13.07.2015 Views

Investera i dataspelsindustrin - Socialdemokraterna

Investera i dataspelsindustrin - Socialdemokraterna

Investera i dataspelsindustrin - Socialdemokraterna

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Investera idataspelsindustrinLuciano AstudilloRiksdagsledamot (s)


FörordI denna rapport belyser socialdemokraterna den svenskadataspelsbranschen. Vi lyfter fram branschens styrkor och svaghetersamt identifierar de möjligheter och hot som branschen står inför.Slutligen presenteras de insatser vi socialdemokrater är beredda av attse över. Detta som ett led i vårt arbete med att utforma ensammanhållen politik för den svenska dataspelsbranschen.2


InnehållsförteckningInvestera i dataspelsindustrin ................................................................. 1Dataspelsbranschen är en framtidsbransch............................................ 4En ung bransch med stark tillväxt....................................................... 4Lång tradition och högt internationellt anseende ............................... 4En kulturexport i klass med musikindustrin ...................................... 5Hälften av alla svenskar spelar dataspel............................................. 6Vi har bara sett början av dataspelens potential ................................ 6Tillväxt genom dataspel........................................................................ 7Problem för dataspelsbranschen.............................................................. 7Arbetskraftsbrist................................................................................... 8Fördomar om dataspel .......................................................................... 8Piratkopiering ....................................................................................... 9Den moderatledda regeringen försitter chansen................................... 10Socialdemokraterna är villiga att ta täten ........................................ 10En velande moderat minister ............................................................. 10Investerar andra länder i sina dataspelsbranscher? ............................ 12Exempel på konkurrentländers investeringar .................................. 12En socialdemokratisk politik för området ............................................. 13Sex punkter för en ny dataspelspolitik .............................................. 143


Dataspelsbranschen är en framtidsbranschVarför är dataspelsbranschen viktig för Sverige och varför intresserarsig Socialdemokraterna för branschen?En ung bransch med stark tillväxtBranschen är ung, modern och har över 10 procent årlig tillväxt, totaltberäknas den svenska branschen omsätta 2,5 miljarder 2010 1 .Tillväxten var 20 procent 2007 och den beräknas bli 10 procent 2008.Rapporter pekar på att den årliga tillväxten i genomsnitt har varit 12procent mellan 2000 och 2008. Försäljningen av spel i Sverige ökademed 37 procent förra året och hemmamarknaden är i konsumentledvärd 2.3 miljarder 2 . Exporten ökade med 49 procent 2007 ochexportföretagen omsatte 958 miljoner kronor samma år. Prognoservisar att den ekonomiska utvecklingen innebär att den globalakonsumentmarkanden kommer att öka från 20 miljarder år 2001 tillöver 45 miljarder år 2010 3 .Lång tradition och högt internationellt anseendeSverige har en lång tradition av dataspelsutveckling trots attbranschen är ung. Det finns ca 3 000 företag i Sverige där de flesta är1 Dataspelsbranschens Rapport 2008, http://www.dataspelsbranschen.se/items/reports/DSBfaktafolder%20screenview.pdf2 http://www.dataspelsbranschen.se/news.aspx?n=813 http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/dataspel/article68579.ece?service=print4


källarföretag. Men en hel del företagen har växt från en- ochfåmansföretag till stora bolag som skapar spel med miljonbudgetar 4 .Med få undantag så exporteras alla spel som skapas i Sverige. Deninhemska marknaden är förhållandevis liten, tillsammans med deövriga nordiska länderna står Sverige för ca 7-8 procent avspelförsäljningen i Europa vilket placerar regionen bakomStorbritannien, Tyskland och Frankrike. Sverige är dock en av de tiostörsta exportörerna i världen 5 .Internationellt sett har svenska spelutvecklare högt anseende.Svenska företag är kända för att vara tekniskt kompetenta, godaberättare och att de är ärliga och håller vad de lovat 6 .En kulturexport i klass med musikindustrinSveriges dataspelsexport inbringar runt 1 miljard i exportintäkter. Detär något mindre än vad svenska musiker inbringar i royaltyn frånutlandet 7 . En spelserie från företaget DICE med sina 17 miljonersålda exemplar beskrivs av Dataspelsbranschen som den störstakulturexporten Sverige har haft sedan Roxette 8 . Det svenskamusikundret är omtalat men man kan alltså lika gärna prata om ettdataspelsunder.4 Computer Sweden, 2007-01-21, Datorspel från Sverige doldisar med växtkraft,http://computersweden.idg.se/2.2683/1.925915 E24, 2006-06-23, Brist på personal hotar spelsuccéer,http://www.e24.se/branscher/ittelekom/artikel_71693.e246 Spelutvecklarindex 2005, rapport från Dataspelsbranschen,http://www.dataspelsbranschen.se/items/reports/DSB_Rapport%2001-07_Utvecklarindex.pdf7 Computer Sweden, 2007-01-21, Datorspel från Sverige doldisar med växtkraft,http://computersweden.idg.se/2.2683/1.925918 Dataspelsbranschens Rapport, 2008, s.7, http://www.dataspelsbranschen.se/items/reports/DSBfaktafolder%20screenview.pdf5


Hälften av alla svenskar spelar dataspelHälften av alla svenskar spelar dataspel och andelen ökar stadigt 9 .Den demografiska utvecklingen kan komma att innebära attdataspelandet blir mera utbredda än vad tv-tittandet någonsin harvarit i Sverige. 70-talistgeneration vilken är uppväxt med dataspelslutar inte spela och alla yngre generationer har dataspel som ennaturlig del av sin mediekonsumtion. Därutöver har spelmediet påsenare tid hittat fram till nya målgrupper som pensionärer ochmedelålders kvinnor. I takt med att utbudet utvecklas tillkommer nyapublikgrupper.Samtidigt som målgruppen breddas finns dataspelen i allt fler kanaler,exempelvis har många svenskar en mobiltelefon som det finns ett ellerflera dataspel i. Speciellt då mobiltelefoner blir allt mera avanceradeoch hastigheterna på Internet blir allt högre vilket medger digitaldistribution i högre utsträckning.Vi har bara sett början av dataspelens potentialUppfattningen om vad ett vad ett dataspel är måste hela tiden vidgas.Det finns ett flertal tillväxtområden för dataspel så som nyttospel,reklamspel, spel i utbildning, tekniköverföring i närliggande branscheroch medicinska tillämpningar. En ännu rätt outforskad aspekt avdataspel är rehabiliteringen och aktiveringen av äldre. Ett exempel äratt spelkonsolen Wii och dess interaktiva sport och träningsspel är ett9 TNS Gallup, Dataspelsbranschens Rapport, 2008,http://www.dataspelsbranschen.se/items/reports/DSB-faktafolder%20screenview.pdf6


populärt nöje på en del äldreboenden 10 . Här finns ett outforskat fältdär Sverige kan bli världsledande. Redan idag finns flera svenskaföretag på området, exempelvis som Curictus skapar spel förbehandling av strokepatienter och Cogmed som utvecklar spel för attöka koncentrationen hos barn med ADHD-diagnos 11 .Tillväxt genom dataspelDataspel skapar tillväxt. Branschen erbjuder konkurrenskraftigaexportprodukter med höga förädlingsvärden, vilket förutsätter högkompetens, kvalificerade kringnäringar, kulturell profilering ochsnabb teknikutveckling - som andra delar av samhället har nytta av.Sverige kan välja att stödja denna typ av tillväxtnäringar – eller attgöra som den borgerliga regeringen just nu gör och subventionerapoolskötare. Vi socialdemokrater har gjort vårt val: vi vill investera iframtidens näringar – inte gårdagens.Problem för dataspelsbranschenÄven om det på många sätt går bra för dataspelsbranschen har denproblem som bör uppmärksammas.10 Gameplayer.se, 2008-02-28, http://www.caring.com/blogs/caring-currents/elder-sports-crazemay-get-your-parents-moving11 Curictus pressmeddelande, 2007-09-03, http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/nytthoegteknologiskt-foeretag-utvecklar-och-saeljer-system-foer-strokerehabilitering-165043,NyTeknik, 2002-12-04, Cogmed: Datorspel blir medicin till ADHD-barn,http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/tillvaxtforetag/article22811.ece7


ArbetskraftsbristBranschen har saknat utbildad arbetskraft och utbildningarnaskvalitet har traditionellt sett inte varit fullgod vilket hindratytterligare tillväxt. Idag anser branschen att utbildningarna är av alltbättre kvalitet och under de närmsta åren beräknas företagenspersonalstyrka växa med 6 procent. Drygt 800 sysselsattes avbranschen 2005 och prognosen för 2007 är 1 200 personer vilket är enfördubbling sedan 2003. Tillgången på personal är den främstabegränsningen för fortsatt tillväxt 12 . Främst saknar branschen seniorautvecklare 13 . Även om det går bra de svenska företagen för står de intefria från internationella ekonomiska realiteter i en lågkonjunktur 14 .Fördomar om dataspelDataspel dras med ett felaktigt och oförtjänt rykte om att bara vara förbarn och män. En annan fördom är att det bara finns våldsamma spelsom i sin tur gör barn våldsamma. Hälften av alla som spelar ärkvinnor och medelåldern är för en spelare är 33 år 15 . Det finns helleringen forskning som definitivt stöder tesen om dataspelens påståttmenliga effekter, det finns till och med studier som pekar på ett12 Spelutvecklarindex, 2005, rapport från Dataspelsbranschen,http://www.dataspelsbranschen.se/items/reports/DSB_Rapport%2001-07_Utvecklarindex.pdf13 E24, 2006-06-23, Brist på personal hotar spelsuccéer,http://www.e24.se/branscher/ittelekom/artikel_71693.e24, Dataspelsbranschen, 2008-07-22,Dataspelsbranschen växer vidare, http://www.dataspelsbranschen.se/news.aspx?n=98, DN, 2008-07-21, Dataspelsföretagen bromsar in,http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=80673614 DN, 2008-07-21, Dataspelsföretagen bromsar in,http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=80673615 ESA, TNS Gallup, 33 % av alla mellan 60 – 74 spelar dataspel, 45 % av alla mellan 45-59, 65 %av alla mellan 30-44 år, enligt siffror från Dataspelsbranschens Rapport från 2008,http://www.dataspelsbranschen.se/items/reports/DSB-faktafolder%20screenview.pdf8


omvänt samband 16 . Däremot har forskningen bland annat visat attunga som spelar dataspel i dricker alkohol i mindre utsträckning änandra ungdomar 17 .Våldsdebatten i media är passé i Sverige och Danmark och ytterligarenågra länder. Dock är den mycket kraftig i Tyskland, Italien,Nordamerika och många fler länder globalt. Så våldsdebatten är idaginget stort problem för de svenska spelutvecklarna. Däremot är deteventuellt i någon utsträckning menligt för återförsäljare ochdistributörer då marknaden är mindre än vad den skulle kunna vara.Många kan tänkas välja bort spel överhuvudtaget som underhållningpå grund av oro för ovanstående.PiratkopieringDet enda värde som kan exploateras av dataspelstillverkningen ärsjälva upphovsrätten. Exempelvis såldes 800 exemplar av spelet TopPinball under de första veckorna efter att det släpptes, 12 000exemplar laddades ner illegalt under samma tidsperiod.Flera företag i Storbritannien har intensifierat sitt arbete motpiratkopieringen av spel, vilket den svenska branschen välkomnar.Dock är inte alla i branschen lika entusiastiska och håller uppmusikbranschens agerande som ett varnande exempel 18 .16 Medierådet, http://www.medieradet.se/templates/Page____680.aspx17Socialstyrelsen, 2007, Unga och nätverkskulturer – mellan moralpanik och teknikromantik,http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/unga_och_natverkskulturer.pdf,18 DN, 2008-08-20, Spelbranschen förklarar krig mot nedladdning på fildelningssajter,http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2409&a=8181829


Den moderatledda regeringen försitter chansenDen moderatledda regeringen har visat sig vara passiva införbranschens problem. Men det finns alternativ inom svensk politik.Socialdemokraterna är villiga att ta tätenVi socialdemokrater har historiskt sett gjort investeringar idataspelsbranschen. Vi byggde ut utbildningen för spelskapare ochinvesterade tillsammans med Nordiska rådet 45 miljoner på spel förbarn 2005. Så här sa dåvarande kulturminister Leif Pagrotsky omdataspel:- Dataspel är ett viktigt underhållningsmedium som berör många. De är enomistlig del av vår kultur och utgör en betydande del av ekonomin. 19Våra motståndare har inga skarpa förslag som genomförs. Dessutomvelar de om dataspelens betydelse. Vi socialdemokrater är däremotredo att påbörja arbetet med att utforma en sammanhållen politik fördataspel.En velande moderat ministerModeraterna delar i år i egenskap av kulturministerposten ut prisetÅrets svenska dataspel. Det är ett stort steg i erkännandet avdataspelen som en kulturyttring. Ett särskilt stort steg är det för en19 SvD, 2005-11-01, Pagrotsky satsar miljoner på spel,http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_472995.svd, Ny Teknik, 2005-10-31, Dataspel ärkultur enligt Pagrotsky,http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article37806.ece10


minister som tidigare inte ens kunnat säga om hon tycker att dataspelär en viktig del av det svenska kulturlivet:– Jag kan inte avgöra om det är en viktig del. Men det är en del. Absolut. Detär klart att det vore lätt för mig att säga att det är viktigt. Det vore tacksamtoch det är precis vad du vill höra. Men jag kan säga att det är en del avkulturen och av medierna. Absolut. Som utvecklas hela tiden. Okej, den ärinte oviktig då, om jag säger så. 20Kontrasten till förre kulturministern Leif Pagrotskys stöd fördataspelen är uppenbar:- Hälften av Sveriges befolkning spelar regelbundet dataspel och hälften avdessa är kvinnor. Dataspelskulturens bredd och spridning i hela landet göratt fenomenet betraktas som populärkultur och ett folknöje. Under 2007såldes över 7,6 miljoner spel i Sverige, vilket är en ökning på 37 procentjämfört med föregående år och ett tydligt bevis på att spelkulturen fortsätteratt växa.Dataspelsbranschen är både kreativ och växande och jag tror att vi bara settbörjan. Det är viktigt att komma ihåg att det finns flera dimensioner idataspelande och utvecklingen av dataspel, det handlar inte bara omunderhållning utan också om en kulturell uttrycksform [..]. 21Inget av detta har omsatts i handling.20 SvD, 2007-10-25, ”Jag är inte ens road av Fia”,http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_528099.svd21 Dataspelsbranschen, 2008, Kulturministern delar ut pris till Årets dataspel,http://www.dataspelsbranschen.se/news.aspx?n=8111


Investerar andra länder i sina dataspelsbranscher?Många av Sveriges konkurrenter på området investerar i sinadataspelsbranscher. Därför vill Dataspelsbranschen se en aktiv politikpå området:I takt med ökad internationell konkurrens och Sveriges begränsade hemmamarknad,kan svenska spelutvecklare ha nytta av offentliga insatser för att attraherautländska investeringar och produktionsuppdrag. Generösa stödsystem finns i flerakonkurrentregioner och Dataspelsbranschen verkar för att ta bort dennakonkurrensnackdel. 22Exempel på konkurrentländers investeringarDet finns ett flertal länder som aktivt investerar i sinadataspelsbranscher.Frankrike drev nyligen igenom i EU-kommissionen att dataspelär att betrakta som konst. Därmed får franska spelutvecklare entjugoprocentig skatterabatt på utvecklingskostnaderna vilketfilmbranschen länge har haft i Frankrike. Så spel som möterkriterierna ”kvalitet, originalitet och bidrar till kulturellmångfald” kan få stöd 23 .22 Rapport från Dataspelsbranschen, 2008, http://www.dataspelsbranschen.se/items/reports/DSBfaktafolder%20screenview.pdf23 Kotaku, 2007-12-12, EU approves France’s Game Tax Credit,http://kotaku.com/gaming/games-and-taxes/eu-approves-frances-game-tax-credit-332904.php12


Kanada har på tio år med hjälp av skatterabatter liknande defranska gått från att vara en bottenspelare till att knipatredjeplatsen i ”världsligan” 24 . Norge ger möjligheten att söka produktionsstöd från staten 25 .Det finns även länder som har halkat efter i utvecklingen på grund avfrånvaron på politisk vilja och investeringar.Storbritanniens dataspelsföretag har problem till följd avbristande politisk initiativförmåga. De tappar placeringar i”världsligan” och detta beror enligt de inhemskabranschorganisationerna bland annat på bristande statligasatsningar 26 . Kanada har gått om Storbritannien och tagittredjeplatsen ”världsligan” som britter har haft i 25 år.En socialdemokratisk politik för områdetSocialdemokraterna har tidigare uppmärksammat dataspelenspotential och vill nu gå ett steg till i vårt arbete med att ta fram ensammanhållen politik för området.En framgångsrik politik för området måste: Råda bot på passiviteten, fördomarna och de kunskapsluckorsom finns om denna kulturyttring - inom vårt parti, politikensamt befolkningen i stort.24 Politics.co.uk, http://www.politics.co.uk/news/opinion-former-index/opinion-former-index/ukgames-industry-dead-man-walking--$1229794.htm25 SvD, 2005-11-01, Pagrotsky satsar miljoner på spel,http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_472995.svd,26 Politics.co.uk, http://www.politics.co.uk/news/opinion-former-index/opinion-former-index/ukgames-industry-dead-man-walking--$1229794.htm13


Visa på mångfalden, möjligheterna och framtiden vad det gällerdataspel och dataspelens utveckling i Sverige.Stävja personalbristen i branschen, även på senior kompetens.Utveckla branschens näringspolitiska potential.Visa att dataspel är en legitim kulturyttring värd att ta påfullaste allvar.Hur ska detta göras?Sex punkter för en ny dataspelspolitikTillsätt en arbetsgrupp för dataspelVi vill inleda en dialog med branschen i syfte att identifiera styrkor ochmöjligheter för branschen, genom att tillsätta en arbetsgrupp. Därefterkommer arbetsgruppen genom personliga möten, arbetsplatsbesök ochdeltagande vid branschens olika arrangemang tillsammans presenteraresultatet i en egen rapport med sikte att kunna ta med dessa förslagtillbaka till socialdemokratiska riksdagsgruppen.Ta dataspelsbranschen på allvarDataspelsbranschen ger jobb, exportintäkter och driver på dentekniska utvecklingen. Branschen kan också komma att spela en störreroll i till exempel utbildning och vård än idag. För att utveckla dennapotential vill vi nu ta ett helhetsgrepp på branschen utifrån såväl ettjobbskapande som kulturellt perspektiv.UtbildningVi vill se över utbudet av och dimensioneringen avutbildningsplatserna för dataspelsutveckling på högskolan/universitet14


och KY. Vill vi göra detta i samarbete med branschen. Dessutom vill vise över kvaliteten på dessa utbildningar. Vi vill också se över om detbehövs utbildningssatsningar på högre nivå – till exempel fler forskareeller doktorander.Ny professurVi vill överväga om det behövs införas en ytterligare en professur idataspelsutveckling utöver den som idag finns på BTH (BlekingesTekniska Högskola).En näringspolitik för upplevelseindustrinVi vill utarbeta en ett framtidsprogram för kreativa branschertillsammans med den breda upplevelseindustrin, där ävendataspelsindustrin ingår. Vi vill investera 60 miljoner mer i ökatexportstöd till småföretag. För att ge småföretag möjligheten att växagenom innovativa varor och tjänster vill vi öka anslaget till Forska &Väx med 100 miljoner, huvudsakligen till småföretag inom denhögproduktiva tjänstesektorn och miljöteknikbranschen.Dataspelsbranschen och kulturenInom ramen för kulturpolitiken vill vi uppmärksamma dataspelens rolli kulturen: exempelvis skulle vi vilja belysa möjligheten tillöversättningsstöd. Vi vill även se över Medierådets upplysningsarbeteom dataspel och hur Kulturrådet arbetar med dataspel somkulturyttring.15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!