13.07.2015 Views

Vision 2020 - Socialdemokraterna

Vision 2020 - Socialdemokraterna

Vision 2020 - Socialdemokraterna

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Varumärkeshjulet


EGENSKAPERFÖRDELARVÄRDENPERSONLIGHETVARUMÄRKESLÖFTESå här fungerar varumärkeshjuletVarumärkeshjulet är en modell för att mejsla fram ett varumärkes personlighet och löfte.Man arbetar igenom hjulet stegvis för att landa i ett övergripande varumärkeslöfte. Detta ärinte något som behöver kommuniceras ordagrant och ska inte användas som en underrad tilllogotypen. Varumärkeshjulet utgår från konkreta faktorer och varje steg är sammanlänkat.


Under rubriken egenskaper listassådant som är konkret och påvisbart.EGENSKAPERFÖRDELARVÄRDENPERSONLIGHETVARUMÄRKESLÖFTEEgenskaperNaturen, mycket fritidsaktiviteter, hamnstad, vid Vänern, bluesfestival, småstad,billigt boende, gratis parkering, Dalslands huvudstad, kulturliv, travbana


I steg två beskrivs vilka fördelar somegenskaperna ger mottagaren.EGENSKAPERFÖRDELARVÄRDENPERSONLIGHETVARUMÄRKESLÖFTEFördelarNöje, upplevelser, nära, lugnt och tryggt, enkelt, service och handel mm, stimulanslugn och ro, komma ut, fiska och bada, frisk luft, rekreation, motionsmöjligheter,socialt, friskvård, båtvänligt, Vänern är stor = mycket att upptäcka


Orden under rubriken värden beskriverhur man känner sig när man kommer ikontakt med varumärket Åmål.EGENSKAPERFÖRDELARVÄRDENPERSONLIGHETVARUMÄRKESLÖFTEVärdenAvslappnad, harmonisk, trygg, glad, energifylld, tid över,livskvalitet, balanserad, rik/rikare liv


Nästa steg i varumärkeshjulet är personlighet.Här handlar det om vilken personlighetvarumärket Åmål ska ha för att få människor attkänna det som vi listat under rubriken värden.EGENSKAPERFÖRDELARVÄRDENPERSONLIGHETVARUMÄRKESLÖFTEPersonlighetGenuin, omtänksam, aktiv, modig


GENUINAtt vara genuin är att vara äkta, öppen ochtrovärdig. Vi krånglar inte till saker och ting. Vistår för våra ord och människor ska kunna lita påoss. Vi gör oss inte till utan är trygga i oss själva.Ordet genuin är även kopplat till vår fina stadoch vårt charmiga centrum, men det rymmeräven naturen och de upplevelser som bjuds där,både till land och till sjöss. Vi har respekt för, ochvärdesätter, Åmåls genuina historia, men vi skainte fasta i en ”det var bättre förr-mentalitet”.Man kan vara både genuin och modern. Vi villutvecklas och dra nytta av vår historia och våratillgångar. Genuin handlar också om att satsapå hållbar utveckling.


omtänksamDet är fint att vara omtänksam och det är fintatt möta människor som är det. Den som äromtänksam lyssnar och bryr sig om hur andra hardet. Omtänksam handlar om att vara intresseradav andra människor och deras idéer och tankar.Det handlar också om att visa hänsyn för såvälandra människor som för vår gemensamma miljö.Den som är omtänksam vill att andra människorska ha det bra och trivas i Åmål, antingen sombofast eller tillfällig gäst. Omtänksam speglarÅmåls värdskap och gästvänlighet. Vi ska vara enplats där människor trivs och mår gott. En platsmänniskor gärna återvänder till.


aktivDen som inte går framåt går bakåt. Därför är detlivsviktigt att Åmål hela tiden söker utvecklingoch nya vägar. Den som är aktiv är också nyfiken.Man väntar inte på att saker ska hända, man sertill att de händer. Aktiv är också ett ord som ärsammanlänkat med vårt kulturliv, turismen ochdet breda utbudet av fritidsaktiviteter. Med ordetaktiv vill vi också markera vikten av företagsamhetoch entreprenörskap för att Åmål ska utvecklaspositivt. Motsatsen till aktiv är passiv, trög ochtrött. Det vill vi verkligen inte vara. Vi är dessutomövertygade om att den som är aktiv mår bättreoch har roligare. Och det vill vi ha i Åmål.


modigDen som är rädd och försiktig når sällan framgång.Därför är modig ett betydelsefullt ord ivarumärket Åmåls personlighet. Vi vågar ta ossan nya utmaningar och är inte rädda för attkämpa för vår sak. Vem skulle annars göra det?Att vara modig handlar bland annat om att sägaja till nya idéer och tankar. Att våga prova ochlära sig längs vägen. Vi ska vara kreativa och semöjligheter. Med modig menar vi inte kaxig, tuffeller hård. Vi ska alltid basera vårt mod på suntförnuft och vi ska alltid vara mänskliga.


EGENSKAPERFÖRDELARVÄRDENPERSONLIGHETVARUMÄRKESLÖFTESlutligen är vi framme vid varumärkeslöftet. Vad skaÅmål stå för och lova? Denna formulering behöverinte kommuniceras ordagrant, men ska fungera somen ledstjärna och plattform för all kommunikation.


Tänkbaraspelplaner förÅmåls vision


KULTUR & EVENEMANGBluesfestival, konserter, upplevelser, konst,litteratur, konsthantverk mm.DEN CHARMIGASMÅSTADENFin stadskärna, litet centrum, barnvänligt,enkelt, bra kontaktvägar, inga P-avgifter,billigt boende mm.NÄRHET TILL VÄNERNOCH FRILUFTSLIVBåtliv, fiske, marina, hamn i centrum,naturen, rikt friluftsliv och föreningsliv mm.NÄRINGSLIV &SAMVERKANSmåskalighet, nybyggaranda, lokalamatproducenter, bra dialog, Läget(Oslo, Göteborg, Karlstad)


KULTUR & EVENEMANGBluesfestival, konserter, upplevelser, konst,litteratur, konsthantverk mm.DEN CHARMIGASMÅSTADENFin stadskärna, litet centrum, barnvänligt,enkelt, bra kontaktvägar, inga P-avgifter,billigt boende mm.Sveriges mestgästvänligastadNÄRHET TILL VÄNERNOCH FRILUFTSLIVBåtliv, fiske, marina, hamn i centrum,naturen, rikt friluftsliv och föreningsliv mm.NÄRINGSLIV &SAMVERKANSmåskalighet, nybyggaranda, lokalamatproducenter, bra dialog, Läget(Oslo, Göteborg, Karlstad)


Förslag till vision för Åmål:Sveriges mest gästvänliga stad.Vad innebär visionen? Hur har vi tänkt?De första frågorna man bör ställa sig är: Är visionen attraktiv och relevant?Bygger den på Åmåls styrkor och kan den skapa engagemang och ge vägledning?Det tycker vi verkligen. Visionen bygger på det som redan idag är Åmåls styrkor: Kulturoch evenemang som till exempel Bluesfestivalen och bokdagarna. Närheten till Vänernoch det rika friluftslivet. Den charmiga småstaden med den fina stadskärnan, alldelesvid Vänerns strand.Vi ser även att näringslivet, i ett brett perspektiv, har nytta av att Åmål vill bli Sverigesmest gästvänliga stad. I en gästvänlig stad är det trevligare att göra affärer och i en gästvänligstad är det lättare att samverka och utveckla nya idéer. Att vara gästvänlig är ettförhållningssätt som naturligtvis även riktas mot alla invånare i Åmål och i alla kontaktermänniskor emellan. Tänk på hur en gästvänlig person är i olika situationer.Åmåls kommuns två stora utmaningar är att öka folkmängden och antalet arbetstillfällen.Här tycker vi att visionen spelar en mycket viktig roll. Gästvänlig är ett ord som är starktsammanlänkat med besöksnäringen, som är en av världens snabbast växande näringar.Investeringar i denna sektor leder också oftast till att nya jobb kan skapas. Turistnäringeni Sverige ökar stadigt sin omsättning och vi anser att Åmål sitter på en guldgruva. Delskopplat till det som redan finns, men även sådant som kan tillföras och utvecklas. Åmålsgeografiska läge är också bra med närheten till Karlstad, Göteborg och Oslo.Besöksnäringen har stor betydelse för möjligheten till ökad inflyttning Undersökningarvisar att inflyttning oftast är resultat av ett tidigare besök. För att över huvud tagetfundera på att flytta till en plats måste man ha en relation till platsen och först besökaden som gäst. Det är svårt att ha en relation till någon man inte känner. Åmål har därförmycket att vinna på att bli kändare i omvärlden. Och att bli kända som den mest gästvänligastaden


Frågor och funderingar kring visionenVad krävs det om andra ska tycka att Åmål är Sveriges mest gästvänliga stad?Vilka satsningar ska prioriteras?Hur ska vårt centrum se ut och utvecklas?Vad kan visionen betyda för Åmålsborna?Hur kommer den till nytta för dem?Hur kan vi dra större nytta av vårt läge vid Vänern?Hur kan visionen bida till utveckling för Åmåls näringsliv och samspela mednäringlivsstrategin?Idéer kopplade till visionenIdétävling:Öppen för alla. Föreslå idéer som utvecklar Åmål utifrån visionen. Behöver inte varamiljonprojekt, små enkla idéer är också välkomna. Göra kommunikation kring detta.Ha en jury med några kända namn inom innovation, turism och kommunikation.Boken om Åmål:Intressant och snyggt designad. Kan användas i kommunikation. Målgrupp: besökare,potentiella inflyttare, Åmålsbor. Kan till exempel beställas via annonser och banners.Månadens, kvartalets eller årets Åmålsbo:Intervju och reportage på Facebook, amal.se. Fokus på framtid, idéer och visionen.PR i lokala media. Diplom eller gåva delas ut. Allmänheten kan vara med och föreslå.Åmål öl:Åmåls eget öl. Förr i tiden fanns flera bryggerier i Åmål och ett av ölen blev utsetttill Sveriges bästa. Tänk om någon kunde ta upp den tråden. Att kunna erbjuda ettgott öl är gästvänligt.Å-mål. Ett koncept för lokalproducerad mat:Det handlar om småskalig livsmedelsproduktion och samarbete. Tanken är attflera mindre aktörer kan samlas kring ett gemensamt varumärke för att erbjudasina produkter. Tillsammans blir de starkare och kan synas merRecept från Åmål:En fin liten kokbok med recept som har kopplingar till Åmål och Dalsland.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!