Underbilaga 2till denna bilaga).• CV för tilltänkt platschef.• Beskrivning <strong>av</strong> minst ett uppdrag som den tilltänkte platschefenutfört, med intyg från uppdragsgivaren att uppdraget utförts utananmärkning. Beskrivning och intyg bör lämnas enligt bifogad förlaga”Beskrivning och intyg – utfört uppdrag”, bilaga x tillförfrågningsunderlaget (Underbilaga 2 till denna bilaga).


3 Kvalitets- och miljöledningssystemLeverantören ska tillämpa skriftliga kvalitetssäkringsfrämjande rutiner ochmiljöledningssystem som säkerställer att utfört arbete genomförs på ettsådant sätt att <strong>av</strong>talad kvalitet uppnås och upprätthålls.Bilaga 15Kvalitetssäkrings- och miljöledningsarbetet ska bedrivas med stöd <strong>av</strong>hjälpmedel eller rutiner som möjliggör kommunens uppföljning. (Om kr<strong>av</strong>etär att företaget ska vara certifierat enligt viss standard eller jämförbart skadet anges här.)Anbudsgivaren ska som bevis på att kr<strong>av</strong>en uppfylls, till anbudet bifogaföljande.• Bekräftelse att kr<strong>av</strong>en uppfylls.• Beskrivning <strong>av</strong> anbudsgivarens kvalitetssystem ellerkvalitetssäkringsfrämjande rutiner samt miljöledningssystem.(I förekommande fall: Kopia <strong>av</strong> certifikat.)Alternativ för det fall nystartade företag ska få deltaLeverantören ska senast vid <strong>av</strong>talsstart ha fastställda skriftligakvalitetssäkringsfrämjande rutiner och miljöledningssystem som säkerställeratt utfört arbete genomförs på ett sådant sätt att <strong>av</strong>talad kvalitet uppnås ochupprätthålls.Kvalitetssäkrings- och miljöledningsarbetet ska bedrivas med stöd <strong>av</strong>hjälpmedel och/eller rutiner som möjliggör kommunens uppföljning.Anbudsgivaren ska som bevis på att kr<strong>av</strong>en uppfylls, till anbudet bifogaföljande.• Bekräftelse att kr<strong>av</strong>en uppfylls.• Plan för utformning <strong>av</strong> kvalitetssäkringsfrämjande rutiner ochmiljöledningssystem.Ett ytterligare alternativ är att inte ha med något kr<strong>av</strong> som prövas näranbuden kommit in utan att som ett <strong>av</strong>talsvillkor i <strong>av</strong>talsförlagan ange attleverantören inom en viss tid efter <strong>av</strong>talsstart ska ha fastställt system ochrutiner, som ska godkännas <strong>av</strong> kommunen.4 Finansiell och ekonomisk ställningLeverantören ska ha en stabil finansiell och ekonomisk ställning. De tvåsenast <strong>av</strong>slutade och fastställda årsredovisningarna ska redovisa nyckeltaldär likviditeten uppgår till minst x,x och där soliditeten är minst x procent(talen ska vara rimliga för aktörerna i den aktuella branschen). I det falllägre nyckeltal redovisas ska anbudsgivare ändå anses uppfylla dessa kr<strong>av</strong>


Bilaga 16om anbudsgivaren i anbudet lämnat en sådan förklaring eller säkerhet att detkan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiskastabilitet.Anbudsgivaren ska under de två senaste räkenskapsåren ha uppnått en årligårsomsättning motsvarande lägst X MSEK för den del <strong>av</strong> verksamheten somsvarat för <strong>av</strong>fallsbehandling <strong>av</strong> det slag som <strong>upphandling</strong>en <strong>av</strong>ser.Anbudsgivaren ska som bevis på att kr<strong>av</strong>en uppfylls till anbudet bifogaföljande.• Bekräftelse att kr<strong>av</strong>en uppfylls• Redovisning <strong>av</strong> att kr<strong>av</strong>en enligt ovan på nyckeltal och omsättninguppfylls eller, om så inte är fallet, redovisning <strong>av</strong> den efterfrågadeförklaringen eller säkerheten.• Redovisning <strong>av</strong> hur stor del <strong>av</strong> leverantörens årsomsättning i SEKsom årsvis under de två senast <strong>av</strong>slutade verksamhetsåren <strong>av</strong>såg<strong>av</strong>fallsbehandling <strong>av</strong> det slag som <strong>upphandling</strong>en <strong>av</strong>ser.Redovisningen ska bekräftas genom att en kopia <strong>av</strong> den senasteårsredovisningen, inklusive den undertecknade revisionsberättelsen,bifogas anbudet. Om uppgiften inte kan utläsas ut årsredovisningenutan kräver särskild kalkyl ska även kalkylen, vidimerad <strong>av</strong>anbudsgivarens revisor, bifogas anbudet.Alternativ för finansiell och ekonomisk ställningLeverantören ska ha en stabil finansiell och ekonomisk ställning.Leverantören ska ha en kreditvärdighet motsvarande lägst riskklass 3 enligtUC:s riskklasser eller annan motsvarande kreditvärdighetsbedömning.Anbudsgivaren ska som bevis på att kr<strong>av</strong>en uppfylls till anbudet bifogaföljande.• Bekräftelse att kr<strong>av</strong>en uppfylls• Kopia <strong>av</strong> kreditvärdighetsbedömning från UC eller motsvarandeAlternativ för det fall nystartade företag ska få deltaLeverantören ska senast i samband med <strong>av</strong>talstecknande ha en bankgarantipå lägst X kronor. Bankgarantin ska minst täcka de merkostnader somkommunen kan drabbas <strong>av</strong> för det fall leverantören inte klarar <strong>av</strong> att fullgörasina åtaganden och gälla under minst x månader efter <strong>av</strong>talsstart.Anbudsgivaren ska som bevis på att kr<strong>av</strong>en uppfylls till anbudet bifogaföljande.• Kopia <strong>av</strong> bankgaranti


Bilaga 175 Registrering, betalning <strong>av</strong> skatter och<strong>av</strong>gifter m.m.Leverantören och samtliga eventuella underleverantörer ska uppfyllalagenligt ställda kr<strong>av</strong> <strong>av</strong>seende registrerings-, skatte- och <strong>av</strong>giftsskyldigheter.Leverantören och personer som är utsedda att vara ansvariga för utförande<strong>av</strong> de uppdrag <strong>upphandling</strong>en omfattar, får inte vara försatta i konkurs ellerlikvidation, vara under tvångsförvaltning eller vara föremål för ackord ellertills vidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbudeller vara föremål för ansökan om sådana åtgärder. Person i den ovannämndapersonkretsen får inte vara dömd för brott <strong>av</strong>seende yrkesutövningen enligtlagakraftvunnen dom eller ha gjort sig skyldig till allvarligt fel iyrkesutövningen under de tre senaste åren.Anbudsgivaren ska som bevis på att kr<strong>av</strong>en uppfylls till anbudet bifogaföljande.• Bekräftelse att kr<strong>av</strong>en uppfylls.• Kopior på anbudsgivarens samt eventuella underleverantörersregistreringsbevis utfärdade <strong>av</strong> behörig officiell myndighet (i <strong>Sverige</strong>Bolagsverket, www.bolagsverket.se). Kopian ska utvisa deförhållanden som gäller i samband med att anbudet lämnas in.• Av skatteverket ifylld blankett ”Begäran/Svar Offentliga uppgifter”(SKV 4820) <strong>av</strong>seende anbudsgivaren samt eventuellaunderleverantörer. Blanketten kan hämtas på Skatteverketswebbplats http://skatteverket.se. Blanketten ska vara underskriven <strong>av</strong>skatteverket högst två månader före sista anbudsdag.Alternativ för det fall nystartade företag ska få deltaLeverantören och samtliga eventuella underleverantörer ska uppfyllalagenligt ställda kr<strong>av</strong> <strong>av</strong>seende registrerings-, skatte- och <strong>av</strong>giftsskyldigheter.Anbudsgivande företag eller personer som är utsedda att företräda en grupp<strong>av</strong> företag eller företag under bildande får inte vara försatta i konkurs ellerlikvidation, vara under tvångsförvaltning eller vara föremål för ackord ellertills vidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbudeller vara föremål för ansökan om sådana åtgärder. Person i den ovannämndapersonkretsen får inte vara dömd för brott <strong>av</strong>seende yrkesutövningen enligtlagakraftvunnen dom eller ha gjort sig skyldig till allvarligt fel iyrkesutövningen under de tre senaste åren.Anbudsgivaren ska senast inför <strong>av</strong>talstecknande uppvisa registreringsbevisför företaget.Anbudsgivaren ska som bevis på att kr<strong>av</strong>en uppfylls till anbudet bifogaföljande.


Bilaga 18• Bekräftelse att kr<strong>av</strong>en uppfylls.• Plan för etablering <strong>av</strong> företaget som juridisk person.


Bilaga 1Underbilaga 1<strong>2006</strong>- Bilaga …. till anbudetUtfört uppdrag – beskrivning och intyg,företagetAnbudsgivarens firma:Vi har utfört nedan beskrivet uppdrag <strong>av</strong>seende <strong>av</strong>fallsbehandling <strong>av</strong> det slagsom <strong>upphandling</strong>en omfattar. Vi använde därvid den metod för behandlingsom vi <strong>av</strong>ser använda för det nu aktuella uppdraget. Uppdraget påbörjades………. och <strong>av</strong>slutades ….. /pågår fortfarande.Beskrivning <strong>av</strong> uppdraget (ifylls <strong>av</strong> anbudsgivaren)……………………………………………….…Anbudsgivarens underskriftHärmed bekräftas att ovanståenderedovisning beskriver det som ovanangivna företag på vårt uppdrag har utförtutan anmärkning……………………………………………………Uppdragsgivarens underskrift…………………………………………………....Uppdragsgivarens kontaktperson, telefonnummer


Bilaga 1Underbilaga 2<strong>2006</strong>- Bilaga …. till anbudetUtfört uppdrag – beskrivning och intyg,nyckelpersonAnbudsgivarens firma………………………. (nyckelpersonen ifråga) har utfört nedan beskrivetuppdrag <strong>av</strong>seende ……… <strong>av</strong> det slag som <strong>upphandling</strong>en omfattar.Uppdraget påbörjades ………. och <strong>av</strong>slutades ….. /pågår fortfarande.Beskrivning <strong>av</strong> uppdraget (ifylls <strong>av</strong> anbudsgivaren)……………………………………………….…Anbudsgivarens underskriftHärmed bekräftas att ovanståenderedovisning beskriver det som ovanangiven person på vårt uppdrag har utförtutan anmärkning……………………………………………………Uppdragsgivarens underskrift…………………………………………………....Uppdragsgivarens kontaktperson, telefonnummer


Bilaga 2Sid 1 (8)Kr<strong>av</strong> på tjänsten- förbränning <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallLäsanvisningTexten på de följande sidorna är ett exempel på hur kr<strong>av</strong>en på tjänstenförbränning <strong>av</strong> <strong>av</strong>fall kan formuleras. Exemplet är baserat på vissa specifikaförutsättningar, till exempel att <strong>av</strong>fallet levereras <strong>av</strong> kommunen själv eller <strong>av</strong>kommunen anlitat åkeri till förbränningsanläggningen eller annan <strong>av</strong>leverantören anvisad plats, och att tjänsten omfattar slutligtomhändertagande <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallsresten. Texten är i långa stycken utdrag ur ettförfrågningsunderlag som är utarbetat <strong>av</strong> Gästrike Inköp för GästrikeÅtervinnare, ”Förbränning <strong>av</strong> insamlat brännbart material”.Texten har bearbetats dels i syfte att lättare kunna lyftas in i ettförfrågningsunderlag med delvis andra specifika förutsättningar och kr<strong>av</strong>,dels rent redaktionellt. Till exempel har vi som beställare genomgåendeanvänt ”kommunen”.För varje enskild <strong>upphandling</strong> måste särskild uppmärksamhet ägnas åt hurkr<strong>av</strong>en på följande punkter ska formuleras för att behandlingstjänsten skatillgodose kommunens behov.• Egenskaper hos det <strong>av</strong>fall som kommunen vill ha omhändertaget,bland annat för att anbudsgivare ska kunna bilda sig en goduppfattning om energiinnehållet• Hur det insamlade <strong>av</strong>fallet kommer att levereras, t.ex. vilken ellervilka typer <strong>av</strong> transportfordon som kommer att användas• När <strong>av</strong>fall kommer att levereras, t.ex. under vilka timmar på dygnet,vilka veckodagar och om det ska kunna levereras under hela året• Till vilken plats eller vilka alternativa platser <strong>av</strong>fallet kommer attkunna levereras• Från vilken tidpunkt leverantören har ansvaret för <strong>av</strong>fallet• Om anbud ska omfatta hela uppdraget eller om anbud ska kunnalämnas på del <strong>av</strong> uppdraget, t.ex. en del <strong>av</strong> volymen. I det senarefallet ska det i förfrågningsunderlaget anges vilka poststorlekar ochkombinationer som anbud kan <strong>av</strong>se.I exemplet finns kr<strong>av</strong>en angivna i tre <strong>av</strong>snitt, 1 Orientering om<strong>upphandling</strong>en, 2 <strong>Avfall</strong> till förbränning samt 3 Kr<strong>av</strong> på behandlingen. Såsom <strong>av</strong>snitten är utformade kan också utformningen <strong>av</strong> <strong>av</strong>talet förenklas påså sätt att <strong>av</strong>snitten 2 och 3 kan läggas som bilaga till <strong>av</strong>talet.När det gäller vilka bevis som anbudsgivare ska lämna för att styrka attkr<strong>av</strong>en på tjänsten uppfylls är minimum att anbudsgivaren ska bekräfta att


Bilaga 22samtliga kr<strong>av</strong> uppfylls. I exemplet i bilaga 5, Kr<strong>av</strong> på tjänsten – behandling<strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fall, finns exempel på några typer <strong>av</strong> beskrivningar som du kanha som vägledning vid <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> förbränning <strong>av</strong> <strong>av</strong>fall. I bilaga 8,Anbudsformulär, finns exempel på hur du kan sammanfatta de uppgifter somanbudsgivaren ska lämna för att styrka att dina kr<strong>av</strong> uppfylls.Om kommunen väljer att i <strong>upphandling</strong>en <strong>av</strong> behandlingstjänsten även ta intransport från omlastningsstation till förbränningsanläggning ska kr<strong>av</strong>en påtjänsten kompletteras enligt endera <strong>av</strong> följande alternativ (kr<strong>av</strong> eller option).• Transporttjänsten som kr<strong>av</strong>: Om leverantörensförbränningsanläggning är belägen mer än xx kilometer från xxxxxska anbudet baseras på att leverantören tillhandahåller enomlastningsstation inom xx kilometer från xxxx och att leverantörenombesörjer transporter från omlastningsstationen tillförbränningsanläggningen. I det här alternativet kan kommunen väljamellan att begära att pris ska lämnas inklusive transport eller attseparata priser ska lämnas för behandling och transport.• Transporttjänsten som option: Om leverantörensförbränningsanläggning är belägen mer än xx kilometer från xxxxxkan anbud också lämnas på att leverantören tillhandahåller enomlastningsstation inom xx kilometer från xxxx och att leverantörenombesörjer transporter från omlastningsstationen tillförbränningsanläggningen (option). I det här alternativet ska optionenvara prissatt enligt anvisningar i förfrågningsunderlaget.När det gäller den närmare utformningen <strong>av</strong> kr<strong>av</strong> på transporttjänsten harRVF påbörjat ett arbete för att ta fram en vägledning för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong>transporter. De utvecklas därför inte närmare här.


Bilaga 231 Orientering om <strong>upphandling</strong>enUpphandlingen <strong>av</strong>ser behandling <strong>av</strong> insamlat brännbart säck- och kärl<strong>av</strong>fall -med del <strong>av</strong> bio<strong>av</strong>fall bortsorterat - samt brännbart grov<strong>av</strong>fall.Kommunen har under år 2004 påbörjat separat insamling <strong>av</strong> bio<strong>av</strong>fall förbiologisk behandling. Systemet beräknas vara fullt utbyggt vid utgången <strong>av</strong>år 2007. Resterande mängd brännbart säck- och kärl<strong>av</strong>fall bedöms uppgå tillomkring 30 000 ton per år. Till detta kommer omkring 5 000 ton brännbartgrov<strong>av</strong>fall som också omfattas <strong>av</strong> <strong>upphandling</strong>en. Allt brännbart <strong>av</strong>fall som idag går till förbränning håller dokumenterat hög kvalitet.Kommunen ställer i <strong>upphandling</strong>en preciserade kr<strong>av</strong> på behandlingen i syfteatt uppnå högt resursutnyttjande, hög driftsäkerhet samt lägsta möjligapåverkan på människors hälsa och miljön i samband med behandlingen <strong>av</strong>regionens brännbara <strong>av</strong>fallKommunen har cirka 154 000 invånare.Kommunens nuvarande <strong>av</strong>tal med leverantören om förbränning <strong>av</strong> brännbart<strong>av</strong>fall löper ut 2007-<strong>12</strong>-31. Avtalstiden ska vara tre år med möjlighet förkommunen att förlänga <strong>av</strong>talet med två år.Ytterligare information om kommunen och hanteringen <strong>av</strong> <strong>av</strong>fall finns påwww.kommunen.se.2 <strong>Avfall</strong> till förbränning2.1 <strong>Avfall</strong>smängderDet totala behandlingsbehovet till förbränning beräknas uppgå till cirka30 000 ton säck- och kärl<strong>av</strong>fall samt cirka 5 700 ton sorterat brännbartgrov<strong>av</strong>fall från och med år 2008. En sammanställning <strong>av</strong> kommunens<strong>av</strong>fallsmängder finns i följande tabell (ton per år).Hushållens säckochkärl<strong>av</strong>fall tillförbränningHushållens säckochkärl<strong>av</strong>fall tillUtfall 2004 Prognos 2005 Prognos 200829 400 36 000 Ca 30 0007 350 - -deponiBrännbartgrov<strong>av</strong>fall 3 400 Ca 4 500 Ca 5 700Hushålls<strong>av</strong>fall tillbiologiskbehandling100 Ca 2 000 Ca 10 000


Bilaga 24Separat insamling <strong>av</strong> bio<strong>av</strong>fall har introducerats i kommunen och förväntasvara fullt utbyggt till utgången <strong>av</strong> år 2007. Utsorteringsgraden för <strong>av</strong>fall tillbiologisk behandling har verifierats med plockanalyser för hushåll med hemrespektivecentralkompost. Andelen anslutna hushåll har bedömts till cirka70 procent. Sammanställning <strong>av</strong> plockanalyser framgår <strong>av</strong> tabell i<strong>av</strong>snitt 2.4.2 nedan.De faktiska volymerna kan komma att bli såväl högre som lägre än vad somanges som prognos i tabellen ovan. Kommunen kommer att meddelaleverantören om insamlingen <strong>av</strong> <strong>av</strong>fall skulle indikera <strong>av</strong>vikelser frånprognosen. Under senare år har mängden insamlat hushålls<strong>av</strong>fall ökat medomkring 2 procent per år mätt som kg per invånare.2.2 Insamling <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallet idag<strong>Avfall</strong>et samlas in i säck, kärl eller container från hushållen. Grov<strong>av</strong>falllämnas <strong>av</strong> hushållen till de 13 återvinningscentraler som finns placerade iregionen eller samlas in <strong>av</strong> kommunen. Hämtning <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallet frånpermanentbostäder och fritidsbostäder sker oftast varannan vecka medan<strong>av</strong>fallet från flerbostadshus och verksamheter vanligtvis hämtas varje vecka.En liten del <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallet samlas in med tätare eller glesare intervall.Från och med utgången <strong>av</strong> år 2007 kommer systemet med separat insamling<strong>av</strong> bio<strong>av</strong>fall att vara fullt utbyggt vilket innebär att insamling från de hushållsom väljer ett sådant abonnemang kommer att ske i två fraktioner itvåfacksbilar. Då kommer hämtningsintervallet att begränsas förkomposterbart hushålls<strong>av</strong>fall till högst 14 dagar.2.3 <strong>Avfall</strong>ets variation över åretMängden hushålls<strong>av</strong>fall faller relativt jämt över året. Beträffande brännbartgrov<strong>av</strong>fall är den insamlade mängden störst under perioden april tomoktober.2.4 <strong>Avfall</strong>ets sammansättning2.4.1 Hushålls<strong>av</strong>fall och därmed jämförligt <strong>av</strong>fallFör definition <strong>av</strong> begreppet hushålls<strong>av</strong>fall gäller bestämmelserna imiljöbalken 15:1-3 . Vidare gäller bestämmelserna i<strong>Avfall</strong>sförordningen 3 § bilaga 1 (kod 20) och bilaga 2.Med hushålls<strong>av</strong>fall jämförligt <strong>av</strong>fall från annan verksamhet <strong>av</strong>ses bl. a.köks<strong>av</strong>fall, städnings<strong>av</strong>fall, och toalett<strong>av</strong>fall från lokaler som inte i förstahand är <strong>av</strong>sedda för att tillgodose ett bostadsbehov. Som exempel kannämnas <strong>av</strong>fall från industrier, byggarbetsplatser, restauranger,personalmatsalar, skolor, järnvägsstationer, busstationer, andrasamlingslokaler, fritidsanläggningar etc.


Upphandlingen omfattar hushålls<strong>av</strong>fall och därmed jämförligt <strong>av</strong>fall i form<strong>av</strong> säck- och kärl<strong>av</strong>fall respektive sorterat brännbart grov<strong>av</strong>fall. Dessa tvåfraktioner beskrivs närmare nedan.2.4.2 Säck- och kärl<strong>av</strong>fallBeskrivningen <strong>av</strong> säck- och kärl<strong>av</strong>fall nedan <strong>av</strong>ser en fraktion som harsorterats med <strong>av</strong>seende på bio<strong>av</strong>fall.Bilaga 25Denna <strong>upphandling</strong> omfattar i första hand den del <strong>av</strong> hushålls<strong>av</strong>fallet somutgörs <strong>av</strong> s.k. säck- och kärl<strong>av</strong>fall. <strong>Avfall</strong>ets ursprung är hushåll ochverksamheter. <strong>Avfall</strong>et är sorterat vid källan med <strong>av</strong>seende på <strong>av</strong>fall somomfattas <strong>av</strong> producentansvar (förpackningar, tidningar, <strong>av</strong>fall från elektriskaoch elektroniska produkter, o.s.v.), farligt <strong>av</strong>fall samt med fullt genomslagfrån år 2008 bio<strong>av</strong>fall från hushållen. En viss andel felsorterat <strong>av</strong>fall ärofrånkomligt. Kommunen strävar efter att informera <strong>av</strong>fallslämnarna ochtillämpar egna rutiner i syfte att ständigt minska andelen felsorterat <strong>av</strong>fall iform <strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fall, förpackningsmaterial och bio<strong>av</strong>fall.Förväntad sammansättning <strong>av</strong> säck- och kärl<strong>av</strong>fall år 2008 redovisas itabellen nedan tillsammans med en redovisning <strong>av</strong> plockanalyser frånår 2004. Tabellen baseras på utförda plockanalyser för hushåll med hemrespektivecentralkompost i kommunen.


Bilaga 26Medelvärde2004Prognos2008Kategori viktandel (%)Producentansvarsmaterial (felsorterat)tidningar 6,7 5pappersförpackningar 8,9 8mjuka plastförpackningar, frigolit 10,8 10hårda plastförpackningar 3,7 4glasförpackningar 2,2 2metallförpackningar 2,3 1,5elektroniska produkter 0,2 0,5Resterande <strong>av</strong>fallmat<strong>av</strong>fall 41,8 16blöjor 7,4 <strong>12</strong>trädgårds<strong>av</strong>fall 3,0 8övriga metaller 0,3 0,5trä 0,5 0,5övrigt brännbart 8,5 28övrigt icke brännbart 3,5 3,5småbatterier 0,0 0,1farligt <strong>av</strong>fall 0,2 0,5Summa totalt 100,0 100,02.4.3 Grov<strong>av</strong>fallEn brännbar fraktion <strong>av</strong> grov<strong>av</strong>fall ingår i <strong>upphandling</strong>en. Det utgör enfraktion <strong>av</strong>fall från hushållen som inte samlas in i säck eller kärl. Exempel påvad som kan ingå i denna fraktion är möbler, stora emballage,byggnads<strong>av</strong>fall från mindre reparationer. Grov<strong>av</strong>fallet är förbehandlatgenom krossning eller motsvarande.Grov<strong>av</strong>fall som inte ingår är rena träfraktioner, metallskrot, trädgårds<strong>av</strong>fall,fyllnadsmassor, impregnerat trä och icke återvinningsbart material insamlatvid kommunens återvinningscentraler. Inte heller ingår <strong>av</strong>fall från elektriskaoch elektroniska produkter.2.4.4 Bio<strong>av</strong>fallBehandling <strong>av</strong> bio<strong>av</strong>fall uppgående till omkring 10 000 ton per år kommeratt handlas upp separat.3 Kr<strong>av</strong> på behandlingen3.1 HuvudmomentBehandlingen ska omfatta följande huvudmoment:


Bilaga 271. Mottagning och kvalitetskontroll <strong>av</strong> inkommande brännbart <strong>av</strong>fall2. Erforderlig mellanlagring3. Relevant förbehandling; grov<strong>av</strong>fallet är behandlat <strong>av</strong> kommunen enligtstycke 2.4.34. Förbränning och <strong>av</strong>sättning för utvunnen energi5. Återvinning/bortskaffande <strong>av</strong> samtliga restprodukter (askor, slagg,utsorterat skrot, etc.)3.2 Mottagning <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallet<strong>Avfall</strong>et lämnas <strong>av</strong> kommunen eller <strong>av</strong> kommunen anlitat åkeri på <strong>av</strong>leverantören anvisad plats. Är förbränningsanläggningen placerad utanförkommunen (visst geografiskt område) kommer transport till övervägande delatt ske med containerlastbil med kapacitet om cirka 30 ton per bil. Liggerförbränningsanläggningen inom kommunen (visst geografiskt område)kommer transporten till övervägande del att ske med konventionella bakochsidotömmande sopbilar <strong>av</strong> tvåfacksmodell.Allt <strong>av</strong>fall ska tas emot löpande under hela året och under hela<strong>av</strong>talsperioden inklusive eventuell förlängning. Mottagningsplatsen för<strong>av</strong>fallet ska vara bemannad måndag till fredag (även helgdagar) minst mellanklockan 07:00 och 16:00.Kommunen ska även ges möjlighet att leverera <strong>av</strong>fall på andra tider. Dettakan exempelvis åstadkommas genom att kommunen får tillgång tillanläggningen och våg med passerkort.Vid mottagning <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallet under bemannad tid ska vägning och registreringske. Av vågsedeln ska framgå:• tidpunkten för mottagningen• det <strong>av</strong>lämnande fordonets registreringsnummer eller kod• <strong>av</strong>fallets viktLeverantören ska genomföra kvalitetskontroller enligt xxxxx (om det finnsnågon etablerad standard som ska tillämpas). Resultatet <strong>av</strong>kvalitetskontrollerna ska dokumenteras och redovisas för kommunen xxxx(periodiskt eller på begäran).3.3 Mellanlagring<strong>Avfall</strong>et ska tas emot löpande under året. Behandlingsansvar ska gälla ävenvid driftstopp och otillgänglighet i anläggningen eller om förbränning intekan ske <strong>av</strong> andra skäl. Om anbudet är baserat på attförbränningsanläggningen inte är i drift under sommarmånaderna ankommerdet på leverantören att ombesörja mellanlagring.Kan inte anläggningen ta emot <strong>av</strong>fallet till följd <strong>av</strong> otillgänglighet skaleverantören mellanlagra <strong>av</strong>fallet till dess att driften återupptagits.


Bilaga 28Mellanlagring ska i första hand ske på den egna anläggningen och i andrahand genom vidare transport till annan förbränningsanläggning.Mellanlagring bör ske på ett sådant sätt att påverkan på omgivningen i form<strong>av</strong> lukt och förekomst <strong>av</strong> skadedjur, etc. minimeras. All extra kostnad tillföljd <strong>av</strong> mellanlagring och vidare transport och förbränning på annananläggning tas <strong>av</strong> leverantören.3.4 FörbehandlingErforderlig förbehandling utöver vad som framgår <strong>av</strong> <strong>av</strong>snitt 2.4.3 t.ex.ytterligare krossning, siktning, magnetseparering etc. ska omfattas <strong>av</strong>anbudet.3.5 Huvudbehandling och <strong>av</strong>sättning förutvunnen energiAllt <strong>av</strong>fall efter eventuell förbehandling förbränns i enförbränningsanläggning för energiutvinning. Planerad <strong>av</strong>sättning för energinsom utvinns via förbränning i form <strong>av</strong> värme och/eller el ska redovisas.Bortkylning <strong>av</strong> överskottsvärme ska minimeras och helst undvikas. Ett högtenergiutbyte genom exempelvis rökgaskondensering är önskvärt.3.6 Återvinning/bortskaffande <strong>av</strong> restprodukterRestprodukter från förbehandling och förbränning omhändertas och bekostas<strong>av</strong> leverantören.Metallskrot bör sorteras ut från slagg och materialåtervinnas liksomeventuellt utsorterat skrot från inkommande <strong>av</strong>fall. Slagg från förbränningenkan i den mån tillstånd medger användas som fyllnadsmaterial eller dylikt isyfte att undvika deponering. Övriga restprodukter som kan uppstå iprocessen som gips och renat kondensatvatten bör i möjligaste månåtervinnas och återanvändas.Restprodukter som inte kan återvinnas som flygaska ochrökgasreningsprodukter ska deponeras i enlighet med svensk lagstiftning ochgällande tillstånd.


Bilaga 3Sid 1 (8)Kr<strong>av</strong> på tjänsten- komposteringLäsanvisningTexten på de följande sidorna är ett exempel på hur kr<strong>av</strong>en på tjänstenkompostering <strong>av</strong> <strong>av</strong>fall kan formuleras. Exemplet är baserat på vissaspecifika förutsättningar, till exempel att <strong>av</strong>fallet levereras <strong>av</strong> kommunensjälv eller <strong>av</strong> kommunen anlitat åkeri till komposteringsanläggningen ellerannan <strong>av</strong> leverantören anvisad plats, och att tjänsten omfattar slutligtomhändertagande <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallsresten. Texten är i långa stycken utdrag ur ettförfrågningsunderlag som är utarbetat <strong>av</strong> Gästrike Inköp för GästrikeÅtervinnare, ”Kompostering/behandling <strong>av</strong> insamlat komposterbart <strong>av</strong>fall”.Texten har bearbetats dels i syfte att lättare kunna lyftas in i ettförfrågningsunderlag med delvis andra specifika förutsättningar och kr<strong>av</strong>,dels rent redaktionellt. Till exempel har vi som beställare genomgåendeanvänt ”kommunen”.För varje enskild <strong>upphandling</strong> måste särskild uppmärksamhet ägnas åt hurkr<strong>av</strong>en på följande punkter ska formuleras för att behandlingstjänsten skatillgodose kommunens behov.• Egenskaper hos det <strong>av</strong>fall som kommunen vill ha omhändertaget• Hur det insamlade <strong>av</strong>fallet kommer att levereras, t.ex. vilken ellervilka typer <strong>av</strong> transportfordon som kommer att användas• När <strong>av</strong>fall kommer att levereras, t.ex. under vilka timmar på dygnet,vilka veckodagar och om det ska kunna levereras under hela året• Till vilken plats eller vilka alternativa platser <strong>av</strong>fallet kommer attkunna levereras• Från vilken tidpunkt leverantören har ansvaret för <strong>av</strong>fallet• Om anbud ska omfatta hela uppdraget eller om anbud ska kunnalämnas på del <strong>av</strong> uppdraget, t.ex. en del <strong>av</strong> volymen. I det senarefallet ska det i förfrågningsunderlaget anges vilka poststorlekar ochkombinationer som anbud kan <strong>av</strong>se.I exemplet finns kr<strong>av</strong>en angivna i tre <strong>av</strong>snitt, 1 Orientering om<strong>upphandling</strong>en, 2 <strong>Avfall</strong> till förbränning samt 3 Kr<strong>av</strong> på behandlingen. Såsom <strong>av</strong>snitten är utformade kan också utformningen <strong>av</strong> <strong>av</strong>talet förenklas påså sätt att <strong>av</strong>snitten 2 och 3 kan läggas som bilaga till <strong>av</strong>talet.När det gäller vilka bevis som anbudsgivare ska lämna för att styrka attkr<strong>av</strong>en på tjänsten uppfylls är minimum att anbudsgivaren ska bekräfta attsamtliga kr<strong>av</strong> uppfylls. I exemplet i bilaga 5, Kr<strong>av</strong> på tjänsten – behandling<strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fall, finns exempel på några typer <strong>av</strong> beskrivningar som du kan


Bilaga 32ha som vägledning vid <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> förbränning <strong>av</strong> <strong>av</strong>fall. I bilaga 8,Anbudsformulär, finns exempel på hur du kan sammanfatta de uppgifter somanbudsgivaren ska lämna för att styrka att dina kr<strong>av</strong> uppfylls.


1 Orientering om <strong>upphandling</strong>enUpphandlingen <strong>av</strong>ser behandling <strong>av</strong> utsorterat komposterbart hushålls<strong>av</strong>falloch därmed jämförligt <strong>av</strong>fall som samlas in från kommunens hushåll ochverksamheter.Bilaga 33Kommunen har under år 2004 påbörjat separat insamling <strong>av</strong> bio<strong>av</strong>fall förbiologisk behandling. Systemet beräknas vara fullt utbyggt vid utgången <strong>av</strong>år 2007. Merparten <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallet utgörs <strong>av</strong> lättnedbrytbart biologiskt <strong>av</strong>fall ochpark- och trädgårds<strong>av</strong>fall. Sammanlagt beräknas mängden lättnedbrytbartbiologiskt <strong>av</strong>fall vid fullt utbyggt system uppgå till 8 000 – 10 000 ton.Utbyggnaden <strong>av</strong> systemet för källsortering <strong>av</strong> bio<strong>av</strong>fall går planenligt ochföljer uppställda tidsplaner. Detta innebär att de insamlade mängdernasuccessivt ökar. Insamlade volymer beräknas uppgå till 2 000 ton år 2005,5 000 ton år <strong>2006</strong> och 8 000 ton år 2007. Det <strong>av</strong>fall som hittills sorterats uthåller en hög kvalitet.I kommunens <strong>av</strong>fallsplan anges att syftet med insamling och biologiskbehandling <strong>av</strong> bio<strong>av</strong>fall är att den färdiga komposten ska återföras tillåkermark och att andra <strong>av</strong>sättningsområden som kan bli aktuella i väntan på<strong>av</strong>sättning till jordbruket är återföring till hushållen och tillverkning <strong>av</strong>anläggningsjord.Kommunen har cirka 154 000 invånare.Kommunen har för närvarande två <strong>av</strong>tal som berörs <strong>av</strong> den utökadeinsamlingen <strong>av</strong> bio<strong>av</strong>fall. Det nuvarande <strong>av</strong>talet med leverantören omförbränningstjänsten löper ut den 31 december 2007. Avtalet medleverantören om komposteringstjänsten löper ut den xxxxxxx. Avtalstidenska vara tre år med möjlighet för kommunen att förlänga <strong>av</strong>talet med två år.Ytterligare information om kommunen och hanteringen <strong>av</strong> bio<strong>av</strong>fall finns påwww.kommunen.se.2 <strong>Avfall</strong>et som ska komposteras2.1 Totala <strong>av</strong>fallsmängderDet totala behandlingsbehovet beräknas uppgå till 8 000 – 10 000 ton/årlättnedbrytbart biologiskt <strong>av</strong>fall. Cirka 3 000 ton/år park- och trädgårds<strong>av</strong>fallfinns att tillgå som strukturmaterial i processen. Angivna mängder <strong>av</strong>ser enbedömning vid fullt utbyggt insamlingssystem för lättnedbrytbart biologiskt<strong>av</strong>fall, baserat på hittills vunna egna erfarenheter beträffandesorteringsutbyte och deltagandegrad.


Under förutsättning att folkmängden inte förändras nämnvärt kan deinsamlade mängderna under de kommande åren förväntas ligga på ovanangiven nivå.Bilaga 342.2 Insamling <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallet idagSeparat insamling <strong>av</strong> lättnedbrytbart biologiskt <strong>av</strong>fall introduceras förnärvarande i kommunen, och systemet beräknas vara fullt utbyggt senast vidutgången <strong>av</strong> år 2007. Den separata insamlingen <strong>av</strong> lättnedbrytbart biologiskt<strong>av</strong>fall sker i dagsläget i ett system med papperspåsar och ventileradeplastkärl. Hämtning <strong>av</strong> lättnedbrytbart biologiskt <strong>av</strong>fall sker i huvudsak medtvåfacksbilar (tillsammans med brännbart <strong>av</strong>fall) varannan vecka frånenbostadshus och vanligen varje vecka från flerbostadshus ochverksamheter. Det är sannolikt att andra typer <strong>av</strong> biologiskt lättnedbrytbarapåsar så som exempelvis majsstärkelsepåsar kan komma att användas i störreeller mindre omfattning.Park- och trädgårds<strong>av</strong>fall samlas i huvudsak in genom att hushåll ochverksamheter lämnar <strong>av</strong>fallet vid kommunens återvinningscentraler.2.3 <strong>Avfall</strong>ets variation över åretMängden hushålls<strong>av</strong>fall faller relativt jämnt över året med en viss minskningunder sommaren.2.4 <strong>Avfall</strong>ets sammansättningHushålls<strong>av</strong>fall och därmed jämförligt <strong>av</strong>fallFör definition <strong>av</strong> begreppet hushålls<strong>av</strong>fall gäller bestämmelserna imiljöbalken 15:1-3. Vidare gäller bestämmelserna i<strong>Avfall</strong>sförordningen 3 § bilaga 1 (kod 20) och bilaga 2.Med hushålls<strong>av</strong>fall jämförligt <strong>av</strong>fall från annan verksamhet <strong>av</strong>ses bl.a.köks<strong>av</strong>fall från lokaler som inte i första hand är <strong>av</strong>sedda för att tillgodose ettbostadsbehov. Som exempel kan nämnas <strong>av</strong>fall från industrier,byggarbetsplatser, restauranger, personalmatsalar, skolor, järnvägsstationer,busstationer, andra samlingslokaler, fritidsanläggningar etc.Lättnedbrytbart biologiskt <strong>av</strong>fall<strong>Avfall</strong>et utgörs främst <strong>av</strong> lättnedbrytbart biologiskt <strong>av</strong>fall från hushåll,restauranger, storkök och livsmedelsbutiker. Enligt gällande föreskrifter om<strong>av</strong>fallshantering i kommunen ska följande komposterbara <strong>av</strong>fall sorteras ut.• Matrester, tillagade och råa, <strong>av</strong> kött, fisk, grönsaker, frukt, ägg,mjölk, mjöl, ris och pasta• Mindre kött- och fiskben, fiskrens samt kräft- och räkskal• Frukt-, ägg- och grönsaksskal• Bröd, kex, kakor och bullar


Bilaga 35• Kaffe- och tesump, kaffe- och tefilter• Vissna blommor, krukväxter och jord från omplanteringar ochliknande• Hushållspapper• Popcorn, godis och chokladUtöver ovanstående <strong>av</strong>fallsslag kan även mindre mängder trädgårds<strong>av</strong>fallförekomma i den utsorterade komposterbara fraktionen från villor.kommunen förbinder sig att lämna allt lättnedbrytbart biologiskt <strong>av</strong>fall frånhushåll, restauranger, storkök och livsmedelsbutiker till leverantören.Kommunen förbinder sig inte att lämna annat lättnedbrytbart biologiskt<strong>av</strong>fall som ej är att betrakta som hushålls<strong>av</strong>fall eller därmed jämförligt <strong>av</strong>falli enlighet med vad som angivits i <strong>av</strong>snitt 2.4.Det utsorterade lättnedbrytbara biologiska <strong>av</strong>fallet håller en hög kvalitet.<strong>Avfall</strong>et innehåller en viss mängd främmande material såsom plast, metalloch kartong och som är felsorterat enligt kommunen anvisningar. Småmängder glas kan inte heller uteslutas. Innehållet <strong>av</strong> sådana synligaföroreningar kan, med utgångspunkt från erfarenheter från insamling <strong>av</strong>motsvarande fraktion i andra kommuner med väl fungerandekällsorteringssystem, över tiden förväntas uppgå till i genomsnitt0,5-5 procent och utgöras i huvudsak <strong>av</strong> sådana komponenter som kan<strong>av</strong>lägsnas genom siktning. Erfarenheter visar att påsar innehållandebrännbart <strong>av</strong>fall som felaktigt har lagts tillsammans med påsarnainnehållande lättnedbrytbart biologiskt <strong>av</strong>fall normalt kan förekomma meden mängd motsvarande upp till i storleksordningen 10-20 stycken i ettnormalstort sopbilslass från kommunen men även större antal felkastadepåsar kan förekomma.Kemiska analyser <strong>av</strong> utsorterat komposterbart hushålls<strong>av</strong>fall från välfungerande källsorteringssystem visar bl.a. att innehållet <strong>av</strong> föroreningarsåsom tungmetaller är lågt.Anläggningar som producerar kompost från utsorterat lättnedbrytbartbiologiskt <strong>av</strong>fall kan kvalitetsmärka produkten genom att certifiera denenligt SPs (<strong>Sverige</strong>s Provnings- och Forskningsinstitut) standard.Certifieringen ställer kr<strong>av</strong> på hela hanteringskedjan från inkommande <strong>av</strong>falltill användning. Kommunen <strong>av</strong>ser att samla in utsorterat lättnedbrytbartbiologiskt <strong>av</strong>fall på ett sådant sätt och med en sådan kvalitet att kompostenkan användas för jordtillverkning och på längre sikt inom lantbruket samt såatt certifiering underlättas.Strukturmaterialkommunen tillhandahåller om leverantören så önskar utan ersättning(0 kr/ton fritt komposteringsanläggningen) strukturmaterial i form <strong>av</strong> park-


och trädgårds<strong>av</strong>fall som tagits emot vid kommunen återvinningscentraler.Leverantören svarar för eventuell lagring <strong>av</strong> strukturmaterial och för atttäcka eventuellt ytterligare behov <strong>av</strong> strukturmaterial. Park- ochträdgårds<strong>av</strong>fallet består i huvudsak <strong>av</strong> ris, grenar och löv. Merparten <strong>av</strong><strong>av</strong>fallet uppstår under perioden mars-oktober.Bearbetning <strong>av</strong> strukturmaterialet så som flisning eller krossning utförs ochbekostas <strong>av</strong> leverantören. Anbudsgivaren tar själv ansvar för om park ochträdgårds<strong>av</strong>fallet är ett lämpligt strukturmaterial.3 Kr<strong>av</strong> på behandlingen3.1 HuvudmomentBehandlingen ska omfatta följande huvudmoment:1. Mottagning inkl. vägning och kvalitetssäkring <strong>av</strong> inkommande <strong>av</strong>fall2. Erforderlig mellanlagring3. Relevant förbehandling4. Huvudbehandlingsmomentet (komposteringen)5. Avyttring <strong>av</strong> den färdiga komposten inkl. bortskaffande <strong>av</strong> övrigarestprodukter (t.ex. siktrest) och lagerhållning <strong>av</strong> produkternaKomposteringen kan ske i en befintlig anläggning eller genom attleverantören uppför en anläggning för denna entreprenads räkning.Bilaga 363.2 Mottagning <strong>av</strong> <strong>av</strong>falletKommunen ansvarar för transporterna till behandlingsanläggningen.Leverantören ska tillse att tillfartsvägen till anläggningen alltid är farbar medtunga fordon såsom sopbil och vid behov även containertransporter.Om anläggningen lokaliseras på ett sådant sätt att omlastning till störrefordon ej bedöms som fördelaktig kommer <strong>av</strong>fallet att levereras tillbehandlingsanläggningen med konventionella tvåfacksbilar vid fleratillfällen per dag.Om anläggningen lokaliseras på ett sådant sätt att omlastning till störrefordon är nödvändig kommer <strong>av</strong>fallet att levereras tillbehandlingsanläggningen i containrar. Varje container har en volym <strong>av</strong>30 kubikmeter, och kan lastas med högst cirka 10 ton <strong>av</strong>fall. Tre containrarper släp kan idag transporteras.Mottagning <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallet innefattar vägning och kvalitetssäkring <strong>av</strong>inkommande <strong>av</strong>fall. Mottagningen <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallet sker inte i en bunker utan påen plan yta. <strong>Avfall</strong>et kvalitetssäkras <strong>av</strong> leverantören på ett sådant sätt attanvändning <strong>av</strong> komposten för jordtillverkning och på längre sikt inomlantbruket möjliggörs samt att certifiering <strong>av</strong> komposten enligt SP:s


Bilaga 37certifieringsregler för kompost underlättas. Ett viktigt moment ikvalitetssäkringen är att bedöma förekomsten <strong>av</strong> påsar som felaktigt har lagtstillsammans med påsarna innehållande lättnedbrytbart biologiskt <strong>av</strong>fall. Omförekomsten <strong>av</strong> sådana ”felkastade påsar” som är synliga efter att <strong>av</strong>falletbretts ut med hjullastare på en plan yta är betydligt större än vad som ärnormalt i inkommande leveranser omklassas lasset till brännbart <strong>av</strong>fall. Omlasset accepteras för kompostering bör främmande påsar och annatfelsorterat <strong>av</strong>fall <strong>av</strong>lägsnas innan fortsatt behandling.Allt <strong>av</strong>fall ska tas emot löpande under hela året och under hela<strong>av</strong>talsperioden. Mottagningsplatsen för <strong>av</strong>fallet ska vara bemannad måndagtill fredag (även helgdagar) minst mellan klockan 07:00 och 16:00.Kommunen ska även ges möjlighet att leverera <strong>av</strong>fall på andra tider. Dettakan exempelvis åstadkommas genom att kommunen får tillgång tillanläggningen och våg med passerkort.<strong>Avfall</strong> som tas emot vid anläggningen ska vägas och registreras. Avvågsedeln ska framgå:• tidpunkten för mottagningen• det <strong>av</strong>lämnande fordonets registreringsnummer eller kod• <strong>av</strong>fallets vikt3.3 MellanlagringLeverantören ska ta emot <strong>av</strong>fallet löpande under året med en mottagningsom är anpassad för de variationer över året i <strong>av</strong>fallsleveranser somredovisas i <strong>av</strong>snitt 2.3. Behandlingsansvar gäller även vid driftstopp och omkompostering inte kan ske <strong>av</strong> andra skäl.Erforderlig mellanlagring som krävs för detta ska omfattas <strong>av</strong> anbudet.3.4 FörbehandlingKommunen levererar <strong>av</strong>fallet i den form som beskrivits i <strong>av</strong>snitt 2.Erforderlig förbehandling i form <strong>av</strong> t.ex. hygienisering, krossning, siktning,etc. ska omfattas <strong>av</strong> anbudet.3.5 HuvudbehandlingDen huvudsakliga behandlingen <strong>av</strong> det aktuella <strong>av</strong>fallet ska ske genomkompostering och innefatta huvudprocess (den första intensivanedbrytningsfas som sker efter att <strong>av</strong>fallet mottagits vid anläggningen) samteftermognad (den därpå följande fasen där processen har <strong>av</strong>klingat menfortfarande är aktiv) till stabil produkt.


3.6 Avyttring <strong>av</strong> den färdiga komposten m.m.Leverantören har ansvaret för <strong>av</strong>sättningen. I kommunens <strong>av</strong>fallsplan angesatt syftet med insamling och biologisk behandling <strong>av</strong> bio<strong>av</strong>fall är att denfärdiga komposten ska återföras till åkermark och att andra<strong>av</strong>sättningsområden som kan bli aktuella i väntan på <strong>av</strong>sättning tilljordbruket är återföring till hushållen och tillverkning <strong>av</strong> anläggningsjord.Bilaga 38Samtliga övriga restprodukter som kan uppstå under de olikahanteringsstegen ska omhändertas <strong>av</strong> leverantören, även sådana som uppstårföre eller efter huvudbehandlingen. Restprodukter som kan uppstå kan varaexempelvis främmande <strong>av</strong>fall som sorteras ut före eller efterhuvudbehandlingen, siktrest samt <strong>av</strong>fall som ej godkänts vid leverantörenskvalitetskontroll <strong>av</strong> inkommande <strong>av</strong>fall.


Bilaga 4Sid 1 (7)Kr<strong>av</strong> på tjänsten- behandling <strong>av</strong> utsorterat biologiskt <strong>av</strong>fallLäsanvisningTexten på de följande sidorna är ett exempel på hur kr<strong>av</strong>en på tjänstenbehandling <strong>av</strong> utsorterat biologiskt <strong>av</strong>fall kan formuleras. Exemplet ärbaserat på vissa specifika förutsättningar, till exempel att beställaren lämnaröppet att lämna anbud baserat på olika metoder, till exempel komposteringeller rötning. Kommunen ombesörjer leverans <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallet tillbehandlingsanläggningen. Texten är i långa stycken utdrag ur ettförfrågningsunderlag som är utarbetat <strong>av</strong> Stockholms stadsrenhållningsnämnd, ”Mottagning, behandling och slutligt omhändertagande<strong>av</strong> lättnedbrytbart biologiskt behandlingsbart <strong>av</strong>fall”.Texten har bearbetats dels i syfte att lättare kunna lyftas in i ettförfrågningsunderlag med delvis andra specifika förutsättningar och kr<strong>av</strong>,dels rent redaktionellt. Till exempel har vi som beställare genomgåendeanvänt ”kommunen”.För varje enskild <strong>upphandling</strong> måste särskild uppmärksamhet ägnas åt hurkr<strong>av</strong>en på följande punkter ska formuleras för att behandlingstjänsten skatillgodose kommunens behov.• Egenskaper hos det <strong>av</strong>fall som kommunen vill ha omhändertaget• Hur det insamlade <strong>av</strong>fallet kommer att levereras, t.ex. vilken ellervilka typer <strong>av</strong> transportfordon som kommer att användas• När <strong>av</strong>fall kommer att levereras, t.ex. under vilka timmar på dygnet,vilka veckodagar och om det ska kunna levereras under hela året• Till vilken plats eller vilka alternativa platser <strong>av</strong>fallet kommer attkunna levereras• Från vilken tidpunkt leverantören har ansvaret för <strong>av</strong>fallet• Om anbud ska omfatta hela uppdraget eller om anbud ska kunnalämnas på del <strong>av</strong> uppdraget, t.ex. en del <strong>av</strong> volymen. I det senarefallet ska det i förfrågningsunderlaget anges vilka poststorlekar ochkombinationer som anbud kan <strong>av</strong>se.I exemplet finns kr<strong>av</strong>en angivna i två <strong>av</strong>snitt, 1 Orientering om<strong>upphandling</strong>en, 2 Kr<strong>av</strong> på behandlingstjänsten. Så som <strong>av</strong>snitt 2 är utformatkan det läggas som bilaga till <strong>av</strong>talet Texten är förhållandevis kort, vilketsammanhänger med att förfrågningsunderlaget från Stockholm ocksåinnehåller ett <strong>av</strong>snitt ”Uppdragets föreskrifter”, som innehåller en blandning<strong>av</strong> kr<strong>av</strong> på tjänsten (genomförandevillkor) och kr<strong>av</strong> som är <strong>av</strong> karaktärenkommersiella <strong>av</strong>talsvillkor.


Bilaga 42När det gäller vilka bevis som anbudsgivare ska lämna för att styrka attkr<strong>av</strong>en på tjänsten uppfylls är minimum att anbudsgivaren ska bekräfta attsamtliga kr<strong>av</strong> uppfylls. I exemplet i bilaga 5, Kr<strong>av</strong> på tjänsten – behandling<strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fall, finns exempel på några typer <strong>av</strong> beskrivningar som du kanha som vägledning vid <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> förbränning <strong>av</strong> <strong>av</strong>fall. I bilaga 8,Anbudsformulär, finns exempel på hur du kan sammanfatta de uppgifter somanbudsgivaren ska lämna för att styrka att dina kr<strong>av</strong> uppfylls.


1 Orientering om <strong>upphandling</strong>enUpphandlingen <strong>av</strong>ser mottagning, behandling och slutligt omhändertagande<strong>av</strong> lättnedbrytbart biologiskt <strong>av</strong>fall.Bilaga 43I kommunen svarar renhållningsnämnden för att hushålls<strong>av</strong>fall och därmedjämförligt <strong>av</strong>fall däribland biologiskt lättnedbrytbart <strong>av</strong>fall från hushåll,storkök, restauranger och viss livsmedelshantering samlas in och behandlas.<strong>Avfall</strong>smängden beräknas år <strong>2006</strong> uppgå till cirka 7 000 ton för attår 2008 uppgå till cirka 20 000 ton.Renhållningsnämnden, nedan kallad Beställaren, kommer att teckna <strong>av</strong>talmed en eller flera leverantörer.Avtalet ska gälla tre år med möjlighet för kommunen att förlänga <strong>av</strong>talet tvåår.För mera information om kommunen, renhållningsnämnden, aktuellrenhållningsordning m.m., se www.kommunen.se.2 Kr<strong>av</strong> på behandlingstjänsten2.1 UppdragetUppdraget innebär att biologiskt behandla det separat insamlade biologisktlättnedbrytbara <strong>av</strong>fallet med återvinning <strong>av</strong> energin i form <strong>av</strong> biogas ellernäringsämnen. Det biologiskt lättnedbrytbara <strong>av</strong>fallet är mat<strong>av</strong>fall ellerliknande material från utvalda hushåll, storkök, restauranger och andralivsmedelshanterande verksamheter i kommunen.I uppdraget ingår också att biologiskt behandla ovanstående mat<strong>av</strong>fall sominte under inkörningsperioder eller driftsstörningar i insamlingssystemeteller behandlingsanläggningen kan behandlas för återvinning <strong>av</strong> energi ellernäringsämnen. Denna del <strong>av</strong> uppdraget kan utföras genom underleverantörefter godkännande <strong>av</strong> beställaren.I uppdraget ingår inte transporten <strong>av</strong> det insamlade materialet mellaninsamlingsplatsen och behandlingsanläggningen. Kommunen levererar detbiologiskt lättnedbrytbara <strong>av</strong>fallet till anbudsgivarensmottagningsanläggning. Efter lossning vid mottagningsanläggningen övergåransvaret för det biologiskt lättnedbrytbara <strong>av</strong>fallet till mottagaren.Anbud kan lämnas på behandling <strong>av</strong> olika kvaliteter på insamlat biologisktlättnedbrytbara <strong>av</strong>fall som gemensam entreprenad eller på varderakvalitetsfraktionen för sig.


Leveransen <strong>av</strong> det biologiskt lättnedbrytbara <strong>av</strong>fallet kommer att skekontinuerligt under <strong>av</strong>talstiden och fördelas mellan antalet antagnaanbudsgivare och de mängder man ska ta emot.Bilaga 442.2 BehandlingsförfarandeDet biologiskt lättnedbrytbara <strong>av</strong>fallet som samlats in genom den separatamat<strong>av</strong>fallsinsamlingen ska behandlas så att så stor del <strong>av</strong> näringsämnena ochenergiinnehållet tas tillvara på ett så effektivt sätt som möjligt.Eftersom mat<strong>av</strong>fallet uppvisar stora skillnader i kvalitet beroende på<strong>av</strong>fallslämnare och hämtsystem får även behandlingen diversifieras.Anbudsgivaren ska i anbudet redovisa hur olika kvaliteter <strong>av</strong> mottagetbiologiskt lättnedbrytbart <strong>av</strong>fall kommer att behandlas och vilkenåtervinning som behandlingen ger och <strong>av</strong>sättningen för de återvunnaprodukterna.2.3 Kvalitetsbeskrivning <strong>av</strong> det biologisktlättnedbrytbara <strong>av</strong>fallet från den separatamat<strong>av</strong>fallsinsamlingen2.3.1 Pumpbart Ts25 %och härstammar från restauranger, storkök, livsmedelsverksamhet ochhushåll med motsvarande sortering. Insamlingssystemet använder


Bilaga 45papperssäck från insamlingsställena. Det biologiskt lättnedbrytbara <strong>av</strong>falletkvalitetssäkras genom instruktioner till <strong>av</strong>fallslämnaren om vad fraktionenfår innehålla och mottagningsanläggningens mottagningskontroll.Mat<strong>av</strong>fallet innehåller huvudsakligen malt material frånVäxtdelarFisk<strong>av</strong>fallFruktskalHushållspapperKaffefilterKöttresterMatresterOfärgade pappersservetterSkal och ben2.3.3 Kvalitet med < 15 % icke biologiskt materialSeparat insamlat källsorterat biologiskt lättnedbrytbara <strong>av</strong>fall däråtervinningsprodukterna kan utnyttjas till jordförbättring ochenergiproduktion. Mat<strong>av</strong>fallet härstammar från restauranger, storkök,livsmedelsverksamhet och hushåll med mat<strong>av</strong>fallskvarn och egen tank.Insamlingssystemet använder biopåsar eller liknande påsar för hushållen ochpapperssäck från andra insamlingsställen. Det biologiskt lättnedbrytbara<strong>av</strong>fallet kvalitetssäkras genom instruktioner till <strong>av</strong>fallslämnaren om vadfraktionen får innehålla och mottagningsanläggningens mottagningskontroll.Mat<strong>av</strong>fallet innehåller huvudsakligen material frånBlom- och växtdelar Fisk<strong>av</strong>fallFruktskalHushållspapperKaffefilterKöttresterMatresterOfärgade pappersservetterSkal och benMajsstärkelsepåsar


2.4 MängderBeräknade totala mängder uppkomna separat insamlat biologisk mat<strong>av</strong>fallper år som innefattas i denna förfrågan framgår <strong>av</strong> nedanstående tabell.Bilaga 46Mänger i ton<strong>2006</strong> 2007 2008KvalitetKvalitetKvalitet Kvalitet >15 % Kvalitet Kvalitet >15 % KvalitetPumpbart Restaurang icke bio. Pumpbart Restaurang icke bio. PumpbartKvalitetRestaurangKvalitet>15 %icke bio.Villor (kärl) 1 500 3 000 3 000Flerfam.hus(kärl) 850 3 400 6 800Flerfam.hus(pumpbart)Livsm.verksamhet(kärl) 1 000 500 1 800 2 400Livsm.verksamhet(pumpbart) 500 1 000 1 000Restauranger(kärl) 2 000 4 000 3 000 4 000Restauranger(pumpbart) 500 1 000 1 000Summa 1 000 3 000 2 850 2 000 4 000 8 200 7 400 4 000 9 800Antal poster 1 1-2 1-3 1-2 1-4 1-8 1-10 1-4 1-10För perioden som kan omfattas <strong>av</strong> en förlängning beräknas de totalamängderna kunna uppgå till följande.Mänger i ton2009 2010KvalitetKvalitet Kvalitet >15 % KvalitetPumpbart Restaurang icke bio. PumpbartKvalitetRestaurangKvalitet>15 %icke bio.Villor (kärl) 2 000 2 000 3 000 1 000Flerfam.hus(kärl) 7 200 3 000 8 000 2 200Flerfam.hus(pumpbart)Livsm.verksamhet(kärl) 3 000 3 000Livsm.verksamhet(pumpbart) 1 000 1 000Restauranger(kärl) 10 000 4 000 10 000 4 000Restauranger(pumpbart) 1 000 1 000Summa 24 200 4 000 5 000 26 000 4 000 3 200Antal poster 1-25 1-4 1-5 1-26 1-4 1-4Anbud för behandling <strong>av</strong> det biologiskt lättnedbrytbara <strong>av</strong>fallet lämnas iposter. Varje post omfattar minst 1 000 upp till 2 000 ton per år.I ovanstående tabell finns angivet hur många poster som respektive kvalitetberäknas bli per år.


Anbudsgivaren kan lämna anbud på från en upptill samtliga poster varje år.Det är fritt för anbudsgivaren att ge anbud på en, fler eller samtligakvaliteter.Bilaga 47


Bilaga 5Sid 1 (8)Kr<strong>av</strong> på tjänsten- behandling <strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fallLäsanvisningDet exempel som finns på de följande sidorna <strong>av</strong>ser behandling <strong>av</strong> farligt<strong>av</strong>fall som hämtas <strong>av</strong> leverantören på det mellanlager som kommunenansvarar för. Exemplet bygger till vissa delar på förfrågningsunderlag frångenomförda <strong>upphandling</strong>ar.I exemplet ingår samtliga de <strong>av</strong>fallsslag som ingår i <strong>av</strong>fallsförordningen,Bilaga 2, grupp 20 Kommunalt <strong>av</strong>fall (hushålls<strong>av</strong>fall och liknande handels-,industri- och institutions<strong>av</strong>fall), även separat insamlade fraktioner. Därtillingår några <strong>av</strong>fallsslag som ingår i andra grupper. Vidare ingår sådant <strong>av</strong>fallsom har en eller flera <strong>av</strong> de egenskaper som anges i bilaga 3 till<strong>av</strong>fallsförordningen.I exemplet ingår också enstaka <strong>av</strong>fallsslag som inte är farligt <strong>av</strong>fall, men därdet kan vara praktiskt att göra <strong>upphandling</strong>en tillsammans med<strong>upphandling</strong>en <strong>av</strong> behandling <strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fall.I exemplet har <strong>av</strong>fallsslagen grupperats i nio grupper. Om <strong>upphandling</strong>enomfattar mindre mängder är det rimligt att antalet grupper är lägre. Tillexempel kan det finnas skäl att särskilja färgrester och spillolja från övrigtfarligt <strong>av</strong>fall, då de ofta är mängdmässigt betydande. Grupperingen görs medbeaktande <strong>av</strong> de faktorer som tas upp i <strong>av</strong>snitt 3.3 i vägledningen.I nära anslutning till respektive exempel på kr<strong>av</strong> finns också angivet vilkabeskrivningar och bekräftelser (bevis) som anbudsgivaren ska lämna för attstyrka att kr<strong>av</strong>et uppfylls. En sådan uppläggning kan vara en lämplig i ettutkast som ska användas för interna <strong>av</strong>stämningar. Det slutligaförfrågningsunderlaget blir ofta mera lättillgängligt om texten om vilka bevissom ska lämnas lyfts ut ur <strong>av</strong>snittet om kr<strong>av</strong> på tjänsten och i stället samlas iett anbudsformulär. Exempel på anbudsformulär finns i bilaga 8 i denn<strong>av</strong>ägledning. Med en sådan uppläggning kan också utformningen <strong>av</strong> <strong>av</strong>taletförenklas på så sätt att <strong>av</strong>snittet ”Kr<strong>av</strong> på tjänsten” kan läggas som bilaga till<strong>av</strong>talet utan att tyngas <strong>av</strong> uppgifter som bara är aktuella vid<strong>upphandling</strong>stillfället. Exempel på sådan <strong>av</strong>talsförlaga finns i bilaga 6 idenna vägledning.I exemplet anges för vissa <strong>av</strong>fallsslag kr<strong>av</strong> på återvinnings- ellerbortskaffningsförfarande. För andra <strong>av</strong>fallsslag anges acceptabla alternativ.För ytterligare andra <strong>av</strong>fallsslag anges varken kr<strong>av</strong> eller önskemål.


Bilaga 52För de <strong>av</strong>fallsslag där olika återvinnings- eller bortskaffningsförfaranden ärmöjliga kan erbjudet förfarande användas som utvärderingskriterium. Dentabell som ingår i exemplet är förberedd för att kommunen för vissa ellersamtliga <strong>av</strong>fallsslag utöver kr<strong>av</strong>et ska kunna ange önskat förfarande. Sevidare <strong>av</strong>snitt 7.6.7 Exempel på utvärderingskriterier i vägledningen.Om kommunen väljer att i <strong>upphandling</strong>en <strong>av</strong> behandlingstjänsten även ta intransport från en eller flera återvinningscentraler till behandlingsanläggningeller mellanlager ska kr<strong>av</strong>en på tjänsten kompletteras enligt endera <strong>av</strong>följande alternativ (kr<strong>av</strong> eller option).• Transporttjänsten som kr<strong>av</strong>: Om leverantörensbehandlingsanläggning eller mellanlager är belägen mer änxx kilometer från xxxxx ska anbudet innefatta transporter frånåtervinningscentralen/ -centralerna till behandlingsanläggningen ellertill mellanlager. I det här alternativet kan kommunen välja mellan attbegära att pris ska lämnas inklusive transport eller att separata priserska lämnas för behandling och transport.• Transporttjänsten som option: Om leverantörensbehandlingsanläggning eller mellanlager är belägen mer änxx kilometer från xxxxx kan anbud också lämnas på att leverantörenombesörjer transporter från återvinningscentralen/ -centralerna tillbehandlingsanläggningen eller mellanlager (option). I det häralternativet ska optionen vara prissatt enligt anvisningar iförfrågningsunderlaget.När det gäller den närmare utformningen <strong>av</strong> kr<strong>av</strong> på transporttjänsten harRVF påbörjat ett arbete för att ta fram en vägledning för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong>transporter. De utvecklas därför inte närmare här.


Bilaga 531 Kr<strong>av</strong> på behandlingstjänsten1.1 InledningDenna <strong>upphandling</strong> omfattar hämtning och behandling <strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fall somsamlats in till kommunens mellanlager på X-by samt Y-by <strong>av</strong>fallsanläggningnär det gäller tryckimpregnerat trä. I <strong>upphandling</strong>en ingår även behandling<strong>av</strong> vissa <strong>av</strong>fallsslag som inte är farligt <strong>av</strong>fall.1.2 <strong>Avfall</strong>sslag, <strong>av</strong>fallsmängder ochhämtningsfrekvensUpphandlingen omfattar allt farligt <strong>av</strong>fall, inklusive sådant <strong>av</strong>fall som har eneller flera <strong>av</strong> de egenskaper som anges i bilaga 3 till <strong>av</strong>fallsförordningen. Ibilagd ”<strong>Avfall</strong>sslag; mängder, kr<strong>av</strong> och önskemål” (underbilaga i denn<strong>av</strong>ägledning) har det farliga <strong>av</strong>fallet grupperats i nio grupper enligt följande.• Lösningsmedel• Syror, baser• Oljor och fett• Färg m.m.• Batterier• Trä som innehåller farliga ämnen• Brandsläckare• Övriga kemikalier• Övrigt farligt <strong>av</strong>fallAnbud kan lämnas på en eller flera <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallsslagsgrupperna eller påsamtliga. I anbud som omfattar mer än en <strong>av</strong>fallsslagsgrupp ska separatapriser lämnas för varje <strong>av</strong>fallsslagsgrupp.I bilaga anges uppskattade mängder för år <strong>2006</strong> <strong>av</strong> respektive <strong>av</strong>fallsslag.Mängderna är baserade på mottagna mängder under år 2004. Därmängduppgifter för 2004 saknats har en uppskattning <strong>av</strong> mängden gjorts.<strong>Avfall</strong>smängderna bedöms komma att öka successivt under <strong>av</strong>talsperiodenallteftersom mer farligt <strong>av</strong>fall från hushållen i regionen mellanlagras påX-by. För några <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallsslagen lämnas särskilda uppgifter om uppskattadetillkommande mängder under <strong>av</strong>talsperioden. Samtidigt kan det inteuteslutas att mängderna <strong>av</strong> vissa <strong>av</strong>fallsslag kan komma att minska under<strong>av</strong>talsperioden. För några <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallsslagen finns uppgift om vad somuppskattas komma att utgöra de viktigaste delmängderna, i vissa fall meduppskattade mängder.De olika <strong>av</strong>fallsslagen ska normalt hämtas med den frekvens som anges ibilagan: En gång per vecka, en gång per månad, två gånger per år eller engång per år. För vissa <strong>av</strong>fallsslag kan tätare hämtning vara aktuell beroendepå säsong eller som extra hämtningar utöver schema.


Bilaga 54Anbud ska innehålla följande.• Uppgift om vilka <strong>av</strong>fallsslag anbudet <strong>av</strong>ser samt bekräftelse attangivna mängder accepteras.• Förslag till hämtningsschema för första <strong>av</strong>talsåret.1.3 Behandling <strong>av</strong> <strong>av</strong>falletLeverantören ska i första hand behandla <strong>av</strong>fallet så att material eller energiåtervinns eller att näringsämnen återförs till kretsloppet. I sista hand ska<strong>av</strong>fallet bortskaffas genom deponering.För vissa <strong>av</strong>fallsslag anges i bilagan det återvinnings- respektivebortskaffningsförfarande som anbudet ska vara baserat på. För andra<strong>av</strong>fallsslag anges alternativa acceptabla förfaranden. För de <strong>av</strong>fallsslag däringen uppgift lämnas är det upp till leverantören att välja förfarande, inom deramar som ges <strong>av</strong> lagar, förordningar och givna tillstånd.Anbud ska innehålla följande.• Bekräftelse <strong>av</strong> att angivna kr<strong>av</strong> vad <strong>av</strong>ser återvinnings- respektivebortskaffningsförfarande accepteras.• För varje <strong>av</strong>fallsslag: Uppgift om vilket återvinnings- respektivebortskaffningsförfarande som anbudet är baserat på.• För varje <strong>av</strong>fallsslag som inte <strong>av</strong>ses behandlas vid egen anläggning:Uppgift om vilken underleverantör som <strong>av</strong>ses utföra behandlingenoch vid vilken eller vilka alternativa anläggningar.• För <strong>av</strong>fallsslag där anbudet är baserat på mellanlagring: Uppgifterom mellanlagret ifråga.


Bilaga 5UnderbilagaSid 1 (4)<strong>Avfall</strong>sslag: Mängder, kr<strong>av</strong> och önskemålI tabellen på följande sidor används följande koder och förkortningar.<strong>Avfall</strong>skod Kod enligt <strong>Avfall</strong>sförordningen, Bilaga 2.FörpackningstypHämtningfrekvensc = cipaxd = dunkf = fatk = kartongI tabellen anges den hämtningsfrekvens som anbudet ska baseraspå. Vidare anges bedömning <strong>av</strong> behov <strong>av</strong> extra hämtningar ellerannan hämtningsfrekvens beroende <strong>av</strong> säsong.vecka = en gång per vecka, 52 gånger per årmånad = en gång per månad, tolv gånger per århalvår = två gånger per årår = en gång per årÅtervinningsförfarande Kod enligt <strong>Avfall</strong>sförordningen, Bilaga 4Bortskaffningsförfarande Kod enligt <strong>Avfall</strong>sförordningen, Bilaga 5


Bilaga 5UnderbilagaSid 2 (4)<strong>Avfall</strong>skodBenämning/förpackningstypUppskattadmängdår <strong>2006</strong> (kg)Tillkommandemängder (kg)under<strong>av</strong>talstidenHämtnings-frekvensÅtervinnings-/bortskaffningsförfarandeLösningsmedel200113* Lösningsmedel var<strong>av</strong>- högkalori /f- lågkalori/f25 0001 300År 2007: 1 500År 2008: 5 800År 2007: 25År 2008: 1 482R1Summa lösningsmedel 26 300Syror, basiskt <strong>av</strong>fall200114* Syror /k uppdelade 280 D10som:- H 2 SO 4fast/flytande- HCl- HNO 3- Organiskasyror- Övriga syror200115* Baser uppdelade som: 2 000 D10- NaOHfast/flytande /f- KOH- Ammoniak /kSumma syror och basiskt <strong>av</strong>fall 2 280Oljor och fett130205* Mineralbaserade ickeklorerade20 000 R9motor-,transmissions- ochsmörjoljor /f160107* Oljefilter /f 4 000 År 2007: 981R1/R4År 2008: 2 500200<strong>12</strong>6* Olja och fett /c/f 80 000 År 2007:R1<strong>12</strong> 500År 2008:26 000Summa oljor och fett 104 000


Bilaga 5UnderbilagaSid 3 (4)<strong>Avfall</strong>skodBenämning/förpackningstypUppskattadmängdår <strong>2006</strong> (kg)Tillkommandemängder (kg)under<strong>av</strong>talstidenHämtnings-frekvensÅtervinnings-/bortskaffningsförfarandeFärg m.m.200<strong>12</strong>7* Färg m.m. var<strong>av</strong>- färg<strong>av</strong>fall ismåemb,lösn.bas /b- isocyanater /k- härdare utomisocyanat/amin/k- aerosol, färg200<strong>12</strong>8 Annan färg än sådansom ingår i 20 01 27/retursystem förförpackningar211 00030År 2007:19 200År 2008:33 00010xx144 000 År 2007:17 300År 2008:34 000Summa färg m.m. 355 000D10D10Batterier och ackumulatorer200133* BlybatterierNi-Cd-batterierSmåbatterier.83 000 (Startar070401)R4/R4/D1Trä som innehåller farliga ämnen200137* Trä som innehållerfarliga ämnen, främsttryckimpregnerat trä674 000 R1Brandsläckare160214 Brandsläckare (antal?) 1 900 R4


Bilaga 5UnderbilagaSid 4 (4)<strong>Avfall</strong>skodBenämning/förpackningstypUppskattadmängdår <strong>2006</strong> (kg)Tillkommande mängder(kg) under<strong>av</strong>talstidenHämtningsfrekvensÅtervinnings-/bortskaffningsförfarandeÖvriga kemikalier200117* Fotokemikalier- flytande- fast/f200119* Bekämpningsmedel /k,var<strong>av</strong>– fast– flytande– aerosol– Hg– träimpregneringsmedel200<strong>12</strong>1* Lysrör och annatkvicksilverhaltigtmaterial /k200<strong>12</strong>3* Kasserad utrustningsom innehållerklorfluorkarboner200<strong>12</strong>9* Rengöringsmedel sominnehåller farligaämnen, var<strong>av</strong>- sura /d/f- basiska /d/f1 000150Xxxxxx xxxxxx xxxSumma övriga kemikalier 10 0003 800 År 2007: 25År 2008: 767D104 100 D10500 R4xR4/D10D10Övrigt farligt <strong>av</strong>fall180201 Stickande och skärande/k 100 År 2007: 200xxxxxx xxxxxx xxxÖvrigt farligt <strong>av</strong>fall xxxSumma övrigt farligt <strong>av</strong>fallxxxD10


Bilaga 6Sid 1 (6)AvtalsförlagaLäsanvisningTexten på de följande sidorna är ett exempel på hur en <strong>av</strong>talsförlaga kanutformas.Exemplet är anpassat för en uppläggning där alla kr<strong>av</strong> på tjänsten återfinns isjälva förfrågningsunderlaget, i ett <strong>av</strong>snitt ”Kr<strong>av</strong> på tjänsten”.Exemplet kan bara delvis användas som en mall. För varje enskild<strong>upphandling</strong> måste <strong>av</strong>talsvillkoren anpassas till den specifika <strong>upphandling</strong>en.Som regel behöver följande klausuler övervägas särskilt.• Särskilda <strong>av</strong>talsvillkor (genomförandevillkor) som är specifika förden tjänst som <strong>av</strong>talet <strong>av</strong>ser, inklusive specifika miljöhänsyn.• Särskilda <strong>av</strong>talsvillkor <strong>av</strong>seende så kallade sociala hänsyn.• Priskonstruktion, till exempel om ett visst pris ska tillämpas upp tillviss mängd <strong>av</strong>fall och ett annat, lägre pris, för mängder därutöver, iett eller flera steg.• Priser för eventuella optioner.• Eventuella incitamentsklausuler i syfte att stimulera leverantören attvidta önskade åtgärder eller att undvika att vidta icke önskadeåtgärder.• Pris<strong>av</strong>drag eller viten för specificerade fall <strong>av</strong> att leverantören intefullgör sitt åtagande enligt <strong>av</strong>tal• Pristillägg eller viten för specificerade fall <strong>av</strong> att beställaren intefullgör sina åtaganden• Kontrollstationer från det att <strong>av</strong>talet undertecknats till dess atttjänsterna ska börja utföras (i <strong>av</strong>tal som inte redan vid<strong>av</strong>talstecknandet har erforderlig organisation och kapacitet).


Mellan ……………. kommun genom kommunstyrelsen (nedan kalladstyrelsen), och ……………., organisationsnummer ……………. (nedankallad leverantören) har träffats följandeAvtal om behandling <strong>av</strong> …………………..1. OmfattningLeverantören förbinder sig att svara för behandling <strong>av</strong> ……………. ienlighet med förutsättningarna angivna i <strong>av</strong>snitten ”Kr<strong>av</strong> på leverantören”och ”Kr<strong>av</strong> på <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänsten” i förfrågningsunderlaget daterat<strong>2006</strong>-…-… (<strong>av</strong>talsbilagorna 1 och 2). Det <strong>av</strong> leverantören i anbud daterat<strong>2006</strong>-…-… beskrivna tillvägagångssättet för att genomföra åtagandet ienlighet med uppställda förutsättningar och kr<strong>av</strong> utgör underlag förutförande <strong>av</strong> tjänsterna.Bilaga 622. Ändringar och tilläggÄndringar eller tillägg till <strong>av</strong>tal kan endast göras genom en skriftlig handlingundertecknad <strong>av</strong> behörig företrädare för styrelsen och leverantören.Om kontraktshandlingar skulle visa sig vara motsägelsefulla i något<strong>av</strong>seende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder tillannat, sinsemellan i följande ordning.1. Tillägg till detta <strong>av</strong>tal2. Detta <strong>av</strong>tal3. Förfrågningsunderlag med bilagor4. Avgivet anbud3. AvtalsperiodAvtalet gäller från den dag det undertecknats <strong>av</strong> båda parter. De tjänster som<strong>av</strong>talet omfattar ska utföras under perioden <strong>2006</strong>-…-… t.o.m. 200..-…-….Styrelsen har rätt att förlänga <strong>av</strong>talet med två år. Meddelande om sådanförlängning ska lämnas senast nio månader före <strong>av</strong>talstidens utgång.4. Uppdragets utförandeLeverantören skall utföra alla delar <strong>av</strong> <strong>av</strong>talat åtagande i enlighet medbestämmelserna i detta <strong>av</strong>tal.Leverantören får inte vidta åtgärd som kan förväntas medföra åsidosättande<strong>av</strong> lag eller kollektiv<strong>av</strong>tal eller annars strida mot vad som är allmänt godtagetinom leverantörens arbetsområde.Leverantören ska i sitt miljöarbete sträva efter att minimera negativtmiljöpåverkande faktorer i verksamheten.


5. KontaktpersonerFör styrelsen: …………………………., tfn ……………………...(<strong>av</strong>talsansvarig)Bilaga 63För leverantören: ………………………, tfn……………………...(<strong>av</strong>talsansvarig)6. PrisStyrelsen ersätter leverantören med ……………………… enligt följande(alt. bilaga 3).Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer.Eventuella incitamentsklausuler.7. PrisjusteringEndera parten kan begära prisjustering. Justering <strong>av</strong> priset kan göras en gångper år. Första regleringstillfälle är 2008-…-…. Justering ska göras baseradpå förändringen <strong>av</strong> SCB:s Renhållningsindex R 77 (eller annat, merarelevant index). Som basmånad gäller ………. månad år <strong>2006</strong>. Vidberäkning <strong>av</strong> förändringen ska preliminära värden användas.Beräkningsgrund för prisförändringens storlek ska vara högst 80 procent <strong>av</strong>det <strong>av</strong>talade priset.Om det under <strong>av</strong>talstiden sker ändringar i skattepålägg görs motsvarandejustering <strong>av</strong> priset.8. FaktureringLeverantören har rätt att fakturera en gång per månad. Till fakturan skabifogas …….Faktura utställs på ……………. kommun, ………. (adress).9. BetalningsvillkorTrettio dagar efter godkänd månadsrapportering och erhållen godkändfaktura.10. UnderleverantörerLeverantören har rätt att för följande uppgifter som ingår i leverantörensåtagande anlita underleverantörer enligt följande:………………………………… (firma, organisationsnummer).Samma kr<strong>av</strong> som gäller för leverantören gäller även för underleverantören.Leverantören svarar för underleverantörers arbete som för eget arbete.


Bilaga 64Leverantören får inte anlita annan underleverantör utan styrelsens skriftligamedgivande.11. Byte <strong>av</strong> personalByte <strong>av</strong> ansvarig person eller ansvariga personer skall godkännas <strong>av</strong>styrelsen.Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut person somstyrelsen anser saknar erforderlig kompetens eller med vilken styrelsen ansersig ha samarbetssvårigheter.<strong>12</strong>. Överlåtelse <strong>av</strong> <strong>av</strong>taletAvtalet får inte överlåtas på annan utan styrelsens skriftliga medgivande.13. SkadeståndsskyldighetLeverantören svarar i förhållande till styrelsen för skadestånd, som styrelsenpå grund <strong>av</strong> vållande hos leverantören eller personal som denne svarar för,kan komma att förpliktas utge till tredje man.14. FörsäkringarLeverantören ska teckna och under <strong>av</strong>talstiden vidmakthållaansvarsförsäkring samt andra erforderliga försäkringar som håller styrelsenskadeslös vid skada. Ansvarsförsäkringens maxbelopp skall vara lägst… Mkr per skadetillfälle och lägst … Mkr per år. Självrisken ska uppgå tillhögst ett basbelopp.15. Rapportering m.m.Leverantören förbinder sig att lämna rapporter till styrelsen enligt vad somanges i <strong>av</strong>snitt … i förfrågningsunderlaget daterat <strong>2006</strong>-…-…(<strong>av</strong>talsbilaga 2).Styrelsen och leverantören skall under <strong>av</strong>talstiden träffas minst två gångerper år för att utbyta erfarenheter angående uppdraget. Styrelsen kallar tilldessa möten.16. Kontraktsbrott m.m.Om part inte fullgör sina åtaganden enligt <strong>av</strong>talet och efter skriftlig anmodaninte inom 30 dagar vidtar rättelse har den andra parten rätt att häva <strong>av</strong>talet.Styrelsen har härutöver rätt att med omedelbar verkan häva <strong>av</strong>talet omleverantören försätts i konkurs eller eljest befinner sig vara på sådantobestånd att leverantören inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden.Styrelsen har vidare rätt att häva detta <strong>av</strong>tal om företrädare för eller anställdhos leverantören under <strong>av</strong>talstiden och i sin roll som företrädare för eller


anställd hos leverantören, blir dömd för olaga diskriminering eller omleverantören tvingas betala ut skadestånd enligt följande lagstiftning:Bilaga 65• Jämställdhetslagen (1991:433)• Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet• Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet <strong>av</strong>personer med funktionshinder• Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund<strong>av</strong> sexuell läggning.Hävande part är berättigad till skadestånd.17. Force majeureOm part på grund <strong>av</strong> myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott,blockad eller annan omständighet som han inte kan råda över är förhindradatt fullgöra sina åtaganden enligt detta <strong>av</strong>tal ska han i nödvändig omfattningvara befriad från detsamma. Föreligger ovannämnda omständigheter harstyrelsen rätt att så länge de består, själva utföra leverantörens åtaganden.Ersättningen till leverantören reduceras i förhållande till i vilken grad haninte kan fullgöra sina åtaganden.Parterna ska omgående informera varandra om det föreligger omständighetsom kan föranleda tillämpning <strong>av</strong> denna bestämmelse.18. TvistTvist mellan styrelsen och leverantören i anledning <strong>av</strong> ingånget <strong>av</strong>tal ska<strong>av</strong>göras <strong>av</strong> allmän domstol med tingsrätten i ………… som första instans.19. AvtalsbilagorFöljande bilagor kommer att ingå i det slutliga <strong>av</strong>talet.Bilaga 1 ”Kr<strong>av</strong> på leverantören, <strong>av</strong>snitt 3 i förfrågningsunderlagetdaterat <strong>2006</strong>-…-….Bilaga 2 ”Kr<strong>av</strong> på behandlingstjänsterna”, <strong>av</strong>snitt 4 iförfrågningsunderlaget daterat <strong>2006</strong>-…-….Ev. bilaga 3 PriserDetta <strong>av</strong>tal är upprättat i två likalydande exemplar var<strong>av</strong> parterna tagit varsitt.Datering och underskrifterOvanstående villkor godkänns:


………………………………………………………….(Anbudsgivarens underskrift)Bilaga 66Kommentar: Genom att signera ovanstående <strong>av</strong>talsförlagabekräftar anbudsgivare att han godkänt <strong>av</strong>talsvillkoren ochuppfyller de kr<strong>av</strong> som anges i kr<strong>av</strong>specifikationen. I det fallanbudsgivarens anbud antas kommer ett original<strong>av</strong>tal att tasfram som undertecknas <strong>av</strong> båda parter.


Bilaga 7Sid 1 (2)Anbudsutvärdering - <strong>av</strong>fallsförbränningLäsanvisningPå de följande sidorna finns ett exempel på beskrivning <strong>av</strong>utvärderingskriterier och utvärderingsmodell där utvärderingsgrunden ärekonomiskt mest fördelaktiga anbud.I exemplet används ett kvalitetskriterium, som är prissatt i kronor. Kriteriet<strong>av</strong>ser om <strong>av</strong>fall kan lämnas hela året eller om kommunen själv måste ordnamellanlagring under ett antal sommarmånader.Ytterligare kvalitetskriterier kan användas på samma sätt. När du tänkerarbeta med flera utvärderingskriterier bör du, innan förfrågningsunderlagetfastställs, simulera din utvärderingsmodell med ett antal påhittade mentänkbara anbud. På marknaden finns datorbaserade stöd föranbudsutvärdering som med fördel kan användas även för simulering.


1 AnbudsutvärderingDe anbud som lämnats <strong>av</strong> leverantörer som uppfyller kr<strong>av</strong>en på leverantöroch som uppfyller kr<strong>av</strong>en på <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänsten utvärderas. Anbuddär den lägsta godtagbara kvalitetsnivå på <strong>av</strong>fallsbehandlingen som anges i<strong>av</strong>snitt x Kr<strong>av</strong> på <strong>av</strong>fallsbehandlingen ovan inte uppfylls kommer inte attdelta i utvärderingen. Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktigakommer att antas.Bilaga 72Vid anbudsutvärderingen kommer ett kvalitetskriterium att vägas mot priset.Kriteriet <strong>av</strong>ser om <strong>av</strong>fall kan lämnas hela året eller om kommunen självmåste ordna mellanlagring. Om kommunen måste ordna mellanlagring underett antal månader kommer det offererade priset att räknas upp med etttilläggstal till ett jämförelsetal. De tilläggstal som kommer att användas ärföljande.• Anbud som är baserat på att <strong>av</strong>fallet kan lämnas under hela året gesinget tilläggstal utan får behålla sitt pris som jämförelsetal.• Anbud som är baserat på att <strong>av</strong>fall från upp till tre månader måstemellanlagras upp till fem månader får tilläggstalet 150.• Anbud som är baserat på att <strong>av</strong>fall från upp till tre månader måstemellanlagras upp till sju månader får tilläggstalet 200.• Anbud som är baserat på att <strong>av</strong>fall från upp till fyra månader måstemellanlagras upp till sex månader får tilläggstalet 250.• Anbud som är baserat på att <strong>av</strong>fall från upp till fyra månader måstemellanlagras upp till åtta månader får tilläggstalet 300.ExempelEn anbudsgivare erbjuder förbränning för 750 kronor per ton. <strong>Avfall</strong>et tasemot varje dag under året. Anbudet får därför behålla sitt pris somjämförelsetal.En annan anbudsgivare erbjuder förbränning för 630 kronor per ton.Anbudet är baserat på att kommunen ska ombesörja mellanlagring <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallfrån upp till tre månader upp till fem månader. Anbudet ges tilläggstalet 150och får jämförelsetalet 780.Av dessa två anbud är det förstnämnda anbudet det ekonomiskt mestfördelaktiga.


Bilaga 8Sid 1 (5)AnbudsformulärLäsanvisningDet exempel som finns på de följande sidorna <strong>av</strong>ser behandling <strong>av</strong> farligt<strong>av</strong>fall. Det är nära anknutet till det exempel på kr<strong>av</strong> på tjänsten behandling<strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fall som finns i bilaga 5. Exemplet kan i sin uppläggninganvändas som underlag vid <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> alla typer <strong>av</strong> behandlingstjänster.Vid varje <strong>upphandling</strong> måste dock varje enskild punkt noga prövas, såväl ompunkten ska vara med eller inte och i så fall hur den ska formuleras.Formuläret är utformat för att anbudsgivaren ska använda det somhuvuddokument i sitt anbud och underteckna det ifyllda formuläret. Textenär därför skriven ur anbudsgivarens perspektiv.Exemplet <strong>av</strong>ser en <strong>upphandling</strong> där det finns en fungerande konkurrens, medett antal etablerade leverantörer. Om även nystartade företag ska kunna varamed och lämna anbud finns exempel på alternativa skrivningar i bilaga 1,Kr<strong>av</strong> på leverantören.Exemplet <strong>av</strong>ser en <strong>upphandling</strong> där utvärderingsgrunden är lägsta pris ochdär anbuden utvärderas separat för var och en <strong>av</strong> tre grupper <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallsslag.För mera komplexa utvärderingsmodeller finns vägledande synpunkter i<strong>av</strong>snitt 7.6 samt i bilaga 7, Anbudsutvärdering. Om utvärderingsgrunden ärekonomiskt mest fördelaktiga anbud kan anbudsformuläret lämpligenkompletteras med ett <strong>av</strong>snitt 5 Övriga uppgifter för anbudsutvärdering.


Bilaga 8UnderbilagaSid 1 (4)Anbudsformulär -anbud <strong>av</strong>seende behandling <strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fall förxxxxxxx kommunAnvisningar: Anbudet ska lämnas på detta formulär eller ställas upp medsamma rubriker och innehåll. Anbud som lämnas på detta formulär fårgärna föregås <strong>av</strong> ett kort följebrev. Däremot behöver inte varje rubrik i<strong>av</strong>snitten x-x i förfrågningsunderlaget kommenteras.Anbudsgivare: ………………………………………………………………1 Uppgifter <strong>av</strong>seende kr<strong>av</strong> påleverantörenHärmed bekräftas att de i förfrågningsunderlaget, <strong>av</strong>snitt x, ställda kr<strong>av</strong>en påleverantören uppfylls. För att styrka att de specificerade kr<strong>av</strong>en uppfyllslämnas beskrivningar och redovisningar som anges nedan i numreradebilagor till detta anbudsformulär.1. Förteckning över de uppdrag <strong>av</strong> likartat slag som vi utfört under desenaste tre åren, inklusive de som för närvarande pågår.2. Beskrivningar <strong>av</strong> två liknande uppdrag, med intyg frånuppdragsgivaren att uppdraget utförts utan anmärkning.(Anvisningar: Beskrivning och intyg bör lämnas enligt bifogadförlaga ”Beskrivning och intyg - utfört uppdrag, bilaga x tillförfrågningsunderlaget)3. Kopia <strong>av</strong> aktuella tillstånd.4. Kopia <strong>av</strong> <strong>av</strong>tal med underleverantör om återvinning ellerbortskaffning.5. Beskrivning <strong>av</strong> vårt kvalitetssystem (våra kvalitetssäkringsfrämjanderutiner) samt miljöledningssystem. (I förekommande fall: Kopia <strong>av</strong>certifikat.)6. Kopia <strong>av</strong> de två senaste årens fastställda årsredovisningar.(Alternativ: särskild kalkyl, vidimerad <strong>av</strong> företagets revisor).7. Kopia på vårt samt tilltänkta underleverantörers registreringsbevisutfärdade <strong>av</strong> behörig officiell myndighet (I <strong>Sverige</strong> Bolagsverket,www.bolagsverket.se). Kopian utvisar de förhållanden som gäller isamband med att anbudet lämnas in.


Bilaga 8UnderbilagaSid 2 (4)8. Av skatteverket ifylld blankett ”Begäran/Svar Offentliga uppgifter”(SKV 4820) <strong>av</strong>seende oss samt tilltänkta underleverantörer.(Blanketten kan hämtas på Skatteverkets webbplatshttp://skatteverket.se. Blanketten ska vara underskriven <strong>av</strong>skatteverket högst två månader före sista anbudsdag.)Vidare bekräftas att företaget och i företaget verksamma personer somgenom att vara ägare/delägare eller genom sin befattning i företaget har attfatta beslut att företräda detta eller är utsedd att vara ansvarig för utförande<strong>av</strong> de uppdrag <strong>upphandling</strong>en omfattar, inte är försatt i konkurs ellerlikvidation, eller under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord ellertills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbudeller är föremål för ansökan om sådana åtgärder. Person i den ovan angivnapersonkretsen är inte dömd för brott <strong>av</strong>seende yrkesutövningen enligtlagakraftvunnen dom eller gjort sig skyldig till allvarligt fel iyrkesutövningen under de tre senaste åren.2 Uppgifter <strong>av</strong>seende kr<strong>av</strong> påbehandlingstjänsternaHärmed bekräftas att de i förfrågningsunderlaget, <strong>av</strong>snitt x, ställda kr<strong>av</strong>en påbehandlingstjänsterna uppfylls. För att styrka att vissa <strong>av</strong> de specificeradekr<strong>av</strong>en uppfylls lämnas de beskrivningar och redovisningar som anges nedani numrerade bilagor till detta anbudsformulär.1. Uppgift om vilka grupper <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallsslag anbudet <strong>av</strong>ser, se tabellennedan under <strong>av</strong>snitt 4 Priser.2. Uppgift om vilka återvinnings- respektive bortskaffningsförfarandesom anbudet är baserat på. Uppgifter lämnas för samtliga de<strong>av</strong>fallsslag som ingår i de grupper som anbudet omfattar, enligtspecifikationen i förfrågningsunderlaget <strong>av</strong>snitt x.3. Förslag till hämtningsschema för första <strong>av</strong>talsåret.4. För varje <strong>av</strong>fallsslag som inte <strong>av</strong>ses behandlas vid egen anläggning:Uppgift om vilken underleverantör som <strong>av</strong>ses utföra behandlingenoch vid vilken eller vilka alternativa anläggningar.3 AvtalsvillkorHärmed bekräftas att de i förfrågningsunderlaget, <strong>av</strong>snitt x Avtalsförlaga,angivna <strong>av</strong>talsvillkoren accepteras. Bekräftelse lämnas genom att enundertecknad kopia <strong>av</strong> <strong>av</strong>talsförlagan bifogas.


Bilaga 8UnderbilagaSid 3 (4)4 PriserPriser lämnas enligt följande.<strong>Avfall</strong>sslagUppskattadmängdår <strong>2006</strong> (kg)Pris per kg,kronorUppskattadårsersättningkronorBehandlingsförfarandeSpillolja 100 000Färg m.m. 230 000Övrigt farligt <strong>av</strong>fall 30 000Priserna täcker samtliga med respektive uppdrag förenade kostnader.Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer.Vi är införstådda med att de mängder <strong>av</strong> olika <strong>av</strong>fallsslag som beskrivs iförfrågningsunderlaget och i tabellen ovan kan komma att bli såväl högresom lägre._______________________Detta anbud är från vår sida bindande till och med den xxxxxxxxx.……………………………………………………….Ort, datum………………………………………………………..Anbudsgivarens underskrift (firmatecknare)………………………………………………………...Namnförtydligande…………………………………………………………Anbudsgivarens firma…………………………………………………………Postdress………………………………………………………….Anbudsgivarens kontaktperson, namn…………………………………………………………Kontaktpersonens telefon, mobiltelefon, fax, e-postadress………………………………………………………….Faxnummer alternativt e-postadress till vilket meddelande om tilldelningsbeslut ska skickas


Kommunens logotyp/brevhuvud Bilaga 9Datum Sid 1 (5)<strong>2006</strong>-xx-xxDnr xxx/xxxxFörfrågningsunderlagUpphandling <strong>av</strong> behandling <strong>av</strong>xxx-<strong>av</strong>fall för xxx kommunInnehållsförteckning1 Orientering om <strong>upphandling</strong>en............................................................. 22 Upphandlingsföreskrifter ..................................................................... 22.1 Upphandlingsförfarande............................................................... 22.2 Sista dag för mottagande <strong>av</strong> anbud ............................................... 22.3 Anbudets giltighetstid .................................................................. 22.4 Anbudets form och innehåll ......................................................... 22.5 Prövning <strong>av</strong> anbud i tre steg ......................................................... 32.6 Anbudsadress............................................................................... 32.7 Anbudsmärkning.......................................................................... 32.8 Frågor och förtydliganden, kontaktperson .................................... 32.9 Meddelande om tilldelningsbeslut. Upphandlingskontrakt............ 42.10 Offentlighet och sekretess ............................................................ 43 Kr<strong>av</strong> på leverantören............................................................................ 44 Kr<strong>av</strong> på <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänsten ...................................................... 45 Avtalsvillkor........................................................................................ 55.1 Inledning...................................................................................... 55.2 Avtalsförlaga................................................................................ 56 Anbudsutvärdering............................................................................... 5BilagorBilaga 1AnbudsformulärKommunens brevfot


Bilaga 921 Orientering om <strong>upphandling</strong>enHämta text från någon <strong>av</strong> bilagorna 2, 3 eller 4 (förbränning, komposteringrespektive biologisk behandling) och anpassa texten till din <strong>upphandling</strong>eller skriv egen text.2 Upphandlingsföreskrifter2.1 UpphandlingsförfarandeUpphandlingen genomförs med öppet förfarande enligt bestämmelsernai 5 kap. lagen om offentlig <strong>upphandling</strong> (LOU), SFS 1992:1528 (senasteändring SFS 2002:594).2.2 Sista dag för mottagande <strong>av</strong> anbudAnbud ska vara kommunen tillhanda senast tisdagen den xxxxxxxxx 200x.Nämnden har inte möjlighet att pröva ett anbud som kommer in för sent.2.3 Anbudets giltighetstidAnbudsgivaren ska vara bunden <strong>av</strong> sitt anbud till och medden xxxxxxxx 200x.2.4 Anbudets form och innehållAnbud ska lämnas på bifogat anbudsformulär (bilaga x) eller vara uppställtmed samma rubriker och samma innehåll som anbudsformuläret.Anbudsgivaren ska i anbudet lämna samtliga i förfrågningsunderlagetefterfrågade uppgifter på sådant sätt att det framgår att samtliga kr<strong>av</strong> ochförutsättningar uppfylls.• Kr<strong>av</strong> på leverantören (<strong>av</strong>snitt 3 nedan)• Kr<strong>av</strong> på <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänsterna (<strong>av</strong>snitt 4 nedan) inklusive att<strong>av</strong>talsvillkoren (<strong>av</strong>snitt 5 nedan) accepteras.Priser ska lämnas enligt anvisningar i anbudsformuläret.Anbud ska vara undertecknat <strong>av</strong> behörig person. Om denne inte framgår <strong>av</strong>registreringsbevis ska annat bevis lämnas.Anbud ska vara <strong>av</strong>fattat på svenska språket.Anbud ska lämnas i ett original och två fullständiga kopior.Nämnden har bara möjlighet att anta anbud som uppfyller samtliga kr<strong>av</strong> idetta förfrågningsunderlag.


Bilaga 932.5 Prövning <strong>av</strong> anbud i tre stegPrövning <strong>av</strong> anbuden kommer att göras i tre steg. Först prövas om kr<strong>av</strong>en påleverantören uppfylls. De anbud som inlämnats <strong>av</strong> anbudsgivare somuppfyller kr<strong>av</strong>en på leverantören prövas därefter med <strong>av</strong>seende på om kr<strong>av</strong>enpå behandlingstjänsterna uppfylls. Här ingår även prövning <strong>av</strong> om<strong>av</strong>talsvillkoren accepterats. De anbud som därefter kvarstår utvärderas ienlighet med vad som anges i <strong>av</strong>snitt 6 nedan.2.6 AnbudsadressAnbud ska skickas till följande adress.xxxx-nämndenBox xxxxxx xx xxxxxxxxAnbud kan lämnas personligen eller med bud på kommunhuset, Stora torget.Receptionen är öppen vardagar kl. 07:30-16:30.Anbud får inte lämnas med e-post eller fax, eftersom nämnden inte hartekniska system som garanterar sekretessen fram till att anbuden ska öppnas.2.7 AnbudsmärkningYtterkuvertet ska tydligt vara märkt med ”Anbud <strong>av</strong>fallsbehandling,Dnr xxx/xxxx”. Ytterkuvertet bör inte märkas på sådant sätt att detanbudsgivande företagets identitet framgår.2.8 Frågor och förtydliganden, kontaktpersonFrågor med anledning <strong>av</strong> denna inbjudan kan ställas skriftligt, som e-breveller brev tillxxxxxxxxxxx, e-post xxxxx@xxxxxxxxxxx, fax xxxx-xx xx xx.Postadressen ärxxxxxxxxxxxxxKommunkanslietxxx xx xxxxxxxFör det fall frågor skulle föranleda komplettering (förtydliganden ellerjusteringar) <strong>av</strong> kr<strong>av</strong>en i förfrågningsunderlaget eller <strong>av</strong> <strong>av</strong>talsvillkorenkommer komplettering att sändas till samtliga som begärtförfrågningsunderlaget. Eventuella frågor emotses därför så snart sommöjligt så att förtydliganden kan sändas ut i god tid innan anbud ska varainlämnat. Endast skriftlig kompletterande uppgift på papper eller ielektronisk form är bindande för både nämnden och anbudsgivaren.


Bilaga 942.9 Meddelande om tilldelningsbeslut.UpphandlingskontraktSå snart nämnden fattat beslut om vem som <strong>av</strong>ses tilldelas kontrakt ochskälen till det kommer upplysningar härom att tillställas samtligaanbudsgivare per fax eller e-post. Anbudsgivaren ska därför ianbudsformuläret eller på annat ställe i anbudet ange det faxnummer ellerden e-postadress till vilket upplysningar om tilldelningsbeslutet ska skickas.Avtal mellan nämnden och den leverantör som tilldelas kontrakt sluts genomett <strong>upphandling</strong>skontrakt enligt <strong>av</strong>talsförlagan i <strong>av</strong>snitt 5. Med<strong>upphandling</strong>skontrakt <strong>av</strong>ses ett skriftligt <strong>av</strong>tal <strong>av</strong>seende <strong>upphandling</strong> enligtLOU och som undertecknas <strong>av</strong> parterna. Avtalet kommer att undertecknas <strong>av</strong>företrädare för nämnden tidigast tio dagar efter det att samtliga anbudsgivarefått upplysningar enligt ovan. Antagen anbudsgivare ska vara beredd attunderteckna <strong>av</strong>talet snarast och senast inom tio dagar efter atttilldelningsbeslutet fattats.2.10 Offentlighet och sekretessNämnden omfattas <strong>av</strong> offentlighetsprincipen. Den innebär att allmänhetenhar rätt att ta del <strong>av</strong> handlingar som kommit in till nämnden. För att enuppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste det finnas stöd fördet i sekretesslagen.Efter det att en <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong>slutats är inkomna anbud som huvudregeloffentliga. Av 8 kap. 10 § sekretesslagen följer dock att sekretess gäller föruppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden, omdet <strong>av</strong> särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada omuppgiften röjs. Anser ni att det finns sådana uppgifter i ert anbud ska ni ianbudet precisera vilka uppgifter det är samt lämna en motivering till påvilket sätt ni skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut.Om nämnden finner motiven tillräckliga och om någon begär att få utanbudet kommer nämnden att besluta att inte lämna ut de aktuellauppgifterna. Den som begärt att få ut hela anbudet kan överklaga nämndensbeslut, och kammarrätten kommer då att pröva om uppgifterna ska lämnas uteller inte. Nämnden kan således inte garantera att uppgifter inte kommer attlämnas ut.3 Kr<strong>av</strong> på leverantörenHämta text från bilaga 1 och anpassa texten till din <strong>upphandling</strong> eller skrivegen text.4 Kr<strong>av</strong> på <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänstenHämta text från någon <strong>av</strong> bilagorna 2, 3, 4 eller 5 (förbränning,kompostering, biologisk behandling, behandling <strong>av</strong> farligt <strong>av</strong>fall) ochanpassa texten till din <strong>upphandling</strong>, eller skriv egen text.


Bilaga 955 Avtalsvillkor5.1 InledningI den <strong>av</strong>talsförlaga som utgör <strong>av</strong>snitt 5.2 nedan finns intagna de <strong>av</strong>talsvillkorsom tillsammans med kr<strong>av</strong>en på leverantören och kr<strong>av</strong>en på tjänsten utgörunderlag till det slutliga <strong>av</strong>talet (<strong>upphandling</strong>skontraktet) mellan nämndenoch den anbudsgivare som tilldelas kontrakt.5.2 AvtalsförlagaHämta text från bilaga 6 och anpassa texten till din <strong>upphandling</strong> eller skrivegen text.6 AnbudsutvärderingHämta text från bilaga 7 och anpassa texten till din <strong>upphandling</strong> eller skrivegen text._______________Bilaga 1 anbudsformulärHämta text från bilaga 8 och anpassa texten till din <strong>upphandling</strong> eller gör etteget anbudsformulär eller svarsmall.


Rapporter från RVF <strong>2006</strong><strong>2006</strong>:01 Funktion för geologisk barriär och bottentätningErfarenhetsåterföring från byggande och uppföljning<strong>2006</strong>:02 Sorteringsanläggningen – en förädlingsanläggning<strong>2006</strong>:03 Projekt Vändöra. En studie <strong>av</strong> långtidsegenskaper hosvägar anlagda med bottenaska från <strong>av</strong>fallsförbränning<strong>2006</strong>:04 Täckning <strong>av</strong> deponier med blandning <strong>av</strong> aska och slam. Erfarenheter från tre fältförsök<strong>2006</strong>:05 Samråd inom producentansvaret för förpackningar och returpapper 2005<strong>2006</strong>:06 Lakegenskaper för naturballast. Bergmaterial och moräner<strong>2006</strong>:07 Mat<strong>av</strong>fall från restauranger, storkök och butiker. Nyckeltal med användarhandledning<strong>2006</strong>:08 Handbok. Slaggrus i väg- och anläggningsarbeten<strong>2006</strong>:09 Vem betalar det svenska producentansvaret för förpackningar och returpapper?<strong>2006</strong>:10 Behandlingskapacitet för organiskt <strong>av</strong>fall i <strong>Sverige</strong><strong>2006</strong>:11 Bedömning <strong>av</strong> kompostjord. Riktlinjer för jordtillverkning <strong>av</strong> kompost<strong>2006</strong>:<strong>12</strong> Vägledning för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallsbehandlingstjänsterRVF – Svenska RenhållningsverksföreningenProstgatan 2211 25 MalmöTel. 040-35 66 00Fax. 040-35 66 26www.rvf.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!