13.07.2015 Views

Arvidsjaurs Kommuninfo-tidning i pdf-format

Arvidsjaurs Kommuninfo-tidning i pdf-format

Arvidsjaurs Kommuninfo-tidning i pdf-format

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Arvidsjaurs</strong> kommunBadtips i sommar – sjön Järvträsk!Nr 1 / 2013 – INFORMATION FRÅN ARVIDSJAURS KOMMUN / 0960-155 00 vxlBESÖKSTIPS!Gallejaur kulturreservatbestår av 63 byggnader varav 48 är timringar, 3är jordkällare och övriga är brädhus. Gårdsmiljöernaär väl bevarade och representerar på etttydligt sätt ett nybygges utveckling i lappmarken.De bevarade gamla byggnaderna i Gallejaurmed flera intakta gårdsmiljöer är unikt förnorra Sverige.Rallarmuséet i MoskoselMuséet ligger efter väg E45, 4 mil norr om Arvidsjaur.Ett museum som ger dig en inblick irallarnas hårda liv och arbete kring inlandsbanan.Guidad tur kan ordnas. Här kan du ävenäta en bit mat eller fika hembakat bröd. Utställningoch försäljning av ortens hantverkare.Öppet dagligen 3/6 - 25/8 kl. 10.00-17.30.Telefon 070-339 83 53.Sommarpriser!Nu finns det massor av flygerbjudandenfrån <strong>Arvidsjaurs</strong>flygplats. Med ett kort stopppå Arlanda når du Sverigesstörsta sommarstäder. Du kanäven resa vidare ut i världen via vårt samarbetemed SAS. Boka nu på www.nextjet.seeller www.sas.se och res mellan 24/6 - 11/8.önskar <strong>Arvidsjaurs</strong> kommun!


Ja, visst gör det ontnär knoppar brister!Försommarens tecken är här, de förstagröna knopparna syns på träden ochblommornas kraft syns i rabatterna. Detnya växer fram. En ny underbar sommarstår inför dörren.Även <strong>Arvidsjaurs</strong> kommun arbetarsig genom en ekonomisk vinter och serframåt mot en mer solig framtid. Vissa förvaltningarstår inför stora omställningar ideras verksamheter, för att få pengarnaatt räcka till offentlig service. Det jobbasnu intensivt med förslag på att effektiviseraverksamheterna till att passa vårtekonomiska utrymme.Kort om kommunens ekonomiAll ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser. Till skillnad från ettföretag som styrs av aktiebolagslagen där syftet är att maximera vinsten så innebärgod ekonomisk hushållning enligt Kommunallagen att medborgarna får så mycketverksamhet som möjligt av de medel som finns att tillgå.Gröna nyckeltal<strong>Arvidsjaurs</strong> kommuns ”Gröna nyckeltal”för 2012 är klara. Rapporten finns påwww.arvidsjaur.se/gronanyckeltal.De gröna nyckeltalen sammanställsårligen för att mäta förändringar inommiljöområdet över tiden. Gröna Nyckeltalär ett sätt att i siffror och diagramåskadliggöra trender för miljötillståndet,miljöpåverkan, resursanvändningen ochmiljöarbetet.Ingen del av vår organisation har frikortfrån att ständigt söka effektiviseringslösningaroch besparingar.För att nya knoppar ska gro inför framtidenmåste ibland nya plantor sättas. Ochäven om det gör ont när knoppar bristeroch förändringarnas vindar blåser, måstekommunen sätta nya plantor för att klaraframtida utmaningar – så att vi kan gedig som medborgare den bästa och mesteffektiva servicen. Så mycket service somskatteintäkterna tillåter.Samtidigt som vissa av kommunensverksamheter står inför stora utmaningarfinns det en annan bild... Vi har under vinternoch i närtid sett ett allt ökande intresseför att lokalisera verksamhet här i vårkommun, kopplat till turism, biltest och exklusivaförarutbildningar på is. Detta kännsBegränsningen är att man inte kan göra avmed mer pengar än vad man har för attsäkerställa att det finns pengar för välfärdäven i framtiden.Att hushålla med begränsade resurserinnebär att anpassa sina kostnader utifrånhur stora intäkterna är. Kommunensintäkter består av i huvudsak av skatteintäkter,avgifter, riktade statsbidrag,ersättning från Migrationsverket och medelför EU-projekt. Den största delen avintäkterna är de egna skatteintäkternasamt skatteintäkter genom utjämningssystemet.De totala skatteintäkterna uppgårår 2013 till ca 380 Mkr varav 67 % äregna skatteintäkter och 33 % statsbidragvia utjämningssystemet.Befolkningsminskning är en utmaning.Mellan åren 1980 till 2012 har vi blivit1 925 färre kommuninvånare. Med färremedborgare minskar beskattningsunderlagetsamtidigt som statsbidragen viautjämningssystemet bygger på antaletmedborgare. I snitt kan man säga att varjemedborgare motsvarar ca 60 000 kr i totalaskatteintäkter per år. Minskade intäkterinnebär att vi behöver anpassa våraverksamheter i motsvarande grad för attkunna säkerställa att vi inte förbrukar pengarsom vi inte har.Vad används kommunens pengar till?Kommunens verksamheter består av bådelagstadgade delar, som exempelvis skolaoch omsorg, samt inte lagstadgade delar.Kommunfullmäktige som är kommunenshögsta beslutande organ bestämmer hurmycket pengar som ska läggas på olikaverksamheter.fantastiskt roligt eftersom det skapar nyaarbetstillfällen och ger puls i vår kommun.Trevlig sommar!Jerry Johansson, kommunalråd.Fördelning av 2013 års budgetSocialnämndenIndivid- och familjeomsorg, äldreomsorgsamt omsorg och stöd till funktionshindrade.Barn- och utbildningsnämndenFörskola, grundskola, skolbarnomsorg,gymnasium, särskola och gymnasiesärskola,svenska för invandraresamt vuxenutbildningar.KommunstyrelsenPolitisk verksamhet, kollektivtrafik,bostadsanpassning, gator, parker ochfastigheter, stödfunktioner, näringslivs-och arbetsmarknadsåtgärder,flyktingmottagning, Lärcentra, avfallsverksamhet,VA-verksamhet, stadsnät,fritids- och kulturverksamhet samtCamp Gielas.Avskrivningar och pensionerKostnader för avskrivningar för kommunensinvesteringar, pensionskostnaderm.m.Miljö-, bygg- ochhälsoskyddsnämndenMiljötillsyn, bygglovs- och planärenden,livsmedelstillsyn, energi- och klimatrådgivningsamt räddningstjänst.8-11 augusti i ArvidsjaurSame SM 2013Same SM 2013Buörrie Båhtieme!Tävlingar vid ishallen, artister m.m. Kom och titta!Hälsningar <strong>Arvidsjaurs</strong> sameförening.Buörrie Båhtieme!Buörrie Välkommen till Båhtieme!Arvidsjaur!Välkommen till Arvidsjaur!Buörrie Båhtieme!Arvidsjaur Sameförening bjuder in er till sommarsamemästerskap 2013Arvidsjaur Sameförening Välkommen bjuder 8-11 till in augusti er till Arvidsjaur!sommarsamemästerskap 2013Idékläckning på hög nivå:Innovationsfabriken23 april hade Tillväxtenheten nöjet att stå värd för det spännande eventet Innovationsfabriken.Det är en tävling i idérikedom arrangerad av Centek. Syftet att få företag ochkommuner att öppna ögonen för den innovationskraft som finns i vår region.Arvidsjaur var inbjuden att delta som en avåtta företag och kommuner i Norrbotten.Deltagarna, som representerade ett brettspektrum av våra invånare vad gällerbåde ålder, bakgrund, sysselsättningoch bosättning, var utvalda för sininitiativrikedom, sitt driv och sitt engagemangför Arvidsjaur.Under sex intensiva timmar tog femtävlande lag sig an uppgiften att skapaett koncept för en kreativ mötesplats för<strong>Arvidsjaurs</strong> kommuns invånare. Ett minstsagt luddigt och svårt uppdrag, kan tyckas,men som lagen löste med den äran. Medhjälp av Centeks experter guidades degenom en process kallad 4I4I, Fyra I:n förInnovation, där man utgick från de behovsom man ansåg att mötesplatsen måstetillfredsställa, funderade kring hur de kundetillfredsställas, för att så småningom kommafram till en färdig idé.Lagen valde olika inriktningar på sinalösningar. Från att fokusera på alla härligaupplevelser som Arvidsjaur kan erbjudabåde invånare och besökare - till att försökata tillvara kraften hos kommunens unga.Genomgående var dock inställningen att detär allas ansvar att hjälpa till för att skapa detvi vill ha. Stoltheten över den egna bygdenvar också mycket tydlig.Det vinnande laget vävde sin idé, bådefysiskt och symboliskt, kring eldstadensom mötesplats och erbjöd ett visionärtkoncept för hur man skulle kunna samlaalla de funktioner som är nödvändiga förett levande samhälle, så att möten övergränser blir en naturlig del av vardagen. Devinnande lagens idéer men även övriga idéerkommer ansvarsfullt att tillvaratas på olikasätt i kommunens fortsatta utvecklings- ochförbättringsarbete.Åsa Händel, Lärcentrum Arvidsjaur.Öppet hus på Arvidsjaurhem– du kommer väl!Arvidsjaurhem AB håller öppet hus den 12juni kl. 12.00-17.00 på grönområdet mellanArvidsjaurhem och Turistbyrån.– Kom och ha en trevlig eftermiddag medoss, hälsar vd Ann-Louise Samuelsson.Ann-Louise med personal vill träffa hyresgästerna,prata boendefrågor samt ha entrevlig eftermiddag tillsammans.– Även andra som vill prata boendefrågorär välkomna!Arvidsjaurhem bjuder på kaffe, våfflor,varmkorv och glass samt en tipstävling medmöjlighet att vinna fina priser skänkta av näringsliveti Arvidsjaur. Deltar gör Arvidsjaurhemspersonal, ledning och styrelse.Jägarbataljonen i Arvidsjaurkommer att bli större!Bataljonen har nämligen fått en ökad årligram av Högkvarteret för att anställa flersoldater. Från fjolårets 90 till årets 130soldater.– Kanske kan det bli mer också! sägerJägarbataljonschefen Urban Edlund, somtycker att signalerna är positiva.Har du frågor om energi och hur dukan effektivisera ditt boende?Visst vet du om att du kan få råd ochtips helt gratis?Vid frågor som berör uppvärmningssystem,energieffektivisering och transporterkan allmänheten, småföretag och organisationervända sig till kommunens energiochklimatrådgivare.I Arvidsjaur är Caroline Stenberg-Erikssonrådgivare. Hon utbildar sig just nuinom ämnet för att förmedla opartisk ochlokalt anpassad in<strong>format</strong>ion och rådgivningkring energi- och klimatfrågor. Telefon:0960-165 30, 072-216 51 31. E-post:caroline.stenberg.eriksson@arvidsjaur.se.Ny familjerådgivareSolweig Öjebrandt är ny familjerådgivare.Verksamheten vänder sig till par, familjeroch ensamstående som befinner sig isamlevnadssvårigheter eller har relationsproblem.Familjerådgivning sker undersekretess. För mer in<strong>format</strong>ion och/eller tidsbeställning ring Solweig på telefon072-564 57 60.


Emelie - vår representanti NLL:s länsungdomsråd för kulturSoc kavlar upp ärmarna för attklara vård och omsorgAja baja, hundbajs!Sponsras genom samhällsansvar. AvfallschefJohan Åberg vid en av de nya hundlatrinernapå samhället: ”De är sponsradeav lokala företag och logotyperna finns påen skylt vid latrinen”. Foto Kent Norberg.I <strong>Arvidsjaurs</strong> samhälle finns numerfem nya hundlatriner utplaceradepå strategiska ställen.– Totalt blir det 48 hundlatriner samt tiostationer med platspåsar, säger avfallschefJohan Åberg.Åtgärden bygger på medborgareskritik över hundbajs på trottoarerna.Nu hoppas Johan att uppförandet avnya latriner och även stationer medplatspåsar ska stävja nedsmutsningen.– Vi har även infört tätare tömningsfrekvensav latrinerna. De töms varannanvecka, året runt av Ryttarföreningen,på uppdrag av kommunen.KUNGÖRELSEom ändring i lokala ordningsföreskrifterför <strong>Arvidsjaurs</strong> kommunKommunfullmäktige i <strong>Arvidsjaurs</strong> kommunhar med stöd av förordningen(1993:1632) med bemyndigande förkommuner och länsstyrelsen att meddelalokala ordningsföreskrifter enligtordningslagen fattat beslut om ändringi lokala ordningsföreskrifter för <strong>Arvidsjaurs</strong>kommun. Föreskriften, enligt dennya lydelsen, finns att hämta i receptionenpå kommunalhuset eller ladda nerfrån www.arvidsjaur.se/kungorelser.KOMMUNINFO<strong>Arvidsjaurs</strong> kommun, 933 81 ArvidsjaurTelefon: 0960-155 00, Fax: 0960-129 40E-post: kommun@arvidsjaur.seHemsida: www.arvidsjaur.seBesöksadress: Storgatan 13Ansvarig utgivare: Johnny HögbergRedaktör: Kent NorbergTryck/layout: Älvsby-Tryck AB, ÄlvsbynSöker du någon speciell inomkommunens verksamhet? Skriv då:förnamn.efternamn@arvidsjaur.seFelanmälan:Gator, vägar, VA.................0960-155 00Jour.............................070-640 40 81Sophämtning..................... 0929-576 60Jour.............................073-830 38 25Emelie Ainasoja, går estetprogrammet på Sandbackaskolan i Arvidsjaur.Hon är aktuell som kommunens enda representant i landstingets (NLL)länsungdomsråd för kultur.– Vi jobbar för att ungdomar i länetska få fler mötesplatser och bättrekulturutbud.Emelie har hittills hunnit delta vidtvå möten.– Det brukar vara ett möte pertermin. Där diskuterar vi förbättringsåtgärderkommun för kommun,tillsammans med politiker.Jag tycker det känns riktigt kul att fådelta och ha möjlighet till påverkan.Nästa möte planeras till hösten.Kunskapsutbyten med Tanzania<strong>Arvidsjaurs</strong> kommuns kommunalråd, Jerry Johansson överlämnar ett standar till KilimanjaroInternational Airports chef samt Hai distrikts kommunchef Oscar Humbe (rödtröja). På bildens syns även Stina Johansson, projektledare och Mats Agelund, representantför <strong>Arvidsjaurs</strong> flygplats.<strong>Arvidsjaurs</strong> kommun har tillsammans med Mwanga och Hai distrikten i Tanzaniastartat ett kommunalt partnerskap för export och import av kunskap.Under våren har en delegation från <strong>Arvidsjaurs</strong>kommun besökt Tanzania och arbetatmed partnerskapsprojekt. Det handladebåde om att starta upp nya projekt,som beviljats av ICLD, samt att avslutabioenergi- och styrgrupps- projekten, somnu genomförts under tre års tid.Förstudier för nytt projekt gjordes i Haidistriktet med Kilimanjaro InternationalAirport. De har stort behov av utbildninginom flygrelaterad verksamhet samt ledningoch organisation. Något som Arvids-jaurs flygplats besitter kunskaper inom.Ett annat nytt spännande projekt är detavfalls- och återvinningsprojekt som nyssblivit beviljat, och fått namnet: "KeepMwanga Clean". Personal från Återvinningscentraleni Arvidsjaur deltog i kartläggning/utbildningsamt översyn, i sambandmed resan till Mwanga.Projekten är helt statligt finansierade avICLD underorgan till SIDA.Läs mer på www.icld.se/start.pabSocialnämndens bokslut för 2012 uppvisade ett stort underskottinom alla delar av verksamheten och nu pågår hårt arbete för att uppnåbudget i balans.Analyser visar att kostnaderna är högre änför liknande kommuner, bland annat inomäldreomsorgen. De planer som funnits pånya vård- och omsorgsplatser måste läggasåt sidan.Redan beslutade förändringar är attSolbackens vård- och omsorgsboendesuccessivt ändras till trygghetsboende.Lediga lägenheter erbjuds till sökande, ikön för trygghetsbostad. Om avvecklingenmåste ske snabbt; under 2013, kommerde som bor på Solbacken att erbjudas annatvård- och omsorgsboende. Om de inteväljer att avsäga sina beslut, för att iställetfå hemtjänst.• Fler platser i vård och omsorgsboendekan behöva göras om till trygghetslägenheter,på samma sätt som Solbacken.• Väntetiden för att få hembesök av biståndshandläggarnakommer att öka,även väntetiden för att få beslut kan ökanågot.• Socialnämnden arbetar tillsammansmed landstinget för att förbättra omhändertagandetav de mest sjuka äldre medfokus på kvarboende i den egna bostaden.Hemsjukvården i kommunens regiär en viktig del i detta.Dagverksamheten UtsiktenDagverksamheten är ett bistånd mankan få genom ansökan hos biståndshandläggare.Verksamheten vänder sigi första hand till personer med lätt ellermåttlig demenssjukdom. Sedan hös-ten 2012 är det personalen på Åkerbäretsom är ansvariga för innehållet.Sommaren 2013 kommer dagverksamhetenatt vara stängd v 24 samt v 28-32.Åkerbärets huvudinriktning är korttids/fritids för personer med funktionshinder.Utsikten är öppen tisdagar och onsdagarmed gemensam lunch. I övrigt finnsdet uteaktiviteter, bakning, bingo, sångoch musik mm på programmet. Vill du vetamer om Utsikten, kontakta biståndshandläggarnakl 08-09.30 via kommunensväxel 0960-155 00. Vill du veta mer omÅkerbäret; ring Eva Karlsson 0960-157 23Telias teknikskifte påverkartrygghetslarmen<strong>Arvidsjaurs</strong> kommun omfattas av förändringarinom den fasta telefonin. I sambandmed teknikskifte informerar Telia kommunenom var förändringar kommer att ske.Trygghetslarmen är ett kommunalt ansvaroch vår personal meddelar därför Teliavilka personer som har larm i det områdesom berörs. Kommunen behöver ersättadet tidigare analoga trygghetslarmet medett digitalt larm. Nytt larm beställs av kommunensom också hjälper till att installeradet nya larmet.Vik. hemtjänstchef Elinor Lindahl är ansvarigför kontakterna med Telia, larmleverantöreroch brukare. Hemtjänstpersonalenutför installation.Biståndshandläggarna Marie, Anna och Jessica är beredda på förändringar inom äldreomsorgen.– Vi är medvetna om att allmänheten kanuppleva vissa förändringar som försämringar.Men vår målsättning är att medborgarnaska känna sig trygga med att mankan få hjälp i den omfattning man har rätttill, säger socialchef Ann-Sofi Levander.HemsjukvårdHemsjukvården riktar sig till dig sominte själv kan ta dig till Hälsocentralen.Har du behov av hälso- och sjukvård ihemmet utförs denna av kommunenshälso- och sjukvårdspersonal. Sjuksköterska,sjukgymnast, arbetsterapeutoch läkare på Hälsocentraleneller i kommunen kan bedöma ditt behovav att vara inskriven i hemsjukvårdeneller om hembesök ska utföras.Är du inte inskriven i hemsjukvårdenoch behöver hälso- och sjukvårdkontaktar du precis som vanligt <strong>Arvidsjaurs</strong>Hälsocentral.HjälpmedelArbetsterapeuter och sjukgymnasteri kommunen provar ut hjälpmedel föratt göra det lättare i det dagliga livet.Exempel på sådana hjälpmedel är innerollatorer,rullstolar, duschpallaroch toaförhöjningar. Om du har behovav hjälpmedel kan du kontakta ossdirektArbetsterapeuter:Telefontid vardagar 08.00 - 09.00Ann-Christin Edström..... 0960-15592Agneta Sandman............ 0960-16521Kristina Grahn................ 0960-15589Sjukgymnast:Kent Marklund............ 070-218 29 004 I <strong>Kommuninfo</strong> <strong>Kommuninfo</strong> I 5


Inför hösten ska Sandbacka göra en satsning på vuxenutbildning.Vi kommer att erbjuda platser där du antingen kan utbilda dig till bussförare,kock/serveringspersonal eller undersköterska.Det är stora förändringen på Sandbackaskolan.Formellt har vi avtackat den sista årskullenflygelever och skolan fortsätter med attförsöka skapa nya, attraktiva utbildningar.Den regionala UF-mässan har under någradagar i mars genomförts på Hotell Laponia,för länets unga företagsamhet. Länets försteUF-lärare, Sandbackaskolans egen EwaForslund, var hedersgäst. Ett stort grattistill Katarina Öhman som fick pris för bästaUF-lärare samt ett stort grattis till EmmaJohansson och Hanna Nilsson, vars företag”Kabelkoll” vann första pris för bästa monteri den regionala UF-mässan. Kabelkoll deltogäven i SM-finalen i Stockholm i maj.I denna anda vill nu skolan fortsätta satsapå entreprenörskap, UF och Ekonomi genomatt bygga ut vårt ekonomiska program.En kommun i förändringKommunens ekonomi diskuteras flitigt idagpå arbetsplatser, vid middagsbord och i medier.Vilket är naturligt då kommunen för2012 har ett resultat som visar på ett stortunderskott.Det är dock viktigt att också informeramedborgarna om det stora arbete som genomförsinom kommunkoncernen, för attåterfå en ekonomi i balans. Jag skulle viljasäga att det förändringsarbete som pågår,vad gäller den kommunala ekonomin, aldrighar varit så omfattande som nu. Samtligaförvaltningar och bolag deltar, liksomnämnder och styrelser.De senaste åren har kommunen levereratsvaga ekonomiska resultat med en kostnadsutvecklingsom varit större än intäktsutvecklingenmen räddats upp av intäkterav engångskaraktär; exempelvis statsstöd.Utvecklingen av mål, arbetssätt och organ-Eivor Kebert, rektorvid Sandbackaskolan.Foto Kent Norberg.Avsikten är att till nästa läsår även erbjudainriktningen ”Juridik”, som komplement till”Ekonomi”. Entreprenörskap är ett av skolanshonnörsord som vi på sikt hoppas skagenomsyra alla våra verksamheter.Utlandspraktik!Skolan fortsätter också satsningen på att geungdomar möjligheten att förlägga delar avsin APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) utomlandsi samarbete med Ideúm. Samma möjlighethoppas vi även kunna ge elever somläser kurser, vars kursinnehåll har en internationellprägel.Crime Scene Investigation!Våra elever som läser på det naturvetenskapligaprogrammet, kan inom ramen förden naturvetenskapliga specialiseringen, in-isering har inte skett i den utsträckning somkrävts för en ekonomi i balans och 2012blev detta väldigt märkbart. I februari togsett väldigt viktigt inriktningsbeslut, att istörre utsträckning jämföra oss med andrakommuner. Istället för att bara titta i backspegelnpå tidigare verksamhetsår, när dethandlar om kostnadsnivåer, kvalité och resultat.Detta är enligt mig det viktigaste beslutsom tagits för en sund ekonomisk hushållningöver tid och sätter igång processer ommål, arbetssätt och organisering. <strong>Arvidsjaurs</strong>kommun är nu en organisation i förändring.Den sista augusti avslutar jag min anställningi Arvidsjaur och vill härmed tacka fördenna tid.Trevlig sommar!Johnny Högberg, kommunchefInför hösten satsarSandbackaskolanpå vuxenutbildning!Vård och omsorg:Vi erbjuder dig en möjlighet till en undersköterskekompetensmed yrkesutgånginom hälso- och sjukvård alternativt äldreomsorg.Tre terminer. Intaging vecka45 2013. Sista ansökningsdag 1 september.Bussförarutbildning medyrkeskompetens (YKB):Vi erbjuder dig en bussförarutbildningmed kursstart vecka 36 (2 sep - 20 dec2013). Arbetsplatsförlagt lärande ingår.Lägsta ålder är 21 år. Efter godkänd utbildningerhåller eleven körkortsbehörighetD (Buss) med yrkeskompetens och ärdirekt anställningsbar. Sista ansökningsdag26 juni.Kock eller bar/serveringsutbildning:Vi erbjuder dig en lärlingsutbildning medinriktning kock eller bar/servering medkursstart vecka 34 (19 augusti - 23 maj2014). Detta är en utbildning för dig somvill jobba inom restaurang eller storkök.Efter godkänd utbildning erhåller elevenyrkeskompetens och är direkt anställningsbar.Sista ansökningsdag 26 juni.Är du intresserad?Tag kontakt med Sandbackas expedition0960-156 71, telefontid 07.00-16.00.Läs mer på www.sandbackaskolan.seMvh Eivor Kebert med personal,rektor Sandbackaskolan.rikta sig mot CSI (Crime Scene Investigation).En inriktning som vi hoppas skall locka flerungdomar att fördjupa sig inom det naturvetenskapligafältet.Ungdomspolitiken i Arvidsjaur2012 beslutades att arbetet runt ungdomars delaktighetoch inflytande ska systematiseras över året.Demokratidagen 18 februari 2013 blevett statskott och en inspirationsdag, därungdomar 13-25 år fick en föreläsning avTomas ”Håkki” Eriksson, speeddejtingmed politiker och tjänstemän, minimässamed förvaltningar mm.SystematiseringSyftet med projektet är att göra det enklareför ungdomar att påverka och delta politiskti den kommun, stad eller stadsdel därde bor. Projektet finansieras av AllmännaArvsfonden och ska resultera i en metodboksom alla kommuner ska få ta del avunder hösten 2013.– I Arvidsjaur jobbas det med att”skapa rum” och vi har valt att mötaungdomar på deras egna arenor, sägerCamilla Freedman, ungdomskulturchef.Regelbundet under året, har politiker ochtjänstemän träffat ungdomar på Gielas,vid Öppen scen och Fridhemsskolans ochSandbackaskolans elevrestaurang för atthöra vad våra unga medborgare har attsäga i olika frågor. Devisen har varit: ”Ställen fråga”, ”Resonera”, ”Ta ett snack”.Kommunens olika verksamheter harockså valt ut kontaktpersoner som barnArrangörer var elevråden tillsammansmed barn- och ungdomsgruppen, en sektorsövergripandegrupp, där representanterfrån <strong>Arvidsjaurs</strong> församling, elevhälsan,kultur och fritid, socialtjänsten ochflyktingsamordningen ingår.Arvidsjaur invald i nationellt medborgarprojekt<strong>Arvidsjaurs</strong> kommun är invald som en av tolv kommuner i landet, för attdelta i Sveriges ungdomsråds treåriga satsning Medborgarprojekt.och unga enkelt kan vända sig till. Namn,bild och in<strong>format</strong>ionstext finns på <strong>Arvidsjaurs</strong>hemsidas UNG-portal. Dessutomhar Kultur och Fritid startat en Facebooksida,UNG i Arvidsjaur, som syftar till attinformera om barn- och ungdomskultursamt frågor som rör delaktighet och inflytande.Medborgarprojektet vägleder kommunernahur de kan arbeta med ungdomarsinflytande i form av den metodbok, som<strong>Arvidsjaurs</strong> kommun är med och bidrar till.Kulturskolan deltar också i ett treårigtprojekt som ska stärka ungdomars inflytande,kallat ”Om vi fick bestämma”:– Tanken är att förnya kulturskolornasverksamhet genom att ge barn och ungdomarökad delaktighet, en egen styrelsegenom föreningen RUM och framförallt enegen budget, säger Camilla.Någon behöver din hjälp!Vill du bli god man eller ha in<strong>format</strong>ion,kontakta överförmyndaren, 0960-155 16.AllemansrättenFrågor om allemansrätten ställs ofta tillinspektörerna på miljö och byggenheten.Därför vill vi informera om att allemansrätteninnebär även skyldigheter förmänniskor som vistas i naturen.In<strong>format</strong>ion om allemansrätten finnsatt läsa på kommunens hemsida, www.arvidsjaur.se/allemansratt. Där finnsäven en länk finns till Naturvårdsverketshemsida med in<strong>format</strong>ion på flera språk.På miljö- och byggenheten finns broschyrerom allemansrätten på svenska,och på flera andra språk. Dessa broschyrerkan fås gratis.Har ni frågor om allemansrätten kanni kontakta Annika Lidström, miljö ochbyggenheten.6 I <strong>Kommuninfo</strong> <strong>Kommuninfo</strong> I 7


”Glommers är helt magiskt!”Centrumbadetsöppettider i sommarÄventyrsbadet öppnar lördagen 8 junioch stänger söndagen 18 augusti.Öppettider:Samtliga dagar.............. 11.00-18.00.Utebassängen öppnar måndag 24juni och stänger söndag 11 augusti.”Det är så här människan ska bo, speciellt desom håller på med kreativa yrken som oss”säger Staffan Lahti och Elin Lindström somflyttat från Göteborg till Glommersträsk.– Glommersträsk är en helt magisk by. Det är så här människan ska bo!Det tycker Staffan Lahti och Elin Lindström som lämnade storstaden förlugnet på landet.Staffan jobbar inom musik- och filmbranschenoch hamnade för första gången iGlommersträsk i samband med en inbjudansom föreläsare på en musikutbildning i bynsbiosalong.– Jag bodde då i Göteborg och första gångenjag kom hit tyckte jag att det var en håla.Men året efteråt återkom jag och stannadedå hela kurstiden ut, 14 dagar, och blevförälskad i byn.Staffan berättar att han ändrade inställninghelt och hållet, när han fick upp ögonenför den kreativa miljön med ”lugnet och alltdet fina”. Det resulterade i att han över-Elin och Staffan i studion. ”Jag har lyckats fåtag på en gammal rullbandspelare från AbbyRoadstudion. En helt fungerande raritet,som ger det där härliga ljudet som mångasöker nu för tiden”.Staffan spelar slagverk, så det är kanskeinte så konstigt att trumsetet har en centralplats i husets vardagsrum...talade sambon Elin Lindström (även honmusiker) att flytta med till Glommersträskoch köpa hus.– Visst kändes det aningen fjärran attsläppa ett förstahandskontrakt i Göteborgoch flytta till Norrlands inland. Men nu trivsvi så sjukt bra här i vårt stora hus på 200kvadratmeter, mitt i byn. Det är nära till allt,säger Elin och fortsätter.– Gymmet mittemot kostar 300 kronorper år och till sporthallen eller isladan kan vigå när vi vill. Det är gratis och öppet för alla.Helt fantastiskt!Inspelningsstudion har de stegvis tagitmed sig och återuppbyggt. Staffan frilansaräven som musiker i olika konstellationersamt tar sig an scenografijobb. Exempel påfilmer är: ”Krakel spektakel”, En enkel till Antibes”,”Nils Holgerssons underbara resa”,”Någonstans i Sverige”, ”I lodjurets timme”mfl.– I studion kommer vi närmast att ta emoten musiker från Göteborg, som ska bo härmed oss i den kreativa miljön och spela inmusik. Det blir typ ”all inclusive”, säger Staffan.Paret säger att i ”byn” är det inte stressoch agendan som styr vardagen. Utan härgår det att tänka tankar klart, hela vägen ut:- Det känns som om man är i meditation helatiden. Det rasslar till och man gör bra saker.Ett kreativt paradis helt enkelt, säger ElinLindström, som jobbar med sin nya platta.En helt vanlig vardag för Staffan och Elinstartar numer med en rejäl frukost, följt avarbete hemifrån med olika musikprojekt.Sedan väntar ett träningspass i gymmet ochdärefter en god lunch. Eftermiddagen viksoftast till studioarbete.– Ljuset här uppe är så härligt, så trots attvi ofta upptäcker att klockan dragit iväg motmidnatt, upplever vi inte att jobbet blir jobbigt,säger Elin.Kent NorbergSommartider påBiblioteken8 juni – 18 augusti<strong>Arvidsjaurs</strong> kommunbibliotekMåndag...........................12.00-16.00Tisdag..............................12.00-16.00Onsdag............................12.00-16.00Torsdag...........................16.00-19.00Fredag.............................12.00-16.00Glommersträsks filialbibliotekOnsdag........................... 15.00-19.00OBS! Onsdag 3 juli......... 15.00-17.00Moskosels filialbibliotekOnsdag........................... 15.00-19.00Efter 1 juli................................. StängtTrevlig sommar!<strong>Arvidsjaurs</strong> kommunbibliotek0960-157 82biblioteket@arvidsjaur.seCamp Gielas i sommarSommaröppet alla dagar 24/6 - 11/8klockan 07.00 - 22.00 (lunchöppet).Sommarbastu 24 juni - 11 augustiklockan 17.00-21.00.Segway finns att hyra (minst 16 år):1 timme................................... 300kr3 timmar.................................. 500krHel dag...................................1000kr(from att rec öppnar tom stängning)Grinden vid badplatsen låsesklockan 22.00 och badning efter detär förbjudet!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!