SVEBIO - nytt - Novator

novator.se

SVEBIO - nytt - Novator

SVEBIO - nyttFjärrvärmenfortsätter ökaIbörjan av 80-talet uppgickbiobränsleanvändningeninom fjärrvärmesektorn till någrafå TWh. Under år 2001 hadeanvändningen stigit till 31,7TWh! Det är framför allt användningenav trädbränslen somökat mycket snabbt sedan börjanav 90-talet.Den totala värmeproduktionenuppgår till 52 TWh. En preliminärprognos från SvenskFjärrvärme visar att år 2010 kanden sifffran vara uppe i cirka 60TWh. Maxgränsen för fjärrvärmeutbyggnadenligger på cirka80 TWh. En sådan utbyggnadskulle innebära ytterligare cirka15 TWh i befintliga fjärrvärmeorteroch cirka 15 TWh i nya nätpå mindre orter.Med rätt förutsättningar finnsdet således goda förutsättningarför en fortsatt ökning av biobränsleanvändningeninom sektorn.VårbudgetenRegeringen har i vårbudgetenavsatt 3,8 miljarder kronorför satsningar inom bland annatmiljöforskning, klimatinvesteringaroch åtgärder för biologiskmångfald. År 2004 avsätts 340miljoner kronor till klimatinvesteringsprogrammet,vilket är en ökningmed 40 miljoner kronor jämförtmed i år. Regeringen har tidigaremeddelat att 900 miljonerkronor skall satsas på klimatinvesteringsprogrammetunder 3 år.I budgeten finns också 500miljoner kronor avsatta för attbland annat bevara den biologiskamångfalden. Det innebär attpengar kommer att finnas tillgängligaför inköp av värdefullskogsmark.Bransch aktuelltRedaktör: Fredrik Lagergren 08-441 7083Nationelltsystem förväxthusgaserRegeringen har givit Naturvårdsverket i uppdrag attvidta en rad förberedelser införKyotoprotokollets ikraftträdande.Uppdraget handlar om att utvecklaett heltäckande nationelltsystem för inventering och rapporteringav utsläpp av växthusgaser.Syftet med att upprätta ettnationellt system är att alla ländersberäkning och årliga rapporteringav växthusgasutsläppen tillklimatkonventionens sekretariatska göras på ett jämförbart sätt.Detta är viktigt för att möjliggörakontroll av länders åtagandenunder Kyotoprotokollet, menockså för att bland annat öka tilltrontill systemet för handel medutsläppsrätter.Eftersom utsläpp av växthusgaserförekommer på fleraställen i samhället, ska uppdragetutföras i samarbete mellan olikamyndigheter och redovisas senastden 1 oktober 2005.Finansieringenav använt kärnbränslestuderasRegeringen har tillsatt en utredning som ska se över systemetför finansiering av framtidautgifter för använt kärnbränsleoch annat radioaktivt avfallfrån kärnkraftsreaktorer. Utredningenska också se över lagenom finansiering av framtida utgifterför använt kärnbränsle.Särskild utredare blir Per AndersBergendahl, avdelningschefvid Riksgäldskontoret.Utredningen ska titta på omfinansieringslagen bör ändrasNordic Bioenergy Conferences have been held every second year by a cyclic orderin Finland, Sweden, Denmark and Norway. The Conference will be a focus onthe factors affecting the future of the bioenergy, biopower and biobased moderntechnologies and products. Conference with about 70 oral presentations and over 50 poster viewing fromover 20 countries Technical tours and visits to practical bioenergy sites International Bioenergy 2003 Exhibition together with Wood and Forest 2003 Social and cultural programme Language: EnglishAsk also for sponsor packages.Main SponsorsInternational Nordic Bioenergy Conference and ExhibitionJyväskylä, Finland From 2 nd to 5 th of September 2003Register online now!www.finbioenergy.fi/bioenergy2003Jyväskylä is located in CentralFinland, in the middle of the beutifullake district.Conference InformationMs. Mia Savolainentel. +358-14-4451 117Fax +358 -14-4451 199bioenergia@jsp.fiExhibition InformationProject Manager Petteri Räsänentel. +358-14-334 0022,petteri.rasanen@jklmessut.fi66Nr 3 2003


Bransch aktuelltRedaktör: Fredrik Lagergren 08-441 7083SVEBIO - nyttbland annat mot bakgrund av1997 års och 2002 års energipolitiskariksdagsbeslut. Särskildvikt ska läggas på hur säkerheternaför grundbeloppet och tilläggsbeloppetenligt lagen skavara utformade samt grundernaför avgiftsberäkningarna.STEM tillstyrkernaturgasledningEnergimyndigheten tillstyrker i sitt yttrande till regeringenatt Sydkraft Gas AB fårbygga den svenska delen av enledning för naturgas från Rostocki Tyskland, via sydkusten vidTrelleborg till stamledningenstrax söder om Malmö. Tillstyrkanavser den del av ledningensom finns inom svensk ekonomiskzon och territorium.Det skriver Energimyndigheteni ett pressmeddelande.Ledningen kommer att bli cirka24 mil, varav 4,1 mil inomsvenskt område. Den beräknasha ett kapacitet motsvarade 100TWh per år.Energimyndigheten skriver attkoncessionen bör ges för en tid om40 år och ett villkor bör vara attledningen är färdigställd inom 5 år.Ledningen beräknas kosta cirka 2miljarder kronor, varav den svenskadelen utgör cirka 400 miljonerkronor. Myndigheten tror att dennya ledningen kommer att varapositiv för konkurrensen.STEM satsar påsmåskalig kraftvärmeproduktionEnergimyndigheten kommeratt satsa 22 miljoner kronorunder 2,5 år på utveckling av småskaligkraftvärmeproduktion. Satsningenkommer att ingå i programmetsmåskalig bioenergianvändning.Bakgrunden till beslutet är attinget samlat grepp tidigare tagitsnär det gäller forsknings- och utvecklingsinsatserför småskaligkraftvärme. Istället har projektbedrivits fristående vid institutionereller hos företag.Genom satsningen skall Energimyndighetensamla forskare,beställare och leverantörer avanläggningar och komponenterinom området. Myndighetensmålsättning är att de avsatta 22miljonerna skall motfinansierasav näringslivet.Svenskt klimatsamarbetemedRumänienSverige och Rumänien harkommit överens om att inledaett samarbete på klimatområdet.Målsättningen med överenskommelsenär att utsläppen avväxthusgaser skall minska.Svenska företag ska kunna bidramed effektiv teknik och erfarenheterfrån biobränsleområdet.Det svensk-rumänska klimatsamarbetetska ske genom så kallatgemensamt genomförandeenligt Kyotoprotokollet. Gemensamtgenomförande innebär attett land kan investera i ett projektsom minskar utsläppen av växthusgaseri ett annat land. Det kantill exempel ske genom att en oljecentralkonverteras till biobränsle.Därigenom ges det investerandelandet möjlighet att tillgodoräknasig de utsläppsminskningarsom projektet ger upphov tillför att nå sina egna åtagandenenligt Kyotoprotokollet.Detta är den första överenskommelsenom gemensamt genomförandesom Sverige träffarmed ett annat land. I ett förstaskede ska projekten finansieras avStatens energimyndighet.Taking you fromknow-how to show-howKonferens - Mässa - ExkursionerJönköping, 2-4 juni 2004Läs mer på www.svebio.se eller www.elmia.se/worldbioenergyFör mer information kontaktaElmia AB, Box 6066, 550 06 Jönköping, 036-15 20 00, bioenergy@elmia.seSVEBIO, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, 08-441 70 80, info@svebio.seNr 3 200367

More magazines by this user
Similar magazines