13.07.2015 Views

Ett nytt Europa 21x21 - Socialdemokraterna

Ett nytt Europa 21x21 - Socialdemokraterna

Ett nytt Europa 21x21 - Socialdemokraterna

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Ett</strong> <strong>nytt</strong> <strong>Europa</strong>– en välfärdsallians av demokratierDE EUROPEISKA SOCIALDEMOKRATERNASPARLAMENTSGRUPP


Sedan vi svenska socialdemokrater inledde vårt arbete i <strong>Europa</strong>parlamentet har vår främsta uppgift varit attstaka ut riktningen för det europeiska samarbetet. Vi har arbetat för att välfärd, jämställdhet, arbete och miljöska bli EU:s viktigaste frågor.Under mandatperioden 1999-2004 har vi arbetat aktivt i utskotten, där parlamentets politik huvudsakligenutformas. I olika parlamentsdelegationer har vi uträttat ett viktigt arbete genom regelbundna träffar med ledamöterfrån andra parlament från de blivande EU-länderna. I den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingenhar vi arbetat för utveckling i och samarbete med fattiga länder i Afrika, Västindien ochStillahavsregionen. I de europeiska socialdemokraternas parlamentsgrupp har vi, tillsammans med 170 andrasocialdemokrater, engagerat oss för att sätta medborgarnas intressen före marknadens och för att det utvidgade<strong>Europa</strong> ska fungera effektivt.Vi har betonat vikten av att inkludera sysselsättningsaspekterna och de sociala aspekterna i EU:s ekonomiskapolitik och arbetat för att främja en renare och mer hållbar miljö i <strong>Europa</strong>. Vi har aktivt arbetat för lika villkor förkvinnor och män i arbetslivet och mot trafficking – den moderna slavhandeln av kvinnor. Vi har varit med i uppbyggnadenav ett europeiskt område grundat på fred, frihet, säkerhet och rättvisa. I utarbetandet av EU:s stadgaom de grundläggande rättigheterna spelade vi och våra europeiska partikamrater en central roll.EU:s betydelse har ökat när allt fler frågor, som vi tidigare kunde besluta om inom Sveriges gränser, fått eninternationell dimension. Till detta kommer att EU under vår tid i parlamentet givits uppdraget att samarbetaför fler jobb och högre tillväxt. Vi ser EU som en välfärdsallians av suveräna och demokratiska länder som arbetari medborgarnas intressen. Under mandatperioden har vi prioriterat sex huvudområden för vårt arbete i parlamentet:öppenhet, arbete och tillväxt, jämställdhet, sociala frågor, miljö samt fred och samarbete medomvärlden.2 | ETT NYTT EUROPA – EN VÄLFÄRDSALLIANS AV DEMOKRATIER


3 | ETT NYTT EUROPA – EN VÄLFÄRDSALLIANS AV DEMOKRATIER


ETT ÖPPNARE EU.Våra ambitioner 1999-2004Vi vill aktivt driva på ett systemskifte mot ökad öppenhet, medden svenska offentlighetsprincipen som förebild. Nolltoleransmot fiffel och slöseri ska gälla. Vi vill arbeta för att stärka budgetkontrollenoch hålla nere kostnaderna. <strong>Europa</strong>parlamentetmåste arbeta effektivt och öppet. Vi vill ha ett system medrimliga löner och ersättningar efter faktiska kostnader.Vad har vi uträttat?■ EU har nu en offentlighetsprincip som stadgar medborgaresrätt att ta del av allmänna handlingar. Detta arbetepåbörjades av oss och kunde slutföras i samarbete med detsvenska EU-ordförandeskapet.■ Vi har arbetat för ett rättvist regelverk för ledamöternaslöner och ersättningar. Vi har ställt krav på att ledamöternaska betala skatt i sitt hemland och att reseersättningar inteska utgå schablonmässigt utan efter faktiska kostnader. Viredovisar årligen våra egna ersättningar och betalar tillbakaalla reseöverskott.■ Vi har varit huvudansvariga för parlamentets behandlingav EU:s budget. Budgetarbetet reformerades genom attbudgetrutiner sågs över och budgetuppföljningen förbättradesså att EU:s pengar används mer effektivt och korrekt.4 | ETT NYTT EUROPA – EN VÄLFÄRDSALLIANS AV DEMOKRATIER


ETT EU FÖR ARBETEOCH TILLVÄXT.Våra ambitioner 1999-2004Vi vill att EU ska ha full sysselsättning som mål för sitt arbete.EU:s sysselsättningspolitik ska ges samma tyngd som denekonomiska och monetära politiken. Vi vill utveckla riktlinjernaför aktiva insatser, företagande, jämställdhet och ökadflexibilitet med bibehållen social trygghet. EU-länderna skasätta konkreta och mätbara mål för sysselsättningsnivån ochjämställdhet på arbetsmarknaden.Vad har vi uträttat?■ Vår betoning av EU:s sysselsättningspolitik har burit frukt.Idag står det i fördragen att EU ska ha en hög nivå försocialt skydd och sysselsättning. Medlemsländerna skabekämpa arbetslöshet genom den så kallade sysselsättningspakten,som vi varit med och arbetat fram.Sysselsättningsriktlinjerna ska dessutom innehålla ett jämställdhetsperspektiv.■ Lagen för information och samråd med arbetstagarna varen viktig seger för löntagarna. Denna europeiska medbestämmandelaginnebär att det nu finns EU-regler som slårfast alla europeiska löntagares rätt till inflytande på arbetsplatser.■ Vår delegation var huvudansvarig för parlamentets synpunkterpå EU:s samarbete kring pensioner. Vi framhöllatt pensionssystem ska vara hållbara och inte låna av framtidagenerationers resurser. Arbetsplatser måste vara hälsosammaoch säkra för att människor ska ha möjlighet att fåett långt arbetsliv.© PÄR MAGNUS PERSSON/JOHNÉR BILDBYRÅ■ Vi har arbetat för att skapa gemensamma regler för arbetsmiljö.Nu finns ett antal direktiv som fastslår minimireglerom skydd för arbetstagare på arbetsplatser. Vi har antagitett regelverk om skydd mot buller, vibrationer och asbest.■ Vi har tryckt på för att EU ska satsa tre procent av sin totalaBNP på forskning. Projekt för stamcellsforskning skaockså kunna beviljas EU-anslag, vilket innebär att pengarkan ges till projekt som försöker hitta botemedel mot påParkinson och alzeimers sjukdom.■ Vi har arbetat för att införa gemensamma konkurrensreglerför telekommunikationer, vilket leder till lägre priserför konsumenter. Vi betonade vikten av att de som bor iglesbygd har väl fungerande telekommunikationer och atthandikappade ska ges tillträde till den nya tekniken.■ Inför rapporten om unionens regional- och strukturpolitikefter 2006 har vi haft kontinuerlig kontakt med företrädareför de svenska regionerna och lyft fram den nordligadimensionen, det vill säga de unika villkor som vi har inorra <strong>Europa</strong> i form av långa avstånd och ett strängt klimat.Vi har bildat en arbetsgrupp för europaparlamentarikerfrån <strong>Europa</strong>s glesbygder för att lyfta fram dessa frågori den regionalpolitiska debatten.ETT NYTT EUROPA – EN VÄLFÄRDSALLIANS AV DEMOKRATIER | 5


ETT JÄMSTÄLLT EUROPA.Våra ambitioner 1999-2004Vi ska aktivt verka för likvärdiga möjligheter för män ochkvinnor inom yrkesliv och beslutsfattande. Rätten till lika lön,anställnings- och utvecklingsmöjligheter måste bli en självklarhet.<strong>Ett</strong> mål för oss är att jämställdhet ska genomsyra allaEU:s politikområden. Sexuella trakasserier, våld mot kvinnor,prostitution och kvinnohandel ska bekämpas.Vad har vi uträttat?■ Människohandel är gränsöverskridande brottslighet ochdärför är internationellt samarbete både nödvändigt ochönskvärt. Vid flera tillfällen har vi i parlamentet tryckt påför att åstadkomma ett bättre gränssamarbete mellan tull,polis och andra myndigheter. Vi har aktivt medverkat tillatt en ramlag inom EU stiftats om minimistraff på åtta årmot människohandel. EU har också fattat ett rambeslutom möjligheten till tillfälliga uppehållstillstånd för offrenför denna handel.■ Vi har varit delaktiga i utformandet av EU-programmetDaphne, som finansierar projekt mot våld mot kvinnor ochbarn.■ Vi har arbetat hårt mot alla försök att liberalisera prostitutioni vissa EU-länder och har fört opinion för att spridauppfattningen att prostitution är kvinnoförtryck. Vi hartryckt på för att sprida den svenska lagen som gör köp avsexuella tjänster till en kriminell handling.© MATS WIDÉN/JOHNÉR BILDBYRÅ■ Efter våra påtryckningar innehåller nu EU:s likabehandlingsdirektiven definition av sexuella trakasserier påarbetsplatsen. Mammors rätt att återvända till sitt arbeteefter barnledighet slås fast och för första gången nämnsäven pappornas rättigheter.■ Vi har krävt att alla aktörer måste undanröja orsakerna tillbristande jämställdhet i idrottsrörelsen. För att bekämpadiskrimineringen kan medlemsländerna dra in bidrag tillidrottsföreningar som inte lever upp till jämställdhetsmålen.■ Med vårt stöd antogs en rapport där de gamla och nya EUländernarekommenderas att ha obligatorisk sexualundervisningi skolorna samt att aborter ska vara lagliga, säkraoch tillgängliga för alla.■ Parlamentet har antagit det arbetsprogram mot kvinnligkönsstympning som vi har varit med och utformat.6 | ETT NYTT EUROPA – EN VÄLFÄRDSALLIANS AV DEMOKRATIER


ETT SOCIALT EUROPA.Våra ambitioner 1999-2004Vi ska arbeta aktivt mot utslagning och rasism samt för att skapaett mångkulturellt <strong>Europa</strong>. En stadga om grundläggande rättighetermåste upprättas. Barnens rättigheter måste stärkas. Vi villha gemensamma insatser mot diskriminering av homosexuella,etniska minoriteter och funktionshindrade. Vi vill att rätten tillgränsöverskridande sympatiåtgärder vid strejker ska införas. Vivärnar om en human och restriktiv narkotikapolitik. Vi vill främjakampen mot narkotikahandeln och annan gränsöverskridandebrottslighet. Vägtrafiken måste bli säkrare.Vad har vi uträttat?■ Vi har arbetat aktivt i skapandet av en ny EU-lag om offentligupphandling. Istället för att behöva välja det billigastealternativet får nu en upphandlande myndighet ta hänsyn tillsociala och miljömässiga aspekter, till exempel att en storandel av ett företags anställda har funktionshinder.■ Tillsammans med våra europeiska partikamrater har vi spelaten central roll i utarbetandet av EU:s stadga om degrundläggande rättigheterna som garanterar alla europeiskamedborgare civila, politiska och sociala rättigheter.■ Vi har arbetat för att främja kampen mot barnhandel ochkämpat för förbud mot TV-reklam direkt riktat mot barn. Vihar verkat för att barns rättigheter ska ingå i förslaget till ett<strong>nytt</strong> europeiskt fördrag.■ Vi var pådrivande i genomförandet av en antidiskrimineringsklausuli EU-fördragen. Könsdiskriminering har varitförbjudet länge, men detta gäller nu även religion, tro, sexuellläggning, etnisk tillhörighet och handikapp.■ Vår rapport om de sociala trygghetssystemen underströkbehovet av moderniserade välfärdssystem i <strong>Europa</strong>. EU-ländernaska utveckla de sociala systemen genom erfarenhetsutbyteoch gemensamma målsättningar. Vi stärkte kraven påinsatser mot skattemässig och social dumping samt gav uppmärksamhetåt fattigdomsbekämpningen och utvecklingen ide nya EU-länderna.■ I parlamentet har vi givit vårt stöd till kampen mot den gränsöverskridandebrottsligheten. Under vårt ansvar för EU:sbudget betonades vikten av att åklagarsamarbetet Eurojustoch den europeiska polisbyrån Europol får tillräckliga anslag.Vi har ställt krav på att Europol ska bli föremål för parlamentetsdemokratiska kontroll.■ Vi har varit ansvariga för den socialdemokratiska parlamentsgruppenshandlingsprogram mot narkotika. Vi har försvaratvår svenska restriktiva narkotikapolitik som bygger påförebyggande arbete, kontroll och behandling.■ Vi har utövat påtryckningar på EU för att ta tillvara på detsvenska initiativet att motverka de negativa effekterna avalkohol. Kommissionen tänker nu ta fram en strategi för attminska skadeverkningarna och ett program för att minskaungdomars alkoholkonsumtion. Vi har också krävt att haltenav och farorna med alkohol ska stå på etiketten.■ Tillsammans med 5i12-rörelsen stod vi värd för en manifestationi parlamentet för ett mångkulturellt och tolerant<strong>Europa</strong>. Vi har krävt tydligare definitioner av brott och stärktaåtgärder mot rasism på Internet.■ I transportfrågor har vi haft ett stort ansvar i parlamentet. Ivår rapport om vägtrafiksäkerhet lyfte vi fram vikten av en"nollvision" på <strong>Europa</strong>nivå. Vi har också arbetat för att införaobligatoriska tester av bilar för att få säkrare bilfronter förfotgängare och cyklister. Vi har haft ansvaret för lagstiftningenom säkerhetsbälten.■ Genom vårt motstånd föll lagförslaget om avreglering avhamntjänster. Vi kunde inte stå bakom ett beslut som kanöppna upp för social dumping i <strong>Europa</strong>s hamnar.ETT NYTT EUROPA – EN VÄLFÄRDSALLIANS AV DEMOKRATIER | 7


ETT GRÖNT EUROPAVåra ambitioner 1999-2004Vi vill skapa en strategi för ekologisk hållbarhet inom EU:salla politikområden och stödprogram. Frågor om försurningoch klimat är prioriterade för oss. Vi ska verka för en ekologiskthållbar energi- och kemikaliepolitik, med skärpta miljöochsäkerhetskrav. Transporterna i <strong>Europa</strong> måste bli mer miljövänliga.Jordbrukspolitiken måste reformeras och styras avkonsumenternas efterfrågan, vara ekonomiskt och ekologiskthållbar och bidra till en levande landsbygd. Vi ska driva att EUinför livsmedelsmärkning och en minimilagstiftning med högtställda djurskyddskrav.Vad har vi uträttat?■ Våra insatser i miljöarbetet har bland annat lett till att detinförts hälsovarningar på cigarettpaket och andra tobaksproduktersamt att det inrättats ett förbud i hela <strong>Europa</strong>mot testning och marknadsföring av produkter som testatspå djur.■ Vi har ansvarat för lagförslaget om ozonnedbrytandeämnen, som trädde i kraft oktober 2001, med striktareregler för dessa ämnen. Under det svenska EU-ordförandeskapetantog vi en EU-lag som minskar försurningen iskogar och sjöar.■ Vid världstoppmötet för hållbar utveckling uppmanade vitill tydliga miljömål och åtgärder samt genomförandet avKyotoprotokollet för att minska växthusgasutsläppen. Vihar främjat utvecklingen av teknik för förnyelsebar energisamt spridningen av energieffektiva tekniker till utvecklingsländerna.■ Vi har ställt krav på att det är förorenande företag ochindustri, inte medborgare, som ska bära kostnaderna för attreparera miljöskador.■ Genom inrättandet av systemet medhandel med utsläppsrätter tvingasstora industrianläggningar att kostnadseffektivtsänka utsläppen av koldioxidoch växthusgaser. Vi drev enframgångsrik linje att handeln skaomfatta den kemiska industrin och samtliga växthusgaser.■ Vi har verkat för och ställt krav på mer miljövänliga transporteri <strong>Europa</strong>. Vi har medverkat till att öppna upp deteuropeiska järnvägssystemet, så att man kan föra över godsfrån väg till järnväg. EU har dessutom inrättat ett systemför att övervaka koldioxidutsläppen från nya personbilar.Reklam för nya personbilar ska innehålla information ombränsleekonomi och koldioxidutsläpp. Utsläppen frånmopeder och motorcyklar ska minska. År 2005 ska enstörre del av alla drivmedel på marknaden vara biodrivmedel.■ Vi har arbetat för att den nya europeiska livsmedelsmyndighetenska samordna insatser för att värna om matkvalitetenoch matsäkerheten i EU. Vi har ställt krav på attmyndigheten ska vara oberoende och öppen i sitt arbete.■ Vi har aktivt arbetat för att EU-länderna ska införa tydligaremärkning av allergiframkallande ämnen, som användsvid framställning av livsmedel, och märkning av nötkött föratt lättare kunna spåra dess ursprung.■ Vi har arbetat för nya, mer skonsamma regler för djurtransporter.Vi har krävt en åttatimmarsgräns för resor ellermaximalt avstånd om 500 km och en gradvis avveckling avsubventionerna för export av tusentals levande djur varje årtill långväga destinationer.■I reformeringen av EU:s jordbrukspolitik har vi betonat attsystemet ska vara öppet, att produktionsstödet ska frikopplasfrån direkta betalningar samt att sysselsättningen pålandsbygden ska främjas.© ANNA SKOOG /JOHNÉR BILDBYRÅ8 | ETT NYTT EUROPA – EN VÄLFÄRDSALLIANS AV DEMOKRATIER


ETT EUROPA FÖR FREDOCH GLOBAL SOLIDARITET.Våra ambitioner 1999-2004Vi vill stärka EU:s förmåga att förebygga konflikter och hanterakriser. Men vi vill inte ha ett gemensamt EU-försvar. Vivill stödja kvinnors fredsinitiativ och deltagande i återuppbyggnadenefter krig och konflikter. Vi vill stödja återuppbyggnadenav Balkan. EU:s bistånd måste bli bättre och vi villnå målet att halvera fattigdomen till 2015. EU:s flyktingpolitikmåste var human och rättvis. Vi vill stegvis avskaffa handelshinder,men frihandeln måste bli rättvis. Vi stödjer EU:sutvidgning samt relationerna med Ryssland och Ukraina.Vad har vi uträttat?■ Vi har från start aktivt stöttat återföreningen av <strong>Europa</strong>. Den1 maj 2004 får EU tio nya medlemsländer. Detta ställer nyakrav och vi har aktivt verkat för att EU ska vara väl förberett.Vi har krävt att EU ska klara detta utan kraftigt höjda medlemsavgifter.■ Vi har lyckats få igenom ett särskilt EU-stöd för folkrörelserrunt Östersjön för att stärka demokratin. Vi har också fåttstöd för ett särskilt program för småföretagssamarbete medde nya medlemsländerna samt Ryssland, Balkan ochNordafrika.■ Vi har varit ansvariga för tre rapporter om ekonomiskt stödtill Serbien, Makedonien och Bosnien-Hercegovina.■ Vi har arbetat för att stärka utvecklingsländernas påverkansmöjligheteroch särskilt uppmärksammat situationen förkvinnor och barn. Vi har till exempel krävt en aktivare ochsträngare politik mot våldtäkter och att varje gravid kvinnaska ha rätt till HIV-medicin.■ I vår rapport om kvinnor och barn i väpnande konflikter uppmärksammadevi behovet av jämställdhetsanalyser i konfliktlösningoch fredsbevarande arbete. Rapporten har bland© HANS BJURLING/JOHNÉR BILDBYRÅannat använts av FN. Vid upprepade tillfällen har vi krävt attfler kvinnor kommer in i Afghanistans beslutande organ ochfått parlamentets stöd för detta.■ I parlamentets uttalande om Irak har vi betonat vikten av ettFN-stöd för kriget. Landet måste få stöd för återuppbyggnad,under FN:s regi, och till utformandet av ett <strong>nytt</strong> demokratisktsystem.■ Vi har lett de europeiska socialdemokraternas arbete att tafram en politik för gemensam säkerhet. Vi har krävt ökadeinsatser för konfliktförebyggande verksamhet och att militärafredsframtvingande medel ska användas i överensstämmelsemed FN-stadgan. Vi har också fått stöd för att detta arbeteinte ska leda till ett gemensamt EU-försvar.■ I kampen mot terrorismen har vi i parlamentet prioriterat denenskildes rättssäkerhet. Terroristbekämpningen måste förasparallellt med arbetet mot fattigdom samt för mänskliga rätttigheter,rättvisa och demokrati.■ Vi har medverkat till att ta fram en handlingsplan för rättvisvärldshandel. Vi har ställt krav på bättre bistånd, ökad handeloch skuldavskrivningar för att minska fattigdomen i världen.■I arbetet med att ta fram EU:s asyl- och flyktingpolitik har vifått igenom vårt krav på en gemensam fond för att EU-ländernasolidariskt ska bära en del av kostnaderna för flyktingströmmar.Vi har tagit beslut om minimiregler för tillfällligtskydd vid massflykt. Vi har protesterat mot att flytta överansvaret för illegala flyktingar på transportörerna. I mottagandetav asylsökande ska en värdig levnadsstandard garanteras.Vi har möjliggjort för fler människor att få rätt till familjeåterförening.Vi har också drivit kravet att homosexuellapartners ska jämställas med heterosexuella i familjebegreppet.ETT NYTT EUROPA – EN VÄLFÄRDSALLIANS AV DEMOKRATIER | 9


DE EUROPEISKA SOCIALDEMOKRATERNASPARLAMENTSGRUPP<strong>Europa</strong>parlamentet ASP 14G302, – 1047 Bryssel, BelgienTel. +32 2 284 6762 E-post psedelegsv@europarl.eu.intwww.socialistgroup.orgwww.socialdemokraterna.se/euJetlag Kommunikation 2004. Tryck: ab Firmatryck, Nynäshamn. Omslagsbild: ©Anna Skoog / Johnér Bildbyrå

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!